Tag Archives: Featured

Syklister og vikeplikt

Syk­lis­ter er tra­fik­kens paria­kas­te. Den gjen­nom­gå­en­de hold­nin­gen i alle fall de sis­te 70 åre­ne, synes å ha vært at syk­kel repre­sen­te­rer det umo­der­ne, som bør erstat­tes av det moder­ne (dvs bil). Tra­fikk­reg­ler og vei­ut­for­ming synes å ha vært utfor­met for å bidra til det­te. Vi sto nederst på rang­sti­gen da tra­fikk­reg­le­ne ble utfor­met, og har stort sett vike­plikt for alt og alle. Når tra­fikk­løs­nin­ger plan­leg­ges, står vi gjer­ne ikke en gang nederst på rang­sti­gen. Vi står uten­for, og blir gang på gang “glemt”. Den­ne gan­gen tar jeg for meg vike­plikts­reg­le­ne.

Syk­lis­ter er kjø­ren­de. Det sies fak­tisk ikke uttryk­ke­lig i tra­fikk­reg­le­ne, men det frem­går klart av f.eks. § 4 nr 1 hvor det står “And­re kjø­ren­de enn syk­len­de må ikke …”, og i § 5 nr 2, hvor det står “Syk­kel eller annet kjøre­tøy som ikke er motor­vogn …”. Som kjø­ren­de er vår plass i utgangs­punk­tet i kjøre­ba­nen. Hol­der vi oss der, gjel­der de all­min­ne­li­ge vike­plikts­reg­ler også for syk­lis­ter: Syk­ler man i kjøre­ba­nen på en for­kjørs­vei har krys­sen­de tra­fikk vike­plikt, uan­sett hvor de kom­mer fra.

Con­ti­nue read­ing Syk­lis­ter og vike­plikt

En trist twitter-serie om sykling i Oslo

Tirs­dag 22. april kun­ne vi lese føl­gen­de tris­te serie av twit­ter-mel­din­ger om å syk­le i Oslo.

Det star­tet med at skrev det­te:

Da har jeg kjøpt måneds­kort igjen. Er rett og slett redd for å syk­le gjen­nom Oslo sen­trum.

En av Oslos erfar­ne bysyk­lis­ter, @morten_lode, fulg­te opp:

trist å høre! Hvor skal du til og fra? Kan­skje noen kan hjel­pe deg med å fin­ne en tryg­ge­re rute?”

fort­sat­te:

tar gjer­ne i mot tips! Skal fra Marienlyst/Majorstuen til Barco­de i Bjør­vi­ka. Nes­ten vans­ke­ligst til­ba­ke…”

Mor­ten How Lode fulg­te opp igjen:

Noen som kan hjel­pe med trygg rute for fra Marienlyst/Majorstuen til Barco­de i Bjør­vi­ka?

Jeg var nok ikke den enes­te som for­søk­te å ten­ke ut en rute som vi kun­ne anbe­fa­le til en som øns­ket å syk­le trygt fra den ene kan­ten av det som må reg­nes som Oslo sen­trum til den and­re, om vi ser litt stort på det. Selv klar­te jeg ikke å kom­me med noen gode for­slag.

Con­ti­nue read­ing En trist twit­ter-serie om syk­ling i Oslo

Sven Egil Omdal: Paris, en veiviser

9788243008045Guide­bø­ker kan være nyt­ti­ge, men er ofte kje­de­li­ge. Jeg plei­er å bla i dem og slå opp i dem, men sjel­den lese dem i sam­men­heng. Dess­uten ble jeg skep­tisk til pro­fe­sjo­nel­le guide­bø­ker etter å ha lest boken Smi­le When You’­re Lying. Der­for er jeg glad for at Sven Egil Omdals bok, Paris. En vei­vi­ser, ikke er en guide­bok i van­lig for­stand. Det er en per­son­lig bok om hvor­for Sven Egil Omdal els­ker å besø­ke Paris, med man­ge gode tips om hvor­dan vi and­re kan få mye ut av besøk i byen.

Boken er basert på hans erfa­rin­ger etter utal­li­ge besøk i byen, sup­plert med noen tips fra folk han sto­ler på. Den er pre­get av for­fat­te­rens inter­es­ser, og utgir seg på ingen måte for å være en kom­plett guide. Han skri­ver f.eks. at moter og shop­ping ikke er innen­for hans inter­esse­felt, så den som vil ha en guide til det­te må søke infor­ma­sjon and­re ste­der. Selv deler jeg hans mang­len­de inter­es­se for det­te, og sav­ner det der­for ikke.

