Tag Archives: Giro d'Italia

I vini del Giro d’Italia 2018: 21. Finale i Roma

Da Simon Yates var ute av kon­kur­ran­sen om å vin­ne, kun­ne Mikel Nie­ve ta en flott sei­er på sin 34-års­dag. Selv om Simon Yates ikke holdt til helt til mål, fikk laget 5 etappe­sei­re og et stort antall dager med rosa trøye (jeg har ikke talt opp), så det har ikke vært en vel­dig dår­lig Giro for Mitch­el­ton-Scott, selv om de ble hek­tet av i sam­men­dra­get.

I går var det Thi­baut Pinot som fikk “ham­me­ren”. Det var vondt å se hvor­dan han slet seg opp­over. Han kom i mål i grupetto­en, sam­men med blant and­re den for­ri­ge dagens sto­re taper Simon Yates, 45.32 etter Mikel Nie­ve. For dem hand­ler det nå bare om å full­fø­re.

Chris Froo­me holdt unna. Tom Dumou­lin gjor­de noen tap­re for­søk, men had­de ikke det som skul­le til for å ryk­ke fra Chris Froo­me.

I dag er det sjar­møretap­pe. Det er ikke den sam­me tra­di­sjo­nen for en sjar­møretap­pe i Giro d’I­ta­lia som i Tour de Fran­ce. Det har ofte vært en avslut­ten­de tempo­etap­pe, som ofte har vært avgjø­ren­de. I år er det en 11,5 km lang rund­løy­pe inne i byen mel­lom de syv fjell, Roma, som skal syk­les 10 gan­ger. Tra­di­sjon eller ikke tra­di­sjon, det er en flat etap­pe hvor ingen kan reg­ne med å kom­me fra i noe brudd og vin­ne tid. Sam­men­lagt­plas­se­rin­ge­ne er avgjort. Nå gjen­står æren for en av spur­ter­ne, ved å vin­ne den sis­te etap­pen.

Jeg har ikke klart å fin­ne noen viner pro­du­sert inne i selve Roma. Det had­de uan­sett ikke vært noen vin av bety­ding, ver­ken kva­li­ta­tivt eller kvan­ti­ta­tivt. Men det kun­ne ha vært en inter­es­sant kurio­si­tet, akku­rat som vine­ne fra Paris. Neden­for har en gam­mel romer satt seg til ret­te for å se fina­len.

Roma er i regio­nen Lazio. Det er ikke Ita­lias mes spen­nen­de vin­om­rå­de. Jeg til­la­ter meg her en digre­sjon, før jeg kom­mer til­ba­ke til vinen. Det vi gjer­ne ten­ker på som ita­li­ensk mat, er nær­mest ita­li­ensk turist­kjøk­ken. Det er vel­dig sto­re regio­na­le for­skjel­ler, ikke minst basert på ulik til­gang til råva­rer. Det er sto­re for­skjel­ler mel­lom den maten man får i en fisker­by i Syd-Ita­lia, og det som ser­ve­res under fjel­le­ne i nord.

En gang jeg var på et møte i Roma, vil­le vår vert, en ekte romer, vise oss romersk kjøk­ken, og at vår opp­fat­ning av ita­li­ensk kjøk­ken er noe som først og fin­nes på “ita­li­ens­ke” res­tau­ran­ter, gjer­ne uten­for Ita­lia. Han tok oss med på en res­tau­rant med romersk mat. Jeg hus­ker ikke hva den het, og det er kan­skje like greit. Han bestil­te man­ge uli­ke for­ret­ter, som vi kun­ne dele så vi fikk sma­ke litt av hvert. Her var det mye inn­mat, som lunge­mos, trip­pa (kumage), osv. Det er den type mat det kan være greit å ha smakt en gang, slik at man kan krys­se det ut på lis­ten over “det­te har jeg smakt, så det behø­ver jeg ikke spi­se fle­re gan­ger”. Jeg hus­ker det som inter­es­sant, men på ingen måte godt. Hva vi spis­te som hoved­rett, hus­ker jeg ikke. Det var sik­kert noe som var mind­re inter­es­sant, og sann­syn­lig­vis bed­re.

