Tag Archives: Featured

Sykkelstrekninger i Oslo. Mellom ringene (Skøyen-Bryn) — tur og lokalvei. Del 2: Blindern — Akerselven

Innledning. Blindern — Berg

Vi fort­set­ter å utfors­ke områ­det mel­lom Kirke­vei­rin­gen og Sto­re ring­vei. Den­ne gan­gen skal vi syk­le i områ­det mel­lom Blin­dern og Akers­el­ven. Målet er å fin­ne vei­er hvor det er lite tra­fikk. Dis­se rute­ne er ikke valgt ut med tan­ke på å kom­me for­test mulig fra A til B på syk­kel. Noen av dis­se vei­ene har jeg vært i før, men slett ikke alle. Her er det man­ge fine syk­kel­vei­er, selv om det bare er noen få, kor­te strek­nin­ger som er til­rette­lagt for syk­kel.

Mel­lom Blin­dern og Akers­el­ven er Ulle­vål syke­hus en gans­ke bas­tant bar­rie­re. Enten må man syk­le langs Kirke­vei­rin­gen, eller så må man syk­le nord for syke­hu­set. På grunn av det­te blir Sage­ne en slags tra­fi­kal øy som vi her kom­mer til å hol­de oss nord for. Men vei­en over Sage­ne er beskre­vet i ruten Frog­ner — Sin­sen.

Den førs­te ruten er fra Blin­dern via even­tyr­vei­ene vest for Sogns­vei­en til Berg.

Førs­te strek­ning er Pro­blem­vei­en, som til tross for nav­net er upro­ble­ma­tisk å syk­le. Jeg plei­er å ta med geocacher langs tur­vei­ene, og her kan man fin­ne PPJ #93 yr.

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­strek­nin­ger i Oslo. Mel­lom rin­ge­ne (Skøy­en-Bryn) — tur og lokalvei. Del 2: Blin­dern — Akers­el­ven

Sykkelruter i Oslo: Frogner — Sinsen

Den­ne gan­gen har jeg valgt en rute som viser mye av det som er galt i Oslo. Det er en rute med nes­ten null til­rette­leg­ging og den er ikke mer­ket som syk­kel­rute på noe syk­kel­kart. Men det er åpen­bart at det bør være en syk­kel­rute her, selv om man all­tid kan dis­ku­te­re detal­jer i trasé­val­get. At det ikke er syk­kel­rute her, og hel­ler ikke er plan­lagt noen syk­kel­rute, illust­re­rer hvor kort Oslo har kom­met.

Hvis en by skal kun­ne kal­les “syk­kel­by” er det en selv­føl­ge at man skal kun­ne syk­le fra en bydel til en annen på rime­lig godt til­rette­lag­te vei­er, og uten å måt­te ta sto­re omvei­er. Jeg syk­ler van­lig­vis den­ne vei­en en gang pr uke. Å vel­ge en rute som er til­rette­lagt for syk­kel, er ikke mulig. Jeg kan like godt adva­re med en gang: Det­te kom­mer til å hand­le mye om hva som bur­de vært gjort, men som ikke er gjort langs den­ne strek­nin­gen.

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­ru­ter i Oslo: Frog­ner — Sin­sen

Ufullstendig (misvisende?) informasjon fra politet om sykkelulykke

Avi­sen Nord­lys skrev om en tra­fikk­ulyk­ke med over­skrif­ten “Syk­list kra­sjet med buss i stor fart”. Over­skrif­ten sier at det var bus­sen som holdt stor fart. Men det skyl­des nok bare at jour­na­lis­ter og/eller des­ken i avi­sen Nord­lys ikke kan norsk. De mener selv­føl­ge­lig at det var syk­lis­ten som had­de stor fart. Som van­lig er det en politi­kil­de, den­ne gan­gen ope­ra­sjons­le­der Rei­dar Anton­sen ved Troms politi­dis­trikt, som sier det­te.

