Tag Archives: Julekalender

Årets julekalender begynner å ta form

Det er igjen tid for å set­te sam­men årets jule­ka­len­der. Tra­di­sjo­nen tro er min jule­ka­len­der en kas­se assor­tert jule­øl. Skjønt det stem­mer ikke helt. En kas­se var et utmer­ket utgangs­punkt da det bare var van­li­ge halv­flas­ker. I dag varie­rer flaske­stør­rel­se­ne så mye at det ikke fun­ge­rer med en tra­di­sjo­nell ølkas­se som ram­me. Men det er inn­hol­det som tel­ler, og det er fort­satt 24 flas­ker juleøl.

Jeg har hatt slik jule­ka­len­der i man­ge år, uten jeg hus­ker akku­rat hvor man­ge. Mye har end­ret seg i løpet av de åre­ne. I begyn­nel­sen var val­gets kval hvil­ke øl som skul­le få bli repre­sen­tert i kalen­de­ren med mer enn en flas­ke. Det fan­tes ikke 24 sor­ter jule­øl. I dag har Vin­mono­po­let mer enn 100 sor­ter jule­øl i sine lis­ter. Så utford­rin­gen nå er å begren­se seg — noe som ikke all­tid er min ster­kes­te side. Så det har blitt litt mer enn 24 flas­ker, så noen får ikke bli med i kalenderen.

Con­ti­nue read­ing Årets jule­ka­len­der begyn­ner å ta form

Julekalender julen 2012

Da er inn­hol­det i årets jule­ka­len­der klart, selv om rekke­føl­gen ennå ikke er bestemt. Alt er øl kjøpt på Vin­mono­po­let. Noe kjøp­te jeg på nær­po­le­ne på Eli­sen­berg og Briske­by, res­ten bestil­te jeg i Vin­mono­po­lets utmer­ke­de nettbutikk.

Den­ne gan­gen har jeg grup­pert dem med fire øl på hvert bil­de. Jeg star­ter med det som er nær­mest stan­dar­døl. Det er Ring­nes Jule­bokk, Aass Pre­mi­um jule­øl, Han­sa Jule­øl og Atna jule­ni­sje­øl. Jeg har noen fle­re i den­ne kate­go­ri­en. Men det skal bare være 24 luker i en jule­ka­len­der, så det var noen som ble stå­en­de utenfor.

Con­ti­nue read­ing Jule­ka­len­der julen 2012

Årets julekalender 2010

Tra­di­sjo­nen tro består min jule­ka­len­der av en kas­se assor­tert jule­øl. Det gir akku­rat en luke for hver dag.

Det har vært inter­es­sant å føl­ge utvik­lin­gen i det­te. For noen år siden måt­te det bli en del dub­let­ter for å få fyllt opp hele jule­ka­len­de­ren. Nå er utval­get så stort at jeg kan ha kom­met i ska­de for å kjø­pe fle­re sor­ter enn det er plass til i en julekalender.

Con­ti­nue read­ing Årets jule­ka­len­der 2010

Årets julekalender 2009 er på plass.

SIMG_2091

Da var årets jule­ka­len­der på plass. Som van­lig består den av en kas­se assor­tert jule­øl — det bli en luke for hver dag i jule­ka­len­der­pe­rioden. Her har inn­hol­det ennå ikke blitt plas­sert i kassen.

Den­ne gan­gen består kalen­de­ren av:

Nøg­ne Ø God Jul 2009
Nisse­far 2009
Aass Jule­øl Pre­mi­um 2009
Ring­nes Jule­bokk 2009
Berent­sens Jule-Avec 2009
Thy Øko­lo­gisk Juleren
Bocq Chris­t­mas 2009
Under­lig Jul 2009
Aass Jule­øl 2009 “Det ori­gi­na­le” sterkøl
CB Jule­øl 2009
Berent­sens Jule­fnugg 2009
Dahls Jule­øl 2009
Fred­rik­stad Jule­øl 2009
Borg Jule­øl 2009
Ring­nes Jule­øl 2009
Han­sa Jule­øl 2009
Han­sa Eks­tra Vel­lag­ret Jule­brygg 2009
Anchor Chris­t­mas 2008
Grans Jule­øl 2009
Mack Jule­øl 2009
Sto­ne Brewing Spec­i­al Hol­li­day Ale
Samu­el Smit­h’s Win­ter Wel­come Ale
Noël de Silenrieux
Ler­vig Juleøl