Men til­ba­ke til vinen. En av de mest kjen­te vine­ne fra Lazio er “Est! Est! Est!”. Den er nok mer kjent for nav­net og his­to­ri­en, enn for selve vinen. Bis­kop Johan­nes Füg­ger var i 1111 på vei til Hen­rik Vs kro­ning i Roma. Han send­te sin tje­ner i for­vei­en, for blant annet å fin­ne verts­hus med god vin. Der skul­le han skri­ve “Est!” på døren, for “vinum bonum est”, “her er det god vin”.) På et verts­hus i Mon­te­fia­s­cone ble an så begeist­rert for vinen at han skrev “Est! Est! Est!”. Bis­ko­pen kom visst ald­ri vide­re fra det­te verts­hu­set. Det er man­ge ver­sjo­ner av den­ne his­to­ri­en, og man vet ikke om den er sann eller ikke. I alle fall har his­to­ri­en vært god for mar­keds­fø­rin­gen av vinen.

Vinen er i seg selv ikke sær­lig spen­nen­de. Det er en hvit­vin laget i hvoed­sak på Tre­b­bia­no tosca­no, med noe malve­sa og tre­b­bia­no gial­lo. Enten har kva­li­te­ten sun­ket siden 1111, eller kva­li­te­ten på den øvri­ge vinen var dår­lig, om den­ne skul­le ha vært så ene­stå­en­de som his­to­ri­en sier. Falesco er en god pro­du­sent om du skul­le øns­ke å sma­ke vinen.

Det områ­det som tra­di­sjo­nelt har for­synt Roma med mest vin er Fras­ca­ti. Vin­om­rå­de­ne begyn­ner like uten­for ring­vei­en rundt Roma, og ita­lie­ne­re har all­tid hatt en for­kjær­lig­het for det loka­le. Nær­he­ten til Roma gjør at områ­det er under press fra utbyg­ge­re. Områ­de­ne kjø­pes opp av utbyg­ge­re, som byg­ger dyre boli­ger, og vin­om­rå­de­ne krym­per.

Det pro­du­se­res gans­ke mye uin­ter­res­sant “ter­rasse­vin” i Fras­ca­ti. Men noen pro­du­sen­ter har også her arbei­det for å heve kva­li­te­ten. Men en og sam­me pro­du­sent kan ha mye like­gyl­dig og enkel­te gode viner, så det er ikke nok bare å gå etter pro­du­sent.  Noen viner som frem­he­ves er Fras­ca­ti San­ta Tera­sa fra Fon­ta­na Can­di­da, Race­mo fra Can­ti­na san Maroc og L’oviella, Cas­tel de Pao­lis, Rumon fra Can­ti­na Con­te Zan­dot­ti og vine­ne Vil­la dei Pre­ti og Vig­ne­to Filo­nar­do fra Vil­la Simo­ne.

Det er fris­ten­de å si: “When in Rome, do as the Romans”, eller drikk vin fra Lazio hvis du er i Roma. Men det er ikke en vin å lete etter hvis man er langt der­fra. Selv har jeg fulgt mitt eget råd, og har en flas­ke fran­ciacor­ta i bak­hånd til dagens etap­pe — dog ikke rosé, det had­de de ikke på det vin­mono­pol­ut­sal­get jeg var inn­om. Her mar­ke­rer noen jager­fly mål­om­rå­det ved å for­uren­se litt mer enn hva jager­fly van­lig­vis gjør.

Nå er det slutt med Giro d’I­ta­lia for den­ne gang. på grunn av noen fot­bal­kam­per star­ter Tour de Fran­ce en uke sene­re enn nor­malt, den 7. juli. Det gir Chris Froo­me en uke eks­tra til resti­tu­sjon før han skal prø­ve å vin­ne Tour de Fran­ce. Så vidt jeg for­står har han pla­ner om å for­sø­ke seg på trip­pel, ved å vin­ne Giro d’I­ta­lia, Tour de Fran­ce og Vuel­ta d’E­spag­ne sam­me år. Vi får se hvor­dan det går. Vi møtes i juli til Tour de Fran­ce, og ta far­vel med en utga­ve av Giro d’I­ta­lia hvor man klar­te å hol­de spen­nin­gen til sis­te slutt. Hva kan pas­se bed­re enn å avslut­te med den­ne:

