Tag Archives: Featured

Sykkelstrekninger i Oslo: Frognerparken til Sognsvann med lite trafikk

Oslo er ikke en god by for den som skal bru­ke syk­ke­len til trans­port, f.eks. fram og til­ba­ke til arbeid. Men for den som vil på syk­kel­tur har Oslo mye å by på. Det er fle­re mulig­he­ter til å kom­me fra sen­trum ut i Mar­ka uten å måt­te syk­le på vei­er med mye tra­fikk. Dagens rute er en slik tur­rute, fra Frog­ner­par­ken til Sogns­vann. Den går stort sett i park, gater med lite tra­fikk og på tur­vei.

Førs­te delen av turen er den sam­me som vi var inn­om i Oslo mel­lom rin­ge­ne, del 1. Poen­get er å kom­me seg til Thau­lows gate og ta bro­en over T-banen ved Frøn. Jeg skri­ver der­for ikke noen om den­ne delen, selv om jeg den­ne gan­gen har valgt å star­te et litt annet sted i Frog­ner­par­ken.

Når vi kom­me ut i Slem­dals­vei­en må vi fort­set­te litt len­ger enn vi gjor­de sist. Hvis vi skal i ret­ning Gau­stad og Sogns­vanns­vei­en, som vi skal på den­ne turen, må vi kom­me på vest­si­den av Sogns­vanns­ba­nen. Det er mulig å krys­se ved Blin­dern sta­sjon, via gang­bro­en mel­lom Meteoro­lo­gisk insti­tutt og Forsk­nings­par­ken, i Pro­blem­vei­en, Vest­gren­sa og selv­føl­ge­lig ved Ulle­vål sta­dion. Men langs vår rute krys­ser vi alle­re­de i Slem­dals­vei­en.

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­strek­nin­ger i Oslo: Frog­ner­par­ken til Sogns­vann med lite tra­fikk

Sykkelstrekninger i Oslo. Mellom ringene (Skøyen-Bryn) — tur og lokalvei. Del 1 Skøyen — Blindern

Den­ne gang skal vi hol­de oss mel­lom ring 2 (Kirke­vei­rin­gen) og ring 3 (Sto­re ring­vei) så langt det lar seg gjø­re. Igjen har jeg valgt tur­vei og små­vei­er der det­te fin­nes. Det­te er vei­en man vel­ger hvis målet er å syk­le trygt og/eller ha en hyg­ge­lig syk­kel­tur. Den som først og fremst er opp­tatt av å kom­me fort fram bør vel­ge en annen rute. Skjønt det kan være noen snar­vei­er her som er kor­te­re og hvor man unn­går noen tra­fikk­lys, så kan­skje tar det ikke all­tid len­ger tid. Noen synes kan­skje også at det kan være verdt å bru­ke noen minut­ter eks­tra for å kun­ne syk­le bil­fritt eller med liten tra­fikk det mes­te av strek­nin­gen.

Jeg kan vans­ke­lig ten­ke meg at noen vil syk­le hele den­ne vei­en fra Skøy­en til Bryn. Men det bør være del­strek­nin­ger langs den­ne ruten som kan være verdt å bru­ke til rela­tivt lokal syk­ling. Det blir en del avstik­ke­re, så vi kom­mer ikke så vel­dig langt i hver del. Con­ti­nue read­ing Syk­kel­strek­nin­ger i Oslo. Mel­lom rin­ge­ne (Skøy­en-Bryn) — tur og lokalvei. Del 1 Skøy­en — Blin­dern

Sykkelstrekninger i Oslo. Frognerparken — Bogstad på turvei

Jeg veks­ler mel­lom å vel­ge trans­port­vei­er og tur­vei­er. Trans­port­vei­er er for de som skal fort og greit fram, typisk til og fra jobb. Tur­vei­er er for de som vil ta seg god tid og er mer opp­tatt av å hol­de seg unna tra­fik­ker­te vei­er enn av å kom­me for­test mulig fram. Oslo har en del fine tur­vei­er som gjø­re det mulig å kom­me nes­ten fra sen­trum og ut i mar­ka uten at vi må syk­le på tra­fi­ker­te vei­er. Det er sær­lig trans­port­strek­nin­ge­ne som mang­ler i Oslo.

