Tag Archives: Fildeling

Platebransjen bruker kanon for å skyte seg selv i foten

Plate­bran­sjen er opp­havs­ret­tens størs­te fien­de. De gjør sta­dig sitt ytters­te for å sør­ge for at media, poli­ti­ke­re og folk flest mis­ter det de måt­te ha igjen av respekt for opp­havs­ret­ten. Nå har de vir­ke­lig rig­get seg til med grovt skyts for å sky­te seg selv i foten: I USA har de frem­met et krav mot LimeWire på 75 bil­lio­ner dol­lar: 75.000.000.000.000 dollar

Det bor ca 6,8 mrd men­nes­ker på den­ne jor­den. Det plate­bran­sjen kre­ver er ca 11.000 dol­lar for hvert enes­te indi­vid. Hel­dig­vis fin­nes det dom­me­re med litt mer for­nuft i hodet enn plate­bran­sjens repre­sen­tan­ter, som avvis­te kra­vet bl.a. med hen­vis­ning til at det er mer enn hva den sam­le­de plate­bran­sje har tjent siden Edi­son fant opp phonographen.

[Edit: Reg­ner vi for enkel­hets skyld med at en CD kos­ter $15, så må regne­styk­ket bety at hver inn­byg­ger på den­ne jor­den som føl­ge av LimeWires virk­som­het har latt være å kjø­pe 633 Cder som de ellers vil­le ha kjøpt.]

Vi kan le av det. Had­de det­te vært det enes­te til­fel­let hvor den­ne bran­sjen had­de dum­met seg ut, kun­ne vi tatt det med et skjevt smil. Men musikk­bran­sjen, sam­men med film­bran­sjen, frem­mer det ene menings­løse kra­vet etter det and­re, enten det er å kre­ve at man må ha sam­tyk­ke for å len­ke, at UiO skal måt­te beta­le TONO-avgift for at jeg har inter­nett­til­gang og lyd­kort på min kon­tor-PC og alt­så absur­de krav. At svik­ten­de salg kan­skje skyl­des at deres pro­duk­ter gans­ke enkelt ikke er inter­es­san­te nok og at de kon­kur­re­rer med mye annet som vil ha folks opp­merk­som­het, vil de ikke inn­se. Det er mer grunn til å grå­te enn til å le.

Med sli­ke krav frem­står plate­bran­sjen som en gjeng grå­di­ge idio­ter totalt blot­tet for nor­malt gang­syn. Er and­re tall fra den kan­ten om hvor mye man taper like mye et resul­tat av fri fan­ta­si som kra­vet mot LimeWire er?

Vi tren­ger opp­havs­rett. En for­fat­ter eller en kom­po­nist må ha ret­tig­he­ter til egne arbei­der om det skal være mulig å leve av ska­pen­de virk­som­het. Men opp­havs­ret­ten har vært og må være basert på en rime­lig balan­se mel­lom opp­havs­man­nens inter­es­ser og all­menn­he­tens inter­es­ser. Og det er opp­havs­man­nen som er vik­tig, ikke noen grå­di­ge dino­sau­rer som lever av å utnyt­te and­res verk kom­mer­si­elt. Vi tren­ger kom­po­nis­ter og musi­ke­re, og deres inter­es­ser må iva­re­tas. Men vi tren­ger kan­skje ikke dagens plate­sel­ska­per. Kla­rer ikke plate­slska­pe­ne og and­re i dis­tri­bu­sjons­kje­den å til­pas­se seg dagens vir­ke­lig­het, så la dem bare dø og la and­re ta deres plass. Med sine absur­de krav frem­står plate­bran­sjen mer og mer som en veps som sur­rer intenst i sine sis­te dager om høsten.

