Tag Archives: NRK

NRK som reklamekanal for NRK-medarbeideres bokprosjekter

Så skjed­de det igjen. En NRK-med­ar­bei­der som har skre­vet en reise­bok om Nor­ge fikk sende­tid i Dags­re­vey­en hvor boken ble pre­sen­tert som en nyhets­sak. Han har visst­nok også fått sende­tid i and­re NRK-programmer. 

Det­te skjer alt­for ofte, og er et alvor­lig etisk pro­blem for NRK. Dagens prak­sis er uak­sep­ta­bel. En av de bok­lan­se­rin­ger jeg hus­ker at jeg sær­lig rea­ger­te på, var da Jon Alm­ås had­de skre­vet sin vaske­bok. Om jeg hus­ker rett, fikk han snak­ke om den­ne hos Skav­lan, den gang det­te var et NRK-pro­gram. Et totalt uin­ter­es­sant bok­pro­sjekt som fikk en viss opp­merk­som­het for­di boken var skre­vet av en NRK-kjendis.

Vi unn­går ikke at kjen­di­s­er får stør­re opp­merk­som­het om sine bøker og and­re pro­sjek­ter, også i det sta­dig mer kjen­dis­fo­ku­ser­te NRK. Noen gan­ger kan også bøker skre­vet av NRK-med­ar­bei­de­re være verdt å pre­sen­te­re ut fra en jour­na­lis­tisk vur­de­ring. Men ters­ke­len for å gjø­re det­te i NRK bør være sær­de­les høy. Utgangs­punk­tet bør være at NRK-med­ar­bei­de­res bøker ikke skal omta­les i NRK. Hvis det like­vel skal skje, bør det kla­re­res høyt oppe i orga­ni­sa­sjo­nen, også med etik­k­an­svar­lig i NRK

Nitimeprogramleder oppfordrer til å skade syklister

I dagens (13. april. 2016) “Niti­me” på NRK P1 kom pro­gram­le­der Pål Tho­re­sen med noen av de ver­ste utta­lel­se­ne jeg har hørt om syk­lis­ter på riks­dek­ken­de radio. Orde­ne falt slik:

Pål Tho­re­sen: «Vi har lyst til å gå hardt ut i dag, Ida. Vi går rett inn i den tøf­fe kon­flik­ten mel­lom bilis­ter og syklister.

Ida Kjøs­tel­sen: «Stri­dens kjer­ne. Nei­men, vi har hørt i nyhe­te­ne at kon­flik­te­ne er i gang igjen, og ulyk­kes­sta­ti­sti­tik­ken, den sti­ger dra­ma­tisk nå på vår­par­ten nå når syk­lis­te­ne, vår­syk­lis­te­ne tar fram syk­le­ne sine og det kan bli mye kon­flikt og mye tur­bu­len­te saker der ute i tra­fik­ken. Jeg fikk mer­ke det i dag, Pål: Jeg kjør­te på jobb, jeg kjør­te jo bil, og der jo ikke helt bra, kan­skje. Men jeg bru­ker nå den bilen, og i blind­sona så duk­ka dem opp, dis­se syk­lis­te­ne over alt.

PT: «Vi er ikke sånn at vi er spe­si­elt mot syk­lis­ter. Vi har tid­li­ge­re gått ut hardt og snak­ket om vin­ter­syk­lis­te­ne, de liker vi ikke. Men nå står også som­mer­syk­lis­te­ne i fare for å bli mis­likt. Det er jo en løs­ning som jeg ser noen gjør, det er rett og slett å bare åpne døra.

IK: «Nei, nå må du gi deg»

PT: «Jo, hvis du sen­ker far­ten ned til ca 20–30 kilo­me­ter i timen og så åpner du  dis­kret døra, så ryd­der du opp det som måt­te være langs vei­kan­ten, Ida. Og det er jo en mulig­het å gjø­re det på, og det er jo et lite «var­sko her» til syk­lis­te­ne også. Det er fak­tisk slik at de er under­lagt de sam­me tra­fikk­reg­le­ne som bilis­te­ne er, og er det nød­ven­dig å syk­le to tre fire fem styk­ker i bredden?

