Tag Archives: Featured

Åpent brev til politiet i Oslo : Mer sykkelhets fra politiet

(Bil­de fra Wiki­me­dia com­mons, mer­ket for gjen­bruk, men foto­graf ikke opp­gitt.)

På bak­grunn av opp­sla­get i Ditt Oslo “Det­te er Oslos «ver­sting­kryss»”, har jeg i dag sendt føl­gen­de til Oslo politi­kam­mer, på deres offi­si­el­le e‑postadresse post.oslo@politiet.no:

I dagens utga­ve av Ditt Oslo kom­mer politi­over­be­tjent Hans-Olaf Lier med en rek­ke påstan­der om syk­lis­ter http://www.dittoslo.no/indre-by/nyheter-indre-by/dette-er-oslos-verstingkryss‑1.8282193

Con­ti­nue read­ing Åpent brev til poli­ti­et i Oslo : Mer syk­kel­hets fra poli­ti­et

Fjern el-bilens kjøre- og parkeringsprivilegier nå!

Se på det­te bil­det, som viser hvor mye plass 60 per­soner kre­ver om de rei­ser med bil, buss eller syk­kel.

Gavle_trafikkGjør et lite tanke­eks­pe­ri­ment. Tenk deg at vi byt­ter ut alle bile­ne på bil­det til venst­re med Tes­la­er og and­re el-biler. Vil­le det gitt noen for­skjell? Nei, selv­føl­ge­lig ikke.

Det er på tide å inn­se at hele idé­en om at hver enkelt skal kjø­re bil inn til byer og par­ke­re­re bilen der er fun­da­men­talt gal. I byer er bilen mer enn noe annet et plass­pro­blem. Det er for man­ge biler og de gir byen tra­fikk­in­farkt, uan­sett hva slags driv­stoff de bru­ker. Når Oslo sat­ser på å bli ver­dens el-bil­ho­ved­stad, så har kan kjørt seg langt inn i en blind­gate.

Alle inci­ta­me­ne­ter som opp­ford­rer folk til å kjø­re bil inn til byer er kon­trpro­duk­ti­ve. Det vi har opp­nådd med all el-bil­sub­si­die­rin­gen og el-bil­pri­vi­le­gi­ene er at rik­folk fra Oslo vest hind­rer kol­lek­tiv­tra­fik­ken når de kjø­rer sine over­sub­si­di­er­te Tes­la­er inn mot byen. I til­legg taper man mye pen­ger på at de slip­per bom­pen­ger og kan par­ke­re gra­tis. Og det fører til at fle­re vel­ger bil når de skal inn­til byen.

Con­ti­nue read­ing Fjern el-bilens kjø­re- og par­ke­rings­pri­vi­le­gi­er nå!

Trafikkfarlige parkeringsregler for el-biler

Det er vel­kjent at alt for man­ge poli­ti­ke­re har fått elekt­ro­sjokk og har gitt el-bilis­te­ne menings­løst man­ge sub­si­di­er og for­de­ler. Det er åpen­bart at norsk poli­tikk fort­satt domi­ne­res av sto­re gut­ter som liker å leke med biler, og som gjør alt for at de skal kun­ne fort­set­te med det.

En av reg­le­ne som må være resul­tat av en full­sten­dig kort­slut­ning hos de som vil­le kas­te for­de­ler etter el-bil­ste­ne er For­skrift om offent­lig par­ke­rings­re­gu­le­ring og par­ke­rings­ge­byr § 9. Den­nes førs­te ledd lyder:

Kjøre­tøy­et skal plas­se­res som anvist ved skilt eller opp­mer­king, og innen­for opp­mer­ket felt der det­te fin­nes. Kjøre­tøy­et skal plas­se­res i fel­tets lengde­ret­ning. Elekt­risk og hydro­gen­dre­vet motor­vogn kan like­vel par­ke­re på tvers av fel­tets lengde­ret­ning der­som alle hju­le­ne er innen­for fel­tet og over­hen­get ut over fel­tet ikke over­sti­ger 40 centi­me­ter på hver side. På dis­se vil­kår kan fle­re sli­ke motor­vog­ner par­ke­re i sam­me felt.”

Con­ti­nue read­ing Tra­fikk­far­li­ge par­ke­rings­reg­ler for el-biler

Netthandel, merverdiavgift m.m.

Nett­han­de­len øker eks­plo­sivt kun­ne vi kun­net høre på nyhe­te­ne og lese på nrk.no. Vir­ke vil red­de butik­ke­ne ved å gjø­re nett­han­del dyre­re, om vi skal tro nrk.no. Det håper jeg ikke stem­mer, i alle fall ikke så gene­relt som det er skre­vet.

Jeg hand­ler rela­tivt mye på nett.  Data og elekt­ro­nikk kjø­per jeg for det mes­te på nett. De sto­re nett­bu­tik­ke­ne har bed­re utvalg og kon­kur­ranse­dyk­ti­ge pri­ser. Dess­uten er det mye let­te­re å søke seg fram til noen på nett som har det man er ute etter, enn å løpe rundt fra butikk til butikk. Så mye fag­kunn­skap møter man like­vel ikke i de tra­di­sjo­nel­le butik­ke­ne til at det er et argu­ment for å hand­le hos dem.

