Tag Archives: Creative Commons

Nyttig for alle som trenger gratis musikk

Erik Sol­heim fra NRK Beta har laget en nyt­tig lis­te over nett­ste­der hvor man kan søke etter musikk kan kan bru­ke fritt til f.eks. video- eller podcast­pro­duk­sjo­ner. I kom­men­ta­re­ne har and­re sup­plert lis­ten. Den er ikke akku­rat ny, men ikke mind­re nyt­tig av den grunn.

Vi hører jevn­lig om folk som har fått et plate­sel­skap på nak­ken for­di de har lagt ut en video på YouT­ube som også inne­hol­der noe av deres favo­ritt­mu­sikk, f.eks. i en dansevideo.

Det er ingen tvil om at det å inklu­de­re musikk i en video som så gjø­res til­gjen­ge­lig gjen­nom YouT­ube eller på annen måte både inne­bæ­rer eksemp­lar­frem­stil­ling og til­gjenge­lig­gjø­ring av musik­ken. Man kan der­for ikke bru­ke musikk på den­ne måten uten samtykke.

Man kan mene mye om plate­sel­ska­pers iver etter å for­føl­ge gla­de ama­tø­rer som gjer­ne vil dele en video med barn som dan­ser og til­sva­ren­de. Selv mener jeg at det bør vises mye stør­re roms­lig­het i for­hold til en ikke-kom­mer­si­ell bruk som umu­lig kan ska­de de berør­te opp­havs­menn. Men uan­sett hva vi måt­te mene, så har plate­sel­ska­pe­ne ret­ten på sin side her.

Men det fin­nes alt­så musikk som man kan bru­ke uten å være redd for sin­te og grå­di­ge plate­sel­ska­per. Erik Sol­heim har gjort det litt let­te­re for oss å fin­ne fram til den. Takk!

Misforstått om opphavsrett og Creative Commons

Maja Soj­ta­ric, jour­na­list ved Uni­ver­si­te­tet i Tromsø skri­ver 4. novem­ber 2009 en artik­kel om opp­havs­rett og Crea­tiv Com­mons på forskning.no, under over­skrif­ten “Det­te er en remiks”. I artik­ke­len skri­ver hun bl.a:

Crea­ti­ve Com­mons-lisen­sen (CC) er mye mer flek­si­bel enn dagens opphavsrett.

Mens opp­havs­ret­ten tra­di­sjo­nelt har beskyt­tet verk slik at ingen kan kopiere det, skri­ve det ut eller arbei­de vide­re med det uten først å spør­re ret­tig­hets­ha­ver om til­la­tel­se, inne­bæ­rer CC at den som har skapt ver­ket på for­hånd gir til­la­tel­se til kopie­ring og bruk, på vis­se vilkår.

For eksem­pel er det all­tid krav om at den ori­gi­na­le opp­havs­per­sonen kredi­te­res, og ofte kre­ves det at ånds­ver­ket ikke kan bru­kes i kom­mer­si­ell sam­men­heng eller end­res på.

Crea­ti­ve Com­mons er der­med et geni­alt verk­tøy for dagens ung­dom som lever sine liv på nett og for­me­lig er klipp og lim-generasjonen.”

Her viser  Maja Soj­ta­ric at hun har mis­for­stått både opp­havs­ret­ten og Crea­ti­ve Com­mons, og vi kan nok si at mis­for­stå­el­sen gjel­der fri­bruks­li­sen­ser i sin all­min­ne­lig­het. Det­te er utbred­te mis­for­stå­el­ser, men det er synd at en pub­li­ka­sjon som forskning.no videre­brin­ger dem på den­ne måten.

Con­ti­nue read­ing Mis­for­stått om opp­havs­rett og Crea­ti­ve Com­mons

Creative Commons — usansk imperialisme på opphavsrettens område

Lar­ry Les­sig har satt søke­ly­set på en rek­ke uhel­di­ge utvik­lings­trekk innen opp­havs­ret­ten. Ret­tig­hets­ha­ver­ne har stram­met gre­pet mer og mer. Jeg har null sym­pa­ti med de som vil stje­le and­res verk uten å beta­le for dem. Men det krea­ti­ve rom har blitt sta­dig tran­ge­re når under­hold­nings­in­du­stri­en nid­kjært pas­ser på sine ret­tig­he­ter og tru­er med rui­ne­ren­de erstat­nings­krav om man ikke dan­ser etter deres pipe.

Lar­ry Les­sigs svar har vært å etab­le­re Crea­ti­ve Com­mons. Det har fått en nær­mest reli­giøs til­hen­ger­ska­re. Man sier fra seg ret­tig­he­ter for å åpne opp rom­met for ska­pen­de inn­sats, som en reak­sjon mot de sene­re års til­stram­min­ger. Men usa­ne­re skal all­tid over­dri­ve. Det er i USA opp­havs­retts­ut­vik­lin­gen vir­ke­lig har gått av skaf­tet, og sva­ret fra Lar­ry Les­sig er pre­get av det­te. Det er en usansk løs­ning på et usansk pro­blem. Vi har pro­ble­met også hos oss, om enn i mind­re alvor­lig grad. Men pro­ble­met kan ikke løses på usan­ske premisser.

Con­ti­nue read­ing Crea­ti­ve Com­mons — usansk impe­ria­lis­me på opp­havs­ret­tens områ­de