Tag Archives: IFPI

Uavhengige plateselskaper vil ikke begrense NRKs podcasting

podcast_logo_02NRK har måt­tet revi­de­re sin avta­le om bruk av musikk i podcasts. NRK har det sis­te året kun­net leg­ge ut pro­gram­mer med inn­til 70% musikk som podcast. Nå blir musikk­an­de­len redu­sert til 50%. Det er de inter­na­sjo­na­le plate­sel­ska­pe­ne, repre­sen­tert ved IFPI, som har krevd dette.

Nå har uav­hen­gi­ge plate­sel­ska­per skre­vet et åpent brev til NRK.  De skri­ver bl.a:

Der­for til­la­ter vi oss å fore­slå at dere fra nå av fyl­ler de av deres sen­din­ger som skal podkas­tes med kun 49 pro­sent musikk fra plate­sel­ska­per som er orga­ni­sert gjen­nom IFPI. De res­te­ren­de 21 pro­sen­te­ne med musikk kan dere fyl­le opp med spen­nen­de, ny musikk fra uav­hen­gi­ge plate­sel­ska­per som ikke ser noen grunn til å kre­ve sto­re penge­sum­mer utover TONO-pen­ge­ne for at musik­ken kan bli lig­gen­de ute i podkaster.”

De skri­ver også at 10% av nors­ke plate­sel­ska­per ikke er med­lem av IFPI. Her tar de nok feil. IFPI i Nor­ge har 14 med­lem­mer. FONO, som repre­sen­te­rer de uav­hen­gi­ge nors­ke plate­sel­ska­pe­ne, har til sam­men­lig­ning 122 med­lem­mer. Så sann­he­ten er at bare 10% av de nors­ke plate­sel­ska­pe­ne er med­lem­mer av IFPI. Rik­tig­nok er de sto­re kom­mer­si­el­le sel­ska­pe­ne, og der­med best­sel­ler­ne, orga­ni­sert i IFPI. Så i føl­ge IFPI står dis­se for 90–95% av sal­get. Men FONO-sel­ska­pe­ne står for 80% av utgi­vel­se­ne. Den mest spen­nen­de musik­ken utgis for det mes­te av FONO-sel­ska­pe­ne. Det betyr også at de mest inter­es­san­te radio­pro­gram­me­ne har en rela­tivt liten andel IFPI-musikk. Så om IFPI-ande­len begren­sen, vil det nep­pe være noe stort tap.

Jeg hen­ger på et lite til­legg her:

Jeg vet at man for en del år siden had­de uttryk­ket “GRAMO-frie minut­ter” i NRK. Det anga hvor mye musikk man had­de spilt som av uli­ke grun­ner falt uten­for veder­lags­plikt for utøven­de kunst­ne­re, som inn­kre­ves av GRAMO. Nå er det slik at NRK og and­re musikk­bru­ke­re må beta­le til­sva­ren­de veder­lag til Fond for utøven­de kunst­ne­re der­som det ikke skal beta­les veder­lag til GRAMO. Det var ikke god kul­tur­po­li­tikk å gjø­re det mer for­del­ak­tig å spil­le for eksem­pel USAn­ske inn­spil­lin­ger enn nors­ke. Der­for reg­ner jeg med at det uttryk­ket ikke len­ger er i bruk.

Men kan­skje bur­de man begyn­ne å tel­le IFPI-frie minut­ter når man skal vur­de­re om et pro­gram kan podcas­tes eller ikke?

Musikkpirater og musikksalg

Aften­pos­ten skri­ver i dag at musikk­pi­ra­ter bru­ker mest pen­ger på lov­lig musikk. Det er mulig, og det sier vel egent­lig ikke annet enn at de som er mest inter­es­sert i musikk anskaf­fer mest musikk gjen­nom fle­re kanaler.

Den under­teks­ten man gjer­ne ser i sli­ke under­sø­kel­ser og i medie­nes omta­le av dem, er at musikk­pi­ra­te­ri ikke er så ille når folk tross alt også kjø­per musikk. Men det at man kjø­per en del musikk gir ingen “licen­se to ste­al”. Vi vil­le ikke i noen annen sam­men­heng si at siden det er de bes­te kun­de­ne som stje­ler mest må vi bare aksep­te­re tyveriene.

Men plate­bran­sjen, i nevn­te artik­kel repre­sen­tert ved IFPI-direk­tør Mar­te Thors­by, frem­står som selve hak­ket i plata.

- Ver­dens­bil­det er uan­sett at sal­get av musikk viser en dra­ma­tisk ned­gang, og jeg ser ikke annen måte å begrun­ne det­te på enn at ned­gan­gen i all hoved­sak skyl­des ulov­lig fil­de­ling, sier Thorsby.”

Det er ingen grunn til å tvi­le på at sal­get går ned. Men for­kla­rin­gen synes for enkel.  Inn­til noen even­tu­elt kan doku­men­te­re at jeg tar feil, våger jeg den påstand at ned­gan­gen i plate­salg i stor grad skyl­des at det ikke pro­du­se­res nok inter­es­sant musikk.

Con­ti­nue read­ing Musikk­pi­ra­ter og musikk­salg