Tag Archives: Høyre

Oslovalget 2019. Høyre, omkamppartiet hvor hvem sykkeltilrettelgging ikke kan skje langsomt nok.

Også ved det­te val­get vil jeg se på syk­kel­po­li­tikk før val­get i Oslo. Val­get drei­er seg om mye mer enn syk­kel og sam­ferd­sels­po­li­tikk. Men det lar jeg i hoved­sak ligge.

Jeg har alle­re­de flag­get at jeg kom­mer til å stem­me MDG ved val­get i år. Så da kan jeg ikke late som jeg er noen uav­hen­gig kom­men­ta­tor ved det­te val­get. Jeg tror at alle poli­tis­ke kom­men­ta­to­rer har menin­ger som de hol­der til­ba­ke. At folk som er så opp­tatt av poli­tikk ikke har sine pre­fe­ran­ser og stem­mer, hol­der jeg for svært lite sannsynlig.

Når man skal vur­de­re et par­tis poli­tikk, kan man ikke bare se på pro­gram­met. Man må se på hva de står for i prak­sis, alt­så hva de har gjort i tiden før val­get. Poli­ti­ker­ne reel­le prio­ri­te­rin­ger viser seg i det de gjør, ikke i det de sier. For et par­ti som Høy­re er det mer inter­es­sant å se på hva de fak­tisk gjør og har gjort i Oslo­po­li­tik­ken, frem­for å lese løf­ter i parti­pro­gram­met. Når de ikke engang står ved sine tid­li­ge­re ved­tak, er det liten grunn til å tro på deres valgløfter. 

Con­ti­nue read­ing Oslo­val­get 2019. Høy­re, omkamp­par­ti­et hvor hvem syk­kel­til­rettelg­ging ikke kan skje lang­somt nok.

Valg 2017. Høyre — mer av det samme, lite om sykkel

Det er sesong for valg­flesk med kort hold­bar­hets­dato. De poli­tis­ke par­ti­ene over­byr hver­and­re, og lover at hvis de bare blir valgt, da skal de gjen­nom­føre alt de ikke gjor­de sist de had­de sjan­sen. Jeg tar her for med par­ti­enes syn på syk­kel, og i noen grad på jern­bane. Og der­med blir det gene­relt deres prio­ri­te­rin­ger innen samferdselssektoren.

Jeg vet godt at poli­tikk er mye mer enn syk­kel, tog og annen sam­ferd­sels­po­li­tikk. Selv om jeg her vekt­leg­ger dis­se tema­ene, betyr ikke det nød­ven­dig­vis at det avgjør hvil­ket par­ti som får min stem­me i sep­tem­ber. Jeg er en utro vel­ger som ald­ri har vært med­lem av noe par­ti, og bestem­mer meg ikke før jeg står i valglokalet.

Poli­ti­ker­nes reel­le prio­ri­te­rin­ger viser seg i det de gjør, ikke i det de sier. Sær­lig ikke i det de sier før et valg. Der­for kan vi ikke bare se på pro­gram­mer og valg­løf­ter. Jeg vil også se på hva par­ti­ene har ment og gjort når det gjel­der dis­se spørs­må­le­ne, også når de ikke har vært i valg­kamp­mo­dus. Det har, så langt jeg har klart å føl­ge med, har det vært tre saker i Stor­tin­get de sene­re peri­oder som det er verdt å se på i den­ne sammenhengen.

I for­ri­ge peri­ode frem­met fle­re poli­ti­ke­re fra KrF med Knut Arild Harei­de i spis­sen, et for­slag for å bed­re for­hold for syk­lis­ter i tra­fik­ken. For­sla­get fikk ikke flertall.

I inne­væ­ren­de peri­ode frem­met fle­re poli­ti­ke­re fra Venst­re, med Abid Raja i spis­sen, et for­slag som også skul­le bed­re for­hol­de­ne for syk­lis­ter. Også det ble ned­stemt. Jeg har omtalt dis­se to for­sla­ge­ne her.

I til­legg har vi selv­sagt Najo­nal trans­port­plan (NTP). Når vi skal vur­de­re behand­ling i Stor­tin­get, må vi ta med at Rødt ikke er repre­sen­tert på Stor­tin­get i inne­væ­ren­de peri­ode, og at SV og MDG ikke er repre­sen­tert i Transportkomiteen.

