Tag Archives: Giro d'Italia

I vini del Giro d’Italia 2018: 11. etappe. Assisi — Osimo

I dag er det en etap­pe som går mye opp og ned, men uten de vel­dig utford­ren­de stig­nin­ge­ne. De to fjel­le­ne ryt­ter­ne skal over, kom­mer dess­uten gans­ke tid­lig. Men avslut­nin­gen er ca 2 km mot­bak­ke, så et er ikke en etap­pe for de mest utpre­ge­de spur­ter­ne.

Vi star­ter i Assi­si, føde­byen til mun­ken Franz av Assi­si. Vi er i Umbria. Klas­si­fi­ka­sjo­nen Assi­si DOC omfat­ter en rek­ke viner. Det pro­du­se­res mest rød med en blan­ding av San­giove­se og Mer­lot. Den sam­me blan­din­gen bru­kes også i rosé. Men det pro­du­se­res også røde end­rue­vi­ner av Caber­net Sau­vig­non, Mer­lot og Pinot Noir (Pinot Nero).

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2018: 11. etap­pe. Assi­si — Osi­mo

I vini del Giro d’Italia 2018: 10. etappe. Penne — Gualdo Tandino

Ny start etter en dags vel­for­tjent hvi­le. Det er all­tid litt usik­kert hvor­dan de enkel­te ryt­ter­ne star­ter etter en hvile­dag. I dag skal de syk­le den lengs­te etap­pen i årets ritt. Den er 239 km lang. Den har­des­te stig­nin­gen kom­mer tid­lig på etap­pen, og ingen kom­mer til å bru­ke kref­ter på å angri­pe så tid­lig. Her kan et brudd gå inn. Men hen­ger spur­ter­ne med helt til mål, kan det blir et spurt­opp­gjør.

Pen­ne — jeg for­bin­der med med rør­for­met pas­ta. Men jeg klar­te ikke å fin­ne noen sam­men­heng mel­lom den­ne pas­ta­ty­pen og starts­te­det.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2018: 10. etap­pe. Pen­ne — Gual­do Tandi­no

I vini del Giro d’Italia 2018: 9. etappe. Pesco Sannita — Gran Sasso d’Italia (Campo Imperatore)

Det var jubel i Equa­dor, da de fikk sin and­re etappe­sei­er i Giro d’I­ta­lia. Vi som er fra et lite land, vet hvor vik­tig det er når en av “våre” hev­der seg. Det ble dra­ma mot slut­ten, da Chris Froo­me igjen gikk i bak­ken. Men når man fal­ler i mot­bak­ke, er hel­dig­vis ikke far­ten så stor, skjønt de syk­let nok for­te­re opp­over enn de fles­te av oss gjør på flat­mark. I sam­men­dra­get ble det ingen end­rin­ge av bety­ning.

Det hard­ner til. Det er nok en avslut­ning på top­pen, nå med på første­ka­te­go­ri­stig­nin­ger rett etter hver­and­re, som tar ryt­ter til mål­gang over 2000 moh. Vi får håpe at vi får angrep fra noen som gjør at sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne må sva­re, og ikke bare kan avven­te de nes­te to uke­ne.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2018: 9. etap­pe. Pesco San­ni­ta — Gran Sas­so d’Italia (Cam­po Impe­ra­to­re)

I vini del Giro d’Italia 2018: 8. etappe. Praia a Mare — Montevergine di Mercogliano

Som ven­tet ble det spurt­opp­gjør, i går. Med 81 ryt­te­re på sam­me tid, ble det ingen end­rin­ger i sam­men­lagt­po­si­sjo­ne­ne.

På dagens etap­pe er det igjen mål­gang på top­pen, men avslut­nin­gen er ikke like hard som opp til Etna.

