Tag Archives: Ola Elvestuen

Består Venstre og Ola Elvestuen sykkelprøven?

Man­ge av oss had­de og har sto­re for­vent­nin­ger til Venst­res Ola Elve­stu­en som byråd for sam­ferd­sel i Oslo. Vi ven­tet selv­føl­ge­lig ikke resul­ta­ter med en gang. Det tar tid å få syn­li­ge resul­ta­ter. Men nå kom­mer de sake­ne hvor vi ven­ter å se en kursendring.

I byråds­er­klæ­rin­gen til det nåvæ­ren­de byrå­det står det på s 13–13 at man skal sør­ge for bed­re vin­ter­ved­li­ke­hold. Det er dess­ver­re bare å kon­sta­te­re at her strøk Venst­re og Ola Elve­stu­en på den førs­te prø­ven. Da snø­en falt i Oslo var ryd­din­gen av syk­kel­felt akku­rat like dår­lig som under det for­ri­ge byrå­det. Det vil si at syk­kel­fel­te­ne ikke ble ryd­det for snø. Det er liten hjelp i å se bed­re vin­ter­ved­li­ke­hold i byråds­er­klæ­rin­gen så len­ge vi ikke ser noe til det i gatene.

Con­ti­nue read­ing Består Venst­re og Ola Elve­stu­en syk­kel­prø­ven?

Gratulerer som ny byråd, Ola Elvestuen. Nå gjenstår det bare å levere

Ola Elve­stu­en fra Venst­re blir som ven­tet ny byråd for mil­jø og sam­ferd­sel. Nå ven­ter vi at du skal leve­re, Ola Elve­stu­en. Så mye ver­re enn det har vært, kan det vans­ke­lig bli. Alt vil være bed­re enn en FrP-byråd på den plas­sen. Men vi ven­ter mye mer enn bare å ikke være fullt så dår­lig. Vi ven­ter en mar­kert kurs­end­ring og syn­li­ge resul­ta­ter. Venst­re har gått høyt ut på områ­de­ne mil­jø og sam­ferd­sel, og der­med blir fall­høy­den til­sva­ren­de stor. Vi håper dere hol­der dere oppe.

Ting tar tid. Det aksep­te­rer vi. Ingen tror at Oslo blir en syk­kel­by i løpet av noen uker med en venstre­by­råd som ansvar­lig for sam­ferd­sel. Men vi ven­ter et takt­skif­te med langt stør­re sat­sing på kol­lek­tiv­trans­port og syk­kel, på bekost­ning av privatbil.

Du er nå i den hel­di­ge situa­sjon at du kan gjen­nom­føre alle­re­de fat­te­de ved­tak, og sole deg litt i glan­sen fra dis­se resul­ta­te­ne. Men det er fak­tisk vel­dig bra om du i en ikke alt for fjern frem­tid kan gjø­re det. Oslo mang­ler ikke pla­ner og ved­tak. Oslo har ved­tatt å byg­ge et hoved­syk­kel­vei­nett i 1977, 1990, 1999 og 2006. Pro­ble­met har ikke vært pla­ne­ne eller ved­ta­ke­ne, pro­ble­met har vært at de ald­ri har blitt gjen­nom­ført. Under et sykkel­ar­ran­ge­ment før stor­tings­val­get 2009 sa du, Ola Elve­stu­en, omtrent det­te om situa­sjo­nen i Oslo: Pro­ble­met med Peter N Myh­re som byråd var ikke at han gjor­de så mye galt. Pro­ble­met var at han ikke gjor­de noen ting. Kan­skje for­mu­ler­te du deg litt mind­re spisst, men det var uan­sett essen­sen i det du sa.

Con­ti­nue read­ing Gra­tu­le­rer som ny byråd, Ola Elve­stu­en. Nå gjen­står det bare å leve­re