Con­ti­nue read­ing Sven Egil Omdal: Paris, en vei­vi­ser

Rettigheter til plankart? Feil fra Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten

Går man inn på Oslo kom­mu­nes nett­si­der for kart over regu­le­rings­pla­ner, kan vi lese føl­gen­de under over­skrif­ten “Vil­kår”:

Ret­tig­hets­ha­ver til kart og bil­der er Oslo kom­mu­ne, Plan- og byg­nings­eta­ten.

Ret­tig­he­ter til kart og bil­der er beskyt­tet av Ånds­verks­lo­ven og Kata­log­vern­lo­ven. Kar­te­ne og bil­de­ne som vises på den­ne siden kan ikke kopie­res, mang­fol­dig­gjø­res eller dis­tri­bu­eres uten avta­le med ret­tig­hets­ha­ver.

Kom­mu­nen har intet ansvar for nøy­ak­tig­het, påli­te­lig­het eller full­sten­dig­het i infor­ma­sjon til­gjenge­lig­gjort i tje­nes­ten, eller for følge­ska­der som skyl­des bruk av infor­ma­sjon eller tek­nis­ke avbrudd i tje­nes­ten.

Kart­opp­lys­nin­ger som kre­ves ved omset­ning av eien­dom­mer, bestil­les hos kom­mu­nen.

Kart til plan- og bygge­sa­ker må kjø­pes via Bestil­lings­tje­nes­ten, Info­land eller Kunde­sen­te­ret.”

Jeg vet ikke hvem som har ansva­ret for den for­mu­le­rin­gen. Men den eller de bur­de skaf­fe seg noen grunn­leg­gen­de kunn­ska­per om opp­havs­rett, eller skaf­fe seg noen råd­gi­ve­re som kan det­te. I ånds­verk­lo­ven § 9 står det:

Con­ti­nue read­ing Ret­tig­he­ter til plan­kart? Feil fra Oslo kom­mu­ne ved Plan- og byg­nings­eta­ten

En trafikkforsker synser om syklister

Jeg hop­pet litt i sto­len i dag mor­ges, da en tra­fikk­fors­ker men­te at man­ge syk­lis­ter opp­tråd­te på måter som er skrem­men­de for fot­gjen­ge­re. Saken fin­nes også på NRKs nett­si­der, med over­skrif­ten “Kul­tu­ren har blitt slik at JEG skal fram”.

Jeg har for len­ge siden blitt lei av medie­opp­slag av typen “Fors­ker mener at …”. Det er ofte mye syn­sing, og lite forsk­ning bak man­ge sli­ke opp­slag. Man vil gjer­ne gi syn­sin­gen litt eks­tra tyng­de ved å vise til at den kom­mer fra en fors­ker.

Con­ti­nue read­ing En tra­fikk­fors­ker syn­ser om syk­lis­ter

Få bilene ut av sykkelveien langs Frognerstranden

Et sik­kert og hyg­ge­lig vår­tegn er at folk fin­ner fram syk­le­ne sine og drar på syk­kel­tur, f.eks. ved å føl­ge syk­kel­vei­en langs Frog­ner­stran­den i ret­ning Bygd­øy. Et annet, og langt mind­re hyg­ge­lig vår­tegn, er at båt­fol­ket kjø­rer bil på den­ne syk­kel­vei­en. De må selv­føl­ge­lig kjø­re helt til båten.

Det er gang- og syk­kel­vei, hel­dig­vis utfor­met som syk­kel­vei med for­tau. Det er anta­ge­lig Nor­ges mest tra­fik­ker­te syk­kel­vei. Alle­re­de i 2010 var det i juni måned nes­ten 4.000 syk­lis­ter pr døgn. I dag er det gans­ke sik­kert man­ge fler. Selv om det er en syk­kel­vei av høy stan­dard etter nors­ke for­hold er den alt­for smal.

Con­ti­nue read­ing Få bile­ne ut av syk­kel­vei­en langs Frog­ner­stran­den

Kan vi nekte studenter og andre å gjøre opptak av forelesninger?

