Tag Archives: E18

Ekspropriasjon for å lage sykkelveier @gurimelby @byraadslederen

Jar­le Fager­heim, fra Miljø­par­ti­et De Grøn­ne, har en utmer­ket pre­sen­ta­sjon av gans­ke enk­le til­tak som kan gjen­nom­fø­res for å gjø­re Oslo til en bed­re syk­kel­by. De er så enk­le at de bur­de ha vært gjen­nom­ført for len­ge siden, der­som det had­de vært sant at Oslos poli­ti­ke­re øns­ker å leg­ge til ret­te for syk­ling. Etter ca 20 minut­ter kom­mer han inn på eks­pro­pria­sjon, og bru­ker eksem­pe­let Væke­rø­vei­en, en pro­sess som har pågått siden 1999. Poli­ti­ker­ne vil­le ikke eks­pro­pri­ere, for­di det var for mye inn­grep i pri­vat eiendom.

Dis­se eple­hage­ka­me­ra­te­ne er noen hyk­le­re. De er ikke så vel­dig opp­tatt av ikke å fore­ta inn­grep i pri­vat eien­dom. Rea­li­te­ten er at de ikke synes syk­kel­felt og syk­kel­vei­er er vik­ti­ge, så de vil ikke eks­pro­pri­ere til et så unyt­tig formål.

Con­ti­nue read­ing Eks­pro­pria­sjon for å lage syk­kel­vei­er @gurimelby @byraadslederen

E 18, Vestkorridoren

Bil­fol­ket drøm­mer om ny E 18 fra Lys­aker til Slep­en­den, den såkal­te Ves­kor­ri­do­ren. Egent­lig drøm­mer de sik­kert om mye mer motor­vei, men den­ne er aktu­ell nå. 40 mrd er den nå kost­nads­be­reg­net til. Det drei­er seg om ca 10 km motor­vei, så pris­lap­pen er alt­så ca 4 mill per meter vei. Det er pri­sen for ca 20 Munch­mu­se­er, og mye mer enn hva langt vik­ti­ge­re sam­fer­del­se­pro­sjek­ter som ny jern­bane­tun­nel og ny T‑banetunnel gjen­nom Oslo vil koste.

Bom­pen­ge­ne kan kom­me opp i 158 kr. Hvis man ikke slut­ter med de menings­løse el-bil­for­de­le­ne, kom­mer 158 kr i pas­se­ring til vir­ke­lig å set­te fart i el-bil­sal­get. Fri­tak for bom­pen­ger er den for­del elbil­bru­ker­ne anses som vik­tigst om man skal tro deres lob­by­is­t­or­ga­ni­sa­sjon.  Bærum kom­mer til å bli det nye Malan­gen, hvor “alle” kjø­rer el-bil for å slip­pe bom­pen­ger. Der­med kom­mer finan­sie­rin­gen til å rakne.

Con­ti­nue read­ing E 18, Vest­kor­ri­do­ren