Tag Archives: Miljøgate

Mer “miljøgateplaner” som vil gjøre forholdene dårligere for syklister, nå Veitvet

Nå blir laste­bi­le­nes snar­vei til miljø­gate” kan to bli­de byrå­der, Guri Mel­by og Bård Fol­ke Fred­rik­sen for­tel­le i Osloby.

(Jeg had­de ikke noe bil­de fra Vei­tvet eller Vei­tve­tvei­en i mitt arkiv. Der­for måt­te jeg bru­ke et bil­de av sen­te­ret, fra Wiki­me­dia Com­mons, som er tatt av Chell Hill og lisen­siert under en CC BY-SA 3.0 lisens.)

For oss som syk­ler er ordet “Miljø­gate” noe som får alar­men til å gå og alle var­sel­lam­per til å blin­ke. “Miljø­gate” plei­er å bety til­rette­leg­ging for gjen­nom­kjø­ring med bil, noen trær, gjer­ne noen eks­tra påkos­te­de par­ke­rings­plas­ser og null til­rette­leg­ging for sykkel.

Con­ti­nue read­ing Mer “miljø­gate­pla­ner” som vil gjø­re for­hol­de­ne dår­li­ge­re for syk­lis­ter, nå Vei­tvet

Går det an å rette opp fadesen i Bjørvika? Det ser mørkt ut

Jeg er egent­lig opti­mist av natur, og skul­le gjer­ne ha skre­vet: Selv­føl­ge­lig er det håp. Og det er det jo. Før eller siden må man ta tak i og ret­te opp sli­ke feil som det­te. Men jeg er redd det hel­ler blir siden enn før. Først må kan­skje alle fos­si­le­ne i Sta­tens veg­ve­sen dø ut — eller i det mins­te pen­sjo­ne­res, og der­med uska­de­lig­gjø­res. Selv begyn­ner jeg å nær­me meg 60 år, og har mis­tet tro­en på at Oslo kom­mer til å bli en OK by å syk­le i, i løpet av de akti­ve sykke­lå­re­ne jeg har igjen.

Det­te pro­sjek­tet har vært hånd­tert fun­da­men­talt galt fra dag 1. Å set­te Sta­tens veg­ve­sen til å ret­te opp det­te, vil være som gi den nå fra­tråd­te politi­mes­ter Geir Gud­mund­sen ansva­ret for å ryd­de opp ved poli­ti­et i Ber­gen, etter Moni­ka-saken m.m.

Vi tren­ger ikke mer smin­ke på gri­sen. Fei­le­ne må ret­tes opp, og det må gjø­res ordent­lig. Jeg ser bare én vei ut av det­te: Det må utly­ses en inter­na­sjo­nal kon­kur­ran­se om syk­kel­vei gjen­nom Bjør­vi­ka. Opp­dra­get må gå ut på å lage en høy­kva­li­tets syk­kel­vei. En høy­kva­li­tet syk­kel­vei er en syk­kelvei, ikke et syk­kelfelt. Det er en syk­kelvei, ikke en gang- og syk­kel­vei. Den er fysisk adskilt fra kjøre­fel­tet slik at bilis­ter ikke kom­mer inn i syk­kel­vei­en. Og den skal være minst fem meter bred, og prio­ri­tert gjen­nm kryss. Det­te er syk­lis­te­nes E18, og det skal selv­sagt være en fire­felts­vei for syk­lis­ter, som gjør at ras­ke­re syk­lis­ter kan syk­le for­bi de som syk­ler lang­som­mere, uten at det blir kon­flik­ter. Alt annet enn det­te er for dårlig.

Con­ti­nue read­ing Går det an å ret­te opp fade­sen i Bjør­vi­ka? Det ser mørkt ut

Shared space

En del plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re har for­els­ket seg i kon­sep­tet “shared space” i byplan­leg­gin­gen. Tan­ken er at om man fjer­ner all opp­mer­king som skil­ler uli­ke tra­fikkan­ter, så vil tra­fikkan­te­ne til­pas­se seg hver­and­re i en slags har­mo­nisk samhandling.