Den vei­en vi skal syk­le i dag er langt fra den ras­kes­te og vi skal fra Frog­ner­par­ken til Bog­stad. Men det er en hyg­ge­lig vei og man er skjer­met mot bil­tra­fikk nes­ten hele vei­en. Det kan være en utford­ring å kom­me seg til Frog­ner­par­ken, men det får vi kom­me til­ba­ke til. Du kan fin­ne GPS-spor for turen her.

Når jeg er har valgt Frog­ner­par­ken som utgangs­punkt for den­ne turen, så er det for­di det er det nær­mes­te start­punk­tet for meg. Men det vik­tigs­te er egent­lig å kom­me seg til Radium­hos­pi­ta­let. Egent­lig er det der turen star­ter. Vi kan syk­le Sto­re ring­vei, og ta av fra den­ne. Man kan også kom­me inn­på fra Skøy­en, slik at det blir en for­bin­del­se mel­lom syk­kel­vei­en langs Frog­ner­stan­da og den­ne tur­vei­en. Mulig­he­te­ne er man­ge. Men jeg har valgt å star­te i Frog­ner­par­ken.

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­strek­nin­ger i Oslo. Frog­ner­par­ken — Bog­stad på tur­vei

Sykkelstrekninger i Oslo: Trondheimsveien fra bygrensen til Sinsen

Før jeg går til enkelt­he­te­ne kan jeg si at det­te er en av de strek­nin­gens jeg liker best blant de jeg syk­ler regel­mes­sig, først og fremst delen mel­lom Gro­rud og Sin­sen.

Fra bygren­sen til Gro­rud er den ikke like god, og her er det noen far­li­ge avkjø­rin­ger som krys­ser syk­kel­vei­en. Det er en (nes­ten) sam­men­hen­gen­de strek­ning. På 12,5 km er det bare fire kryss i plan. Det er gang- og sykel­vei, hvor fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter ikke er adskilt. Det er et klart minus. Skal en vei være egnet for trans­port­syk­lis­ter kan det ikke være fot­gjen­ge­re der. Den er også til tider gans­ke smal.

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­strek­nin­ger i Oslo: Trond­heims­vei­en fra bygren­sen til Sin­sen

Sykkelruter i Oslo: Bryn til Grønlandsleiret via turvei — en liten perle!

De fles­te syk­kel­ru­ter jeg har prøve­syk­let har vært typis­ke trans­port­ru­ter. Jeg har sagt og mener at på sli­ke vei­er må syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re skil­les, og de må lages for at syk­lis­te­ne skal kom­me raskt og effek­tivt fram. Den­ne gan­gen vel­ger jeg en tur­vei. Det er sik­kert man­ge som vel­ger den­ne, eller deler av den­ne til og fra jobb. Men det er uan­sett en tur­vei. Her er det blan­det syk­kel- og fot­gjen­ger­tra­fikk, som er helt greit på tur­vei­er. Det betyr at vi må syk­le i mode­rat fart og gi god plass til fot­gjen­ge­re. De som vil syk­le fort får vel­ge en annen vei.

Først litt rekla­me: Jeg opp­da­get Svart­da­len og man­ge and­re fine ste­der jeg ikke viss­te om gjen­nom geocaching. Jeg har bodd i Oslo i 35 år og har far­tet mye rundt i man­ge deler av Oslo. Som en vite­be­gjær­lig per­son har jeg all­tid vært inter­es­sert i å vite mer om hele byen. Noen år bak rat­tet i en taxi (om enn bare som reserve­sjå­før ved siden av stu­die­ne) tok meg til de fles­te deler av Oslo. Jeg har pas­sert Svart­da­len man­ge gan­ger på beg­ge sider. Men noen måt­te plas­se­re noen geocacher her for å få meg til å ta turen ned i dalen. Folk leg­ger gjer­ne ut cacher på ste­der man gjer­ne vil vise fram, og slik opp­da­ger man man­ge ukjen­te per­ler, både i Oslo og and­re ste­der. Jeg bruk­te også geocacher som gul­rot i et lite tre­ningsopp­legg jeg laget da jeg etter å ha syk­let på fla­te­ne i Lan­gue­doc hele som­mer­en fant ut at jeg måt­te syk­le mer i mot­bak­ke. Slutt på rekla­men.

