Tag Archives: Champagne

Les Vins du Tour de France 2016 — 21. etappe. Finale: Chantilly — Paris Champs-Élysées

Hel­dig­vis var det ingen alvor­li­ge velt i går. For Chris Froo­me og Sky var det, ikke over­ras­ken­de, kon­troll, kon­torll og kon­troll. Den som har impo­nert meg mest i årets tour er Peter Sagan. Tre etappe­sei­ere og suve­ren ledel­se om den grøn­ne poeng­trøy­en. Det er like­vel hans arbeids­mo­ral og inn­sats for laget som får meg til å trek­ke han fram i dag. På 17. etap­pe ons­dag kjør­te han knall­hardt for å hjel­pe lag­ka­me­rat Rafal Maj­ka til klatre­trøy­en, som han klar­te. I går kjør­te han like hardt i et heder­lig for­søk på å hjel­pe en annen lag­ka­me­rat, Roman Kreu­zi­ger til pall­plass. Det lyk­tes ikke helt, men det ble en plass blant topp 10. Alber­to Con­ta­dor brøt til­d­lig. Like­vel sit­ter Tinkoff igjen med poeng­trøy­en og klatre­trøy­en, og en blant de ti bes­te sam­men­lagt. Peter Sagan har mye av æren for lagets resul­ta­ter. Det er ikke ofte man ser den grøn­ne trøy­en i front på har­de fjell­e­tap­per, som hardt arbei­den­de hjelpe­ryt­ter for and­re på laget. Peter Sagan har blitt valgt til super­com­ba­tif i årets Tour de Fran­ce, som er vel fortjent.

<edit>Interessant artik­kel i The Guar­di­an om lag­ar­bei­det i Sky: “Team Sky show power of the pack is key to Tour de Fran­ce domi­nan­ce”.</edit>

Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2016 — 21. etap­pe. Fina­le: Chan­til­ly — Paris Champs-Élysé­es

Les vins du Tour de France, 20. etappe: Longjumeau > Paris Champs-Élysées. Grand finale — Champagne!

Det er en ting som er sik­kert når det gjel­der Tour de Fran­ce: Touren ender i Paris. I alle fall vil­le det være en sen­sa­sjon, revo­lu­sjon og skan­da­le på en gang om man skul­le fin­ne på å end­re det­te. Så den sis­te delen av min vin-tour kun­ne jeg star­te på før de and­re etap­pe­ne var kjent.

At det måt­te bli champag­ne til sis­te­etap­pen var også tem­me­lig klart. Men jeg viss­te ikke da at man også kom til å leg­ge inn to Champag­ne-etap­per på årets tour, fjer­de etap­pe til Reims og fem­te etap­pe fra Eper­nay. Men noe tåler å gjen­tas — blant annet Paris og champagne.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 20. etap­pe: Long­jumeau > Paris Champs-Élysé­es. Grand fina­le — Champag­ne!

Les vins du Tour de France, 5. etappe: Épernay > Montargis. Exit Champagne

Syk­lis­te­ne slik­ker sine sår, og skal i dag syk­le på bro­stein det sis­te styk­ket inn mot Aren­berg Por­te du Hainaut. Det­te er kjen­te vei­er for de som har syk­let Paris-Rou­baix. For and­re, som David Zab­ri­si­ke, vil visst det å syk­le på slikt under­lag bli en helt ny erfa­ring. Vi får bare håpe at de kon­kur­re­rer i dag og at det ikke blir en ny nøy­tra­li­sert etap­pe for­di noen ikke behers­ker underlaget.

Gårs­da­gens nøy­tra­li­se­ring var en gave­pak­ke til Mark Caven­dish, som var hek­tet av i bak­ke­ne før alle vel­te­ne, og som der­for had­de vært sjanse­løs til å ta poeng på den etap­pen. Er det noen som ikke for­tje­ner gave­pak­ker, så er det Mark Caven­dish, som med sin styg­ge kjø­ring i Sveits rundt for­år­sa­ket en velt som ska­det fle­re syk­lis­ter, om som blant annet bidro til at  Tom Boonen og Hein­rich Haus­s­ler måt­te trek­ke seg fra åre­tes Tour de Fran­ce. At nøy­tra­li­se­rin­gen sær­lig gikk ut over Tor Hus­hovd, som kun­ne ha styr­ket sin posi­sjon i kam­pen om den grøn­ne trøya, gjor­de det ikke noe bedre.

Men nok om det. Vi over­la­ter vans­ke­lig under­lag til and­re og går over til vin. Champag­ne er nep­pe det ryt­ter­ne vil ten­ke mest på i dag, men vi kan fort­set­te der vi slapp i går.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 5. etap­pe: Éper­nay > Mon­tar­gis. Exit Champag­ne

Les vins du Tour de France, 4. Etappe: Cambrai > Reims. Champagnegalopp

Den­ne seri­en skul­le hand­le om vin. Men til nå har det bare blitt øl, vann og noen oste­bi­ter. Når vi omsi­der kan gå løs på vinen skjer med med et smell og med bra­vur. 4. etap­pe star­ter i Cam­brai og ender i Champagne­ho­ved­sta­den Reims. Ryt­ter­ne skal rik­tig­nok gjen­nom en gans­ke kupert etap­pe til Spa og en bro­steinds­av­slut­ning mot Aren­berg Por­te du Hainaut før de star­ter på den førs­te champagne­etap­pen, men vi kan i alle fall star­te våre for­be­re­del­ser. For turist­in­for­ma­sjon, se TdF Tou­rist Guide.

Rob­bie McEwen tvit­ret etter sin fjerde­plass på førs­te etap­pe at han ikke var kom­met til Tour de Fran­ce for å få fjerde­plas­ser, men at det nå hand­ler om å over­le­ve de to nes­te etap­pe­ne før han igjen ser sin sjan­se på etap­pen til Reims. Men det var kan­skje ikke champag­nen han først og fremst tenk­te på.

Cam­brai er en flamsk by i Frank­ri­ke. Selv om den syd­ligs­te delen av Bel­gia er den fransk­ta­len­de delen Val­lo­nia, så strek­ker Flan­dern seg ned til den frans­ke gren­sen i vest. Hvis man vil kan man star­te dagen med en øl, en Blan­che de Cam­brai fra bryg­ge­ri­et La Choulet­te. Men når det gjel­der drik­ke til dagens etap­pe vel­ger jeg å gå rett til mål.

Tour de Fran­ce 2010 — The Batt­le of Cam­brai. En film av Finn-Erik og Nils. Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce, 4. Etap­pe: Cam­brai > Reims. Champagne­ga­lopp