Vi kan glem­me de som mener at de skal ha rett til å fritt kopiere and­res verk. Folk som kre­ver å få, men som ikke vil beta­le er para­sit­ter som ikke for­tje­ner sym­pa­ti. Men vi må kun­ne bru­ke det som and­re har skapt som grunn­lag for ska­pe noe nytt. Det er slik kuns­ten og kul­tu­ren all­tid har utvik­let seg, og grå­di­ge idio­ter må ikke kun­ne få hev­de at de “eier” hele kul­tur­ar­ven. Vi skal ver­ne kunst­ner­ne og deres verk, men vi skal også ver­ne den kunst­ne­ris­ke fri­het og ret­ten til å skape.

Skal vi få en opp­havs­rett som er til­pas­set dagens og mor­gen­da­gens vir­ke­lig­het må den ha poli­tisk støt­te, som igjen kre­ver støt­te i fol­ket. I sitt kort­sik­ti­ge pro­fitt­jag synes plate­bran­sjen å være full­sten­dig blind for litt mer lang­sik­ti­ge inter­es­ser. De synes å gjø­re sitt ytters­te for å under­gra­ve det man fort­satt måt­te ha av støt­te og slik sett mot­ar­bei­der den­ne delen av musikk­bran­sjen alle opp­havs­menns interesser.

Tiden for dino­sau­rer er forbi.

Vindstille i Piratbukta

Da Stock­holm tings­rätt etter­vin­te­ren og vår­en 2009 behand­let Pirate Bay saken var vi vit­ne til et medie­sir­kus uten side­styk­ke. Som kjent ble pira­te­ne dømt, de anket og anke­be­hand­lin­gen star­tet i dag i Svea Hovrätt. Om det som er tema for anke­be­hand­lin­gen viser jeg til det jeg har skre­vet om det­te, og kon­sta­te­rer at Dani­el West­man ved IRI i Stock­holm deler mine syns­punk­ter på hva som er hoved­spørs­må­let. Det er betryg­gen­de å få det­te bekref­tet fra en som kjen­ner svensk rett langt bed­re enn hva jeg gjør.

Nå har vin­den stil­net av i Pirat­buk­ta. Dagens Nyhe­ter beskri­ver det slik:

Nästan helt tyst är det om den sajt som bli­vit en inter­na­tio­nell sym­bol för fil­del­ning – TPB – trots att målet är det sam­ma och att anta­let använ­da­re i prin­cip är lika många.”

Con­ti­nue read­ing Vind­stil­le i Pirat­buk­ta

Ankesaken om Pirate Bay

Om drøyt to uker, den 28. sep­tem­ber, star­ter sir­kus Pirate Bay igjen i Stock­holm. Skjønt det gjen­står å se om det blir like mye sir­kus den­ne gan­gen. Det blir kan­skje ikke like inter­es­sant for media å få repri­ser på alle eple­kjek­ke og skrå­sik­re utta­lel­ser fra Peter Sun­de & co. Men det kan være greit å gå gjen­nom hva saken egent­lig drei­er seg om. Jeg har omtalt tings­rät­tens dom her.

Pirate Bay og til­sva­ren­de tje­nes­ter gir infor­ma­sjon som gjør det mulig å fin­ne musikk­fi­ler m.m. på net­tet. Det kan være man­ge typer filer, men jeg hol­der meg for enkel­hets skyld til musikk­fi­ler. Hvor­dan det­te skjer rent tek­nisk har ikke så stor betyd­ning. Det vik­ti­ge er at musikk­fi­le­ne fin­nes and­re ste­der, gjer­ne hos pri­vat­per­soner, og når man las­ter ned filer hen­ter man dem direk­te fra dis­se. Vide­re at PB for­mid­ler infor­ma­sjon som gjør at man kan fin­ne fram til dis­se file­ne. Filen kan være delt opp i biter som hen­tes fra fle­re ste­der og så set­tes sam­men hos ned­las­te­ren. Med den tek­no­lo­gi som Pirate Bay benyt­ter vil den som las­ter ned sam­ti­dig gjø­re filen til­gjen­ge­lig for andre.

Con­ti­nue read­ing Anke­sa­ken om Pirate Bay

Pirater drifter pirater

Pirat­par­ti­et vil drif­te Pirate Bay etter at en tysk rett påla deres tid­li­ge­re nett­le­ve­ran­dør å sten­ge Pirate Bay ute.