Vi se dess­ver­re ofte at poli­ti­et gir mis­vi­sen­de og/eller ufull­sten­di­ge opp­lys­nin­ger om sli­ke ulyk­ker. De er svært ras­ke til å sky­ve skyl­den over på syk­lis­ten og unn­skyl­de den sta­kars bilis­ten som ikke har gjort annet enn å ikke over­hol­de sin vike­plikt, og der­med kom til å kjø­re på en syk­list som han had­de vike­plikt for. Men for­di syk­lis­ten kom i stor fart, bilis­ten had­de solen i øyne­ne, eller lig­nen­de grun­ner, vil poli­ti­et fri­kjen­ne blis­ten. Jeg har kom­men­tert det­te noen gan­ger før, bl.a i “Syk­lis­ten kom i høy has­tig­het” og “Hvor­for gir poli­ti­et mis­vi­sen­de opp­lys­nin­ger om syk­kel­ulyk­ker?”.

I den aktu­el­le saken får vi ikke vite noe om hvor stor fart syklsi­ten skal ha hatt, eller grunn­la­get for å hev­de at han had­de det. Vi får hel­ler ikke vite noe om farts­gren­sen på ste­det eller om hvem som had­de vike­plikt. Nå skal det sies at bil­det i artik­ke­len kan tyde på at bus­sen kom fra høy­re, slik at syk­lis­ten had­de vike­plikt (for­ut­satt at syk­lis­ten ikke kom på en for­kjørs­vei). Men teks­ten sier ikke noe om det.

Jeg har sendt føl­gen­de e‑post til post.troms@politiet.no, med att: ope­ra­sjons­le­der Rei­dar Anton­sen:

Jeg viser til opp­slag i Nord­lys 13.08.2012 http://www.nordlys.no/nyheter/article6186532.ece

Det er et pro­blem og et bidrag til het­sen mot syk­lis­ter at medi­er, med poli­ti­et som kil­de, gir man­gel­ful­le og ofte mis­vi­sen­de opp­lys­nin­ger om syk­kel­ulyk­ker. Poli­ti­et frem­stil­ler saken alt for ofte slik at det ser ut som om syk­lis­ten har skyl­den, også uten at det ikke er grunn­lag for det.

I det­te opp­sla­get står det at syk­lis­ten kom i stor fart, og du er angitt som kil­de. Hva slags grunn­lag har du for å si det­te, og hvor stor var far­ten? Det er så alt for man­ge eksemp­ler på at poli­ti­et, uten noe grunn­lag, hev­der slikt, og der­med sky­ver ansvar over på syk­lis­ten. Det kla­res­te, og ver­ste eksemp­let jeg kjen­ner, i alle fall mer detal­jert, er det­te: http://blogg.torvund.net/2010/09/07/syklisten-kom-i-hoy-hastighet/ Poli­tet opp­ly­ser at syk­lis­ten kom i stor fart. I sene­re retts­sak, hvor bil­fø­re­ren ble dømt for uakt­somt drap for­di han ikke over­holdt vike­plikt, ble det fast­slått at syk­lis­ten had­de en has­tig­het på ca 30 km/t i en 50 sone. Men i sine førs­te utta­lel­ser sa poli­ti­et som du gjør her: Syk­lis­ten kom i stor fart.

Har du målin­ger fra syk­kel­com­pu­ter, gps, radar eller noe annet som sier noe om far­ten? Vit­ner er noto­risk upå­li­te­li­ge når det gjel­der å anslå syk­lis­ters has­tig­het. Hvis ikke du har holde­punk­ter bør du vel ikke utta­le deg om det­te? Hva var farts­gren­sen på ste­det? Og det utro­li­ge er at det ikke står noe om hvem som had­de vike­plikt. På bil­det i avi­sen kan det se ut som om bus­sen har kom­met fra høy­re, slik at syk­lis­ten had­de vike­plikt. Det vik­tig infor­ma­sjon, men det sies det ikke noe om.