I vini del Giro d’Italia 2018

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra and­re.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

I vini del Giro d’Italia 2018: 20. etappe: Susa — Cervinia

Det var en sær­de­les impo­ne­ren­de etap­pe av Chris Froo­me. 80 km ale­ne! For Simon Yates var det en hel­svart dag. Etter å ha tapt 38 m 51 sek på gårs­da­gens etap­pe, er det game over for ham, i alle fall for den­ne gang. Synd. Det er all­tid mor­somt når nye stjer­ner begyn­ner å skin­ne, og trist at de sluk­ner på den måten. Men han er ung. Jeg reg­ner med at vi vil se mer til ham siden. selv om Giro­en i år er kjørt for hans del.

I dag skal det hele avgjø­res. Etap­pen star­ter real­tivt flatt, før ryt­ter­ne etter ca 130 km får tre første­ka­te­gori­fjell, og etap­pen avslut­tes på top­pen av det sis­te av dem. Det som er det sto­re spen­nings­mo­men­tet nå, er hvem av sam­men­lagt­kan­di­da­ten som kom­mer til å beta­le den høy­es­te pri­sen for gårs­da­gens anstren­gel­ser. Chris Froo­me slok­net etter Zon­co­lan, så vi får se hvor­dan det går i dag. 40 sekun­der ledel­se til Tom Dumou­lin er ikke mye. På etap­pen etter Zon­co­lan tap­te Chris Froo­me 49 sekun­der til Tom Dumou­lin. Men nå er situa­sjo­nen at de and­re må angri­pe Chris Froo­me.

I går kjør­te Chris Froo­me for det mes­te solo. Vi kan spe­ku­le­re i om det var for­di laget ikke klar­te å hen­ge med, eller om det er for å ha et lag som er klar for en stor inn­sats i dag. Uan­sett var det inter­es­sant å mer­ke seg at Chris Froo­me tok tid på sine kon­kur­ren­ter også i utfor­kjø­rin­ge­ne, og i de rela­tivt sla­ke stig­nin­ge­ne. Jeg skal ikke påstå at jeg er noen eks­pert på syk­kel­tak­tikk. Men pro­fi­len på dagens etap­pe ser ut til å kun­ne invi­te­re til å kjø­re slik Lance Arm­strongs lag ofte kjør­te: Høy fart inn mot klat­rin­ge­ne, for å sli­te ut kon­kur­ren­te­nes lag, og så blir de ster­kes­te hjelpe­ryt­ter­ne med så langt de kan i fjel­le­ne. Spen­nen­de blir det i alle fall.

Hvis det ikke skjer uhell, vil ikke mor­gen­da­gens fla­te etap­pe i Roma få avgjø­ren­de betyd­ning i sam­men­dra­get.

Også i dag tar jeg med etappe­pro­fi­len, så vi ser hva vi, og ikke minst ryt­ter­ne har i ven­te.

Etap­pen sta­rer i byen Susa, i dalen Valsusa, som vi var inn­om i går. Der var det ikke mye vin å fin­ne, så vi leter ikke etter mer vin der.

Ryt­ter­ne pas­se­rer nord-vest for Tori­no, gjen­nom vin­om­rå­det Canave­se. Det­te er et områ­de som også inklu­de­rer under­om­rå­de­ne Care­ma og Erba­lu­ce di Caluso. Områ­det er stort, men det er ikke vel­dig mye vin som pro­du­se­res under clas­si­fi­ka­sjo­nen Canave­se DOC. Hvit­vi­nen Canave­se Bian­co er laget av den loka­le dru­en Erba­lu­ce. Canave­se Ros­so med blan­ding av to eller fle­re av dru­ene Neb­bio­lo, Bar­be­ra, Bonar­da, Frei­sa og den loka­le dru­en Neret­to. Jeg har sett Canave­se Ros­so anbe­falt som en vin å vel­ge hvis fle­re som har valgt uli­ke kjøtt­ret­ter på en res­tau­rant, skal dele en flas­ke vin.