Pirate Bays virk­som­het er kjent ulov­lig ved en dom i Stock­holms tings­rätt. Dom­men er anket, og føl­ge­lig ikke retts­kraf­tig. Sam­ti­dig må det pre­si­se­res at det er fire av per­sone­ne bak Pirate Bay som er dømt, ikke selve virk­som­he­ten. Min vur­de­ring er at det ikke er sær­lig tvil­somt at virk­som­he­ten er ulov­lig. Det som kan dis­ku­te­res er om de fire per­sone­ne har en til­strek­ke­lig til­knyt­ning og har utvist den nød­ven­di­ge per­son­li­ge skyld til at de kan hol­des straf­fe- og erstat­nings­retts­lig ansvar­lig for den ulov­li­ge virk­som­he­ten. Så om de fire per­sone­ne skul­le bli fri­kjent i en høy­ere retts­in­stans (noe jeg tvi­ler på at vil skje), så betyr ikke det nød­ven­dig­vis at selve virk­som­he­ten anses for lovlig.

Den som drif­ter en tje­nes­te i form av å stil­le til dis­po­si­sjon den nød­ven­di­ge nød­ven­di­ge infra­struk­tur med­vir­ker til den tje­nes­ten de drif­ter. Dome­ne­shop med­vir­ker på den­ne måten til det jeg pre­sen­te­rer på mitt nett­sted, inklu­dert den­ne blog­gen. Men at de med­vir­ker ved å mulig­gjø­re mine nett­skri­ve­ri­er, så betyr ikke det nød­ven­dig­vis at de også er med­an­svar­lig for det jeg måt­te fin­ne på å gjø­re til­gjen­ge­lig på mitt nett­sted. For at den som bidrar med drifts­tje­nes­ter skal kun­ne bli med­an­svar­lig må det være et viss nær­het mel­lom hoved­hand­ling og med­virk­nings­hand­ling, og med­vir­ke­ren må utvi­se sub­jek­tiv skyld.

Dome­ne­shop har ingen plikt til å føl­ge med på hva jeg pub­li­se­rer på mitt nett­sted, like lite som et tryk­ke­ri har noen plikt til å lese bøke­ne får de tryk­ker dem. Men hvis de vet og bevisst vel­ger å med­vir­ke, da vil van­lig­vis alle vil­kår for med­virk­nings­an­svar van­lig­vis være oppfyllt.

Con­ti­nue read­ing Pira­ter drif­ter pira­ter

Hvilke interesser er det Telenor vil forsvare i Pirate Bay-saken?

Jeg har tid­li­ge­re gitt uttrykk for at jeg mener at Asker og Bærum ting­rett i sin kjen­nel­se bur­de ha pålagt Tele­nor å sten­ge tra­fikk mot Pirate Bay. Man kan spør­re seg om hvil­ke inter­es­ser Tele­nor egent­lig vil for­sva­re. Er det en rett til uhind­ret å for­mid­le ethvert inn­hold via intere­nett, også klart ulov­lig inn­hold? Eller er de først og fremst opp­tatt av at de ikke skal være den som må avgjø­re om tra­fikk til et nett­sted skal sten­ges eller ikke?

Jeg har ingen pro­ble­mer med å for­stå at Tele­nor ikke vil ha rol­len som dom­mer. Det er ikke Tele­nor eller and­re til­sva­ren­de tje­neste­yte­re som skal vur­de­re om inn­hol­det på et nett­sted er lov­lig eller ikke. Men det skal de hel­ler ikke gjø­re.  Ehan­dels­lo­ven § 16 sier helt klart at en tje­neste­le­ve­ran­dør som Tele­nor ikke kan hol­des ansvar­lig for inn­hol­det i det som for­mid­les, og det føl­ger av § 19 at de ikke har noen plikt til å føl­ge med i hva som for­mid­les. Når de ikke kan hol­des ansvar­lig for det som for­mid­les er det også gans­ke åpen­bart at de ikke kan hol­des ansvar­lig for ikke å blok­ke­re trafikken.