Engelsk­språk­li­ge bøker er noe av det jeg lengst har kjøpt på nett. Skul­le bok­han­de­len til­fel­dig­vis ha boken jeg er inter­es­sert i inne, hen­der det jeg kjø­per den der. Men det blir all­tid dyre­re. Går vi langt til­ba­ke i tid, hend­te det jeg bestil­te engelsk­språk­li­ge bøker i bok­han­de­len. Men det er dyrt og dår­lig. Det tar gjer­ne vel­dig lang tid før boken kom­mer. Det er både bed­re og bil­li­ge­re å bestil­le den hos en god nett­bok­han­del. I prak­sis kjøp­te jeg sær­lig musikk­bø­ker fra utlan­det, len­ge før vi viss­te hva Inter­nett var for noe. Jeg har kjøpt mye av det­te via gam­mel­dags post­ord­re. Men net­tet har gjort det mye enk­le­re.

Con­ti­nue read­ing Nett­han­del, mer­verdi­av­gift m.m.

Biler skaper ikke liv i byen

Oslo­bo­ere, ta en liten tur i byen. Gå Karl Johans gt fra Jern­bane­tor­get til Eger­tor­get.  Tror dere at de som dri­ver butikk i den­ne gaten øns­ker bile­ne til­ba­ke? (Bil­det fra Karl Johans gt fra Oslo­bil­der, lisen­siert under CC 3.0 BY-NC-ND)

Ta også noen avstik­ke­re ut i side­ga­te­ne: Skip­per­ga­ten, Dron­nin­gens gate, Kirke­ga­ten, Kon­gens gate, Ned­re Slotts­gate og Øvre Slotts­gate. Ta også en tur i Prin­sens gate og Toll­bu­ga­ten. Gjer­ne også Gren­sen og Råd­hus­ga­ten.

Noen som dri­ver butikk tror at det er deres bilen­de kun­der som ska­per liv i byen. Der­for blir det skrik og spe­tak­kel om man fjer­ner noen par­ke­rings­plas­ser og f.eks. leg­ger til ret­te for syk­lis­ter. De har gans­ke sto­re tan­ker om sin egen og bilis­te­nes betyd­ning for byen.

Con­ti­nue read­ing Biler ska­per ikke liv i byen

Bilistpartiet Høyre står i veien for syklister og kollektivtransport

Foto: Alex­an­der Otte­sen , Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion 2.0 Gene­ric.

Det er nå ca 37 år siden Oslo førs­te gang ved­tok å byg­ge et hoved­syk­kel­vei­nett. Det er ca 29 år siden det skul­le vært fer­dig etter de opp­rin­ne­li­ge pla­ne­ne. Fort­satt har vi det ikke. Hva er den vik­tigs­te grun­nen til at vi fort­satt ikke har fått det vi har blitt lovet i 37 år? Den vik­tigs­te grun­nen heter Oslo Høy­re.

Fra 1986 til i dag har det, men unn­tak av de fem åre­ne fra 1992 til 1997, vært Høyre­do­mi­ner­te byråd i Oslo. Så det mes­te som har blitt gjort og det som ikke har blitt gjort i byen er det Høy­re som har ansva­ret for. Oslo fikk byråds­mo­del­len i 1986, et år etter at hoved­syk­kel­vei­net­tet skul­le ha vært fer­dig. Men Høy­re domi­ner­te Oslo­po­li­tik­ken og had­de ord­fø­re­ren også i hele peri­oden fra hoved­syk­kel­vei­net­tet ble ved­tatt til det ble par­la­men­ta­risk sty­re med byråd i Oslo.

Sla­get om The­rese­gate illust­re­rer hvor­dan Høy­re svik­ter og hvor­for pla­ner ikke gjen­nom­fø­res.

Con­ti­nue read­ing Bilist­par­ti­et Høy­re står i vei­en for syk­lis­ter og kol­lek­tiv­trans­port

Kan man kan bli bundet ved en hashtag? #mittos14

Sve­ri­ges Tele­vi­sjon har tatt en frekk en: De har gjort kjent at der­som man bru­ker hashtag #mittos14, gir man dem til­la­tel­se til å pub­li­se­re blant annet bil­der. Slik har SVT for­mu­lert sine vil­kår:

För bil­der skick­a­de till SVT, eller dela­de enligt ovan för pub­li­ce­ring, så är vill­ko­ren för nyttjan­de:

Att du själv måste ha de full­stän­di­ga rät­tig­he­ter­na till bil­der­na, det vill säga att det är du som är foto­gra­fen och bil­der­na inte inne­hål­ler något upp­hovs­rätts­ligt skyd­dat verk eller pre­sta­tion ska­p­ad av någon annan.

Att SVT har rätt att nyttja bil­der­na (inom ramen för SVT:s verk­sam­het, det vill säga i tv-pro­gram, på svt.se samt via andra platt­for­mar där man kan ta del av SVT:s utbud).

