Tag Archives: Handel

Useriøst og feigt fra Oslo Handelstands forening

For en tid til­ba­ke fikk Oslo Han­delstands for­enings (OHF) spin­dok­to­rer en del medie­opp­slag om en “under­sø­kel­se” som var blitt fore­tatt, som vis­te at bilis­ter hand­let mye, syk­lis­ter nes­ten ingen ting. Stikk i strid med hva de fles­te and­re under­sø­kel­ser om det­te viser.

Jeg, og man­ge med meg, rea­ger­te på den­ne såkal­te under­sø­kel­sen. Skal man kun­ne ta det­te noe i nær­he­ten av seriøst, er det en for­ut­set­ning at vi kan se hele under­sø­kel­sen, med en beskri­vel­se av hvor­dan den har vært gjen­nom­ført, og så vur­de­re den­ne. Jeg har sett man­ge dår­li­ge kon­su­lent­rap­por­ter, og ser ingen grunn til å leg­ge vekt på det som noen påstår frem­kom­mer av et slikt bestil­lings­verk, så len­ge man ikke gir mulig­het til å gå kri­tisk gjen­nom den.

OHF vil ikke offent­lig­gjø­re rap­por­ten. Det er bare noen utvalg­te “god­bi­ter” som OHFs spin­dok­to­rer har delt ut til vel­vil­li­ge, og dess­ver­re gans­ke ukri­tis­ke media.

Bilister, syklister og handel i Oslo

Oslo Han­delstands For­ening har fått laget en rap­port om hvor­dan de som hand­ler i byen rei­ser. Bilen­de kun­der har betyd­ning, sa Gun­nar Lar­sen på ROM-kon­fe­ran­sen. Jeg tror ikke noen har sagt at de ikke har betyd­ning, spørs­må­let er hvor stor betyd­ning de har.  OHF har så langt jeg har klart å fin­ne ut, ikke offent­lig­gjort rap­por­ten. Når man bare kan hol­de seg til presse­om­ta­le, får man vite lite om meto­de og i det hele tatt kva­li­te­ten på den­ne rap­por­ten. Jeg har lest gans­ke man­ge elen­di­ge rap­por­ter fra kon­su­lent­sel­ska­per, så her må rap­por­ten ut må nett!

Jeg blir også skep­tisk når jeg ser en under­sø­kel­se som så fint bekref­ter det som opp­drags­gi­ver har sagt i lang tid, basert på syn­sing og ikke kunn­skap, og under­sø­kel­sen viser helt and­re resul­ta­ter enn and­re under­sø­kel­ser. Det har nylig blitt fore­tatt to uav­hen­gi­ge lit­te­ra­tur­stu­di­er av under­sø­kel­ser om det­te, en av Trans­port­øko­no­misk Insti­tutt, og en av Sta­tens Veg­ve­sen. Jeg tvi­ler også på at folk som syk­ler bare sto for 0,3% av omset­nin­gen. En gans­ke ny dansk under­sø­kel­se vis­te at syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re stor for 50% av han­de­len i stør­re byer, og 25% i mind­re byer. Den gir vel en indi­ka­sjon på utvik­lin­gen når syk­kel­for­hol­de­ne blir bedre.

NRK Øst­lands­sen­din­gen skri­ver det­te om hvor­dan det har vært gjen­nom­ført: Con­ti­nue read­ing Bilis­ter, syk­lis­ter og han­del i Oslo

Handelsstanden erkjenner sin kunnskapsmangel

Han­dels­stan­den har hatt kull­svier­tro på bilens vel­sig­nel­se, og spår død og for­der­vel­se når noen fore­slår å begren­se bil­bruk og par­ke­ring. Trans­port­øko­no­misk insti­tutt gikk for ikke så len­ge siden gjen­nom til­gjen­ge­lig forsk­ning om det­te. Det sam­me har nå Sta­tens veg­ve­sen gjort, og kon­klu­sjo­ne­ne er den sam­me: Bil­frie gater og bil­frie bysen­tra er en for­del for han­de­len, i alle fall når det gjel­der stør­re byer.

I mind­re byer, hvor en mye stør­re andel av tra­fik­ken til byen skjer med bil, blir ikke effek­ten den sam­me. Og man kan vel leg­ge til, uten at jeg vet om det er forsk­nings­mes­sig belegg for det, at sen­trum i mind­re byer er mind­re inter­es­san­te og har mind­re å stå i mot med når det duk­ker opp kjøpesentre.