Care­ma er et lite områ­de hvor det dyr­kes vin i fjell­si­de­ne. Det dyr­kes mest neb­bio­lo, og vine­ne pro­du­se­res med 85–00% neb­bio­lo. Bare for å gjø­re det for­vir­ren­de, kal­ler man her neb­bio­lo for picute­ner. Været i områ­det kan variere mye, hvil­ket gjør at kva­li­te­ten kan variere mye fra år til år.

Erba­lu­ce di Caluso. Erba­lu­ce er nav­net på dru­en, Caluso er nav­net på områ­det. Her pro­du­se­res bare hvit­vin, som er DOCG-klas­si­fi­sert. Det pro­du­se­res en tørr vin, samt en søt des­sert­vin. Og som nes­ten over alt ellers i Ita­lia, pro­du­se­res det en spu­man­te.

Ryt­ter­ne svin­ger så vidt inn i Vallé Aos­ta, men drei­er av fra dalen når de begyn­ner på den først av de tre klat­rin­ge­ne. Vi rei­ser ikke len­ger inn i dalen for å lete etter vin den­ne gan­gen.

I vini del Giro d’Italia 2018

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra and­re.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

I vini del Giro d’Italia 2018: 19. etappe: Venaria Reale — Bardonecchia

Så ble det ende­lig et brudd som gikk inn. Men det mest inter­es­san­te skjed­de len­ger bak, i kon­kur­ran­sen mel­lom sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne Simon Yates vis­te svak­hets­tegn, og Chris Froo­me vis­te at han i alle fall er kan­di­dat til en pall­plass.

I dag er årets Cima Coppi etap­pe, det høy­es­te punk­tet i årets Giro: Col­la del­le Fine­st­re på 2178 meter. Det er et av fire fjell i dag, og det hele avslut­tes med nok en toppav­slut­ning. Intet er så langt avgjort.

Jeg tar med løype­pro­fi­len, for å gi et inn­trykk av hva ryt­ter­ne har i ven­te.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2018: 19. etap­pe: Vena­ria Rea­le — Bar­do­necchia

I vini del Giro d’Italia 2018: 18. etappe: Abbiategrasso — Prato Nevoso

Nå er det tre dager med fjell, før spur­ter­ne igjen får en muig­het til å vise seg fram på avslut­nings­etap­pen i Roma. Etap­pen er gans­ke flat de førs­te ca 160 km, så begyn­ner det å gå opp­over. De sis­te 15 km er bare opp­over, stort sett ca 7%. Her må vi ven­te angrep fra de som har sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner.

Etap­pen star­ter i Lom­bar­dia like uten­for, eller i utkant­en av Mila­no. Når vi er i det områ­det, plei­er jeg å trek­ke fram fran­ciacor­ta. Men der var vi i går, og for­hå­pent­lig­vis har du en flas­ke i bak­hånd til søn­da­gens avslut­ning i Roma.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2018: 18. etap­pe: Abbia­te­gras­so — Pra­to Nevo­so

I vini del Giro d’Italia 2018: 17. etappe: Riva del Garda — Iseo (Franciacorta stage)

Ingen sto­re end­rin­ger i går.Jeg var på rei­se det mes­te av dagen i går, og når man kom­mer hjem er det all­tid mye man må ta tak i. Så jeg fikk ikke opp­da­tert den­ne før et godt styk­ke utpå etter­mid­da­gen. Da jeg kom hjem igjen på etter­mid­da­gen, kun­ne jeg ikke fin­ne noen nors­ke TV-kana­ler som sen­der Giro d’I­ta­lia. Jeg har van­lig­vis hatt pro­ble­mer med å fin­ne noen som sen­der Giro­en i Frank­ri­ke, men ikke i Nor­ge. I år er det visst omvendt.

I dag er den noen mind­re stig­nin­grer i førs­te del, der­et­ter er det gans­ke flatt, og etap­pen avslut­ter ned­over. Det er en etap­pe for spur­ter­ne.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2018: 17. etap­pe: Riva del Gar­da — Iseo (Fran­ciacor­ta sta­ge)

I vini del Giro d’Italia 2018: 16. etappe: Trento — Rovereto (Tempo).

