Tag Archives: Hovedsykkelveinettet

Når skulle hovedsykkelveinettet vært ferdig? Løgner og brutte løfter i Oslo

PedalkraftHoved­syk­kel­vei­net­tet i Oslo er en føl­je­tong av løf­ter som har blitt brutt like ofte som de har blitt gitt. Det må være få and­re saker som gir Oslo­po­li­ti­ke­re fra alle par­ti­er så mye grunn til å bøye hodet i skam over egne løg­ner, egen impo­tens og mang­len­de gjennomføringsevne.

Det­te er et for­søk på å få over­sikt over når hoved­syk­kel­vei­net­tet skul­le ha vært fer­dig i føl­ge våre poli­ti­ke­re. Jeg er ikke bare ute etter poli­tis­ke ved­tak, men også løf­ter som poli­ti­ke­re og ansvar­li­ge eta­ter har gitt i uli­ke sam­men­hen­ger. Jeg har ikke over­sikt over alle brut­te løf­ter på det­te områ­det. Så jeg vil gjer­ne ha inn­spill for å få over­sik­ten så kom­plett som mulig.

Con­ti­nue read­ing Når skul­le hoved­syk­kel­vei­net­tet vært fer­dig? Løg­ner og brut­te løf­ter i Oslo

Godot kommer ikke. Kast hele planen om et hovedsykkelveinett!

I 35 år har Oslos poli­ti­ke­re lovet et hoved­syk­kel­vei­nett. I løpet av dis­se 35 åre­ne har man bare klart å byg­ge 110 av de plan­lag­te 180 km. Pla­nen har gjen­nom det­te vist seg som et ubru­ke­lig instru­ment. Sam­ti­dig har den blitt en sove­pute for ikke å leg­ge til ret­te for syk­kel i gater som ikke inn­går i det­te sær­de­les grov­mas­ke­de net­tet. Det er på tide å vra­ke hele pla­nen og fin­ne mer effek­ti­ve grep for å leg­ge til ret­te for syk­kel. Syk­lis­ter er en like selv­føl­ge­lig del av tra­fik­ken som fot­gjen­ge­re. Ingen vei­pro­sjek­ter bør gjen­nom­fø­res uten at det leg­ges til ret­te for syk­kel, uten at man ser hen til en gam­mel plan for et “hoved­syk­kel­vei­nett”.

I 35 år har Oslo snak­ket om å byg­ge ut et hoved­syk­kel­vei­nett og i like man­ge år har Oslos poli­ti­ke­re og plan­leg­ge­re holdt syk­lis­te­ne for narr. På 35 år har man ikke klart å gjen­nom­føre det som i utgangs­punk­tet er en 80-talls­plan (det skul­le vært fer­dig i 1985).

Regje­rin­gen har nett­opp fått en vold­som kri­tikk for blant annet mang­len­de gjen­nom­fø­rings­evne. Man kan vel ikke si at Oslo hel­ler har vist sær­lig gjen­nom­fø­rings­evne. Det er selv­sagt langt mer alvor­lig når ter­ror­be­red­ska­pen svik­ter fun­da­men­talt og at man­ge liv kan­skje kun­ne ha vært red­det, enn at frem­kom­me­lig­he­ten for syk­lis­ter i Oslo er dår­lig. Men det fun­da­men­ta­le pro­ble­met er det sam­me: Poli­ti­ke­re som lover i hytt og pine, tref­fer ved­tak som ikke føl­ges opp og gjen­nom­fø­res — som noen gan­ger nep­pe har vært ment å skul­le gjen­nom­fø­res. Det styg­ges­te eksem­pe­let fra Oslos syk­kel­po­li­tikk må vel være da davæ­ren­de sam­ferd­sels­by­råd Peter N Myh­re lovet at Oslo skul­le bli Nor­ges bes­te syk­kel­by. Ingen ting tyder på at han gjor­de noe som helst for å opp­fyl­le det løftet.