Man kan sam­men­lig­ne den­ne saken med hånd­te­ring av barne­por­no. Tele­nor har i sam­ar­beid med KRIPOS etab­lert et barne­porno­fil­ter.  Om det­te skri­ver Telenor:

Tele­nor og KRIPOS har utfor­met et inter­nett­fil­ter mot over­g­reps­bil­der og bil­der som sek­su­ali­se­rer barn. Fil­te­ret hind­rer til­gang til inter­nett­si­der som viser sek­su­el­le over­grep mot barn. Tele­nor står ansvar­lig for den tek­nis­ke løs­nin­gen, og fil­te­ret hol­des opp­da­tert i sam­ar­beid med KRIPOS.”

Det er ikke klart, i alle fall ikke for meg, hvor ters­ke­len lig­ger for å sten­ge et nett­sted. Det er nok man­ge bil­der som kan sies å sek­su­ali­se­re barn, i alle fall for de som ser bil­det gjen­nom “de ret­te” bril­le­ne. Jeg tvi­ler på at Blind Fai­th i dag vil­le ha valgt det sam­me cove­ret på deres album som de gjor­de, men Ama­zon blir vel ikke fil­trert ut selv om de viser coveret.

Con­ti­nue read­ing Hvil­ke inter­es­ser er det Tele­nor vil for­sva­re i Pirate Bay-saken?

Telenor og Pirate Bay — etter å ha lest kjennelsen

Jeg har nå lest kjen­nel­sen i saken som musikk­bran­sjen anla mot Tele­nor, med krav om at Tele­nor skul­le sten­ge til­gan­gen til Pirate Bay. Kjen­nel­sen har jeg gjort til­gjen­ge­lig her.

For å begyn­ne med kon­klu­sjo­nen: Jeg er ikke enig i ret­tens resul­tat. Jeg mener at det bur­de ha vært avsagt kjen­nel­se for å sten­ge til­gan­gen til Pirate Bay.

Ret­ten skri­ver på s. 7:

Ret­ten kon­sta­te­rer at både e‑handelsloven § 20 og opp­havs­retts­di­rek­ti­vet artik­kel 8.3 for­ut­set­ter at det fore­lig­ger et selv­sten­dig retts­grunn­lag for at tjenesteyteren/mellommannens påståt­te kren­kel­se skal kun­ne brin­ges til opp­hør. Dis­se bestem­mel­se­ne gir såle­des ikke selv noe slikt rettsgrunnlag.”

Så langt har jeg ingen pro­ble­mer med å føl­ge retten.

Con­ti­nue read­ing Tele­nor og Pirate Bay — etter å ha lest kjen­nel­sen

Musikkpirater og musikksalg

Aften­pos­ten skri­ver i dag at musikk­pi­ra­ter bru­ker mest pen­ger på lov­lig musikk. Det er mulig, og det sier vel egent­lig ikke annet enn at de som er mest inter­es­sert i musikk anskaf­fer mest musikk gjen­nom fle­re kanaler.

Den under­teks­ten man gjer­ne ser i sli­ke under­sø­kel­ser og i medie­nes omta­le av dem, er at musikk­pi­ra­te­ri ikke er så ille når folk tross alt også kjø­per musikk. Men det at man kjø­per en del musikk gir ingen “licen­se to ste­al”. Vi vil­le ikke i noen annen sam­men­heng si at siden det er de bes­te kun­de­ne som stje­ler mest må vi bare aksep­te­re tyveriene.

Men plate­bran­sjen, i nevn­te artik­kel repre­sen­tert ved IFPI-direk­tør Mar­te Thors­by, frem­står som selve hak­ket i plata.

- Ver­dens­bil­det er uan­sett at sal­get av musikk viser en dra­ma­tisk ned­gang, og jeg ser ikke annen måte å begrun­ne det­te på enn at ned­gan­gen i all hoved­sak skyl­des ulov­lig fil­de­ling, sier Thorsby.”