Det er stor­tings­valg. Mye av syk­kel­sat­sin­gen, even­tu­elt man­gel på sådan, skjer lokalt. I Nasjo­nal Trans­port­plan (NTP) leg­ges det også opp til at syk­kel­sat­sing skal skje lokalt, og at sta­tens bidrag først og fremst vil være beløn­nings­ord­nin­ger gjen­nom bymiljø­av­ta­ler mm.

Man­ge par­ti­er har kjørt seg fast i sin elbil­re­to­rikk, og inn­ser ikke at pri­vat­bi­lis­mens grunn­idé, hver per­son sin bil, ikke er bære­kraf­tig, uan­sett energi­bæ­rer. Man­ge har også en for med besyn­der­lig tro på at bile­ne skal bli så mye bed­re om de blir selv­kjø­ren­de, uten at jeg har sett noen for­kla­ring på hvorfor.

For­mu­le­rin­ger om å “øke sykke­lan­del med/til x%” har jeg liten sans for. Det kan være en måle­stokk på om man har lyk­kes. Men det poli­ti­ker­ne even­tu­elt kan bidra med er kon­kre­te til­tak som kan brin­ge oss i rik­tig retning.

Det jeg øns­ker å se på riks­plan er bl.a. dette:

  • Ved alle nye vei­an­legg (riks­vei­er) skal det leg­ges til ret­te for sykling.
  • Det skal leg­ges til ret­te for syk­ling mel­lom byer og tett­ste­der, ikke bare inn til å i disse.
  • Det skal leg­ges til ret­te for syk­ling langs nasjo­na­le turistveier.
  • En stør­re sat­sing på jern­bane, med moder­ne hoved­for­bin­del­ser mel­lom de stør­re byene.
  • Til­rette­leg­ging for å kun­ne ta med syk­kel på toget.

Så langt om det gene­rel­le, og over til partiene.

Høy­re er senior­part­ner i den sit­ten­de regje­ring, selv om de ikke har sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren. For par­ti­er i en posi­sjo­nen kan man i grun­nen bare reg­ne med at man vil få mer av det sam­me. Jeg tror ikke noe på løf­ter om at ting skal bli så anner­le­des om de bare får fort­set­te en peri­ode til.

Høy­res pro­gram. Mine kom­men­ta­rer til Oslo Høy­re ved kom­mune­val­get 2015.

I Stor­tin­get har Høy­re kon­se­kvent stemt mot for­slag som skul­le bidra til å gjø­re det bed­re å sykle.

Con­ti­nue read­ing Valg 2017. Høy­re — mer av det sam­me, lite om syk­kel

Sykkelsabotøren Oslo Høyre

For­elsk deg ofte, for­lov deg sjel­den og gift deg ald­ri!” sier grev Danilo i “Den gla­de enke”. Oslo Høy­re har laget sin egen vri på den i sin syk­kel­po­li­tikk, eller kan­skje man skal si sykkelsabotasjepolitikk:

Lov mye, ved­ta lite og gjen­nom­før aldri!

Jeg har ved de sene­re valg lest gans­ke grun­dig hva de uli­ke poli­tis­ke par­ti­er skri­ver om syk­kel, og for så vidt sam­ferd­sel mer gene­relt, i sine pro­gram­mer. Dels for­di jeg har kom­men­tert dem på den­ne blog­gen, dels for­di jeg ved sis­te kom­mune­valg var i et panel som vur­der­te det­te for Aften­pos­ten, og for­di jeg synes det er inter­es­sant. Det kom­mer jeg til å gjø­re også ved frem­ti­di­ge valg.

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­sa­bo­tø­ren Oslo Høy­re

Bygdøy: Eirik Lae Solberg demonstrerer Oslo Høyres sykklepolitikk i et nøtteskall

I for­bin­del­se med pla­ne­ne om syk­kel­vei til Bygd­øy, har Eirik Lae Sol­berg kom­met til å demon­stre­re Oslo Høy­res syk­kel­po­li­tikk, og hvor­for omtrent ikke noe ble gjen­nom­ført da Høy­re styr­te byen.

