Tag Archives: Bjørvika

Hurra, Munch i Bjørvika! Endelig!

LambdaSå tok SV til for­nuft og sør­get for at saken om Munch-muse­et kun­ne kom­me ut av død­van­net. Edvard Munch får ende­lig det muse­et han bur­de ha fått for len­ge siden. Takk, SV!

For min del kun­ne Munch-muse­et gjer­ne ha vært på Tøy­en. Å lage en typisk norsk loka­li­se­rings­de­batt ut valg mel­lom to tom­ter som lig­ger 1.500 meter fra hver­and­re, er poli­tisk spill på sitt ver­ste. Spørs­må­let har vært vur­dert man­ge gan­ger, og de fag­li­ge utred­nin­ge­ne, såvel byg­nings­mes­sig som muse­ums­mes­sig, peker mot Bjør­vi­ka. Da for­hol­der jeg meg til det.

Con­ti­nue read­ing Hur­ra, Munch i Bjør­vi­ka! Ende­lig!

Bjørvika: Nylandsveien må tilrettelegges for sykling!

PedalkraftJeg går ca 1,5 år til­bak i tid. Det var invi­tert til “Åpen dag” i Bjør­vi­ka. I til­legg til en del annet, had­de Veg­ve­se­net invi­tert til infor­ma­sjon om vei­ene i Bjør­vi­ka. Tre per­soner var til ste­de på Veg­ve­se­nets infor­ma­sjons­sen­ter for å infor­me­re pub­li­kum. Jeg spur­te hvor­dan det vil­le bli til­rette­lagt for syk­kel. Det­te kun­ne ingen fra Veg­ve­se­net sva­re på. De had­de pla­ka­ter på veg­gen med den van­li­ge sva­da­en om gode for­hold for fot­gjene­re og syk­lis­ter, men ingen kun­ne si noe kon­kret om hvor­dan det­te skul­le realiseres.

Det­te viser i alle fall to ting: For­hol­de­ne for syk­lis­ter har ikke vært en inte­grert del av pro­sjek­tet fra begyn­nel­sen. Man har plan­lagt alt annet først, og så har man for­søkt å fin­ne plass til syk­lis­ter på et sent sta­di­um i pro­ses­sen. Frem­kom­me­lig­het for syk­lis­ter har ikke vært prioritert.

Det and­re er i for­len­gel­sen av det­te: Syk­lis­ter blir fort­satt ikke behand­let seriøst i sli­ke plan­pro­ses­ser. Syk­kel­vei­er og syk­kel­felt er gar­ni­tyr som leg­ges til når “det vik­ti­ge” er på plass.

Con­ti­nue read­ing Bjør­vi­ka: Nylands­vei­en må til­rette­leg­ges for syk­ling!

Munch og Bjørvika — et uverdig politisk spill

Oslos poli­ti­ke­re er i ferd med å byg­ge et nytt monu­ment: Et monu­ment over sin egen udug­le­lig­het. Ver­dens­kunst­ne­ren Edvard Munch sen­des ut på en ny ørken­vand­ring sam­men med sam­lin­gen til Rolf Ste­ner­sen.

Saken hand­ler ikke så mye om Lamb­da. Jeg har ald­ri vært begeist­ret for det byg­get, og had­de gjer­ne sett at man had­de valgt et annet. Det hand­ler om Edvard Munch, det hand­ler om Oslo og det hand­ler om Nor­ge. Jeg aksep­te­rer at jury­en valg­te noe annet enn det jeg vil­le ha fore­truk­ket. Nå hand­ler det om å kom­me vide­re og gi Edvard Munch det muse­um han fortjener.

Det kan godt hen­de at det kun­ne ha blitt byg­get et utmer­ket Munch-muse­um på Tøy­en. Men poli­ti­ker­ne har prio­ri­tert par­ke­rings­plas­ser og sir­kus frem­for et ordent­lig muse­um. Det gjor­de også AP/SV, da de satt med byråds­mak­ten. De kun­ne sik­kert ha byg­get et flott Munch-muse­um. Men de gjor­de det ikke.