Oslo­by har tatt tak i den sis­te rap­por­ten, den fra Sta­tens veg­ve­sen.: “Sta­tens veg­ve­sen: Bil­frie gater kan være en for­del for butikkene”.
Jeg tror ikke at noen kan beskyl­de Sta­tens veg­ve­sen for å vil­le begren­se bil­tra­fikk så mye som mulig. Men de kon­klu­de­rer som TØI har gjort før dem.

Con­ti­nue read­ing Han­dels­stan­den erkjen­ner sin kunn­skaps­man­gel

Virke om bilfri by

Sam­funns­po­li­tisk direk­tør i Vir­ke, Harald J. Ander­sen, skri­ver i Aften­pos­ten 23. sep­tem­ber om “Bil­fritt sen­trum — til hvil­ken pris?”.

Utslipp fra trans­port­sek­to­ren må redu­se­res, men utslip­pe­ne fra bil­bruk i sen­trum er som en drå­pe i havet å regne”

skri­ver Harald J Ander­sen, og viser med det at han har mis­for­stått gans­ke mye. I den glo­ba­le sam­men­heng betyr nok utslipp av klima­gas­ser fra biler i Oslo sen­trum lite. Men for den loka­le for­urens­nin­gen betyr det mye. Dess­uten er den glo­ba­le effek­ten sum­men av det man gjør lokalt. Hvis alle skal ten­ke at vårt bidrag er så lite at det ikke er grunn til å gjø­re noe, skjer det ingen ting.

Like­vel: I bysen­tra repre­sen­te­rer bile­ne først og fremst et plass­pro­blem, ikke et utslipps­pro­blem. Vi kan ikke fort­set­te å bru­ke sto­re og ver­di­ful­le area­ler til en så lite plass­ef­fek­tiv trans­port som pri­vat­bil, og vi kan ikke bru­ke fel­les­area­ler i byen til å par­ke­re dis­se bile­ne. Der­for er også Oslos ambi­sjo­ner om å bli ver­dens leden­de elbil­by (her er det ikke man­ge kon­kur­ren­ter), et blind­spor. Elbi­ler tar like mye plass som fossilbiler.

Con­ti­nue read­ing Vir­ke om bil­fri by

Fordomsfullt tøv fra handelstand og gårdeiere

Vi vet at Oslo Han­dels­stand og gård­ei­er­ne, i alle fall de som er repre­sen­tert gjen­nom gård­ei­er­or­ga­ni­sa­sjo­nen “Byfolk”, (som alt­så ikke repre­sen­te­rer byfolk), er for­doms­ful­le syk­list­ha­te­re. Det som sær­lig er tra­gisk, er at noen fak­tisk synes å ta de fol­ke­ne alvor­lig — det gjel­der f.eks. for Oslo Høy­re, som leg­ger seg på rygg og log­rer straks det kom­mer noen grynt fra noen av disse.

Jeg star­ter med å gå til­ba­ke til okto­ber 2012. Da kun­ne vi lese føl­gen­de kom­men­ta­rer i Oslo­by, om pla­ne­ne for Torg­gata, ser­vert fra Glenn Eike­brå­ten i “Byfolk”, med til­slut­ning fra Oslo Handelstand:

Gård­ei­er­ne, repre­sen­tert ved Glenn Eike­brå­ten i inter­esse­or­ga­ni­sa­sjo­nen Byfolk, er imid­ler­tid ikke for­nøyd med løs­nin­gen kom­mu­nen har valgt.

- Det kun­ne jo ikke bli ver­re enn det er i Torg­gata nå. Men det kun­ne blitt så mye bed­re, sier han.

Byfolk mener Torg­gata bur­de gjø­res om til en ren gågate, og de vil sen­de syk­lis­te­ne ned Cal­mey­ers gate.

- Torg­gata er en vel­dig god gang­tra­sé. Det går så man­ge men­nes­ker den vei­en fra Grü­ner­løk­ka til sen­trum at jeg synes Torg­gata had­de for­tjent å bli en gågate, sier Eikebråten.

- Nå kom­mer det en syk­kel­tra­sé midt i gaten. Vi er redd den blir en auto­stra­da for trans­port­syk­lis­ter i full fart, sier han, og får støt­te fra Oslo Han­dels­stands For­ening.

Con­ti­nue read­ing For­doms­fullt tøv fra han­delstand og gård­ei­ere