Tag Archives: Hovedsykkelveinettet

RIP Hovedsykkelveiplanen. Men vi trenger fortsatt et hovedsykkelveinett @gurimelby

Oslo kom­mu­ne har ved­tatt en syk­kel­stra­te­gi, og har med det begravd den gam­le hoved­syk­kel­vei­pla­nen. De snart 40 år som har gått siden hoved­syk­kel­vei­pla­nen først ble ved­tatt, har etter­tryk­ke­lig vist at den var ueg­net som virke­mid­del, siden pla­nen ald­ri ble gjen­nom­ført. Jeg har len­ge ment at hoved­syk­kel­vei­pla­nen bur­de begra­ves, og at den var blitt en tvangs­tan­ke for uvil­li­ge og hand­lings­lam­me­de poli­ti­ke­re. Den var blitt en for­ban­nel­se og et hin­der for sykkeltilrettelegging.

Men det var ikke noe galt med hoved­syk­kel­vei­pla­nen, selv om den etter dagens stan­dard er gans­ke utda­tert. Hvis den had­de blitt gjen­nom­ført som for­ut­satt da den ble ved­tatt, da kan det godt hen­de at Oslo had­de vært i sam­me liga som Køben­havn og Amster­dam. De byene var hel­ler ikke syk­kel­byer på 1970-tal­let. I Amster­dam rakk man å rive man­ge hus for å gi plass til en bymo­tor­vei, før gal­ska­pen ble stan­set. Les his­to­ri­en i The Guar­di­an. Her er man i ferd med å rive Amster­dam for å gi plass til motor­vei gjen­nom byen Amsterdam_bymotorvei Con­ti­nue read­ing RIP Hoved­syk­kel­vei­pla­nen. Men vi tren­ger fort­satt et hoved­syk­kel­vei­nett @gurimelby

Kan hovedsykkelveiplanen gjennomføres?

Valg­kam­pen er i gang, og syk­kel ser ut til å bli et vik­tig tema i valg­kam­pen. Arbei­der­par­ti­et har sagt at de vil vin­ne Oslo ved å fri til syk­lis­te­ne.  Det er bra om syk­kel blir vik­tig i valg­kam­pen, og der­med flyt­tes høy­ere opp på den poli­tis­ke agen­da­en. Det var på tide! “Har du abdi­sert, Sti­an?” spør Arbei­der­par­ti­ets byråds­le­der­kan­di­dat Ray­mond Johan­sen og kri­ti­se­rer byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land for at hoved­syk­kel­vei­net­tet ikke har blitt byg­get. Og byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land sva­rer med at “Reto­rikk gir ingen syk­kel­vei”. For egen del vil jeg si at beg­ge har rett. Sti­an Ber­ger Røs­land er så usyn­lig på det­te områ­de at man kan godt si at han har abdi­sert. Skal noe bli gjen­nom­ført, kre­ves poli­tisk leder­skap fra topp­nivå. Det har vi ikke sett her. På den annen side: Er det noe man har sett mer enn nok av i Oslos “syk­kel­sat­sing”, så er det retorikk.

Når Arbei­der­par­ti­et vil sat­se så mye på syk­kel, bør det i alle ikke være noe pro­blem å få ved­tatt en ny og mer offen­siv syk­kel­stra­te­gi i Oslo. Så kan even­tu­elt Feil­stegs­par­ti­et sit­te og fur­te for seg selv i ekso­stå­ken, og se om de kan fin­ne en offerrol­le også i den saken.

Hoved­syk­kel­vei­net­tet kun­ne selv­sagt ha vært full­ført for len­ge siden. Grun­nen til at det ikke har blitt gjen­nom­ført er mang­len­de poli­tisk vil­je og mang­len­de poli­tisk leder­skap. I dag er det Sti­an Ber­ger Røs­land som videre­fø­rer Høy­res mang­len­de evne og vil­je til å sat­se på syk­kel, og som ikke viser det leder­skap som skal til for å gi syk­lis­ter gode for­hold i Oslo. Men Ray­mond Johan­sen har vært sam­ferd­sels­by­råd i Oslo, og han ga hel­ler ikke byens syk­lis­ter stor å gle­de seg over. Han vis­te hel­ler ikke sær­lig vil­je til å bed­re for­hol­de­ne for syk­lis­ter sist han had­de muligheten.