Lør­dag så det ut som om Chris Froo­me had­de syk­let seg i form, og kun­ne være en å reg­ne med i årets Giro like­vel. Søn­dag så det ikke len­ger sik ut. En ting er at han ikke fulg­te Simon Yates til mål. Mer alvor­lig og et klart svak­hets­tegn var det at han også måt­te slip­pe den and­re for­føl­ger­grup­pen som han satt i. Nå begyn­ner det å bli mye tid å skul­le ta igjen den sis­te uken. Etap­pen var en makt­de­mon­stra­sjon av Simon Yates.

Lan­ge etappe­ritt vin­nes av ryt­te­re som er gode til å klat­re og gode til å syk­le tem­po. Gode spur­te­re kan vin­ne etap­per og poeng­kon­kur­ran­sen. Men de vin­ner ikke tid på de fla­te spurt­etap­pe­ne, så de vin­ner ikke sam­men­lagt. Når sam­men­lagt­po­si­sjo­ne­ne har satt seg, lar man noen gan­ger et brudd med “ufar­li­ge” ryt­te­re få gå inn, slik at en ryt­ter i brud­det vin­ner etap­pen. Men sit­ter det en ryt­ter i brud­det som kon­kur­re­rer om en av sam­men­lagt­pre­mie­ne, enten det er tid, poeng, kla­ring eller ung­doms­trøye, da kjø­res de inn. Etter den 13. etap­pen i Tour de Fran­ce i 2006 har man nok også lært at det er gren­ser for hvor stort for­sprang et “ufar­lig” brudd kan få i mål. Da fikk et brudd gå i mål med 30 minut­ters ledel­se. Jens Voigt vant etap­pen, mens Óscar Pereiro Sío ble num­mer to, og over­tok den gule leder­trøy­en. Etter at Floyd Lan­dis ble ute­stengt for doping, klar­te ingen av de and­re å hen­te inn det for­spran­get Óscar Pereiro Sío fikk ved å sit­te i brud­det på den­ne ene etap­pen. Her fikk det “ufar­li­ge” brud­det et så langt for­sprang at det ble far­lig.

En tempo­etap­pe er vik­tig for ryt­te­re med sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner. De bør helst vin­ne, og i alle fall ikke tape tid på dis­se etap­pe­ne. Noen ryt­te­re er tempo­spe­sia­lis­ter, og vil syk­le for etappe­sei­er på tempo­etap­pe­ne. Men for spur­ter­ne og alle hjelpe­ryt­ter­ne i fel­tet, betyr dagens etap­pe ingen ting. De kan ikke hjel­pe sin kap­tein, og har ingen ambi­sjo­ner på egne veg­ne. De skal bare kom­me i mål innen­for tids­gren­sen. Jens Voigt kal­te en gang sli­ke tempo.etapper for “semi-rest­day”.

Dagens tempo­etap­pe er 34,2 km og flat. Både Simon Yates og Tom Dumou­lin er habi­le tempo­syk­lis­ter. Selv en Chris Froo­me i topp­form vil­le ikke ha kun­net hen­te inn deres for­sprang på en tempo­etap­pe som den­ne. Det er førs­te dagen etter en hvile­dag, etter å ha syk­let i to uker. Ryt­ter­ne rea­ge­rer litt uikt på det­te. Noen kan vir­ke uthvil­te og spre­ke, and­re tren­ger en dag eller to for å kom­me ordent­lig i gang igjen.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2018: 16. etap­pe: Tren­to — Rove­reto (Tem­po).

I vini del Giro d’Italia 2018: 15. etappe: Tolmezzo — Sappada

Det var inter­rës­sant å se Chris Froo­me i en posi­sjon hvor han måt­te angri­pe opp Mont Zon­co­lan. Han vis­te at man ikke kan avkri­ve ham ennå, selv om han bare tok 6 sekun­der ( + net­to 4 bonus­se­kun­der) på Simon  Yates. Som de frans­ke TV-kom­men­ta­tor­ne sa: Det pas­set med dob­belt bri­tisk på dagen for prin­se­bryl­lup i Lon­don.

Chris Froo­me lig­ger fort­satt 3.10 bak Simon Yates i sam­men­dra­get. Men han ryk­ket opp fra 12. til 5. plass, og tok mye tid på alle and­re enn Simon Yates. Og Simon Yates har økt sin ledel­se til alle and­re. Det er ikke ofte man ser noen som er så slit­ne etter mål­pas­se­ring som Thi­baut Pinot var i går. Den kan bli inter­es­sant å se om han har fått resti­tu­ert seg til i dag.

