Tag Archives: Bysykkel

Nye bysykler — noen muligheter

Oslo har bedt om anbud på nye bysyk­ler. Nes­te år skal alle bysyk­ler skro­tes, kan vi lese. Man vil øke antal­let. Det er bra. Bysyk­le­ne er popu­læ­re. For oss som syk­ler dag­lig på egne syk­ler er de et nyt­tig sup­ple­ment når det av en eller annen grunn ikke pas­ser å ha med egen sykkel.

Jeg liker ikke kom­mu­nens fik­se idé om at rekla­me skal finan­siere alt mulig. Rekla­me er visu­ell for­søp­ling i byen. Mens man ellers prø­ver å føre kamp mot tag­ging, er mora­len her at man kan gjø­re hva man vil, så len­ge man beta­ler. Tra­fikk­hind­re på for­tau er åpen­bart greit når det pak­kes inn i nyta­le og kal­les “bymøb­ler”. Dess­uten må vi vel snart nå et met­nings­punkt for slik reklame?

Jeg synes også det er uhel­dig at man gjør sli­ke kon­trak­ter kort­sik­ti­ge, uten at det er angitt kon­kret hvor len­ge de skal vare. Det kan ikke være god sam­funns­øko­no­mi i at man må fore­ta bety­de­li­ge inves­te­rin­ger med kort tidshorisont.

Con­ti­nue read­ing Nye bysyk­ler — noen mulig­he­ter

På sykkel i Paris og Oslo

Jeg har igjen til­brakt et par dager i Paris og har beve­get meg rundt i byen med deres utmer­ke­de bysyk­ler (som jeg skrev om i fjor). For ikke vel­dig man­ge år siden vil­le jeg ikke ha drømt om å syk­le i Paris. Det var ingen til­rette­leg­ging og alt for man­ge biler. Men vel­dig mye har skjedd de sene­re åre­ne, og i dag er syk­kel min første­valg også i Paris. Paris er et inter­es­sant eksem­pel på hva det er mulig å få til, om det bare er poli­tisk vil­je. Der­med blir den også en skarp kon­trast til Oslo.

Det jeg skri­ver om Paris gjel­der Paris by. Tra­fikk­mes­sig må vi sam­men­lig­ne med Oslo innen­for Kirke­vei­rin­gen (Ring 2). I sen­trums­om­rå­der går ikke tra­fik­ken spe­si­elt fort. Det gjel­der kol­lek­tiv­trans­port, biler og selv­føl­ge­lig syk­kel. Det må leg­ges til ret­te for at syk­lis­ter kom­mer greit og sik­kert fram, men det er ikke i selve sen­trum det er behov for en til­rette­leg­ging som gjør at trans­port­syk­lis­ter kan hol­de en (for syk­lis­ter) rela­tivt høy has­tig­het. Hvor­dan det er å syk­le i Paris-områ­det, uten­for selve byen, vet jeg ikke. Jeg har ikke syk­let der.

Vi får ofte høre at det er lite plass i Oslo. Det er tull. I Paris bor det ca 2,2 mill men­nes­ker på et områ­de som omtrent til­sva­rer Oslo innen­for Sto­re ring­vei. Tid­li­ge­re har det vært sær­lig en ting jeg har mis­likt med Paris: Bil­tra­fik­ken. Bilen var prio­ri­tert i alle gater. Det var for­tau, men ingen plass til syk­lis­ter. Utgangs­punk­tet for å kun­ne bli en syk­kel­by var mye dår­li­ge­re enn i Oslo. Men om Paris har hatt lite plass, så har de hatt mye mer av det Oslo vir­ke­lig mang­ler: Poli­tisk vil­je.

Con­ti­nue read­ing På syk­kel i Paris og Oslo