Vi er nå i Cam­pa­nia, Cam­pa­nia betyr egent­lig noe slikt som åker, eng, bon­de­land, osv. Det er et ord vi kjen­ner i uli­ke for­mer som i champs i Champs Ellysé­es, Champag­ne, Kam­pan­je, osv. Kam­pan­je var opp­rin­ne­lig en mili­tær offen­siv hvor man skul­le erob­re land. Men jeg skal ikke dve­le mer ved språ­ket.
Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2018: 8. etap­pe. Praia a Mare — Mon­te­ver­gi­ne di Mercog­li­a­no

I vini del Giro d’Italia 2018: 7. etappe. Pizzo — Praia a Mare

Ikke uven­tet ble det en hef­tig avslut­ning på gårs­da­gens etap­pe, og den ga end­rin­ger i sam­men­dra­get, med Simon Yates 16 sekun­der foran Tom Dumou­lin. Chris Froo­me, som har ambi­sjo­ner om en trip­pel i år, fort­set­ter å tape tid. Et minutt og 10 sekun­der er ikke en tids­for­skjell som bør gi grunn til bekym­ring. Men han taper tid på hver etap­pe, noe han ikke kan fort­set­te med om han har ambi­sjo­ner om å vin­ne.

I dag er det flatt. Det er ikke en enes­te kate­go­ri­sert stig­ning. Så det­te bør bli en etap­pe for spur­ter­ne, hvor de med sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner kan hol­de seg beskyt­tet i hoved­fel­tet uten å anstren­ge seg alt­for mye — for­ut­satt at de slip­per uhell.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2018: 7. etap­pe. Piz­zo — Praia a Mare

I vini del Giro d’Italia 2018: 6. etappe: Caltanisette — Etna

Det ble hel­ler ikke i går noen end­rin­ger av betyd­ning i sam­men­dra­get. I dag er det en ordent­lig toppav­slut­ning, så her kan det bli tids­dif­fe­ren­ser.

Det­te er den tred­je og sis­te etap­pen på Sici­lia. I dag går etap­pen opp til vul­ka­nen Etna. Det er en meget aktiv vul­kan. Utbrud­de­ne er hyp­pi­ge, men van­lig­vis ikke så vold­som­me. i 2011 var det utbrudd får dager før en etap­pe opp hit, og det var en stund usik­kert om etap­pen kun­ne gjen­nom­fø­res på grunn av utbrud­det. Men den ble gjen­nom­ført.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2018: 6. etap­pe: Cal­ta­ni­set­te — Etna

I vini del Giro d’Italia 2018: 5. etappe: Agrigento — Santa Ninfa (Valle del Belice)

Det ble en spen­nen­de fina­le, der Tim Wel­len tok sei­ren. Men Den­nis Rohan behol­der sam­men­lagt­le­del­sen, et sekund foran Tom Dumou­lin. Vi er fort­satt på Sici­lia. Også i dag er det en opp-og-ned etap­pe, med en mot­bak­ke på slut­ten. Men avslut­nin­gen på dagens etap­pe er ikke like hard som den i går. Men det er til­strek­ke­lig til at det­te ikke er en etap­pe for de mest utpre­ge­de spur­ter­ne.

Dagens etap­pe går langs syd-vest­kys­ten av Sici­lia. Etap­pen ender gans­ke nær Mar­sala, som har gitt navn til en av de mest kjen­te het­vi­ner. Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2018: 5. etap­pe: Agri­gen­to — San­ta Nin­fa (Val­le del Belice)

I vini del Giro d’Italia 2018: 4. etappe: Catania — Caltagirone

Så har Giro d’I­ta­lia kom­met hjem til Ita­lia, og jeg hop­per inn i rit­tet. Vi er nå på Sici­i­la. Noen sto­re tids­for­skjel­ler har det ikke blitt. Den­nis Rohan leder, et sekund foran fjor­års­vin­ner Tom Dumou­lin. Det er så langt ingen sto­re tids­for­skjel­ler. 11 ryt­te­re er innen­for 30 sekun­der, 47 ryt­te­re innen­for et minutt. Det ikke gått helt etter pla­nen for Chris Froo­me, som lig­ger på 19. plass, 38 sekun­der etter Den­nis Rohan. Enes­te nors­ke del­ta­ker, Vegard Sta­ke Laen­gen lig­ger på 90. plass, 1.38 etter Den­nis Rohan. Men hans opp­ga­ve i rit­tet er nok ikke å vin­ne sam­men­lagt.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2018: 4. etap­pe: Cata­nia — Cal­ta­giro­ne

I vini di Giro d’Italia 2018. Giroen 2018 starter i Israel, jeg starter i Italia

Giro d’I­ta­lia 2018 star­ter i dag, med tre etap­per i Israel. Så len­ge Israel opp­rett­hol­der sin ulov­li­ge okku­pa­sjon av Pale­sti­na, og fort­set­ter sin under­tryk­king og ter­ro­ri­se­ring av de pale­stins­ke fol­ket, kom­mer ikke jeg til å pro­mo­te­re noen isra­els­ke pro­duk­ter. Jeg ute­luk­ker ikke at det kan fin­nes inter­es­sant isra­elsk drik­ke. Men det har jeg uan­sett ikke til hen­sikt å finn ut noe om, langt mind­re skri­ve om.