De frans­ke TV-kom­men­ta­tor­ne sa at man had­de bestemt at det ikke var til­latt å byt­te syk­kel før ryt­ter­ne skul­le opp Mont Zon­co­lan, og de var opp­tatt av hvo­dan man vil­le hånd­te­re situa­sjo­nen hvis noen skul­le få meka­nis­ke pro­ble­mer. Jeg fikk ikke med meg alle del­al­jer, men det så i alle fall ikke ut til å bli et aktu­elt pro­blem.

I dag er det en ny fjell­e­tap­pe, med mye opp og ned. Også den avslut­ter med 10 km stig­ning, men ikke så hard som Mon­te Zon­co­lan. Vi kan få en uder­hol­den­de etap­pe i dag også.

No ser eg atter sli­ke fjell og daler,
hvor det er ikkje mykje vin å få.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2018: 15. etap­pe: Tol­mez­zo — Sappa­da

I vini del Giro d’Italia 2016: 14. etappe. San Vito al Tagliamento — Monte Zoncolan

Nå begyn­ner alvo­ret. Tre tred­je- og en andre­ka­te­go­ri stgning som opp­var­ming, før avslut­nin­gen opp Mon­te Zon­co­lan. 10 km med en gjen­nom­snitts­stig­ning på 12%, og 22% på det brat­tes­te, Her kan det være mye tid å mis­te og å vin­ne. De som har blitt hen­gen­de etter i sam­men­dra­get, som Chris Froo­me, må nå begyn­ne å angri­pe, hvis de skal kun­ne hev­de seg.

Vi begyn­ner å nær­me oss den delen av Giro­en hvor det blir sær­de­les inter­es­sant sports­lig, men hvor det er vans­ke­lig å fin­ne inter­es­sant drik­ke. Men fore­lø­pig er vi bare ved begyn­nel­sen av fjel­le­ne, og der er det mulig å fin­ne noe.

Vi er i Fri­uli — Vene­zia Giuli. Nav­net på pro­vin­sen er for­vir­ren­de, ikke minst for­di Vene­zia ikke lig­ger her, men i Vene­to. Nav­net Vene­zia hen­ger igjen fra Den vene­ti­ans­ke repub­lik­kens tid. Den delen som lå i Fri­uli fikk nav­net Vene­zia-Giulia, etter Juli­us Cæa­sar. Den delen som lå i Vene­to ble kalt Vene­zia-Euganea og delen i Tren­ti­no ble kalt Vene­zia-Tri­den­ti­na. Fri­uli, som vi for kort­hets skyld kan kal­le regio­nen, er en inter­es­sant vin­re­gion. Det pro­du­se­res mye rødvin, men regio­nen er først og fremst en hvit­vins­re­gion.

Fri­uli er det områ­det som ledet an i utvik­lin­gen av kva­li­tets­hvit­vin i Ita­lia. Vi kan min­ne om at Ita­lia er et ungt land, Fri­uli er nær Øster­rike. Det var et rekrea­sjons­om­rå­de for Øste­riksk adel og kon­ge­li­ge, og var også en leve­ran­dør av vin til dis­se gans­ke kres­ne kun­de­ne. Fri­uli ble der­for tid­lig en pro­du­sent av kva­li­tets­vin. Områ­det er også sterk påvir­ket fra Frank­ri­ke, og det dyr­kes gans­ke mye “frans­ke” dru­er.

Vi star­ter mel­lom de to byene Udi­ne og Porde­none. Det er i områ­det Fri­uli Gra­ve. Gra­ve er det sam­me oret som vi fin­ner i Gra­ves i Bor­deaux, og i det engels­ke gra­vel, og betyr grus.

Vi er mel­lom Ape­ne og Adria­ter­ha­vet, I nord, mot Alpe­ne er det rela­tivt kjø­lig, og gans­ke mye regn. Mot sør er det var­me­re og tør­re­re. Adria­ter­ha­vet er et varme­ma­ga­sin som bidrar til å kjø­le tem­pe­ra­tu­ren om som­mer­en, og hind­re at det blir for kaldt om vin­te­ren. Alpe­ne skjer­mer områ­det mot kal­de vin­der fra nord om vin­te­ren.