Con­ti­nue read­ing Munch og Bjør­vi­ka — et uver­dig poli­tisk spill

Som fryktet i Bjørvika: Ingen tilrettelegging for sykkel i Nylandsveien

Så fikk jeg et svar på mitt spørs­mål til Sta­tens veg­ve­sen, og inn­hol­det var som fryk­tet: Det er ingen pla­ner om å leg­ge til ret­te for syk­kel i Nylands­vei­en. Hva man mer kon­kret plan­leg­ger i Dron­ning Eufe­mias gt, har jeg fort­satt ikke fått noe svar på. Sva­ret fra Veg­ve­se­net er dette:

Hei

Jeg ser av din mail at du kjen­ner til våre nett­si­der om Bjør­vi­ka. Der kan du se i anleggs­gjen­nom­fø­rings­rap­por­ten hvor­dan syk­kel­ru­te­ne blir skil­tet frem til fer­dig opp­ar­bei­del­se av riks­vei­ene i 2014/15. I den sam­me rap­port vil du også fin­ne de perm­a­nen­te syk­kel­tra­se­ene  når anleg­get er fer­dig opp­ar­bei­det. Det vil du se at det leg­ges til ret­te for egne syk­kel­felt og  syk­kel­vei­er gjen­nom Bjør­vi­ka. Det er ikke plan­lagt for gåen­de og syk­len­de på Nylands­brua men der­imot er det to and­re mulig­he­ter for krys­sing av spor­om­rå­det. 1. Nord­en­ga bru (Øst­re tan­gent ) med egen gang og sykkelvei.

2. Sta­sjons­all­men­nin­gen en egen gang og sykkelbru.

Det­te har vi gjort nå i anleggsfasen:

•          Satt opp skilt med kart som viser anbe­fal­te syk­kel­ru­ter på uli­ke ste­der i området.

•          Sam­me infor­ma­sjon på nett­si­de­ne vår­es (på for­si­den under “last ned”).

•          For­bed­ret gene­rell skil­ting i områ­det for å vise sykkeltrase.

•          Illust­ra­sjon som viser frem­ti­dig løs­ning (2014/15) for syk­lis­ter er lagt ut på nett­si­de­ne våres:

http://www.vegvesen.no/_attachment/279841/binary/493728”

Con­ti­nue read­ing Som fryk­tet i Bjør­vi­ka: Ingen til­rette­leg­ging for syk­kel i Nylands­vei­en

Vegvesenet svarer ikke

30. okto­ber send­te et spørs­mål til Veg­ve­se­net om pla­ner for syk­kel­vei­er i Bjør­vi­ka. Jeg send­te det­te både til hoved­adres­sen firmapost-ost@vegvesen.no og direk­te til den som i føl­ge Veg­ve­sen­tes nett­si­der er pro­sjekt­le­der for Bjør­vi­ka ; svein.roed@vegvesen.no. Jeg send­te også fore­spør­se­len til Oslo kom­mu­ne på postmottak@byr.oslo.kommune.no og postmottak@sam.oslo.kommune.no. Det har gått mer enn tre uker og fort­satt har ingen svart. Det jeg skrev var føl­gen­de: Con­ti­nue read­ing Veg­ve­se­net sva­rer ikke

Oslo — den delte (sykkel)byen

Noen vil sik­kert mene at over­skrif­ten er helt feil: Oslo er ingen syk­kel­by, delt eller ikke. Det er jeg for så vidt enig i, men jeg hol­der fast ved den likevel.

Den del­te byen har vi hørt om man­ge gan­ger. Et bind i fem-binds­ver­ket “Oslo bys his­to­rie” heter “Den del­te byen”, og vi fikk høre om det man­ge gan­ger i den valg­kam­pen vi har bak oss. Man kan lure på om de som har hatt det poli­tis­ke ansva­ret til nå har hatt et øns­ke om å opp­rett­hol­de det­te skil­let. I alle fall skal man ikke krys­se øst/vest-gren­sen på syk­kel. Kan­skje vet de at sanse­inn­tryk­ke­ne er så mye ster­ke­re når man syk­ler enn når man er stengt inne i en boks og bare kan se ut på ver­den gjen­nom vinduene?