Der­for har jeg dis­se spørs­må­le­ne

Hva er grunn­la­get for å påstå at syk­lis­ten had­de stor fart, og even­tu­elt hvor stor fart had­de han?

Hva var farts­gren­sen på ste­det?

Hvem had­de vike­plikt?”

Så får vi se om jeg får svar, og hva de even­tu­elt sva­rer.

 

 

Sykkelstrekninger i Oslo: Frognerparken til Sognsvann med lite trafikk

Oslo er ikke en god by for den som skal bru­ke syk­ke­len til trans­port, f.eks. fram og til­ba­ke til arbeid. Men for den som vil på syk­kel­tur har Oslo mye å by på. Det er fle­re mulig­he­ter til å kom­me fra sen­trum ut i Mar­ka uten å måt­te syk­le på vei­er med mye tra­fikk. Dagens rute er en slik tur­rute, fra Frog­ner­par­ken til Sogns­vann. Den går stort sett i park, gater med lite tra­fikk og på tur­vei.

Førs­te delen av turen er den sam­me som vi var inn­om i Oslo mel­lom rin­ge­ne, del 1. Poen­get er å kom­me seg til Thau­lows gate og ta bro­en over T‑banen ved Frøn. Jeg skri­ver der­for ikke noen om den­ne delen, selv om jeg den­ne gan­gen har valgt å star­te et litt annet sted i Frog­ner­par­ken.

Når vi kom­me ut i Slem­dals­vei­en må vi fort­set­te litt len­ger enn vi gjor­de sist. Hvis vi skal i ret­ning Gau­stad og Sogns­vanns­vei­en, som vi skal på den­ne turen, må vi kom­me på vest­si­den av Sogns­vanns­ba­nen. Det er mulig å krys­se ved Blin­dern sta­sjon, via gang­bro­en mel­lom Meteoro­lo­gisk insti­tutt og Forsk­nings­par­ken, i Pro­blem­vei­en, Vest­gren­sa og selv­føl­ge­lig ved Ulle­vål sta­dion. Men langs vår rute krys­ser vi alle­re­de i Slem­dals­vei­en.

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­strek­nin­ger i Oslo: Frog­ner­par­ken til Sogns­vann med lite tra­fikk

Sykkelstrekninger i Oslo. Mellom ringene (Skøyen-Bryn) — tur og lokalvei. Del 1 Skøyen — Blindern

Den­ne gang skal vi hol­de oss mel­lom ring 2 (Kirke­vei­rin­gen) og ring 3 (Sto­re ring­vei) så langt det lar seg gjø­re. Igjen har jeg valgt tur­vei og små­vei­er der det­te fin­nes. Det­te er vei­en man vel­ger hvis målet er å syk­le trygt og/eller ha en hyg­ge­lig syk­kel­tur. Den som først og fremst er opp­tatt av å kom­me fort fram bør vel­ge en annen rute. Skjønt det kan være noen snar­vei­er her som er kor­te­re og hvor man unn­går noen tra­fikk­lys, så kan­skje tar det ikke all­tid len­ger tid. Noen synes kan­skje også at det kan være verdt å bru­ke noen minut­ter eks­tra for å kun­ne syk­le bil­fritt eller med liten tra­fikk det mes­te av strek­nin­gen.

Jeg kan vans­ke­lig ten­ke meg at noen vil syk­le hele den­ne vei­en fra Skøy­en til Bryn. Men det bør være del­strek­nin­ger langs den­ne ruten som kan være verdt å bru­ke til rela­tivt lokal syk­ling. Det blir en del avstik­ke­re, så vi kom­mer ikke så vel­dig langt i hver del. Con­ti­nue read­ing Syk­kel­strek­nin­ger i Oslo. Mel­lom rin­ge­ne (Skøy­en-Bryn) — tur og lokalvei. Del 1 Skøy­en — Blin­dern