IK: Hvor skal det­te ende? Hvor skal den­ne Niti­men ende?

PT: Jeg så det en gang på Top Gear. Og de gjor­de det der. De åpna bare pas­sa­sjer­døra gans­ke så dis­kret, og så var de bare ryd­det av veien»

IK: Vet du hva: Den­ne Niti­men, den kom­mer til å gå rett vest. Du har satt stemninga.»

Con­ti­nue read­ing Niti­me­pro­gram­le­der opp­ford­rer til å ska­de syk­lis­ter

NRK bør ikke få markedsføre NRK-medarbeideres bøker

Man­dag 8 sep­tem­ber bruk­te NRK Dags­revy­en ca 7 minut­ter til å pre­sen­te­re NRK-med­ar­bei­der Tomm Kris­ti­an­sens bok om tid­li­ge­re bis­kop Frid­tjof Bir­ke­li og den his­to­ri­en som beskri­ves i boken.

Når NRK-med­ar­bei­de­re gir ut bøker, synes vei­en kort til et NRK-stu­dio. Kan­skje får man sende­tid i Dags­revy­en, får snak­ke om boken i Dags­nytt 18, blir invi­tert til Skav­land eller et annet talk show for å snak­ke om boken, osv. Omta­le i Dags­revy­en eller and­re NRK-pro­gram­mer er meget ver­di­full mar­keds­fø­ring, og NRK-med­ar­bei­de­re bør i utgangs­punk­tet ikke kun­ne bru­ke den­ne kana­len. Det sma­ker av kame­ra­de­ri og mis­bruk av posi­sjo­ner når slikt skjer.

Con­ti­nue read­ing NRK bør ikke få mar­keds­føre NRK-med­ar­bei­de­res bøker

Opphavsrett på 1. april

Fant Alex­an­der Rybaks «Fai­ry­ta­le» på 75 år gam­melt musikk­opp­tak” kan NRK Nord­land mel­de i dag, 1.4.2011. I ingres­sen kan vi lese:

På en umer­ket voks­rull med gam­le vise­slåt­ter fra 1936 fant en lyd­tek­ni­ker ved Nasjo­nal­bi­blio­te­ket en gam­mel vise­slått som lig­ner mis­ten­ke­lig på MGP-vin­ne­ren «Fai­ry­ta­le».”

Det skal ha vært pro­duk­sjons­ko­or­di­na­tor Tho­mas Bård­sen som skal ha kom­met over det­te på en umer­ket voks­rull ved Najo­nal­bi­blio­te­kets avde­ling i Mo i Rana. Per Sud­nes mener det er trist hvis det stem­mer. Det som å blitt tatt i juks i idret­ten og man kan mis­te gul­let. NRK hev­der å ha vært i kon­takt med den islands­ke grand prix komi­te­en, som vur­de­rer å leg­ge inn pro­test. Alex­an­der Rybak avvi­ser pla­giat­be­skyld­nin­ge­ne og sier på sin side at det hel­ler er den gam­le slåt­ten som er et pla­giat av hans “Fai­ry­ta­le”. Sann­syn­lig­vis har Alex­an­der Rybak helt rett. For det mes­te taler for at det “gam­le” opp­ta­ket er fra 2011, ikke fra 1936.

Men hva hvis det had­de vært sant? Det­te blir en slags kon­tra­fak­tisk opphavsrettsanalyse.

Con­ti­nue read­ing Opp­havs­rett på 1. april

Ikke lenger musikk i NRKs podcasts!