Bygd­øy er mitt nær­tur­om­rå­de. Jeg bru­ker områ­det gans­ke mye, både til fots og på syk­kel. Inn­til knær­ne begyn­te å pro­te­ste­re, var Bygd­øy områ­det hvor jeg dro på løpe­tur. Bygd­øy er et fint tur­mål for de som vil syk­le på tur fra sen­trums­nære områ­der i byen. En bed­re til­rette­leg­ging for syk­kel har vært sav­net i man­ge år. Jeg syk­ler van­lig­vis ikke på for­tau­et. Jeg mener at for­tau­et er for fot­gjen­ge­re, og at det var en stor feil å til­la­te syk­ling på for­tau­et. Men på strek­nin­gen mel­lom der syk­kel­vei­en slut­ter ved Frog­ner­ki­len, til vei­en tar av inn til Rode­løk­ken, der vel­ger jeg ofte for­tau­et, selv om det er mye fot­gjen­ger­tra­fikk. Alter­na­ti­vet er å krys­se vei­en på to gans­ke uover­sikt­li­ge ste­der, for å unn­gå kan­skje et par hund­re meter på fortauet.

Syk­kel­vei til Bygd­øy har vært plan­lagt siden 2005, alt­så i 11 år. Den gang satt Høy­re med byråds­mak­ten. Regu­le­rings­plan ble ved­tatt i 2010, også da med Høy­re i byråd, sam­men med FrP. Intet ble gjen­nom­ført. Nå vil det sit­ten­de byrå­det gjen­nom­føre de ved­tat­te pla­ne­ne, om enn noe nedskalert.

Noen nabo­er pro­te­ste­rer. Det er all­tid nabo­er som pro­te­ste­rer. De prot­s­te­rer mot å mis­te par­ke­rings­plas­ser, mot at det eks­pro­pri­e­res en flik av hagen til noe så unød­ven­dig som syk­kel­til­rette­leg­ging, at inn­kjør­se­len blir dår­li­ge­re, osv. Og reak­sjo­næ­re han­dels­in­ter­es­ser pro­te­ste­rer, for­di de tror at bil er det enes­te salig­gjø­ren­de. Høy­re leg­ger seg fla­te, og har på den måten gitt oss bil­hel­ve­te i Bog­stad­vei­en. Når nabo­er kla­ger, i alle fall i Høy­res kjerne­om­rå­der på Oslo vest, da fei­ger Høy­re ut. Vi så det i The­re­ses gt, det er der­for det ald­ri ble noe av hoved­syk­kel­ru­ten mel­lom Slotts­par­ken og Frog­ner­par­ken. Høy­re prio­ri­ter­te gate­par­ke­ring  frem­for syk­kel. Og vi ser det nå på Bygd­øy. Det ble ved­tatt mens Høy­re had­de byråd, og det er ved­tatt i bydelsutvalget.

Lae Sol­berg inn­røm­mer nå over­for Nett­avi­sen at de bur­de sett mer detal­jert på saken da den ble vedtatt.”

Con­ti­nue read­ing Bygd­øy: Eirik Lae Sol­berg demon­stre­rer Oslo Høy­res sykkle­po­li­tikk i et nøtte­skall

Gateparkering og snørydding: Oslo Høyre danser etter bilhornet

Nå star­ter kam­pen om plas­sen, skri­ver Aften­pos­tens Hil­de Lund­gaard i ingres­sen til sin kom­men­tar “Når syk­ke­len blir hel­lig ku”. Hun bom­mer grovt. Det er bilen som har vært en hel­lig ku alt for len­ge., og kam­pen om plas­sen star­tet for len­ge siden. Det som utløs­te dis­ku­sjo­nen og tutin­gen den­ne gan­gen, var at Bymiljø­eta­ten prio­ri­ter­te syk­lis­ter ved snø­ryd­ding. Gate­par­ker­te biler hind­rer snø­ryd­ding i gate­ne, og gjør det i prak­sis umu­lig å ryd­de syk­kel­felt på en god måte. Der­for må man gjor­de som man nå tes­tet for førs­te gang: Ved vars­let snø­fall set­ter man ut skilt med par­ke­ring for­budt, slik at det er mulig å ryd­de gaten ordent­lig. Det ble da vans­ke­li­ge­re for eier­ne å par­ke­re de hel­li­ge kyr­ne sine, og da star­tet rautingen.