Con­ti­nue read­ing I vini di Giro d’Italia 2018. Giro­en 2018 star­ter i Israel, jeg star­ter i Ita­lia

II vini di Giro d’Italia 2017. 21. etappe: Monza — Milano

Årets Giro avslut­tes med indi­vi­du­ell tem­po inn til Mila­no. For alle som ikke har ambi­sjo­ner i sam­men­dra­get, er Giro­en i prak­sis over. Her er alle for seg sev, og hjelpe­ryt­ter­ne har ingen å hjel­pe. Job­ben er gjort, så de skal bare kom­me i mål innen­for tids­gren­sen. Så langt jeg har over­sikt, er det ingen typis­ke tem­po­ryt­te­re, av type Tony Mar­tin eller Fabi­an Can­cel­la­ra i årets giro, så det er nep­pe noen and­re enn de med sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner som vil kjø­re for etappe­sei­er.

Etap­pen star­ter på  Mon­za-banen. Da jeg var ung, som er mye len­ger siden enn jeg liker å inn­røm­me, var jeg vel­dig inter­es­sert i motor­sport. Den inter­es­sen har tapt seg. Men Mon­za er en klas­si­ker. Før had­de den en van­lig bane, og en oval­bane med sterkt doser­te svin­ger. En full run­de inklu­der­te beg­ge to. Oval­ba­nen bru­kes ikke len­ger. Far­ten ble for stor og det ble for far­lig, selv for For­mel 1.

Fil­men “Grand Prix” fra 1966 viser en full run­de på banen slik den var.

Den fata­le kræ­sjen som avslut­tet den­ne fil­men, skjed­de på oval­ba­nen på Mon­za. Spec­i­al effects har blitt bed­re i løpet av de drøyt 50 åre­ne som har gått siden 1966.

Men i dag er det syk­kel. De skal syk­le en full run­de på banen, men ikke ova­len, før de set­ter kur­sen inn mot Mila­no. Etap­pen går jevnt ned­over, så her må vi reg­ne med at det blir stor fart. Det sto­re spen­nings­mo­men­tet er om Nai­ro Quin­ta­na har til­strek­ke­lig ledel­se på den van­lig­vis mer tempo­ster­ke Tom Dumou­lin.

Tom Dumou­lin må ta inn 53 sek på Quin­ta­na, 14 sek på Nibali og 10 sek på Pinot. Og han har drøyt 20 sek å gå på til Zaka­rin. Nor­malt bør det hol­de for Dumou­lin

En rask tem­po hvor det går mer ned en opp, bør favo­ri­se­re Tom Dumou­lin mer enn den for­ri­ge tempo­etap­pen. Men på et tempo­etap­pe som avslut­ning etter tre har­de uker på syk­kel, da kan man ikke bare se på hvem som “nor­malt” er ster­kest. Da er det et spørs­mål om hvem som fort­satt har kref­ter igjen. Men Quin­ta­na har ikke vist stor kjøre­styr­ke på de sis­te etap­pe­ne. Det blir en spen­nen­de avslut­ning.

Vi star­ter vin­tu­ren litt len­ger øst, ca 50 km øst for dagens start, nær byen Bres­cia. Her fin­ner vi en vin som pas­ser for en fina­le på en Grand Tour. Her lager man Ita­lias bes­te mus­se­ren­de vin: Fran­ciacor­ta. Den førs­te mus­se­ren­de vinen i områ­det ble laget av vin­ma­ke­ren Fran­co Zili­a­ni hos Guido Ber­lu­cchi i 1961. De had­de lært fra champag­na.

Con­ti­nue read­ing II vini di Giro d’Italia 2017. 21. etap­pe: Mon­za — Mila­no