Tag Archives: Frogner

Norges eldste heter Ulf Hordvik og bor på Frogner

Hvis vi skal tro Wiki­pe­dia er elds­te nåle­ven­de per­son i Nor­ge 107 år gam­mel, og den som har blitt eldst ble 112 år og 61 dager. Men man skal ikke all­tid tro Wikipedia.

Face­bo­ok­grup­pen for frog­ner­folk som mener at folk med bil er  vik­ti­ge­re enn and­re men­nes­ker, og at de der­for skal kun­ne leg­ge beslag på alt fel­les vei­om­rå­de til enten å kjø­re eller hen­set­te sine biler uten å måt­te dele med and­re og uten å beta­le, skri­ver den­ne Ulf Hordvik:

Når dere i dag med et penne­strøk tar bort par­ke­rin­gen min, en par­ke­ring jeg har brukt i 100 år, hvor skal jeg da par­ke­re bilen min?”

Con­ti­nue read­ing Nor­ges elds­te heter Ulf Hord­vik og bor på Frog­ner