Det som gjør dagens syk­kel­rute så flott, er at man kan syk­le fra tra­fikkao­set på Bryn og helt inn til Grøn­lands­lei­ret og være skjer­met mot bil­tra­fikk nes­ten hele vei­en. Vil man gjø­re ruten litt ras­ke­re er det man­ge mulig­he­ter til å ta av fra ruten å vel­ge en ras­ke­re, men også mer tra­fik­kert rute inn mot sen­trum.

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­ru­ter i Oslo: Bryn til Grøn­lands­lei­ret via tur­vei — en liten per­le!

Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 3 — Fra Sinsen til Ryen

Sinsen — Økern

Det­te er tred­je og sis­te del om syk­kel­ru­ten langs Sto­re ring­vei: Fra Sin­sen til Ryen. Starts­te­det er ende­punk­tet (eller star­ten) på ruten Trond­heims­vei­en fra bygren­sen til Sin­sen. Og det er selv­føl­ge­lig fort­set­tel­sen av Sto­re ring­vei 2: Fra Sme­stad til Sin­sen.

Siden inten­sjo­nen har vært å føl­ge Sto­re ring­vei, har jeg mar­kert den­ne strek­nin­gen på kar­tet. Men mel­lom Sin­sen og Økern er det ikke mulig å syk­le på eller langs ring­vei­en — i alle fall er det noe som på det ster­kes­te må fra­rå­des, selv om jeg ikke kan hus­ke å ha sett et skilt hvor det står at det er for­budt å syk­le. Vi må her syk­le Løren­vei­en.

Det er sto­re vei­ar­bei­der i områ­det, som gjør det vans­ke­lig frem­kom­me­lig for alle tra­fi­kan­ter — også for syk­lis­ter. Vi kan håpe på at det blir bra når det blir fer­dig, etter pla­nen i 2013. Bile­ne skal da i tun­nel, så vi kan håpe at mye tra­fi­kan­ter får det bed­re på over­fla­ten. Men jeg har ikke klart å fin­ne noe mer detal­jert infor­ma­sjon om hva slags syk­kel­løs­nin­ger som er plan­lagt i områ­det.

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­ru­ter i Oslo: Sto­re ring­vei 3 — Fra Sin­sen til Ryen

En farlig sykkelfelle på Storo

Da jeg skrev om syk­kel­for­hol­de­ne langs Sto­re ring­vei (Ring 3) mel­lom Sme­stad og Sin­sen pek­te jeg på en meget stygg tra­fikk­fel­le: Verk­ste­det Meko­no­men og ben­sin­sta­sjo­nen Uno-X på Storo — som jeg i fort­set­tel­sen bare kom­mer til å refe­re­re til som ben­sin­sta­sjo­nen.

Con­ti­nue read­ing En far­lig syk­kel­fel­le på Storo

Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 2 — Fra Smestad til Sinsen.

Vi fort­set­ter vår syk­kel­tur langs Sto­re ring­vei, og fort­set­ter fra der vi stan­set sist. Før vi syk­ler vide­re min­ner jeg om at det langs en vei som Sto­re ring­vei bør være syk­kel­vei­er på beg­ge sider av vei­en og at gang- og syk­kel­tra­fikk må skil­les.

