Tag Archives: Montpellier

Nye trikkelinjer i Montpellier

I Frank­ri­ke er laïci­te et vik­tig begrep. Det betyr noe slikt som verds­lig­het, eller adskil­lel­se av kir­ke og stat. Sta­ten har ingen reli­gion og mar­ke­rer ingen reli­giø­se høy­tids­da­ger. Påske­uken er som uker flest. Butik­ker er åpne og arbei­det går som nor­malt (men and­re påske­dag er fri­dag, uten at jeg helt for­står hvor­for). Sko­lens “påske­fe­rie” er uken etter påske. Lang­fre­dag var det stor fes­ti­vi­tas i Montpel­li­er, og ingen så ut til å mene at det var noe galt i å vel­ge nett­opp den­ne dagen for å fei­re åpnin­gen av to nye trikke­lin­jer: Lin­je 3 og 4.

Con­ti­nue read­ing Nye trikke­lin­jer i Montpel­li­er

Bybane i Bergen og Tramway i Montpellier

I dag åpnet byba­nen i Ber­gen med fint besøk, og med litt mind­re fint besøk. La det være sagt som en gene­rell ansvars­fra­skri­vel­se: Jeg har ikke satt meg vel­dig grun­dig inn i pro­sjek­tet Byba­nen i Ber­gen. Jeg har mer­ket meg at det har vært mye dis­ku­sjo­ner. Men mot­stan­den kan ikke ha vært så stor like­vel når man har måt­tet impor­te­re Vidar Klep­pe for å fok nok folk til å kun­ne hol­de i fanen og repre­sen­te­re “fol­ke­lig motstand”.

Jeg kjen­ner byba­nen i Montpel­li­er, le Tramway, langt bed­re enn jeg kjen­ner byba­nen i Ber­gen. Men siden Montpel­li­er er en by omtrent på stør­rel­se med Ber­gen gir det utgangs­punkt for noen refleksjoner.

Den førs­te “byba­nen” i Montpel­li­er åpnet i 2000. Det var sik­kert mye dis­ku­sjon da det­te ble ved­tatt også, uten at jeg kjen­ner den­ne. Jeg begyn­te ikke å føl­ge med på hva som skjer i den­ne regio­nen før vi kjøp­te en lei­lig­het et styk­ke uten­for Montpel­li­er i 2005. Da var lin­je 1 i drift og lin­je 2 under bygging.

Con­ti­nue read­ing Bybane i Ber­gen og Tramway i Montpel­li­er

Montpellier har blitt en tre-stjerners by

Når man snak­ker om stjer­ner i Michelin guid­en ten­ker nok de fles­te på res­tau­ran­ter — i den grad de i det hele tatt for­bin­der noe med det­te. Men Michelin har den sam­me stjerne­him­me­len i den grøn­ne seri­en (ste­der å besø­ke, sever­dig­he­ter, osv). Ska­la­en er den sam­me: Tre stjer­ne betyr at ste­det er verdt en rei­se, to stjer­ner at det er verdt en omvei og en stjer­ne at det er et meget inter­es­sant sted.

Montpel­li­er var inn­til sis­te utga­ve en to-stjer­ners by, i føl­ge Michelin. Men i sis­te utga­ve er byen opp­gra­dert til tre stjer­ner. Det er først og fremst utbyg­gin­gen av nye trikke­lin­jer, Musée Fabre og et nytt akva­ri­um som har gitt byen det­te løf­tet. De loka­le myn­dig­he­te­ne ven­ter selv­føl­ge­lig at det­te skal øke turist­tra­fik­ken til byen. Og siden Montpel­li­er er “min” by i Frank­ri­ke set­ter også jeg pris på den nye stjernen.

Hvis du leser fransk kan du fin­ne mer hos La Gazet­te de Montpel­li­er.