Con­ti­nue read­ing Kan hoved­syk­kel­vei­pla­nen gjen­nom­fø­res?

Hvordan skal man sykle til Hovinbyen? @Byraadslederen @FolkeFredriksen @Planogbygning @gurimelby

Hovin­byen er beteg­nel­sen på den nes­te sto­re utbyg­gings­om­rå­det for boli­ger i Oslo. Her skal det etter pla­nen bli mel­lom 27.000 og 30.000 boli­ger. Det bor i Nor­ge 2,2 i snitt per­soner pr hus­stand, litt fær­re i Oslo, som til­si­er 50.000 — 65.000 inn­byg­ge­re. Det til­sva­rer en rela­tivt stor by etter norsk måle­stokk. Dram­men had­de til til­sam­men­lig­ning 65 473 inn­byg­ge­re ved sis­te årskifte.

Det områ­det som en innen­for den røde­bru­ne stre­ken på kar­tet, utgjør Hovinbyen.

HovinbyenDet er mye godt å si om det pro­sjek­tet. Det er sen­trums­nært, nær­mest en utvi­del­se av sen­trum. Og det byg­ges rundt kol­lek­tiv­knute­punk­ter. Men noe vik­tig mang­ler av det man ven­ter å fin­ne i pla­ner for nye bolig­om­rå­der i 2014: Hvor­dan syk­ler man dit?

Con­ti­nue read­ing Hvor­dan skal man syk­le til Hovin­byen? @Byraadslederen @FolkeFredriksen @Planogbygning @gurimelby

Missing link: Åkebergveien. Opprydding i @Bymiljøetaten er nødvendig, @GuriMelby

Oslo syk­kel­vei­nett, i den grad man kan si at noe slikt eksis­te­rer, har man­ge mang­ler. Kva­li­te­ten på det som fin­nes er stort sett for dår­lig, og det hen­ger ikke sam­men. Det enk­le krav man må stil­le til et syk­kel­vei­nett er at man skal kun­ne kom­me seg trygt og greit fra A til B på syk­kel­vei, uten at man sta­dig må ut på strek­nin­ger uten til­rette­leg­ging, uten sto­re omvei­er, og uten at man må dri­ve niti­dig plan­leg­ging før hver syk­kel­tur. Et par hund­re meter syk­kel­felt her, og et par hund­re meter et annet sted, uten at det hen­ger sam­men, det gir ingen sykkelby.

I til­legg til alt annet som må gjø­res, må man gjø­re noe med alle “mis­sing links”, som kan få det som fak­tisk fin­nes til å hen­ge sam­men. En slik mang­len­de len­ke er Åke­berg­vei­en. Dags­avi­sen skrev i går om at Bymiljø­eta­ten “har gitt blaf­fen i” bysty­rets ved­tak om å anleg­ge syk­kel­felt i Åke­berg­vei­en. Jeg har hørt om det­te før, men har ikke tatt meg tid til å under­sø­ke det­te. Der­for er jeg glad for at Dags­avi­sen tar det opp.

Con­ti­nue read­ing Mis­sing link: Åke­berg­vei­en. Opp­ryd­ding i @Bymiljøetaten er nød­ven­dig, @GuriMelby

Her skulle det vært en sykkelvei. Men byrådet og bystyret har sabotert den #sykkelpatruljen @FolkeFredriksen

Ruse­løkk­vei­en er et åpen­bart valgt som syk­kel­tra­sé mel­lom sen­trum og Frog­ner­stran­den. Men byrå­det og bysty­ret sabo­te­rer med ved­tak som skal gjø­re det så vans­ke­lig som mulig å rea­li­se­re Oslo som en god by å syk­le i.