Det er ingen grunn til å tvi­le på at sal­get går ned. Men for­kla­rin­gen synes for enkel.  Inn­til noen even­tu­elt kan doku­men­te­re at jeg tar feil, våger jeg den påstand at ned­gan­gen i plate­salg i stor grad skyl­des at det ikke pro­du­se­res nok inter­es­sant musikk.

Con­ti­nue read­ing Musikk­pi­ra­ter og musikk­salg

Pirater, mafiabosser og skattesnytere

PirateBayStock­holm tings­rett har ilagt to av piratre­der­ne, Fred­rik Neij og Gott­frid Svart­holm-Varg, bøter på 500.000 SEK hver, om vi skal tro Dag­bla­det (det skal man ikke nød­ven­dig­vis gjø­re i sli­ke saker, de omta­ler sene­re i sam­me artik­ke­len den erstat­ning de ble dømt til å beta­le i hoved­sa­ken for “bot”, og alt­så ikke erstatning).

Ingen vet hvor bak­men­ne­ne er, men det går ryk­ter, fort­satt i føl­ge Dag­bla­det. At for­bry­te­re går i dek­ning er ikke noe nytt. Mafia­bos­sen Sal­va­to­re Rus­so had­de vært på røm­men siden 1995 da han nylig ble arres­tert i Ita­lia. I lik­het med nett­pi­ra­te­ne har mafia­en også sine støtte­spil­le­re som gjør at de kan hol­de på med sin virk­som­het. De synes nok også at sine for­bry­te­re er noen slags opp­rø­re­re mot sam­fun­net og “de andre”.

Pirate Bay er eid av en stif­tel­se basert på Sey­chel­le­ne hev­des det, og at de svens­ke bos­se­ne ikke len­ger har noe med det å gjø­re. Det blir omtrent like tro­ver­dig som da nors­ke skips­re­de­re hev­det at de ikke had­de noe med stif­tel­ser og ano­ny­me post­boks­sel­ska­per i skatte­pa­ra­di­ser som for­val­tet deres formue.

Ved å lage en stif­tel­se har de svens­ke piratre­der­ne stilt seg ved siden av skatte­svi­ke­re, penge­vas­ke­re, mafia­bos­ser som stik­ker unna pen­ger, kor­rup­te stats­le­de­re som ran­ser fol­ket og gjem­mer unna pen­ge­ne, osv. Ved å vel­ge Sey­chel­le­ne har de også kom­met nær­me­re de mer tra­di­sjo­nel­le pira­ter som ope­re­rer i Det indis­ke hav. De har høyst fri­vil­lig hav­net i dår­lig sel­skap. Det er nok også der de hører hjem­me, de er jo dår­lig sel­skap selv.

At pirat­ma­fia­en får støt­te fra fjor­ti­ser og fjor­tis+ som synes at de har vokst fra Kap­tein Sabel­tann er ikke så vans­ke­lig å for­stå. At par­ti­et Rødt, som etter­føl­ge­re av de hjerne­vas­ke­de Pot Pot-klakk­øre­ne gir ufor­be­hol­den støt­te til pira­te­ne, er vel ikke annet enn det vi må reg­ne med. Men det had­de vært greit om and­re poli­ti­ke­re som har flør­tet med pira­te­ne, som SVs Bård Vegar Sol­hjell og Unge Venst­re kun­ne ha mar­kert en klar avstands­ta­gen fra det pira­te­ne dri­ver med. Men kan­skje er de red­de for å tape pirat­stem­mer om de skul­le si noe slikt. Det er også på høy tid at ansvar­li­ge myn­dig­he­ter sier klart og tyde­lig at det­te er uakseptabelt.

