Tag Archives: Karakterer

Er en A en A? Om karakterer ved Universiteter og høgskoler

Dags­nytt 18 dis­ku­te­rer i dag, 18. okot­ber 2017, det som skal være en rap­port fra NOKUT om karak­ter­sprik ved uni­ve­ris­te­ter og høg­sko­ler. Jeg fin­ner ikke selve rap­por­ten, bare et fro­kost­møte hvor tema­et har vært behand­let.

Man kan set­te karak­te­rer ut fra to grunn­leg­gen­de uli­ke prin­sip­per. Vi kan ha en ide­elt sett objek­tiv stan­dard som resul­ta­te­ne måles etter. Med den­ne type bedøm­mel­se skal kri­te­ri­ene være mer eller mind­re de sam­me over tid. Slik er ikke vir­ke­lig­he­ten, og slik kan den hel­ler ikke være. Karak­te­rer er skjønn, og det vil end­re seg over tid. Fage­ne end­rer seg, så man kan ikke all­tid sam­men­lig­ne en ti år gam­mel pre­sta­sjon med en pre­sta­sjon i dag. Kri­te­re­ne vil også variere mel­lom uli­ke kul­tu­rer, som f.eks. lære­sted til lærested.

Om vi sam­me­lig­ner med idretts­pre­sta­sjo­ner, så kan man måle hvor fort noen har løpt 10.000 meter, note­re ver­dens­re­kor­der, osv.

Con­ti­nue read­ing Er en A en A? Om karak­te­rer ved Uni­ver­si­te­ter og høg­sko­ler

Blind klage på eksamenssensur?

Leder av Stu­dent­par­la­men­tet ved UiO, Aksel Braa­nen Ster­ri, vil ha blind saks­be­hand­ling ved kla­ge på eksa­mens­sen­sur, og mener at dagens ord­ning tru­er retts­sik­ker­he­ten. Det er Aften­pos­ten som har saken, men bare på papir. NRK Øst­lands­sen­din­gen refe­re­rer den på nett.

I dag får kla­ge­sen­so­rer vite resul­ta­tet fra ordi­nær sen­sur, og stu­den­ten kan begrun­ne sin kla­ge. Man får også vite nav­net på for­ri­ge sensor.

Her er jeg helt enig med Aksel Braa­nen Ster­ri. Dagens klage­ord­ning er strengt tatt ikke klage­ord­ning, men ny sensur.

Con­ti­nue read­ing Blind kla­ge på eksa­mens­sen­sur?

Universitetenes bokstavkarakterer — en arbeidsulykke

[Det­te er en gam­mel kom­men­tar som jeg hen­ter fram som en kom­men­tar til Aften­pos­tens artik­kel “Nor­ge for snil­le med karak­te­re­ne” 27. mai 2010. Jeg vet dess­ver­re ikke når den­ne kom­men­ta­ren opp­rin­ne­lig ble skre­vet. Filen jeg har hen­tet det­te fra er fra sep­tem­ber 2006, men det er nok et tids­punkt da jeg end­ret pub­li­se­rings­sys­tem og der­med end­ret file­ne, ikke da den ble skre­vet. Jeg kom­men­ter­te det­te i en annen artik­kel i Uni­ver­si­tas i 2002, så anta­ge­lig­vis er den­ne kom­men­ta­ren fra den sam­me tiden. Den gjen­gis uten endringer.]

Inn­fø­ring av bok­stav­ka­rak­te­rer ved uni­ver­si­te­te­ne var dår­lig for­be­redt, var basert på en mis­for­stå­el­se og har en rek­ke uhel­di­ge kon­se­kven­ser. Og en ulyk­ke kom­mer som kjent ikke ale­ne — nå skal vi utset­tes for Gauss også.

Begrun­nel­sen for at våre poli­ti­ke­re bestem­te at uni­ver­si­te­ter og høy­sko­ler skul­le inn­føre en ny karak­ter­ska­la, var at det er en euro­pe­isk karak­ter­ska­la. Bok­stav­ka­rak­te­rer skal være et ledd i har­mo­ni­se­ring av høy­ere utdan­ning i Euro­pa. Men det­te er basert på en mis­for­stå­el­se. Det fin­nes ingen euro­pe­isk karak­ter­ska­la, og det fore­lig­ger ingen pla­ner om å inn­føre det­te — med mind­re det eksis­te­rer hem­me­li­ge doku­men­ter som sier noe annet enn de doku­men­te­ne som er offent­lig til­gjen­ge­lig. Så når våre poli­ti­ke­re har ved­tatt det­te i den tro at det er et ledd i en euro­pe­isk har­mo­ni­se­ring, så skyl­des det­te at noen byrå­kra­ter ikke har lest de grunn­leg­gen­de doku­men­ter godt nok.

Con­ti­nue read­ing Uni­ver­si­te­te­nes bok­stav­ka­rak­te­rer — en arbeids­ulyk­ke