Som syk­list ser man mer, man kjen­ner vær og vind, ste­dets luk­ter, hører lyde­ne, osv. I det hele tatt er man til ste­de på en helt annen måte enn når ver­den er stengt ute med stål og glass. Poli­ti­ker­ne er kan­skje red­de for at det blir for bru­talt om man skal krys­se gren­sen mel­lom øst og vest med åpne sanser?

Den som øns­ker å krys­se Akers­el­ven med syk­kel har uan­sett en utford­ring, i alle fall hvis han eller hun vil hol­de seg på vei som er til­rette­lagt for sykkel.

Con­ti­nue read­ing Oslo — den del­te (sykkel)byen

Åpen dag i Bjørvika, for dårlig, Statens vegvesen!

Søn­dag var det åpen dag i Bjør­vi­ka. Blant annet skul­le Sta­tens Veg­ve­sen pre­sen­te­re veg­ut­byg­gin­gen. Min vik­tigs­te grunn til å dra var for å få mer infor­ma­sjon om syk­kel­vei­ut­byg­gin­gen i områ­det. Det som er pre­sen­tert på net­tet har man­ge svak­he­ter. Men Oslos syk­kel­ge­ne­ral, Erik Øimoen, sa nylig på et møte i Syk­lis­te­nes Lands­for­enings Oslo-avde­ling at det vil­le bli vel­dig bra i Bjør­vi­ka, men var ikke sær­lig kon­kret.  Jeg vil­le har mer opp­da­tert infor­ma­sjon og gjer­ne mer detaljer.

Det var en gedi­gen skuf­fel­se. På Veg­ve­se­nets infor­ma­sjons­sen­ter var det noen pla­ka­ter, bil­der og model­ler. I et hjør­ne var det en pla­kat som sa at det skul­le bli vel­dig gode for­hold for syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re. Men det sa de om Carl Ber­ners plass også, så vi tror ikke på sli­ke påstan­der fra Veg­ve­se­net. Vi vil ha kon­kret infor­ma­sjon. På pla­ka­te­ne var det bil­der av bil­vei­er, gjer­ne med seks kjøre­felt. Det var ikke en meter syk­kel­vei og ingen syk­ler, så vidt jeg kun­ne se.

Tre per­soner skul­le infor­me­re besø­ken­de. Jeg spur­te om hva slags syk­kel­pla­ner som fore­lig­ger. Ingen av dem kun­ne si noe kon­kret svar. Det sier mye om Veg­ve­se­net og dets prio­ri­te­rin­ger, og det som sies er ikke bra. Det er fort­satt et Sta­tens bil­veg­ve­sen. Syk­kel tas fort­satt ikke seriøst. Det bør være like selv­sagt med kon­kre­te pla­ner for syk­kel som for annen tra­fikk. Syk­kel­vei­er må plan­leg­ges som en inte­grert del av tra­fikk­løs­nin­gen som tas med helt fra start. Det kan ikke være noe man slen­ger på til slutt.

Jeg prøve­syk­let også den nye Nord­en­ga bro. Jeg spur­te de som skul­le inn­for­me­re og del­te ut bro­syj­rer om det skul­le være sepa­ra­te syk­kel­felt og for­tau. Ingen kun­ne sva­re. På sjø­si­den er vegløs­nin­ge­ne ikke fer­di­ge. Påsyk­lingsam­pe­ne, som er lagt som hår­nå­ler for at de ikke skal bli for brat­te, var i sma­les­te laget. Her blir det vans­ke­lig å få adskilt syk­kel­felt og for­tau, noe som bør være en selv­føl­ge for sli­ke pro­sjek­ter. Blan­det gang- og syk­kel­vei er noe som bare fun­ge­rer i hodet på folk som selv ikke syk­ler. Selve bru­spen­net var bre­de­re, så der bør det være mulig. Men på siden mot Schwei­gaards­gate så vi igjen Veg­ve­se­nets prio­ri­te­rin­ger: Det var laget nye bil­ve­ger for tra­fikk over bro­en, men syk­kel­vei­en bare for­svant i intet på den siden.