[Bil­de på top­pen: Foto Johan Roed, CC BY-NC-SA 2.0.] Det­te er et spørs­mål jeg får gans­ke ofte: Kan vi som fore­le­se­re nek­te stu­den­ter (eller and­re) å gjø­re opp­tak av våre fore­les­nin­ger? Jeg har tid­li­ge­re skre­vet om til­gjenge­lig­gjø­ring av fore­les­nin­ger ved podcast m.m., men da uten å gå inn på de juri­dis­ke pro­blem­stil­lin­ge­ne.

Det­te er ikke først og fremst et opp­havs­retts­spørs­mål. Et opp­tak av en frem­fø­ring vil inne­bære at man frem­stil­ler et eksemp­lar av det som frem­fø­res, f.eks. en fore­les­ning. Men der­som stu­den­ter gjør opp­tak til eget bruk, vil det være en eksemp­lar­frem­stil­ling til pri­vat bruk, som er til­latt i med­hold av ånds­verks­lo­ven § 12. Det er de sam­me reg­le­ne som gjel­der både for lyd­opp­tak og video­opp­tak.

Con­ti­nue read­ing Kan vi nek­te stu­den­ter og and­re å gjø­re opp­tak av fore­les­nin­ger?

Hvorfor bruker jeg ikke alltid gang- og sykkelvei m.m?

Noen utgangspunkter

Før jeg begyn­ner vil jeg fast­slå det­te utgangs­punk­tet: Van­lig­vis vel­ger jeg syk­kel­felt, syk­kel­vei eller gang- og syk­kel­vei når det­te fin­nes. Når jeg i prak­sis som regel ikke bru­ker syk­kel­vei eller syk­kel­felt når jeg syk­ler, så skyl­des det at det ikke fin­nes sli­ke der jeg plei­er å syk­le. Det er fak­tisk hoved­pro­ble­met: Langs de fles­te vei­er er det ikke til­rette­lagt for syk­ling.

Som de fles­te and­re som syk­ler, er jeg først og fremst opp­tatt av å kom­me dit jeg skal på en rask og hen­sikts­mes­sig måte. Folk som syk­ler til og fra jobb har ikke noe bed­re tid enn de som vel­ger and­re frem­komst­mid­ler. En vik­tig grunn til å vel­ge syk­kel er at det ofte er den ras­kes­te og grei­es­te måten å kom­me seg fram på. Vi er ikke på tur. Vi vel­ger selv­sagt ras­kes­te vei, selv om noen vel­ger enkel­te omvei­er hvor bilis­te­ne ikke utset­ter dem for like stor fare.

Con­ti­nue read­ing Hvor­for bru­ker jeg ikke all­tid gang- og syk­kel­vei m.m?

Det er vår. Finn fram sykkelen og kom deg ut på veien!

Ende­lig går det mot vår. I vår del av lan­det har vin­te­ren i år vært used­van­lig kort, og noen vil mene at det har vært vår len­ge.

WIMG_8439_DxOFor alle de som ikke har syk­let hele vin­te­ren, er det tid for å hen­te fram syk­ke­len, gi den en vår­puss og star­te en ny syk­kel­ses­ong. Til tross for tom­me løf­ter og dår­lig til­rette­leg­ging, blir det hel­dig­vis fler syk­lis­ter for hvert år. Mye kan tyde på at fle­re vil vel­ge syk­ke­len i 2014 enn i 2013. Hel­dig­vis går det litt frem­over, også i Oslo.

Con­ti­nue read­ing Det er vår. Finn fram syk­ke­len og kom deg ut på vei­en!

Hovedsykkelveinettet, en tvangstanke for politikerne

Oslo har hatt pla­ner om å byg­ge et hoved­syk­kel­vei­nett siden 1977.  Det var det­te året jeg flyt­tet til Oslo. I alle de år jeg har bodd i Oslo har vi blitt lovet at hoved­syk­kel­vei­net­tet skal være på plass om ca fem år.

Nå, snart 40 år etter, er fort­satt ikke mer enn halv­par­ten fer­dig. Man blir ikke impo­nert over oslo­po­li­ti­ker­nes handle­kraft og gjen­nom­fø­rings­evne. I løpet av den tiden hoved­syk­kel­vei­net­tet ikke har blitt byg­get ut, har det blitt gjen­nom­ført en lang rek­ke and­re sto­re sam­ferd­sels­pro­sjek­ter. Så man kan hvis man vil. Men de ansvar­li­ge har åpen­bart ikke vil­let når det gjel­der hoved­syk­kel­vei­net­tet.

Con­ti­nue read­ing Hoved­syk­kel­vei­net­tet, en tvangs­tan­ke for poli­ti­ker­ne