Da jeg var inn­om www.nrk.no/podkast/ i dag for å sjek­ke om et pro­gram var til­gen­ge­lig som podcast (noe det ikke var), så jeg til min for­skrek­kel­se den­ne meldingen:

NRKs podkas­ter vil fra 1.juni ikke len­ger inne­hol­de noe musikk. Det betyr at noen pro­gram­mer som tid­li­ge­re ble podkas­tet ikke len­ger fin­nes her. Podkas­te­ne som du las­ter ned er nå enten fra pro­gram­mer som ikke har musikk, eller så har all musikk blitt redi­gert bort. Det er avta­le­ne NRK gjør med musikk­ret­tig­hets­ha­ver­ne som begren­ser dette.”

I novem­ber 2008 inn­gikk NRK avta­le med plate­sel­ska­per og ret­tig­hets­ha­ver­or­ga­ni­sa­sjo­ner som til­lot podcast med inn­til 70% musikk. Siden ble det redu­sert til 50%, og nå har tyde­lig­vis den­ne avta­len falt bort. Det er sær­de­les synd, og vi risi­ke­rer at man­ge pro­gram­mer nå ikke len­ger vil være til­gjen­ge­lig i den­ne for­men, eller at de bare vil være til­gjen­ge­lig i en strip­pet versjon.

Jeg vet ikke noe mer om saken enn det som står i den siter­te medlingen.

Opphavsrettskonflikt mellom NRK og musikkforlag

Før det som skul­le vært en over­fø­ring av Ber­gens fil­har­mo­nis­kes kon­sert med bl.a. “Tod und Ver­klärung” av Richard Strauss i dag (28.01.10) kl. 19.25 fikk vi høre at det­te styk­ket ikke vil­le bli over­ført for­di det var kon­flikt mel­lom NRK og musikkforlagene.

Når et orkes­ter spil­ler  orkes­ter­mu­sikk lei­er man note­ne fra det musikk­for­la­get som er utgi­ver av musikk­ver­ket. I til­legg beta­les TONO-veder­lag for selve frem­fø­rin­gen. Når kon­ser­ten sen­des i radio beta­ler NRK i til­legg veder­lag for selve radio­sen­din­gen. Om jeg hus­ker rett (det var direk­te sen­ding som i alle fall ikke ennå er til­gjen­ge­lig i nett­ra­dio, så jeg får ikke sjek­ket), beta­ler NRK 1.800 kr pr minutt i TONO-veder­lag for en sen­ding som det­te. Det­te for­de­les mel­lom musikk­for­lag og komponist.

Men musikk­for­la­ge­ne kre­ver i til­legg at også NRK beta­ler leie for note­ne. Om jeg opp­fat­tet det som ble sagt rett, så har NRK til nå betalt det­te. Men nå sier de nei.

Man skal være var­som med å mene for mye om en sak når man har så kna­ppe infor­ma­sjo­ner, sær­lig når infor­ma­sjo­nen kom­mer fra en ene part i kon­flik­ten. Men det er ærlig talt vans­ke­lig å se noen rime­lig grunn til at musikk­for­la­get skal kre­ve note­leie to gan­ger, hvor­av den ene gan­gen fra noen som fak­tisk ikke bru­ker note­ne. Så her er min sym­pa­ti på NRKs side.

Resul­ta­tet var at NRK spil­te CD i ste­det for å over­fø­re førs­te del av kon­ser­ten. Etter Tod und Ver­klärung” fort­sat­te kon­ser­ten med “Kin­der­to­ten­lie­der” av Gus­tav Mahler og Sym­fo­ni nr 2 av Johan­nes Brahms. Gus­tav Mahler og Johan­nes Brahms døde beg­ge for mer enn 70 år siden slik at deres verk har falt i det fri. Der­med er det ikke nød­ven­dig med noe sam­tyk­ke for å frem­føre deres ver­ker og det skal ikke beta­les TONO-veder­lag. Så den­ne delen av kon­ser­ten ble overført.

