Tag Archives: P4

Konsesjonspliktig ytringsfrihet?

Medie­til­sy­net har i fat­tet ved­tak om at P4s loka­le nyhets­sen­din­ger i Ber­gen for­mid­let i det fem­te riks­net­tet er ulov­li­ge og må opphøre.

Den som skal dri­ve kring­kas­ting gjen­nom såkal­te bakke­ba­ser­te nett (omfat­ter ikke satel­litt og kabel) må ha kon­se­sjon. Selve kon­se­sjons­plik­ten frem­går av kring­kas­tings­lo­ven § 2–1, som refe­re­rer til § 2–2 hvor kon­se­sjons­plikt for sende­an­legg er regu­lert. Etter § 2–1 kan det gis kon­se­sjon “til drift av kring­kas­ting og lokalk­ring­kas­ting­føl­ger”, og det føl­ger av bestem­mel­sen at det kan set­tes vil­kår for konsesjoner.

Av Den euro­pe­is­ke men­neske­retts­kon­ven­sjo­nen (EMK) art 10 førs­te avsnitt, sis­te punkt­um føl­ger at sta­ter kan kre­ve kon­se­sjon (lisen­sie­ring) for kring­kas­ting. En kon­se­sjons­ord­ning er i seg selv der­for upro­ble­ma­tisk i for­hold til EMK.

I sli­ke saker kom­mer det pro­ble­ma­tis­ke med kon­se­sjons­plikt på spis­sen: Hvis dere sen­der noe annet enn det vi har gitt dere lov til å sen­de og/eller ikke sen­der det dere har påtatt dere å sen­de, da risi­ke­rer dere å mis­te kon­se­sjo­nen. Jeg har i øye­blik­ket ikke tid til å gå grun­dig inn på de pro­ble­mer det­te rei­ser. Men det er i alle fall vik­tig å se at pålegg om at sen­din­ger må opp­hø­re på grunn av deres inn­hold, ikke bare er et spørs­mål om byrå­kra­tisk kon­se­sjons­plikt. Det er også et spørs­mål om ytringsfrihet.