Con­ti­nue read­ing Her skul­le det vært en syk­kel­vei. Men byrå­det og bysty­ret har sabo­tert den #syk­kel­pa­trul­jen @FolkeFredriksen

Hovedsykkelveiplanens forbannelse

[Det­te sto på trykk i Aften­pos­ten 22. mai 2013. Jeg fin­ner det ikke på net­tet, bare i digi­tal­ar­ki­vet for papir­ut­ga­ven. Van­lig­vis leg­ger jeg sli­ke kom­men­ta­rer ut i blog­gen etter at de har stått på trykk. Det glem­te jeg tyde­lig­vis den gan­gen. Jeg leg­ger det ut nå, for­di jeg har har behov for å kun­ne vise til den­ne saken.]

Bysty­ret har ved­tatt å omre­gu­le­re Ruse­løkk­vei­en mel­lom Dron­ning Mauds gt og Haa­kon VIIs gt fra syk­kel­vei til gågate. Den erstat­tes ikke av annen syk­kel­vei. Den regu­ler­te syk­kel­vei­en har ald­ri blitt byg­get, heter det i saks­frem­leg­get. Det er ikke sant. Det var en gang en syk­kel­vei her, adskilt fra kjøre­felt og for­tau. Men Oslo kom­mu­ne lot den for­fal­le, siden for­svin­ne og nå fjer­ner de regu­le­rin­gen også. Poli­ti­ker­nes egne for­søm­mel­ser blir en begrun­nel­se for å fjer­ne en sykkelvei.

Con­ti­nue read­ing Hoved­syk­kel­vei­pla­nens for­ban­nel­se

40 års politisk svik og forsømmelse overfor syklister

Bil­det på top­pen viser meg som syk­ler mel­lom bile­ne på Major­stu­en. Foto: Kjer­sti Flug­stad Erik­sen, Aften­pos­ten (gjen­gitt med til­la­tel­se). Det er et av de man­ge ste­der i Oslo hvor biler er prio­ri­tert og syk­ling bare er for de som våger å tros­se trafikken.

1960-tal­let var bilop­ti­mis­mens tiår. Pri­vat­bi­lis­men var slup­pet fri ved at import­re­strik­sjo­ne­ne ble opp­he­vet i 1960. Nå var bilen sym­bo­let på frem­skrit­tet og på det moder­ne. Bil­byen var et byplan­leg­ger­nes “Soria Moria” som lok­ket i det fjer­ne. I en artik­kel på nrk.no om Sto­re pla­ner for 60-tal­lets Oslo, opp­sum­me­rer arki­tekt Peter Buten­schøn det slik:

Man reg­net med fle­re biler og mer tra­fikk for­di folk ikke bod­de der job­ben eller butik­ken var. Der­for dro byplan­kon­to­ret på stu­die­tur til USA i 1965 for å lære om vei. De kom hjem med pla­ner om å lage en 16-felts motor­vei tvers gjen­nom byen.”

Con­ti­nue read­ing 40 års poli­tisk svik og for­søm­mel­se over­for syk­lis­ter

Hovedsykkelveinettet, en tvangstanke for politikerne

Oslo har hatt pla­ner om å byg­ge et hoved­syk­kel­vei­nett siden 1977.  Det var det­te året jeg flyt­tet til Oslo. I alle de år jeg har bodd i Oslo har vi blitt lovet at hoved­syk­kel­vei­net­tet skal være på plass om ca fem år.

Nå, snart 40 år etter, er fort­satt ikke mer enn halv­par­ten fer­dig. Man blir ikke impo­nert over oslo­po­li­ti­ker­nes handle­kraft og gjen­nom­fø­rings­evne. I løpet av den tiden hoved­syk­kel­vei­net­tet ikke har blitt byg­get ut, har det blitt gjen­nom­ført en lang rek­ke and­re sto­re sam­ferd­sels­pro­sjek­ter. Så man kan hvis man vil. Men de ansvar­li­ge har åpen­bart ikke vil­let når det gjel­der hovedsykkelveinettet.

Con­ti­nue read­ing Hoved­syk­kel­vei­net­tet, en tvangs­tan­ke for poli­ti­ker­ne

Blir dere ferdig med denne til 17. mai, @gurimelby?