I det­te til­fel­let ble resul­ta­tet at musikk­for­lag og Richard Strauss’ arvin­ger gikk glipp av 1.800 kr pr minutt for­di de i til­legg vil­le at NRK skul­le beta­le for leie av note­ne. Det er dumt hvis uri­me­li­ge krav fra musikk­for­lag skal føre til at kom­po­nis­ter går glipp av TONO-veder­lag når deres verk spil­les i radio.

Uavhengige plateselskaper vil ikke begrense NRKs podcasting

podcast_logo_02NRK har måt­tet revi­de­re sin avta­le om bruk av musikk i podcasts. NRK har det sis­te året kun­net leg­ge ut pro­gram­mer med inn­til 70% musikk som podcast. Nå blir musikk­an­de­len redu­sert til 50%. Det er de inter­na­sjo­na­le plate­sel­ska­pe­ne, repre­sen­tert ved IFPI, som har krevd dette.

Nå har uav­hen­gi­ge plate­sel­ska­per skre­vet et åpent brev til NRK.  De skri­ver bl.a:

Der­for til­la­ter vi oss å fore­slå at dere fra nå av fyl­ler de av deres sen­din­ger som skal podkas­tes med kun 49 pro­sent musikk fra plate­sel­ska­per som er orga­ni­sert gjen­nom IFPI. De res­te­ren­de 21 pro­sen­te­ne med musikk kan dere fyl­le opp med spen­nen­de, ny musikk fra uav­hen­gi­ge plate­sel­ska­per som ikke ser noen grunn til å kre­ve sto­re penge­sum­mer utover TONO-pen­ge­ne for at musik­ken kan bli lig­gen­de ute i podkaster.”

De skri­ver også at 10% av nors­ke plate­sel­ska­per ikke er med­lem av IFPI. Her tar de nok feil. IFPI i Nor­ge har 14 med­lem­mer. FONO, som repre­sen­te­rer de uav­hen­gi­ge nors­ke plate­sel­ska­pe­ne, har til sam­men­lig­ning 122 med­lem­mer. Så sann­he­ten er at bare 10% av de nors­ke plate­sel­ska­pe­ne er med­lem­mer av IFPI. Rik­tig­nok er de sto­re kom­mer­si­el­le sel­ska­pe­ne, og der­med best­sel­ler­ne, orga­ni­sert i IFPI. Så i føl­ge IFPI står dis­se for 90–95% av sal­get. Men FONO-sel­ska­pe­ne står for 80% av utgi­vel­se­ne. Den mest spen­nen­de musik­ken utgis for det mes­te av FONO-sel­ska­pe­ne. Det betyr også at de mest inter­es­san­te radio­pro­gram­me­ne har en rela­tivt liten andel IFPI-musikk. Så om IFPI-ande­len begren­sen, vil det nep­pe være noe stort tap.

Jeg hen­ger på et lite til­legg her:

Jeg vet at man for en del år siden had­de uttryk­ket “GRAMO-frie minut­ter” i NRK. Det anga hvor mye musikk man had­de spilt som av uli­ke grun­ner falt uten­for veder­lags­plikt for utøven­de kunst­ne­re, som inn­kre­ves av GRAMO. Nå er det slik at NRK og and­re musikk­bru­ke­re må beta­le til­sva­ren­de veder­lag til Fond for utøven­de kunst­ne­re der­som det ikke skal beta­les veder­lag til GRAMO. Det var ikke god kul­tur­po­li­tikk å gjø­re det mer for­del­ak­tig å spil­le for eksem­pel USAn­ske inn­spil­lin­ger enn nors­ke. Der­for reg­ner jeg med at det uttryk­ket ikke len­ger er i bruk.

Men kan­skje bur­de man begyn­ne å tel­le IFPI-frie minut­ter når man skal vur­de­re om et pro­gram kan podcas­tes eller ikke?

