Tag Archives: Enveiskjøring

Toveis sykling i ellers enveisregulert gate

La oss ta det førs­te først: Det er ikke et spørs­mål om å syk­le mot enveis­kjø­ring. Når en gate er regu­lert slik at den ikke er enveis­kjørt for syk­lis­ter, da syk­ler man ikke mot enveis­kjø­ring. Da er det toveis syk­ling i ellers enveis­re­gu­lert gate. Jeg har selv syn­det her og skre­vet om “syk­ling mot enveis­kjø­ring” fle­re gan­ger. Men det skal ikke skje igjen. Unn­tatt når det fak­tisk er syk­ling mot enveis­kjø­ring i gater som er enveis­kjørt for alle. Dess­ver­re er det fort­satt slik i de fles­te enveis­re­gu­ler­te gater i Nor­ge. Jeg bedri­ver sivil uly­dig­het og syk­ler ofte mot enveis­kjø­ring i sli­ke gater. I val­get mel­lom sik­ker­het for meg som syk­list og å føl­ge reg­le­ne, gir sva­ret seg selv.

Nå kan vi lese at den røde løpe­ren skal rul­les ut i Trond­heim. De skal få røde syk­kel­felt i sen­trum med syk­ling i beg­ge ret­nin­ger, i gater som ellers er enveis­kjørt. Gra­tu­le­rer! De skal være fer­dig før syk­kel­kon­fe­ran­sen i Trond­heim i sep­tem­ber. Dit skal jeg, og da håper jeg det blir mulig å prø­ve dem. Og jeg håper de sør­ger for så nitid tra­fikk­over­vå­king at de kla­rer å hol­de par­ko­ma­ne bilis­ter borte fra syk­kel­fel­tet.  Con­ti­nue read­ing Toveis syk­ling i ellers enveis­re­gu­lert gate