Veg­ve­se­net har fort­satt langt igjen før de vir­ke­lig tar syk­kel på alvor. Alle deres pro­sjek­ter må føl­ges nøye. Vi kan ikke tro på at de selv fin­ner fram til gode sykkelløsninger.

Sta­tens veg­ve­sen skuf­fet stort under åpen dag i Bjørvika!

 

Planlegges det ny sykkelskandale i Bjørvika?

Bjør­vi­ka står foran sto­re for­and­rin­ger. Det som i dag er alt for man­ge kjøre­felt for biler skal bort — og erstat­tes med hva? For syk­lis­ter er de pla­ne­ne som er lagt ut på Inter­nett depri­me­ren­de lesing. Det sam­me Veg­ve­sen som har stått for skan­da­len på Carl Ber­ners plass, som fant det for godt ute for­var­sel og uten tan­ker å sten­ge en vik­tig syk­kel­tra­sé, er i ferd med nok en gang å vise at de er en sam­ling blikk­bok­s­ho­der som ikke tar syk­kel seriøst.

Byut­vik­ling og mil­jø, anfø­res som hoved­be­grun­nel­ser for pla­nen. Inn­til nylig tok jeg det som en selv­føl­ge at mil­jø blant annet inne­bar til­rette­leg­ging for syk­kel. Men for de som sty­rer i Oslo er visst to trær i en gate med gjen­nom­gangs­tra­fikk nok til å gi den miljø­stem­pel. De sty­ren­de oslo­po­li­ti­ker­ne har tømt begre­pet “miljø­gate” for ethvert miljøinn­hold med sine “miljø­ga­ter” i Thor Olsens gt og på Sage­ne.

Con­ti­nue read­ing Plan­leg­ges det ny syk­k­els­kan­da­le i Bjør­vi­ka?

Ny sykkelskandale i Oslo — denne gangen fra Vegvesenet.

Man blir opp­gitt og depri­mert av sli­ke plan­leg­gings­skan­da­ler som Dags­revy­en 21 kun­ne pre­sen­te­re i går, 31.03.2011. Under utbyg­gin­gen av vei­er i Bjør­vi­ka har Veg­ve­se­net fun­net det for godt å sten­ge brua med syk­kel­vei, for å rive den. Man har selv­føl­ge­lig ingen alter­na­ti­ve tra­se­er. Repre­sen­tan­ten for veg­ve­se­net, kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver Rik­ke Hold­nes Brou­er har i alle fall lært seg det grunn­leg­gen­de for kom­mku­ni­ka­sjons­råd­gi­ve­re: Kom med tåke­prat uten inn­hold. “Nei, det vil jeg abso­lutt ikke anbe­fa­le” er hen­nes kom­men­tar om å syk­le på den vei­en som står igjen etter at Veg­ve­se­net har rasert syk­kel­vei­en. Hvor syk­lis­te­ne skal ta vei­en, sier hun ikke noe om. Sann­he­ten er vel at Veg­ve­se­net ikke har skjen­ket syk­lis­te­ne en tan­ke, og nå turer de fram i bil­spo­ret sitt.

Selv­føl­ge­lig har man ikke skil­tet eller vars­let på annen måte. Veg­di­rek­to­ra­tet og veg­ve­se­net er liv­red­de for å set­te opp et skilt for mye, i alle fall hvis skil­te­ne kan være nyt­ti­ge for syk­lis­ter. Så får å være på den sik­re siden skil­ter man hel­ler 1o gan­ger for lite. At det kan være far­lig for syk­lis­ter er åpen­bart en grei pris å aksep­te­re for Veg­ve­se­net når de på den­ne måten kan spa­re noen skilt.

Con­ti­nue read­ing Ny syk­k­els­kan­da­le i Oslo — den­ne gan­gen fra Veg­ve­se­net.