Att SVT inför nyttjan­det får beskära och bear­be­ta bil­der­na utan ditt sär­skil­da till­stånd.

Att SVT:s nyttjan­derätt är obe­gräns­ad i tiden.

Att du accep­te­rar att du inte är berät­ti­gad till någon ersätt­ning för rät­tig­het­sup­plå­tel­se.”

Det er ikke sær­lig over­ras­ken­de at det­te har ført til man­ge reak­sjo­ner. Jan Guil­lou skrev det­te på Twit­ter:

Skit ock­så, tror jag av mis­stag har hashtag­gat min senas­te bok med #mittos14 och den är redan på väg till trycke­ri­et. Även tag­gat Sauks bil.”

Continue reading Kan man kan bli bundet ved en hashtag? #mittos14

Ingen plass til syklister i Oslos byplaner?

Plan- og byg­nings­eta­ten har laget et nett­ma­ga­sin om byut­vik­ling i Oslo: Bypla­nOslo. Jeg ser gjen­nom, og de som leser det­te er vel ikke over­ras­ket over at jeg sær­lig var ute etter hvor­dan Plan- og byg­nings­eta­ten ser for seg syk­kel og hvor­dan man skal plan­leg­ge for syk­lis­ter i Oslo.

Jeg ble skuf­fet, men egent­lig ikke over­ras­ket. Her var det ikke mye å gle­de seg over. I 2010 ga Plan- og byg­nings­eta­ten ut en avis som de kal­te “byb­likk”. Der sto det hel­ler ikke noe om syk­kel eller syk­ke­lens plass i frem­ti­dens Oslo. En del av doku­men­te­ne som det ble vist til her­fra, er tyde­lig­vis ikke len­ger på nett. Men da jeg så på dem i 2010, mer­ket jeg meg at på et kart som het “Trans­port­byen” var det hel­ler ikke fun­net plass til syk­lis­ter.

Con­ti­nue read­ing Ingen plass til syk­lis­ter i Oslos bypla­ner?

To dommer om bilisters aktsomhetsplikt

Vi har i de sis­te dage­ne fått i alle fall tre dom­mer som gjel­der påkjør­sel av myke tra­fi­kan­ter (to syk­lis­ter og en på rulle­ski). To per­soner, en syk­list og rulle­ski­lø­pe­ren, omkom i de ulyk­ke­ne som var utgangs­punk­tet for dom­me­ne.

En av sake­ne, dom avsagt i Ned­re Tele­mark ting­rett har jeg omtalt i en egen kom­men­tar. Det er en av de mest håp­løse dom­mer jeg har lest på det­te områ­det, hvor ret­ten har sett bort fra “detal­jer” som bilis­ters vike­plikt og skjø­vet skyl­den over på offe­ret. Her skal jeg ta for meg de to and­re dom­me­ne.

I den førs­te dom­men, avsagt av Fjorda­ne ting­rett 17. janu­ar 2014 var en per­son på rulle­ski blitt påkjørt og drept av en bilist. Bilis­ten ble her fri­kjent. Den sis­te dom­men, avsagt av Eiker, Modum og Sig­dal ting­rett 20. janu­ar 2014, var en syk­list blitt påkjørt og drept. Her ble bilis­ten dømt for uakt­somt drap.

Con­ti­nue read­ing To dom­mer om bilis­ters akt­som­hets­plikt

Absurd dom hvor Nedre Telemark tingrett frifinner bilist

16. janu­ar 2014 avsa Ned­re Tele­mark ting­rett en dom hvor de fri­fant en bilist etter påkjør­sel av syk­list. Den er gans­ke skrem­men­de les­ning. Om det er dår­lig arbeid fra poli­ti­et eller fra dom­sto­len skal være usagt. Resul­ta­tet blir uan­sett helt galt.

Steds­an­gi­vel­sen i dom­men er ikke pre­sis. Det står at bilis­ten kom kjø­ren­de ned Odins gate i Ski­en, i ret­ning Odd sta­dion. Det frem­går vide­re at det var syk­kel­felt på den aktu­el­le strek­nin­gen. Bil­det  (fra Goog­le Stre­eview) neden­for er fra Odins gate, og gir et visst inn­trykk av gaten. Men om det var akku­rat her det skjed­de, vet jeg ikke. Farts­gren­sen er 40 km/t.

Odinsgt_Skien2Etter noen kom­men­ta­rer har jeg gjort et nytt usnitt av gate­bil­det (fra Goog­le Stre­et View). Om jeg har for­stått det rett, sving­te bilis­ten inn på gang- og syk­kel­vei­en som tar av til høy­re her. Som alle bør vite, er det ulov­lig å kjø­re bil på gang- og syk­kel­vei­er. Så bilis­ten bur­de ha vært bøt­lagt for å kjø­re her, i til­legg til å ha vært dømt for påkjør­se­len.

Con­ti­nue read­ing Absurd dom hvor Ned­re Tele­mark ting­rett fri­fin­ner bilist