Det fin­nes alt for mye shared space i Nor­ge. Enhver lande­vei uten for­tau eller annen til­rette­leg­ging for gåen­de, og uten til­rette­leg­ging for syk­lis­ter, er “shared space”. Det er ikke mye har­mo­nisk sam­hand­ling å se på sli­ke vei­er. Det er vel sli­ke ste­der det er far­ligst å fer­des for myke trafikkanter.

Con­ti­nue read­ing Shared space

Missing link: Thor Olsens gt, Fredensborgveien og Nordregate

Thor Olsens gt går mel­lom Fre­dens­borg­vei­en og krys­set Ulle­våls­vei­en / Akers­gt. Det var her jeg førs­te gang støt­te på Oslo­po­li­ti­ker­nes new­speak “miljø­gate”. Det var her vi lær­te at “miljø­gate” på oslo­po­li­ti­kersk betyr vei med gjen­nom­kjø­ring, noen trær, pyn­te­de (og der­med eks­tra dyre) par­ke­rings­plas­ser og null til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. Det var etter å ha sett hva resul­ta­tet ble i den­ne “miljø­ga­ten” at mitt “over­vå­kings­sys­tem” ble pro­gram­mert til å gi alarm hver gang ordet “miljø­gate”, eller orde­ne “miljø­kva­li­tet” duk­ker opp i for­bin­del­se med vei­pro­sjek­ter i Oslo.

For å bed­re for­hol­de­ne i Thor Olsens gt og begren­se gjen­nom­kjø­rin­gen, fore­slo Veg­ve­se­net, som da var fag­etat, i 1995 å sten­ge gaten for gjen­nom­kjø­ring. Men bystyre­fler­tal­let gikk mot fag­eta­ten og vil­le ikke sten­ge. 1995 var det året AP/SV + Rødt tap­te fler­tal­let i Oslo til H + FrP. Om den­ne saken ble avgjort før eller etter det­te val­get, vet jeg ikke. Så jeg vet ikke hvem som utgjor­de fler­tal­let den gan­gen. 19–20 år etter bør det uan­sett være på tide å ret­te opp den feilen.

Con­ti­nue read­ing Mis­sing link: Thor Olsens gt, Fre­dens­borg­vei­en og Nord­re­gate

Miljøgater”: Newspeak og bløff fra oslopolitikere

«Miljø­ga­ten» blir for­kjørs­vei uten farts­hum­per kan vi lese i dagens utga­ve av Oslo­by (Aften­pos­ten). Den­ne gan­gen gjel­der det Sogns­vei­en. Noen av oss har for len­ge siden inn­sett at Sogns­vei­en er nok et svik mot syk­lis­ter og nok et kne­fall for bilister.

Vi har lært det: Når ordet “miljø­gate” duk­ker opp i plan­do­ku­men­ter i Oslo bør alle alar­mer gå. “Miljø­gate” er blitt en del av oslo­po­li­ti­ker­nes og plan­leg­ger­nes “new­speak” for å sel­ge inn syk­kel­fiendt­li­ge løs­nin­ger. Miljø­gate i Oslo er pyn­te­de gater til­rette­lagt for bil, uten noen til­rette­leg­ging for miljø­venn­lig trans­port som sykkel.

Con­ti­nue read­ing Miljø­ga­ter”: New­speak og bløff fra oslo­po­li­ti­ke­re

Har Vegvesenet også gått på miljøgatebløffen?