I Fri­uli Gra­ve pro­du­se­res omtrent halv­par­ten av Fri­ulis viner. Det er ingen stor over­ras­kel­se at det størs­te områ­det i Fri­uli er det minst inter­es­san­te, med sto­re pro­du­sen­ter og gans­ke indu­stria­li­sert pro­duk­sjon. Men også her arbei­der noen pro­du­sen­ter for å øke kva­li­te­ten.

Hvit­vin domi­ne­rer, og Pinot Griogio er den domi­ne­ren­de dru­en. Men det pro­du­se­res også en del rødvin, for det mes­te på “inter­na­sjo­na­le” eller frans­ke dru­er som Caber­net Sau­vig­non og Mer­lot. Men man dyr­ker også den loka­le dru­en Refosco dal Pedun­colo, som gir en mørk rødvin med mye syre.

De bes­te områ­de­ne i Fri­uli lig­ger litt len­ger øst enn dagens etap­pe, nær­me­re gren­sen mot Slo­ve­nia. For man­ge er ita­li­ensk vin først og fremst Pie­mon­te, Vene­to og Tosca­na. Det er ike uten grunn at dis­se er de leden­de områ­de­ne. Men for­søk noen viner fra Fri­uli!

I vini del Giro d’Italia 2018

I vini del Giro d’Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å sam­le en del om å kom­bi­ne­re mat og vin, i ste­det for å gjen­ta det hver gang spørs­må­let duk­ker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fles­te som ser syk­kel på TV har ikke noe begrep om hvor brat­te og har­de de bak­ke­ne som syk­les er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får for­klart at 15% stig­ning betyr at man sti­ger 15 m i løpet av 100 meter syk­ling, så sier ikke det­te så mye. Jeg har tatt med noen over­sik­ter over brat­te bak­ker, så kan man gå ut og prø­ve selv. En har jeg satt sam­men selv, og det er noen fra and­re.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

 

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2016: 14. etap­pe. San Vito al Tag­lia­men­to — Mon­te Zon­co­lan

I vini del Giro d’Italia 2018: 13. etappe. Ferrara — Nervesa della Battaglia

I dag er det nok en flat etap­pe. Det er en fjer­de­ka­te­go­ri ca 20 km får mål, men den bør ikke by på noen pro­ble­mer. Så det blir nok spurt­opp­gjør i dag også. Men i mor­gen er det fjell for alvor, så det­te kan være dagen hvor noen begyn­ner å kjen­ne på gam­le ska­der, gry­en­de syk­doms­tegn og annet som kan gi dem et påskudd til å stå av før den sis­te delen med har­de fjell.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2018: 13. etap­pe. Fer­ra­ra — Nerve­sa del­la Bat­tag­lia

I vini del Giro d’Italia 2018: 12. etappe. Osimo — Imola

Gra­tu­le­rer med dagen, til alle i Nor­ge. Til folk av alle kjønn, med alle hud­far­ger, alle reli­gio­ner og alle sek­su­el­le leg­nin­ger. Ta på buna­den, syk­kel­klær­ne, den fines­te hija­ben eller noe annet. I dag fei­rer vi fri­he­ten. La ikke rasis­ter og de into­le­ran­te øde­leg­ge dagen med sin kval­men­de nasjo­na­lis­me og mas om “nors­ke ver­di­er”. Ikke glem at han som star­tet barne­to­ge­ne, Hen­rik Wer­ge­land, kjem­pet hardt for å få fjer­net skam­plet­ten i vår grunn­lov fra 1814: Bestem­mel­sen om at jøder ikke skul­le ha adgang til riket. Han vil­le nok ha kjem­pet mot frem­med­ha­tet i dag også.

I dag er det flatt, og en ny dag for spur­ter­ne, etter at ryter­ne har syk­let i et gans­ke så hur­tig “17.-mai-tog”.  Etap­pen star­ter der gårs­da­gens etap­pe end­te, går ut til kys­ten, og føl­ger rivie­ra­en nord­over.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2018: 12. etap­pe. Osi­mo — Imo­la