Oslo ven­ter på Godot. Det er på tide å inn­se at at pla­nen om et “hoved­syk­kel­vei­nett” har vært totalt for­fei­let som stra­te­gi for å gjø­re Oslo til en syk­kel­by — om det har vært det poli­ti­ker­ne vir­ke­lig har øns­ket. Av det som skul­le bli 180 km syk­kel­vei — et vel­dig lite ambi­siøst mål — har man i løpet av 35 år klart å byg­ge ca 110 km. Vi er ikke sær­lig imponert.

Con­ti­nue read­ing Godot kom­mer ikke. Kast hele pla­nen om et hoved­syk­kel­vei­nett!

Oslos hovedsykkelveinett: For sent, for lite og for dårlig

For sent

Siden 1977 har våre poli­ti­ke­re lovet at det skul­le byg­ges hoved­syk­kel­vei­nett i alle nors­ke byer. Det skul­le være fer­dig i 1985, sa man i 1977. Nå skri­ver vi 2011, og jeg vet ikke om noen nors­ke byer ennå har noe som med en viss rime­lig­het kan kal­les et hoved­syk­kel­vei­nett. I Oslo har vi det i alle fall ikke. Men man and­re ste­der har hand­let og utvik­let syk­kel­venn­li­ge byer, har nors­ke poli­ti­ke­re stort sett bare pratet.

Byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land har erkjent at Oslo har vært for dår­lig når det gjel­der til­rette­leg­ging for syk­kel. Det er ikke vans­ke­lig å være enig med ham i det. Han har sagt at det bør være mulig å fer­dig­stil­le hoved­syk­kel­vei­net­tet innen 2012. Vi får nok ikke det. Til det går det fort­satt alt for sakte.

Like­vel: Det er et og annet som kan tyde på at noe er i ferd med å skje, og Oslo­av­de­lin­gen til Syk­lis­te­nes lands­for­ening synes å være rime­lig opti­mis­tis­ke. Det er lov å håpe, selv om det er vans­ke­lig å tro. Skul­le det nåvæ­ren­de byrå­det kla­re å gjen­nom­føre det mes­te av det man­ge før dem har lovet, så for­tje­ner de ros for det. Per­sone­ne kan ikke hol­des ansvar­lig for deres for­gjen­ge­res unn­la­tel­ses­syn­der. Men de par­ti­er de repre­sen­te­rer bærer et tungt ansvar, der­for må de vise at det vir­ke­lig har skjedd en kurs­end­ring. På den annen side har ikke and­re par­ti­er så mye å vise til heller.

Con­ti­nue read­ing Oslos hoved­syk­kel­vei­nett: For sent, for lite og for dår­lig

Sykkelveier: 33 år med svik og manglende politisk vilje

Jeg har gjer­ne sagt at siden jeg flyt­tet til Oslo i 1977 har vi blitt lovet syk­kel­vei­nett om fem år. Den enes­te end­rin­gen av betyd­ning er at det etter hvert har blitt struk­ket ut fra 5 til 15 år. Men det­te har vært basert på min hukom­mel­se, uten at jeg har gravd meg så dypt ned i gam­le pla­ner at jeg har fått det­te bekref­tet. Man kan være utsatt for det som på fin kal­les en erind­rings­for­kyv­ning, så der­for har jeg til nå latt være å hev­de det­te offentlig.

Ove Ben­gt Berg Nord­se­ter tar opp det­te i Dagens Nærings­liv 11. juni 2010, hvor han rede­gjør for det­te basert på sitt arbeid med sin mas­ter­opp­ga­ve om iverk­set­ting av ved­tatt poli­tikk. Han skri­ver bl.a:

I 1977 ble det gjen­nom sta­tens veg­plan II (nå nasjo­na­le trans­port­pla­ner) ved­tatt at det innen 1985 skul­le være et sam­men­hen­gen­de syk­kel­veg­nett i 72 nors­ke byer og tettsteder.”

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­vei­er: 33 år med svik og mang­len­de poli­tisk vil­je