Star­ter byg­ging av miljø­gate og rund­kjø­ring på Bjørke­lan­gen” mel­der Sta­tens Veg­ve­senTwit­ter. Etter at Oslo kom­mu­ne kal­te Thor Olsens gt og et til­sva­ren­de pro­sjekt i Aren­dals­gt Sage­ne for “miljø­ga­ter”, har jeg blitt dypt skep­tisk til beteg­nel­sen “miljø­gate”. Å kal­le en gate “miljø­gate” hvor man har plan­tet to trær, pyn­tet par­ke­rings­plas­ser med bro­sten, men ellers latt gjen­nom­gangs­tra­fik­ken gå som før uten noen tan­ke på bl.a. syk­lis­ter, er en ren bløff. Ja, Sti­an Ber­ger Røs­land, det er en bløff. Fag­eta­ten men­te at Thor Olsens gt bur­de sten­ges, et råd som bur­de ha vært fulgt, men bil­gla­de polit­ker­ne over­styr­te det­te og vil­le ha for­tatt gjen­nom­kjø­ring for bil.

I alle fall i Oslo har poli­ti­ker­ne tømt beteg­nel­sen “miljø­gate” for ethvert inn­hold. Det er bløff og tom poli­tisk reto­rikk som ytter­li­ge­re bidrar til å under­gra­ve til­li­ten til Oslo-poli­ti­ker­ne. En gate med gjen­nom­gangs­tra­fikk av biler er ikke og kan ald­ri bli en “miljø­gate”!

Con­ti­nue read­ing Har Veg­ve­se­net også gått på miljø­gate­bløf­fen?

Mer om “miljøgaten” Thor Olsens gt

Jeg har tid­li­ge­re skre­vet om “miljø­ga­ten” i Thor Olsens gt. Jeg send­te også føl­gen­de fore­spør­sel til Sam­ferd­sels­eta­ten den 17. april:

Jeg har sett at man har arbei­det i Thor Olsens gate, og at det skal bli miljøgate.

Nå ser vi resul­ta­tet, og det er gans­ke enkelt ikke til å tro: Man kal­ler det ”miljø­gate”, og det man har er kjøre­felt, par­ke­ring og litt bre­de­re for­tau. Abso­lutt null til­rette­leg­ging for syk­lis­ter. Det fin­nes i dag ingen syk­kel­for­bin­del­se mel­lom Grü­ner­løk­ka m.m. og den­ne delen av sentrum.

Mitt spørs­mål er, som jeg kre­ver svar på: Hva er begrun­nel­sen for at man ikke har lagt til ret­te for syk­kel i Thor Olsens gate?

Når skal det bli slutt på sli­ke plan­leg­gings­skan­da­ler i Oslo, og skal vi noen gang kun­ne ta Sam­ferd­sels­eta­ten seriøst?”

Nå har jeg fått svar. Og før jeg går løs på sva­ret, vil jeg gi en liten hon­nør for at de fak­tisk sva­rer, da det slett ikke er en selv­føl­ge at man fåpr svar på sli­ke hen­ven­del­ser (selv om de har plikt til å sva­re). Oslo kom­mu­ne skri­ver føl­gen­de: Con­ti­nue read­ing Mer om “miljø­ga­ten” Thor Olsens gt

Oslosyklistene glemt igjen — nå i Thor Olsens gt. “Miljøgate” er en bløff.

Man har i vin­ter arbei­det med å gjø­re Thor Olsens gate om til “miljø­gate”. Vi som tross alt er opti­mis­ter har selv­føl­ge­lig trodd at det­te blant annet betyr til­rette­leg­ging for syk­kel. Jeg var i Frank­ri­ke, et land det er godt å syk­le i, da det begyn­te å duk­ke opp kom­men­ta­rer på net­tet som ga grunn til bekym­ring. Da jeg retwe­etet en kom­men­tar om at “miljø­ga­ten” var en bløff, spur­te byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land om jeg vir­ke­lig men­te at det var en bløff. Nå har jeg vært og sett på resul­ta­tet, og det var ver­re enn jeg fryk­tet. Jeg tror ikke man­ge vil opp­fat­te at bile­ne på bil­det neden­for kom­mer ut fra en “miljø­gate”. Det er en bløff .

Con­ti­nue read­ing Oslo­syk­lis­te­ne glemt igjen — nå i Thor Olsens gt. “Miljø­gate” er en bløff.