Sykkelstrekninger i Oslo. Frognerparken — Bogstad på turvei

Jeg veks­ler mel­lom å vel­ge trans­port­vei­er og tur­vei­er. Trans­port­vei­er er for de som skal fort og greit fram, typisk til og fra jobb. Tur­vei­er er for de som vil ta seg god tid og er mer opp­tatt av å hol­de seg unna tra­fik­ker­te vei­er enn av å kom­me for­test mulig fram. Oslo har en del fine tur­vei­er som gjø­re det mulig å kom­me nes­ten fra sen­trum og ut i mar­ka uten at vi må syk­le på tra­fi­ker­te vei­er. Det er sær­lig trans­port­strek­nin­ge­ne som mang­ler i Oslo.

Den vei­en vi skal syk­le i dag er langt fra den ras­kes­te og vi skal fra Frog­ner­par­ken til Bog­stad. Men det er en hyg­ge­lig vei og man er skjer­met mot bil­tra­fikk nes­ten hele vei­en. Det kan være en utford­ring å kom­me seg til Frog­ner­par­ken, men det får vi kom­me til­ba­ke til. Du kan fin­ne GPS-spor for turen her.

Når jeg er har valgt Frog­ner­par­ken som utgangs­punkt for den­ne turen, så er det for­di det er det nær­mes­te start­punk­tet for meg. Men det vik­tigs­te er egent­lig å kom­me seg til Radium­hos­pi­ta­let. Egent­lig er det der turen star­ter. Vi kan syk­le Sto­re ring­vei, og ta av fra den­ne. Man kan også kom­me inn­på fra Skøy­en, slik at det blir en for­bin­del­se mel­lom syk­kel­vei­en langs Frog­ner­stan­da og den­ne tur­vei­en. Mulig­he­te­ne er man­ge. Men jeg har valgt å star­te i Frog­ner­par­ken.

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­strek­nin­ger i Oslo. Frog­ner­par­ken — Bog­stad på tur­vei

Sykkelstrekninger i Oslo: Trondheimsveien fra bygrensen til Sinsen

Før jeg går til enkelt­he­te­ne kan jeg si at det­te er en av de strek­nin­gens jeg liker best blant de jeg syk­ler regel­mes­sig, først og fremst delen mel­lom Gro­rud og Sin­sen.

Fra bygren­sen til Gro­rud er den ikke like god, og her er det noen far­li­ge avkjø­rin­ger som krys­ser syk­kel­vei­en. Det er en (nes­ten) sam­men­hen­gen­de strek­ning. På 12,5 km er det bare fire kryss i plan. Det er gang- og sykel­vei, hvor fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter ikke er adskilt. Det er et klart minus. Skal en vei være egnet for trans­port­syk­lis­ter kan det ikke være fot­gjen­ge­re der. Den er også til tider gans­ke smal.

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­strek­nin­ger i Oslo: Trond­heims­vei­en fra bygren­sen til Sin­sen

Sykkelruter i Oslo: Bryn til Grønlandsleiret via turvei — en liten perle!

De fles­te syk­kel­ru­ter jeg har prøve­syk­let har vært typis­ke trans­port­ru­ter. Jeg har sagt og mener at på sli­ke vei­er må syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re skil­les, og de må lages for at syk­lis­te­ne skal kom­me raskt og effek­tivt fram. Den­ne gan­gen vel­ger jeg en tur­vei. Det er sik­kert man­ge som vel­ger den­ne, eller deler av den­ne til og fra jobb. Men det er uan­sett en tur­vei. Her er det blan­det syk­kel- og fot­gjen­ger­tra­fikk, som er helt greit på tur­vei­er. Det betyr at vi må syk­le i mode­rat fart og gi god plass til fot­gjen­ge­re. De som vil syk­le fort får vel­ge en annen vei.

