Tag Archives: NTP

Najonal transportplan – et viktig spørsmål til avklaring

I dag la regjeringen fram Nasjonal transportplan. Foreløpig har jeg bare lest litt her og der, så jeg mangler det totale bildet. Men det er et spørsmål jeg ikke finner svar på.

Det heter i planen at i løpet av perioden vil 1280 km riksvei være åpnet for trafikk. Jeg regner med at dette er nye veier som man vil bygge.  Det heter i oppsummeringen:

“1280 km riksveg er åpnet for trafikk. Særlig i korridor 4 (Stavanger – Bergen – Ålesund – Trondheim), korridor 6 (Oslo – Trondheim med tilknytninger) og korridor 7 (Trondheim – Bodø med tilknytninger) vil mange kilometer riksveg bli åpnet for trafikk.”

Litt lenger nede kan vi så lese følgende:

“Det tilrettelegges i alt 750 km for gående og syklende på riksvegnettet i planperioden, av dette om lag 240 km i byer og tettsteder.”

Det jeg ikke finner svar på, er om det også er forutsatt at det legges til rette for sykkel langs de 1280 km ny riksvei som forusettes bygget. Det burde være en selvfølge at så skjer. Men i Norge er ikke noe selvfølgelig når det gjelder satsing på sykkel, så dette må sies konkret.

Hvis det kommer 1280 km ny riksvei hvor det også er tilrettelagt for sykkel, og i tillegg tilrettelegging for sykkel på 750 km eksisterende vei, er det kanskje ikke så galt. Jeg har så langt ikke vurdert om 750 km er ok aller alt for lite. Men hvis 750 km er totaltallet for tilrettelegging for sykkel langs riksveier, inkludert nye veier, da er det ganske så elendig. Det betyr i så fall at tilrettelegging for sykkel bare vil være ca halvparten av nybyde riksveier.

Dette er et spørsmål jeg gjerne skulle ha fått avklart.