Tag Archives: Doping

Når skal utledninger innse at vi er norske, mens de er utlendinger

Foto på top­pen: Maria Tor­vund, fra Wiki­pe­dia, CC BY-SA 3.0. Som jeg plei­er å gjø­re når jeg vil ha bil­de av noe jeg ikke har bil­der av selv, bru­ker jeg Goog­les søke­verk­tøy for å søke etter bil­der som er mer­ket for gjen­bruk. Jeg fant et bil­de på Wiki­pe­dia, og opp­da­get at det bil­det jeg valg­te var tatt av min nie­se Maria. Gøy!

FIS har bestemt seg for å anke den nors­ke Johaug-avgjø­rel­sen. Det er uhørt, og man­ge i Nor­ge raser. Mag­ne Lerø skri­ver det­te i en kom­men­tar:

Val­gerd Svar­stad Haug­land i Anit­do­ping-Nor­ge og Lin­da Hof­stad Helle­land som nest­le­der i Wada bør pro­te­ste­re eller trek­ke seg. Sta­ten kan ikke for­sva­re et sys­tem som frem­mer hekse­pro­ses­ser av uskyldige.”

Marit Bjør­gen dedi­ser­te sin sei­er til sin dpoing­ut­steng­te venn­in­ne, og fikk kri­tikk fra svens­ke­ne. Fins­ke lang­renns­ut­øve­re rea­ger­te mot at The­res Johaug send­te video­hil­sen til sine lag­venn­in­ner i Lah­ti. At de får en hil­sen fra en uskyl­dig norsk utøver som har vært uhel­ding, er selv­sagt helt OK. Men at en finsk lang­renns­lø­per for­tel­ler at Mika Myl­lelä var hans barn­doms helt, det er selv­sagt uhørt. Lands­lags­sjef Vidar Løfshus for­søk­te å ta en Trump, og si at alt var medias skyld — som om det var media som had­de tes­tet posi­tivt eller smurt kre­men på The­re­se Johaugs lep­per. Rus­se­ren Alek­sej Petuk­hov mener det er urett­fer­dig at han, som ikke har tes­tet posi­tivt, i prak­sis er ute­stengt minst like len­ge som Johaug. Men han er jo utlen­ding og rus­ser, og da blir det som kjent et helt annet spørsmål.

Con­ti­nue read­ing Når skal utled­nin­ger inn­se at vi er nors­ke, mens de er utlen­din­ger

Hvor lenge skal vi grave i gammel dop?

Doping_noPrø­ver tatt i Tour de Fran­ce 1998 har blitt tes­tet på nytt. Om jeg for­står det rett, ble de tes­tet i 2004. I 1998 had­de man ikke tes­ter som kun­ne avslø­re EPO. Det had­de man i 2004. Først nå har resul­ta­te­ne blitt kjent. Man skal ha tes­tet 60 prø­ver på nytt, og 44 skal ha vært posi­ti­ve på EPO.

Det førs­te offe­ret var Lau­rent Jala­bert. Han har hatt en høy TV-pro­fil og er en meget dyk­tig kom­men­ta­tor. I år tok han pau­se fra Fran­ce TV. Sam­ti­dig fort­sat­te visst­nok den tid­li­ge­re dop­tat­te Richard Viren­que å kom­men­te­re for Euro­sport. Det er visst bed­re for etter­mæ­let å ha blitt tatt på fers­ken, frem­for å bli avslørt 15 år etter­på. (Det er feil når Vel­o­News skri­ver at Jala­bert ble erstat­tet av Viren­que. Lau­rent Jala­bert ble erstat­tet av Cede­ric Vasseur.)

Con­ti­nue read­ing Hvor len­ge skal vi gra­ve i gam­mel dop?

Dopavsløringer på hviledagen

TdF_100_logoDet er nær­mest en tra­di­sjon at det kom­mer doping­av­slø­rin­ger på hvile­da­gen i Tour de France.