Hil­de Lund­gaard skriver:

Man­ge syk­lis­ter eier også en bil. Som må ha et sted å stå når vi lar være å bru­ke den. I ind­re by er kam­pen om dis­se ste­de­ne som kjent alle­re­de en ope­ra­sjon som ikke bidrar til sin­nets munterhet.”

Con­ti­nue read­ing Gate­par­ke­ring og snø­ryd­ding: Oslo Høy­re dan­ser etter bil­hor­net

Oslovalget 2015: Høyre har programfestet dårlige sykkelløsninger i sentrum

HøyrelogoSyk­kel «hot» sak i valg­kam­pen” skri­ver NRK Øst­lands­sen­din­gen. Det liker jeg å se.

Det­te er min vur­de­ring av oslo­par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Jeg var med i Aften­pos­tens jury da de skul­le vur­de­re par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Da så vi mest på hva som står i pro­gram­me­ne. Her tar jeg i stør­re grad med hva par­ti­ene har gjort og ikke har gjort tid­li­ge­re, samt min vur­de­ring av i hvil­ken grad man kan ha til­lit til par­ti­ene på det­te området.

Poli­tikk er mer enn syk­kel. En god syk­kel­po­li­tikk er i seg selv ikke nok til å få meg til å stem­me på et par­ti. Men et part uten god syk­kel­po­li­tikk fal­ler ut med en gang. Men jeg har ikke sett på annet enn deres syk­kel­po­li­tikk og annet jeg mener er rele­vant for syk­kel­po­li­tik­ken. Oslo Høy­res pro­gram er til­gjen­ge­lig her.

I de snart 30 år Oslo har hatt er par­la­men­ta­risk sty­re med byråd, har Høy­re ledet byrå­det i 25år år. Noen peri­oder ale­ne, and­re peri­oder i koa­li­sjon med and­re. Også i de sis­te ti åre­ne før det ble byråd, var det Høy­re som ledet poli­tik­ken i Oslo. I et 40-års­per­spek­ti­vet, som er rele­vant når det gjel­der å vur­de­re Oslo syk­kel­po­li­tikk (eller sna­re­re man­gel på syk­kel­po­li­tikk), har Høy­re styrt byen i 35 år. De bærer føl­ge­li­ge hoved­an­sva­ret for Oslos utvik­ling, på godt og vondt. Når det gjel­der syk­kel­for­hol­de­ne i byen, er det mest på vondt.

Con­ti­nue read­ing Oslo­val­get 2015: Høy­re har pro­gram­fes­tet dår­li­ge syk­kel­løs­nin­ger i sen­trum

Høyre er fortsatt ikke et parti for syklister

Oslo Høy­re har lagt fram utkast til kom­mune­valg­pro­gram for peri­oden 2015–2019. Jeg har begren­set meg til å lese det som er rele­vant for syk­lis­ter som syk­lis­ter. Det vil si det som gjel­der samferdsel.

For å hop­pe til kon­klu­sjo­nen, som jeg også har satt i over­skrif­ten: Høy­re er fort­satt ikke et par­ti for syk­lis­ter. Begrun­nel­sen for hvor­for jeg mener det, kom­mer nedenfor.

Oslo har vært domi­ne­ren­de i Oslo­po­li­tik­ken de sis­te 50 åre­ne. I de snart 30 åre­ne Oslo har hatt et byråd, har Høy­re hatt byråds­le­der nes­ten hele tiden, bort­sett fra en peri­ode på fem år på 1990-tal­let. Høy­re har der­for hoved­an­sva­ret for tin­ge­nes elen­di­ge til­stand når det gjel­der syk­kel­for­hold i Oslo. Det er mot det­te bak­tep­pet vi må lese Høy­res pro­gram­ut­kast. Høy­re er i den sam­me situa­sjo­nen som den såkalt “rød-grøn­ne” regje­rin­gen var i, etter val­get i 2013: Alle løf­ter om hva man vil gjø­re, kan pare­res med at det­te har dere len­ge vært i posi­sjon til å gjø­re, så hvor­for er det ikke gjort før?