En honnør til NRK

podcast_logo_02Jeg arbei­der for tiden med en podcast serie om opp­havs­rett. Til en av “epi­so­de­ne” øns­ket jeg å bru­ke et lite klipp fra pro­gram­met “Mozart og Madon­na”, sendt i juni i år. Pro­gram­met blir podcas­tet, men av en eller annen grunn var det et hull akku­rat i den aktu­el­le peri­oden. Om fei­len er hos NRK eller meg skal være usagt, men jeg had­de det i alle fall ikke.

Jeg send­te der­for en fore­spør­sel til redak­sjo­nen om det var mulig å få tak i et opp­tak av det aktu­el­le inn­sla­get (hvor kom­po­nis­ten Olav Anton Thom­me­sen snak­ker om musikk og tek­no­lo­gi), sam­ti­dig som jeg for­klar­te hva jeg vil­le bru­ke det til. Et par timer etter fikk jeg opp­ta­ket som ved­legg til en e‑post, med et øns­ke om lyk­ke til med mitt prosjekt.

Det var utmer­ket ser­vice. Jeg tol­ker det også som et sam­tyk­ke til at jeg kan bru­ke (deler av) opp­ta­ket slik jeg skis­ser­te i min forespørsel.

Bør NRK kunne lansere NRK-journalisters bøker?

I dag, 6. okto­ber 2009, fikk NRK-jour­na­list Chris­ti­an Borch rike­lig tid i Dags­nytt 18 til å pre­sen­te­re sin nye bok. For et par uker siden fikk NRK-jour­na­list Lai­la Lanes sende­tid til å snak­ke om sin bok om hen­nes og hen­nes Alz­hei­mer-ram­men­de mann, tid­li­ge­re fiskeri­mi­nis­ter Jan Hen­ry T. Olsens møte med helse­ve­se­net. Det­te gjen­tar seg hele tiden. Når bøke­ne kom­mer blir NRK et gra­tu­la­sjons­byrå for ansat­tes bøker. Det ver­ste eksem­pe­let er anta­ge­lig den omta­len Jon Alm­ås fikk om sin vaske­bok for et par år siden. Jeg tror ikke NRK had­de gitt noe sende­tid til en slik bok hvis den var skre­vet av noen uten­for NRK.

Bør NRK kun­ne pre­sen­te­re og der­med rekla­me­re for ansat­tes bøker på den­ne måten? Jeg mener at sva­ret må være et klart nei, selv om det må være rom for unn­tak i sær­li­ge tilfelle.

And­re medi­er må gjer­ne dyr­ke NRK-kjen­di­s­er som kjen­di­s­er, her­under omta­le deres bøker. Men NRK bør ha kla­re lin­jer her.

For vir­ke­lig å stil­le sin egen rolle­blan­ding i reli­eff var et annet tema i den sam­me Dags­nytt-18 sen­din­gen en kri­tikk mot påstått rolle­blan­ding i TV2s “Sen­kveld”.

Beatles-nedtur: Podcast er trukket

Gle­den over Podcast-seri­en “Dag­lig Beatles” skul­le vise seg å bli kort­va­rig. NRK har måt­tet trek­ke det­te, for­di avta­le­ne med FONO og IFPI ikke til­lot det­te. Og det var vel egent­lig for godt til å være sant.

Dis­se avta­len til­la­ter bare at man leg­ger ut pro­gram­mer som har vært sendt for inn­til fire uker siden, og den­ne seri­en gikk i 2007. Som kjent er 2007 mer enn fire uker siden.

Når det gjel­der mer opp­lys­nin­ger om det­te viser jeg til nrkbeta.no.

Selv har jeg seri­en slik den opp­rin­ne­lig ble podcas­tet, og har laget en spille­lis­te hvor musik­ken er på plass. (Sup­plert med ori­gi­na­ler til cover­lå­ter, inn­spil­lin­ger som Beatles lån­te fra og ble inspi­rert av, osv). Så for meg betyr det egent­lig ikke så mye. Men det var dumt at et så spen­nen­de pro­sjekt ikke lot seg realisere.