Først litt rekla­me: Jeg opp­da­get Svart­da­len og man­ge and­re fine ste­der jeg ikke viss­te om gjen­nom geocaching. Jeg har bodd i Oslo i 35 år og har far­tet mye rundt i man­ge deler av Oslo. Som en vite­be­gjær­lig per­son har jeg all­tid vært inter­es­sert i å vite mer om hele byen. Noen år bak rat­tet i en taxi (om enn bare som reserve­sjå­før ved siden av stu­die­ne) tok meg til de fles­te deler av Oslo. Jeg har pas­sert Svart­da­len man­ge gan­ger på beg­ge sider. Men noen måt­te plas­se­re noen geocacher her for å få meg til å ta turen ned i dalen. Folk leg­ger gjer­ne ut cacher på ste­der man gjer­ne vil vise fram, og slik opp­da­ger man man­ge ukjen­te per­ler, både i Oslo og and­re ste­der. Jeg bruk­te også geocacher som gul­rot i et lite tre­ningsopp­legg jeg laget da jeg etter å ha syk­let på fla­te­ne i Lan­gue­doc hele som­mer­en fant ut at jeg måt­te syk­le mer i mot­bak­ke. Slutt på rekla­men.

Det som gjør dagens syk­kel­rute så flott, er at man kan syk­le fra tra­fikkao­set på Bryn og helt inn til Grøn­lands­lei­ret og være skjer­met mot bil­tra­fikk nes­ten hele vei­en. Vil man gjø­re ruten litt ras­ke­re er det man­ge mulig­he­ter til å ta av fra ruten å vel­ge en ras­ke­re, men også mer tra­fik­kert rute inn mot sen­trum.

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­ru­ter i Oslo: Bryn til Grøn­lands­lei­ret via tur­vei — en liten per­le!

Sykkelruter i Oslo: Store ringvei 3 — Fra Sinsen til Ryen

Sinsen — Økern

Det­te er tred­je og sis­te del om syk­kel­ru­ten langs Sto­re ring­vei: Fra Sin­sen til Ryen. Starts­te­det er ende­punk­tet (eller star­ten) på ruten Trond­heims­vei­en fra bygren­sen til Sin­sen. Og det er selv­føl­ge­lig fort­set­tel­sen av Sto­re ring­vei 2: Fra Sme­stad til Sin­sen.

Siden inten­sjo­nen har vært å føl­ge Sto­re ring­vei, har jeg mar­kert den­ne strek­nin­gen på kar­tet. Men mel­lom Sin­sen og Økern er det ikke mulig å syk­le på eller langs ring­vei­en — i alle fall er det noe som på det ster­kes­te må fra­rå­des, selv om jeg ikke kan hus­ke å ha sett et skilt hvor det står at det er for­budt å syk­le. Vi må her syk­le Løren­vei­en.

Det er sto­re vei­ar­bei­der i områ­det, som gjør det vans­ke­lig frem­kom­me­lig for alle tra­fi­kan­ter — også for syk­lis­ter. Vi kan håpe på at det blir bra når det blir fer­dig, etter pla­nen i 2013. Bile­ne skal da i tun­nel, så vi kan håpe at mye tra­fi­kan­ter får det bed­re på over­fla­ten. Men jeg har ikke klart å fin­ne noe mer detal­jert infor­ma­sjon om hva slags syk­kel­løs­nin­ger som er plan­lagt i områ­det.

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­ru­ter i Oslo: Sto­re ring­vei 3 — Fra Sin­sen til Ryen

En farlig sykkelfelle på Storo

Da jeg skrev om syk­kel­for­hol­de­ne langs Sto­re ring­vei (Ring 3) mel­lom Sme­stad og Sin­sen pek­te jeg på en meget stygg tra­fikk­fel­le: Verk­ste­det Meko­no­men og ben­sin­sta­sjo­nen Uno‑X på Storo — som jeg i fort­set­tel­sen bare kom­mer til å refe­re­re til som ben­sin­sta­sjo­nen.

Con­ti­nue read­ing En far­lig syk­kel­fel­le på Storo