Når vi har kom­met oss vel­ber­get under Sørke­dals­vei­en og gjen­nom Sme­stad­krys­set fort­set­ter vi på gang- og syk­kel­vei et styk­ke. Jeg tar med star­ten av den­ne strek­nin­gen, med en påmin­nel­se om at det er alt for man­ge buss­holde­plas­ser som er plas­sert slik at de med­fø­rer unø­dig risi­ko både for syk­lis­ter og buss­pas­sa­sje­rer.

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­ru­ter i Oslo: Sto­re ring­vei 2 — Fra Sme­stad til Sin­sen.

Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 1 — fra Lysaker til Smestad

Jeg fort­set­ter å prøve­syk­le syk­kel­ru­ter i Oslo, med en inten­sjon om å skri­ve både om det som er bra og det som er dår­lig. I dag kom­mer førs­te del av Sto­re ring­vei, fra Lys­aker til Sme­stad.

Det er litt for­vir­ren­de hvor vi egent­lig skal star­te. Det som i dag er Sto­re ring­vei på den­ne strek­nin­gen, gjen­nom Gran­foss­tun­ne­len, er uak­tu­elt. Der er det ikke lov å syk­le. Val­get står mel­lom Lil­le­aker­vei­en, som er nær­mest det som i dag er Sto­re ring­vei, eller Væke­rø­vei­en som var Sto­re ring­vei før Gran­foss­tun­ne­len ble byg­get. Det er bare en løs­ning på det­te: Vi må prø­ve beg­ge.

Først Lil­le­aker­vei­en. Jeg syk­let opp fra gang- og syk­kel­vei­en langs E18, som er omtalt tid­li­ge­re. Det var litt uklart hvor jeg skul­le star­te. Skul­le jeg vel­ge det som var mer­ket som tur­sti, med et inn­gangs­par­ti stengt med styg­ge betong­klos­ser, slik man plei­er å gjø­re det i Oslo. Man får all­tid en følel­se av at når en vei er stengt for bil­tra­fikk, så har det vært et poeng å under­stre­ke at det har man gjort mot­vil­lig og at man helst ser sper­rin­ge­ne fjer­net. Det fin­nes man­ge eksemp­ler som er ver­re enn det­te, men det får vi kom­me til­ba­ke til en annen gang.

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­ru­ter i Oslo: Sto­re ring­vei 1 — fra Lys­aker til Sme­stad

Sykkelruter i Oslo. E18 fra Lysaker til Aker brygge

Jeg star­ter min tur på Lys­aker, rett uten­for bygren­sen. Jeg må inn­røm­me at jeg synes Bærum er for­vir­ren­de. Det var et av de ver­ste ste­de­ne å kjø­re da jeg for etter hvert gans­ke man­ge år siden kjør­te taxi, og det er et for­vir­ren­de områ­de å syk­le i. Men jeg hol­der Bærum uten­for — det­te hand­ler om syk­kel­ru­ter i Oslo. Syk­kel­ru­ten inn mot Oslo paral­lelt med E18 fra vest er anta­ge­lig­vis Nor­ges mest tra­fik­ker­te syk­kel­rute. Den er kan­skje det kla­res­te eksem­pe­let i Nor­ge på at der det leg­ges til ret­te for syk­ling, der syk­ler folk. Syk­kel­ru­ten er fin ved at den går helt inn til sen­trum, og at det er for­bin­del­ser til and­re ruter. Som jeg skal kom­me til­ba­ke til, er det vir­ke­lig brå­stopp ved Aker Bryg­ge. (Klikk på bil­det for å få GPS-spor/­kart).

Pro­ble­met med ruten er gene­relt at den er for smal og har for liten kapa­si­tet. Kapa­si­tets­pro­ble­met for­ster­kes av at det er så langt til nær­mes­te alter­na­ti­ve rute — så langt at det for de fles­te ikke fin­nes noe alter­na­tiv. Men i alle fall sist noen uttal­te seg om det­te var man klar over pro­ble­met, men had­de ingen kon­kre­te pla­ner om å gjø­re noe med det. Et annet pro­blem som vi vil se her, er at kva­li­te­ten er ujevn.

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­ru­ter i Oslo. E18 fra Lys­aker til Aker bryg­ge