Jour­na­lis­ter har akku­rat fått mid­da­gen på bor­det når alar­men går, og de må løpe til en eller annen presse­kon­fe­ran­se med en utøver som bedy­rer sin uskyld. Den førs­te hvile­da­gen fikk jour­na­lis­te­ne spi­se i fred. Men på den and­re hvile­da­gen, i går, ram­let det inn med dopingavsløringer:

  • Tyson Gay har tes­tet positivt.
  • Asa­fa Powell har tes­tet positivt.
  • Alli­son Rand­all har tes­tet positivt.
  • She­ro­ne Simp­son har tes­tet positivt.

Men vent litt: Det er jo ikke syk­lis­ter som syk­ler i Tour de Fran­ce! Hva har skjedd?

Con­ti­nue read­ing Dopav­slø­rin­ger på hvile­da­gen

Doping igjen

Nå star­ter McDo­nald og Coca Cola-leke­ne, tid­li­ge­re kjent som OL. Så langt er 11 fri­idretts­ut­øve­re ute­stengt for doping. Det var ni som ble kjent ons­dag. Det­te kom­mer i til­legg til den marok­kans­ke 1500-meter­lø­pe­ren Mariem Alaoui Selsou­li og den frans­ke hin­der­lø­pe­ren Nour-Eddi­ne Gezzar. Det er hel­ler ikke så len­ge siden tre rus­sis­ke fri­idretts­ut­øve­re ute­stengt for doping. Det er alt­så før det hele star­ter. Ingar Ler­heim mener at vi vil se nye doping­av­slø­rin­ger i OL og at vi vil se at nye tes­ter avslø­rer det som til nå ikke har blitt avslørt. Og innen jeg ble fer­dig så kom den gres­ke høyde­hop­pe­ren Dimi­tris Chon­drou­ko­kis også på lis­ten over doping­ta­te fri­idretts­ut­øver. Så der­med ble de 12 fore­lø­pig. Og det er før det hele har star­tet. <edit>Jeg ser av artik­ke­len Kristoff ref­ser norsk Tys­se-hjelp at jeg har glemt syk­lis­ten Denis Galimzianov over de som er tatt før OL.</edit>

Man­ge av de som del­tar i OL vil være tatt for doping tid­li­ge­re. 1500-meter­lø­pe­ren Mariem Alaoui Selsou­li har tid­li­ge­re vært ute­stengt for EPO-bruk og risi­ke­rer livs­va­rig ute­sten­gel­se. Ser man på sen­din­ger fra fri­idretts­stev­ner får man inn­trykk av at gans­ke man­ge har kom­met til­ba­ke etter å ha vært ute­stengt for doping.

Tour de Fran­ce er over, og kan­skje har vi en doping­sak. I til­legg til Frank Schlecks posi­ti­ve prø­ve ble den frans­ke syk­lis­ten Remy Di Gre­go­rio arres­tert(!) for doping under Tour de Fran­ce. Men om jeg har for­stått det rett, så er det­te en noe gam­mel sak som har vært etter­fors­ket en stund, og som ikke har noe direk­te å gjø­re med Tour de Fran­ce. Frank Shcleck tes­tet posi­tivt på et stoff som synes å være i en mel­lom­po­si­sjon. Det har ingen pre­sta­sjons­frem­men­de effekt, men kan bru­kes for å skju­le and­re stof­fer og for å redu­se­re vek­ten. Det fører ikke til auto­ma­tisk sus­pen­sjon og bl.a. Kolob­nev har tid­li­ge­re blitt fri­fun­net etter å ha tes­tet posi­tivt for det­te stof­fet. Om jeg har for­stått det rett kun­ne Frank Schleck etter reg­le­ne ha fort­satt touren. Også i doping­sa­ker er det mer eller mind­re kla­re, og mer eller mind­re alvor­li­ge saker. Det er vel for­di det er varie­ren­de alvor­lig­hets­grad at reak­sjo­ne­ne varie­rer fra seks måne­der til to års utsten­gel­se for fire doping­tat­te nors­ke utøve­re.

Con­ti­nue read­ing Doping igjen

Contadors “matforgifning” — dårlig unnskyldning eller dårlig oversettelse?