Bog­stad­vei­en kan bli fer­dig til 17. mai har vi lest. Da er vir­ke­lig bil- og par­ke­rings­hel­ve­tet løs i den gaten. Jeg skal kom­me til­ba­ke til Bog­stad­vei­en sene­re. Men som svar på kri­tikk for­di det ikke er til­rette­lagt for syk­kel, har du, Guri Mel­by, sagt at trikk og syk­kel ikke er en god kom­bi­na­sjon. Det har du rett i, selv om det selv­sagt bur­de vært lagt til ret­te for f.eks. hand­len­de på syk­kel likevel.

Hovedsykkelvei_HegdehaugenMen det er ikke noe alte­ran­tiv som er til­rette­lagt for syk­kel. Det er noe som Oslo kom­mu­ne påstår er en hoved­syk­kel­vei. Kom­mu­nen er til og med frekk nok til å mar­ke­re den som “fer­dig” på sitt kart over sta­tus på hoved­syk­kel­vei­net­tet. Det kan bare bety at de ansvar­li­ge i Oslo kom­mu­ne ikke vet hvor­dan det fak­tisk er, eller at ambi­sjons­ni­vå­et er så skam­me­lig lavt at man kan si at det ikke fin­nes noen ambi­sjo­ner i det hele tatt. Din for­gjen­ger i byråds­sto­len, Ola Elve­stu­en, uttal­te seg noen gan­ger som om han trod­de det eksis­ter­te en syk­kel­vei i det­te områ­det. Jeg håper du vet bed­re, Guri Mel­by.

Når Bog­sta­vei­en igjen åpnes for bil­kø, bør selv­føl­ge­lig også hoved­syk­kel­vei­en være klar. Den bur­de egent­lig ha vært klar len­ge før dere begyn­te å ten­ke på å gjø­re noe med Bog­stad­vei­en. Det er ikke så mye som skal til, bare litt maling, kan­skje litt asfalt og noen skilt.

Con­ti­nue read­ing Blir dere fer­dig med den­ne til 17. mai, @gurimelby?

Fjern løynene fra sykkelkartet!

Syk­kel­vei­net­tet blir ytter­li­ge­re for­sin­ket” kan vi lese i Oslo­by. Det begyn­ner å bli en vane. Den såkal­te hoved­syk­kel­vei­pla­nen har vært en dår­lig vits siden den først ble ved­tatt i 1977. Oslo kom­mu­ne ven­ter på Godot. Det er en evig rek­ke av utset­tel­ser med til­hø­ren­de resir­ku­le­ring av dår­li­ge unn­skyld­nin­ger. Men for­kla­rin­gen er gans­ke enkel: Det har i alle år mang­let, og mang­ler fort­satt poli­tisk vil­je til å gjø­re det som er nød­ven­dig for å etab­le­re et hoved­syk­kel­vei­nett. Så len­ge vil­jen mang­ler vil det ald­ri bli fer­dig. Det er ikke mer vans­ke­lig enn det.

Vil­jen mani­fes­te­rer seg ikke i løf­ter, pla­ner og fag­re ord. Den viser seg i vil­je til å prio­ri­te­re syk­kel der det­te kom­mer i kon­kur­ran­se med annet, f.eks. i kon­kur­ran­se med til­rette­leg­ging for bilis­ter. Så len­ge man i prak­sis ikke prio­ri­te­rer syk­lis­ter i sli­ke situa­sjo­ner, fin­nes det ikke noen reell vilje.

Byråd Guri Mel­by lover at nå skal det bli fort­gang. Men det har alle hen­nes for­gjen­ge­re også lovet, uten at vi så noe til den fort­gan­gen. Jeg kan ikke se at det er noen stør­re grunn til å tro på Guri Mel­by enn det var til å tro på hen­nes for­gjen­ge­re. Hun har en tung jobb om hun skal kla­re å gjen­opp­byg­ge den til­lit hen­nes for­gjen­ge­re så grun­dig har revet ned. Den til­li­ten kan bare byg­ges opp med hand­ling som viser resul­ta­ter i ter­ren­get. Fle­re løf­ter som ikke hol­des eller fle­re pla­ner som ikke gjen­nom­fø­res blir bare en bekref­tel­se på at syk­lis­ter er en grup­pe som poli­ti­ker­ne ikke bryr seg sær­lig mye om.

Con­ti­nue read­ing Fjern løy­ne­ne fra syk­kel­kar­tet!