Con­ti­nue read­ing Høy­re er fort­satt ikke et par­ti for syk­lis­ter

Er Høyre og FrP Oslos sykkelsabotører?

Det er to ting som for­hind­rer at Oslo blir en god syk­kel­by: Høy­re og Fremskrittspartiet.”

Det­te sier AP og Miljø­par­ti­et de Grøn­ne (MDG) til Dags­avi­sen 12. sep­tem­ber 2014. De under­byg­ger det­te bl.a. på føl­gen­de måte:

Med unn­tak av et lite inter­mes­so med Aps Rune Ger­hard­sen som byråds­le­der, har de bor­ger­li­ge ved Høy­re og Frp hatt mak­ten i alle dis­se åre­ne. Det at syk­kel­vei­net­tet ennå ikke er fer­dig­stilt, har med prio­ri­te­ring å gjø­re. De blå har valgt å ikke prio­ri­te­re sykkelen.”

Men fullt så enkelt er det ikke. Flyt­ter vi det sam­me reson­ne­men­tet opp på riks­plan, og hol­der oss til et 40-års­per­spek­tiv, som er rime­lig når det gjel­der syk­kel­po­li­tik, kan vi se at Arbei­der­par­ti­et har hatt regje­rings­makt i 30 av de 40 sis­te åre­ne. Så akku­rat som Høy­re bærer hoved­an­sva­ret for tin­ge­nes bedrø­ve­li­ge til­stand i Oslo, bærer AP hoved­an­sva­ret for den like begre­de­li­ge til­stand på riks­plan: Håp­løse tra­fikk­reg­ler, mang­len­de utbyg­ging og ved­li­ke­hold av syk­kel­vei­er langs riks­vei­er, dår­li­ge vegnor­ma­ler, skilt­myn­dig­het, osv. AP bærer også hoved­an­sva­ret for et for­sømt og for­el­det jern­bane­nett. AP har trodd på “frem­skrit­tet”, og for AP har “frem­skrit­tet” vært bil. Det er også  AP som har hoved­an­sva­ret for at vi har et mons­ter av et plan­leg­gings­sys­tem som gjør at det er langt vik­ti­ge­re å kun­ne hind­re et pro­sjekt enn å gjen­nom­føre det.

Con­ti­nue read­ing Er Høy­re og FrP Oslos syk­kel­sa­bo­tø­rer?

Bilistpartiet Høyre står i veien for syklister og kollektivtransport

Foto: Alex­an­der Otte­sen , Crea­ti­ve Com­mons Attri­bu­tion 2.0 Gene­ric.

Det er nå ca 37 år siden Oslo førs­te gang ved­tok å byg­ge et hoved­syk­kel­vei­nett. Det er ca 29 år siden det skul­le vært fer­dig etter de opp­rin­ne­li­ge pla­ne­ne. Fort­satt har vi det ikke. Hva er den vik­tigs­te grun­nen til at vi fort­satt ikke har fått det vi har blitt lovet i 37 år? Den vik­tigs­te grun­nen heter Oslo Høy­re.

Fra 1986 til i dag har det, men unn­tak av de fem åre­ne fra 1992 til 1997, vært Høyre­do­mi­ner­te byråd i Oslo. Så det mes­te som har blitt gjort og det som ikke har blitt gjort i byen er det Høy­re som har ansva­ret for. Oslo fikk byråds­mo­del­len i 1986, et år etter at hoved­syk­kel­vei­net­tet skul­le ha vært fer­dig. Men Høy­re domi­ner­te Oslo­po­li­tik­ken og had­de ord­fø­re­ren også i hele peri­oden fra hoved­syk­kel­vei­net­tet ble ved­tatt til det ble par­la­men­ta­risk sty­re med byråd i Oslo.

Sla­get om The­rese­gate illust­re­rer hvor­dan Høy­re svik­ter og hvor­for pla­ner ikke gjennomføres.

Con­ti­nue read­ing Bilist­par­ti­et Høy­re står i vei­en for syk­lis­ter og kol­lek­tiv­trans­port