I dag våk­net jeg til den lite hyg­ge­li­ge nyhe­ten at Tour de Fran­ce-vin­ne­ren Alber­to Con­ta­dor var tatt for doping, og til en unn­skyld­ning som er omtrent like dår­lig som Tri­ne Hat­te­stads kyl­ling (hun ble siden fri­kjent, B‑prøven var visst­nok neg­a­tiv): Alber­to Con­ta­dor sier det var mat­for­gift­ning, om man skal tro NRK. Men det skal man kan­skje ikke.

Jeg sjek­ke noen and­re medi­er, bl.a. cyclingnews.com. Der skri­ver man om food or sup­ple­ment con­ta­mi­na­tion, og det er fak­tisk noe helt annet enn mat­for­gif­ning. Mat­for­gift­ning for­står jeg som en til­stand hvor per­sonen har blitt for­gif­tet av maten, og da vil­le man nep­pe ha kun­net syk­le en mons­ter­etap­pe opp til Tour­malet dagen etter. Food con­ta­mi­na­tion, alt­så mat­for­urens­ning, opp­fat­ter jeg som at maten har vært for­uren­set — i den­ne sam­men­hen­gen at den har inne­holdt noe som står på doping­lis­ten. Det gir et helt annet bil­de og en mer tro­ver­dig for­kla­ring. Con­ti­nue read­ing Con­ta­dors “mat­for­gif­ning” — dår­lig unn­skyld­ning eller dår­lig over­set­tel­se?

Doping II — etter EM i friidrett

Uken som gikk har jeg fulgt sånn halv­veis med på EM i fri­idrett. Jeg skal ikke mene noe om pre­sta­sjo­ner, om Nor­ge har grunn til å være for­nøyd, eller noe slikt. Men det inn­tryk­ket jeg sit­ter igjen med er at i svært så man­ge av fina­le­ne del­tok utøve­re som har vært ute­stengt for doping.

NRKs kom­men­ta­to­rer har kom­men­tert det­te som om det er en selv­føl­ge­lig del av idretts­ver­den. “Han har kom­met sterkt til­ba­ke etter å ha vært ute­stengt for doping” var en type kom­men­tar man kun­ne høre gans­ke ofte. Det var ingen kri­tis­ke kom­men­ta­rer til at tid­li­ge­re doping­tat­te utøve­re igjen får delta.

Det inn­tryk­ket jeg sit­ter igjen med er at i fri­idrett er doping fort­satt i alle fall nes­ten aksep­tert som en del av idret­ten. Det er selv­følg­li­ge kon­trol­ler. At noen blir tatt og kom­mer til­ba­ke etter en utsten­gel­se er visst bare “part of the game”.

Con­ti­nue read­ing Doping II — etter EM i fri­idrett

Doping

Tour de Fran­ce er over. Det har ikke vært posi­ti­ve doping­prø­ver under touren. Syk­kel­spor­ten ser omsi­der ut til å ris­te av seg doping­spø­kel­set, selv om kam­pen mot doping slett ikke er over.

Det inter­na­sjo­na­le syk­kel­for­bun­det, UCI, har ikke noen ære­rik his­to­rie i for­hold til doping.  De vis­te len­ge liten vil­je. I 2007 had­de UCI ikke en gang infor­mert laget Rabobank og hel­ler ikke Tour de Fran­ce at Michael Ras­mus­sen had­de unn­latt å opp­ly­se om hvor han opp­holdt seg og unn­dratt seg doping­kon­troll. Så kort tid før et ritt skul­le det etter UCIs egne reg­ler ha med­ført startnekt, selv om det ikke ble like­stilt med posi­tiv doping­prø­ve. Men de vars­let ikke og lot ham star­te. UCI kom med noen utta­lel­ser om at det vil­le være en for streng rea­sjon å nek­te ham start — alt­så at det vil­le være for strengt å føl­ge UCIs egne reg­ler som var helt kla­re på det punk­tet. Det var Rabobank som selv kas­tet han ut av rit­tet og laget mens han had­de den gule leder­trøy­en. Men det ser ut som om UCI har skjer­pet seg. Con­ti­nue read­ing Doping