Tag Archives: Bloggplakaten

Vær varsom plakat” for bloggere?

Tho­mas Moen har for­els­ått en “Vær var­som pla­kat” for blog­ge­re, kalt Blogg­pla­ka­ten.

For meg er det uklart hva som skal være poen­get med en slik pla­kat. Den pre­sen­te­res slik:

Det­te er råd og vei­led­ning for blog­ge­re, blogg­le­se­re og annon­sø­rer for­hold til blog­ger med kom­mer­si­el­le budskap.”

Tho­mas Moen for­sø­ker å gape over mye — for mye etter min vur­de­ring. Leser­ne tren­ger ikke noen slik pla­kat, i alle fall ikke mer enn en jeg tren­ger en slik pla­kat som avis­le­ser. Og det er uan­sett ikke den sam­me pla­ka­ten som blog­ger­ne even­tu­elt tren­ger. Annon­sø­rer er kom­mer­si­el­le aktø­rer. De har å hol­de seg til gene­rell mar­keds­fø­rings­re­gu­le­ring, først og fremst mar­keds­fø­rings­lo­ven. Vi står til­ba­ke med blog­gere­ne. Hvis noen tren­ger en slik pla­kat må det være dem.

Con­ti­nue read­ing Vær var­som pla­kat” for blog­ge­re?