Venstre og opphavsretten

Venst­re har, først og fremst ved Tri­ne Skei Gran­de, pro­fi­lert seg i for­hold til opp­havs­rett, men dess­ver­re på en måte som først og fremst er en form form opp­havs­retts­po­pu­lis­me. I Venst­res pro­gram for kom­men­de stor­tings­pe­riode heter det i pkt. 15.5:

Venst­re mener at dagens ånds­verks­lov­giv­ning ikke er til­strek­ke­lig til­pas­set vårt moder­ne sam­funn. Balan­sen mel­lom sam­fun­nets og for­bru­ker­nes behov for åpen­het, til­gjen­ge­lig­het og spred­ning av ånds­verk, og kunst­ne­rens krav på aner­kjen­nel­se og veder­lag, må bed­res. Venst­re mener det må utvik­les model­ler for veder­lag for ånds­verks­ska­pe­ren som gjør det mulig å til­la­te fri fil­de­ling. Nasjo­nalt og inter­na­sjo­nalt regel­verk må end­res slik at det gjø­res helt klart at de bare regu­le­rer anven­del­se og kopie­ring av ver­ker i kom­mer­si­ell sam­men­heng. Enhver som har kjøpt bruks­ret­ten til et ånds­verk må ha tek­no­logi­nøy­tra­le mulig­he­ter til å bru­ke ånds­ver­ket som en vil. Venst­re mener der­for at pro­du­sent og tek­no­logi­le­ve­ran­dør ikke skal kun­ne sty­re hvor­dan den enkel­te skal benyt­te seg av det ånds­ver­ket de har kjøpt ved hjelp av DRM (Digi­tal Rights Management).
Der­for vil Venstre:
— Redu­se­re opp­havret­tens vernetid.
— At nors­ke ånds­verk gjø­res til­gjen­ge­lig for fri bruk når verne­ti­den utløper.
Nasjo­nal­bi­blio­te­ket skal gis ansva­ret for å regist­re­re og syn­lig­gjø­re dis­se verkene.
— Set­te i gang en offent­lig utred­ning for å opp­da­te­re dagens ånds­verk- og opp­havs­retts­lov­giv­ning, både nasjo­nalt og internasjonalt.
— Sør­ge for at forsk­nings­re­sul­ta­ter som er finan­siert med offent­li­ge mid­ler skal gjø­res gra­tis til­gjen­ge­lig for all­menn­he­ten umid­del­bart etter pub­li­ka­sjon (”open access”).
— Vur­de­re en dif­fe­ren­si­ert bred­bånds­av­gift, abon­ne­ment eller lig­nen­de model­ler for å finan­siere fri fildeling.
— Støt­te bru­ken av fribrukslisenser.”

Dis­se stand­punk­te­ne for­tje­ner noen kommentarer.

Con­ti­nue read­ing Venst­re og opp­havs­ret­ten

Skal SVs og Venstres hvite riddere ri igjen?

I føl­ge NRK sto pirat­pro­duk­ter for 41 pro­sent av alle pro­gram­mer som ble instal­lert på PC-er. De skri­ver det­te med refe­ran­se til en rap­port fra BSA.

SV og Venst­re har som kjent gått inn for å til­la­tel “ikke-kom­mer­si­ell fil­de­ling”, hva nå det egent­lig måt­te bety. Venst­re øns­ker det­te gene­relt, SV vil bare til­la­te fri til­gjenge­lig­gjø­ring av musikk. Men hvor­dan vil de to par­ti­ene for­hol­de seg til pro­gram­vare som gjø­re ulov­lig til­j­gen­ge­lig? Skal det også til­la­tes og kom­pen­se­res gjen­nom en bred­bånds­av­gift eller noe lig­nen­de? Hvor høy må i så fall den­ne avgif­ten være for at den skal kom­pen­se­re for at jeg og and­re da vil­le vel­ge å las­te ned en del pro­gram­mer som vi gjer­ne vil­le hatt, men som vi synes er for dyre?

SV bør kom­me opp med en begrun­nel­se for hvor­for de vil for­skjells­be­hand­le uli­ke verks­ty­per og hvor­dan de vil trek­ke gren­se­ne. Når SV bare vil kom­pen­se­re for musikk, er det bare et utslag SVs dum­snil­lis­me,  hvor man hono­re­re de som er flin­ke­re til å kla­ge enn til  å utvik­le forretningsmodeller?