Tag Archives: Nederland

Trangere kår for ytringsfrihet i Europa?

Det har i det sis­te kom­met to retts­li­ge avgjø­rel­ser i Euro­pa som gir grunn til bekym­ring for ytrings­fri­he­tens kår. Det er en avgjø­rel­se fra Frank­ri­ke og en fra Neder­land, to land som man van­lig­vis for­bin­der med fri­het, ikke sensur.

18. febru­ar ble den frans­ke jour­na­lis­ten Éric Zem­mour i Chamb­re du tri­bu­nal cor­rec­tion­nel de Paris dømt for rasis­tis­ke utta­lel­ser. I et TV-pro­gram 6. mars 2010 had­de han kom­met med utta­lel­ser som Aften­pos­ten har over­satt slik (det må være litt pin­lig for Aften­pos­ten å bru­ke engels­ke The Guar­di­an som kil­de for nyhe­ter om Frank­ri­ke. Leser ingen i Aften­pos­tens uten­riks­re­dak­sjon fransk?):

Men hvor­for ble dis­se men­ne­ne stop­pet syt­ten gan­ger? Hvor­for? For­di de fles­te narko­lan­ge­re enten er afri­ka­ne­re eller ara­be­re. Det er et faktum.”

(“Mais pourquoi on est con­trôlé 17 fois? Pourquoi? Par­ce que la plu­part des tra­fiquants sont noirs et ara­bes, c’est com­me ça, c’est un fait”, gjen­gitt etter Le Figa­ro. Jeg har ikke klart å fin­ne selve avgjørelsen.)

Sam­me dag had­de han som svar på et spørs­mål sagt at en arbeids­gi­ver har rett til å nek­te anset­tel­se av svar­te og arabere.

Den frans­ke ret­ten har kon­klu­dert med at Érik Zem­mour har over­skre­det sin ytrings­fri­het. Con­ti­nue read­ing Tran­ge­re kår for ytrings­fri­het i Euro­pa?

Les vins du Tour de France: Prolog — nederlandsk øl og en liten genever

Grand depart 2010 er en 8 km pro­log i Rot­ter­dam. Neder­land pro­du­se­rer ikke vin — i alle fall ikke vin som er i van­lig salg. Så rent vin­mes­sig blir det­te ingen “Grand depart”. Det må i ste­det hand­le om øl. Jeg må her i stor grad støt­te meg til eks­tern eks­per­ti­se, først og fremst Euro­pean Beer Guide, med deres over­sikt over neder­lansk øl, neder­lands­ke bryg­ge­ri­er fra A til H, og fra I til Z. De har også en pub-guide for Rot­ter­dam, om du skul­le være på ste­det. For turist­in­for­ma­sjon, se TdF Tou­rist Guide.

Neder­lands nabo i sør, Bel­gia, er ver­dens kan­skje mest spen­nen­de øl-land. Det skal vi kom­me til­ba­ke til. Neder­land er dess­ver­re hel­ler kje­de­lig. Det sto­re bryg­ge­ri­et Heine­ken er totalt domi­ne­ren­de, med sitt kom­mer­si­el­le og tem­me­lig uin­ter­es­san­te øl. Heine­ken er et øl man hel­ler bør bru­ke litt ener­gi på å unn­gå, enn på å fin­ne fram til. Men om du sit­ter hjem­me og Heine­ken er det enes­te neder­lands­ke ølet du får tak i, så er det i alle fall en viss trøst i at Heine­ken ikke (med unn­tak for UK) har star­tet med lisens­pro­duk­sjon. Det Heine­ken ølet du kjø­per i alle land (bort­sett fra UK) er bryg­get i Neder­land, litt uten­for Amster­dam. Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce: Pro­log — neder­landsk øl og en liten gene­ver