Tag Archives: Hjernevask

Jørgen Lorentzen diskrediterer seg selv

Jør­gen Lorent­zen er den som har fått mest juling i Hjerne­vask og i debat­ten i kjøl­van­net av pro­gram­me­ne. Alt har sik­kert ikke vært rime­lig eller beret­ti­get. Men jeg synes at han går langt i sine anstren­gel­ser for å dis­kredi­te­re seg selv.

Man kan sik­kert kri­ti­se­re klip­pin­gen av pro­gram­me­ne. Men det er nå en gang slik TV pro­du­se­res, når det ikke går direk­te. Jør­gen Lorent­zen har imid­ler­tid fått man­ge sjan­ser til å kom­me med kor­rek­sjo­ner. Jeg synes han har benyt­tet dis­se mulig­he­te­ne svært dår­lig. Han har vært mer opp­tatt av å angri­pe pro­gram­met og de som er uenig med ham, enn av å få fram hva han selv står for. Kort­ver­sjo­nen av hans argu­men­ta­sjon i for­hold til rea­li­te­ten er at det ikke fin­nes bevi­ser på at han tar feil, og da for­ut­set­ter han at han har rett. Man blir ikke sær­lig impo­nert av slikt.

Len­ge før Hjerne­vask, i en kom­men­tar i Uke­avi­sen Ledel­se fra 10. mars 2008 kun­ne vi lese føl­gen­de under over­skrif­ten “Kunn­skaps­for­akt”:

Jør­gen Lorent­zen omta­ler i et inter­vju i Kanal24 en av de aktu­el­le fors­ker­ne som bio­fa­scist og kre­ver at han trek­ker seg som fors­ker. Gunn Karin Gjul fra Arbei­der­par­ti­et ber fors­ker­ne slut­te å syn­se og begyn­ne å fors­ke. Manns­pa­ne­lets leder, som later til å føle at man­nens evne som opp­dra­ger er under angrep, går like gjer­ne ut og sier at det­te er så dumt at det bare kan ha vært sagt av en pro­fes­sor. Hva mener de egent­lig? At forsk­ning er syn­sing hvis den ikke støt­ter deres ideo­lo­gisk og poli­tisk baser­te vurderinger?”

Noe til­sva­ren­de kan man lese i Astrid S Dyp­viks artik­kel “Den vans­ke­le­ge evo­lu­sjo­nen” i Dag og Tid 16. okto­ber 2009.

Goog­ler man ordet “bio­fa­scist” får man inn­trykk av at det­te er et ord Jør­gen Lorent­zen har den tvil­som­me æren av å inn­ført, i alle fall i Nor­ge, og at han gjer­ne bru­ker det for å karak­te­ri­se­re sine motstandere.

Con­ti­nue read­ing Jør­gen Lorent­zen dis­kredi­te­rer seg selv

Mer hjernevask

Det har vært mor­somt å føl­ge NRK-suk­ses­sen “Hjerne­vask”. Pro­gram­met har åpen­bart truf­fet man­ge ømme punk­ter, ellers had­de det ikke blitt så mye debatt.

Noen fors­ke­re, sær­lig Jør­gen Lorent­zen, har fått hard med­fart. Han har blitt stå­en­de ikke bare som sym­bo­let på kjønns­forks­ning, hel­ler ikke bare på dår­lig kjønns­forsk­ning, men på dår­lig forsk­ning gene­relt. Det er sik­kert ufor­tjent, i alle fall at han har blitt stå­en­de så alene.

Men Jør­gen Lorent­zen og de and­re som har mis­likt måten de har blitt pre­sen­tert på i pro­gram­met har fått man­ge sjan­ser til å ret­te opp inn­tryk­ket, uten å gri­pe dem. I etter­føl­gen­de debat­ter synes de å ha vært mer opp­tatt av å angri­pet kon­sep­tet og jour­na­lis­tik­ken enn å få fram det de selv mener å kun­ne bidra med i sub­stan­sen. Der­med etter­la­ter de et inn­trykk at de ikke har så mye å bidra med. Jør­gen Lorent­zen sier at det ikke fin­nes viten­ska­pe­lig bevis for at det han sier er feil. Han sier at and­re tror mens han selv base­rer seg på viten­skap. Da frem­står han som en krea­sjo­nist som avvi­ser utvik­lings­læ­ren for­di ende­lig bevis mangler.

Con­ti­nue read­ing Mer hjerne­vask

Populærvitenskapelig vårrengjøring

Harald Eia har satt i gang en popu­lær­vi­ten­ska­pe­lig vår­ren­gjø­ring med sitt pro­gram “Hjerne­vask”. Debat­ten etter pro­gram­met viser at han har truf­fet. Pro­gram­met i seg selv var nep­pe nok til å set­te i gang en slik debatt. Men han har åpen­bart truf­fet et ømt punkt.

Harald Eia har stuk­ket hull på den byl­len som er poli­tisk kor­rekt, men aka­de­misk under­lø­dig forsk­ning, en forsk­ning som har unn­dratt seg kri­tikk nett­opp på grunn av sin poli­tis­ke kor­rekt­het. Kjønns­forsk­nin­gen er stilt til skue som eksem­pel på det­te, og Jøren Lorent­zen (og i noen mind­re grad Cathri­ne Ege­land) blir gjort til de frems­te eks­po­nen­ter for dette.

Vi må selv­føl­ge­lig ta det for­be­hold at vi ikke vet hva som er klip­pet vekk i pro­gram­met, spørs­mål som ikke ble stilt og hvem som ikke ble spurt. Jeg kjen­ner hel­ler ikke norsk kjønns­forsk­ning på en måte som gir grunn­lag for å mene noe om den gene­relt, eller om Jør­gen Lorent­zen er repre­sen­ta­tiv. Jeg håper og tror at bio­logi­pro­fes­sor Dag O Hes­s­en har rett når han skri­ver:

Det har skjedd mye siden 80-tal­lets pola­ri­ser­te debatt; sam­funns­fors­ke­re flest aksep­te­rer i dag at gen­etis­ke dis­po­si­sjo­ner spil­ler en bety­de­lig rol­le for adferd, slik adferds­bio­lo­ger og evo­lu­sjo­nært ori­en­ter­te psy­ko­lo­ger selv­sagt erkjen­ner mil­jø­ets betydning.”

Men jeg hol­der meg til det jeg så.

Con­ti­nue read­ing Popu­lær­vi­ten­ska­pe­lig vår­ren­gjø­ring