Tag Archives: Parkering

Hvorfor håndhever ikke Bymlijøetaten at det er “all stans forbudt” i sykkelfelt?

Alle som vil se, vet at Bymiljø­eta­ten ikke hånd­he­ver at det er “all stans for­budt” i syk­kel­felt, og at de ald­ri har gjort det — bort­sett fra noen tids­be­gren­se­de stunt når klage­stor­men har blitt for sterk. 

Avi­sa Oslo inn­hen­tet føl­gen­de over­sikt over utskrev­ne par­ke­rings­ge­byr for uli­ke over­tre­del­ser i 2021.

Gebyr for ulov­lig parkering/stans i syk­kel­felt er ikke en gang med på lis­ten. Alle som fer­des i byen kan se at stans/parkeirng av bil i syk­kel­felt er meget utbredt. 

Con­ti­nue read­ing Hvor­for hånd­he­ver ikke Bym­lijø­eta­ten at det er “all stans for­budt” i syk­kel­felt?

Løgnhistorier om parkering fra Jarle Aabø og Oslo flaggfabrikk

At Jar­le Aabø sta­dig farer med løgn i sin iver etter å omdan­ne byen til et nett­verk av motor­vei­er som for­bin­der asfal­ter­te par­ke­rings­plas­ser, er vi vant til. Det er åpen­bart hans meto­de som “infor­ma­sjons­råd­gi­ver”. Men her lar åpen­bart også Oslo flagg­fab­rikk seg bru­ke i det spil­let. Skjønt det er ikke uvan­lig å høre mye tøv fra han­delstan­den også.

“Jar­le Aabø-pos­ten”, også kjent som Face­bo­ok­grup­penJa til bilen i Oslo,  skri­ver han føl­gen­de tåre­våte his­to­rie: Con­ti­nue read­ing Løgn­his­to­ri­er om par­ke­ring fra Jar­le Aabø og Oslo flagg­fab­rikk

En “sosial” parkeringspolitikk

En gang fan­tes det noe som het “sosi­al bolig­po­li­tikk”. Kom­mu­nen så det som en av sine opp­ga­ver å skaf­fe folk et sted å bo, slik at også folk som ikke er vel­dig rike kan få en bolig. Kom­mu­nen eide boli­ger som ble leid ut til vans­ke­lig­stil­te, til en rela­tivt lav hus­leie. Men det er len­ge siden det­te for­svant. Alt er over­latt til mar­ke­det. Oslo kom­mu­ne lei­er ut sine boli­ger til “mar­keds­pris”, hva nå det måt­te være.

Oslos bolig­drift er “for pro­fit”. Vi kun­ne nylig lese at Oslo tje­ner mil­li­ar­der på å leie ut boli­ger til vans­ke­lig­stil­te, og opp­trer som Oslos ver­ste bolig­hai. Nå har kom­mu­nen pro­te­stert mot beskri­vel­sen, og viser til at de bru­ker 300 mil­lio­ner i året på ved­li­ke­hold. Men det er mind­re enn hva Oslo hvert år tar ut av bolig­drif­ten som utbytte.

Hvis Oslo kom­mu­ne skal bidra til en slik unød­ven­dig luk­sus som en bolig, da skal det selv­sagt skje på for­ret­nings­mes­sig grunn­lag og kom­mu­nen skal tje­ne pen­ger på dette.

Når det der­imot gjel­der sli­ke livs­nød­ven­dig­he­ter for byens vans­ke­lig­stil­te, som par­ke­ring for bilen, da har Oslo kom­mu­nes prin­sipp vært at det skal være gra­tis, og slik er det fortsatt.

Con­ti­nue read­ing En “sosi­al” par­ke­rings­po­li­tikk

Vis oss pisken, Hallstein Bjercke

Et man­tra for Venst­res Hall­stein Bjercke har blitt at man må bru­ke mer gul­rot og mind­re pisk i miljø­po­li­tik­ken i Oslo. Det er en vel­klin­gen­de, men akk så inn­holdstom reto­rikk. Det blir som den reto­ris­ke figu­re­ne “sli­te­ren”, som fra tid til annen duk­ker opp i poli­tis­ke debat­ter. Jeg har for­søkt å spør­re hvem dis­se “sli­ter­ne” er, men ingen har til nå klart å gi et godt svar.

Nå går spørs­må­let til Venst­re og Hall­stein Bjercke: Legg fram pis­ken, eller gi oss i det mins­te kon­kre­te eksemp­ler på bruk av pisk i Oslos miljø­po­li­tikk, som Venst­re og Hall­stein Bjercke er mot­stan­der av. Poli­tik­ken inne­hol­der alt for mye gene­rell reto­risk og inn­holds­løs sva­da. Vær kon­kret, Hall­stein Bjercke, slik at vi kan se hva du egent­lig mener.

For­tell oss også hvil­ke gul­røt­ter du vil dele ut.

Con­ti­nue read­ing Vis oss pis­ken, Hall­stein Bjercke

Å redusere gulrotforsyningen er ikke å svinge pisken

Oppo­si­sjo­nen vil ha bed­re mil­jø, fle­re gul­røt­ter og mind­re pisk”, kun­ne vi nylig lese i Oslo­by. “Så langt opp­le­ver jeg at de bru­ker for mye pisk og for lite gul­rot” sa Venst­res Hall­stein Bjercke. Som om det ikke har blitt delt ut nok gul­røt­ter. Man har f.eks. kun­net bru­ke omtrent halve gate­area­let til par­ke­ring, stort sett gra­tis, til hin­der for kol­lek­tiv­tra­fikk og vare­le­ve­ring, til hin­der og fare for syk­lis­ter, og til fare for fot­gjen­ge­re. Sta­ten pøser på med gul­røt­ter ved at bilis­ter kan få en stor skatte­fri for­del fra arbeids­gi­ver, ved at arbeids­gi­ver beta­ler par­ke­ring. (Nei­da, den er ikke gra­tis selv om bilis­ten slip­per å beta­le. Den beta­les av noen, og skatte­reg­le­ne gjør at mye av den reg­nin­gen også hav­ner hos fellesskapet.)

I til­legg har det vært brukt mil­li­ar­der på tun­ne­ler og sto­re vei­pro­sjek­ter som skal gjø­re at bilis­ter kom­mer for­te­re fram. Pro­ble­met er ikke at det ikke har vært brukt gul­røt­ter. Pro­ble­met er at det har vært brukt alt for man­ge og for sto­re gul­røt­ter. Men de har blitt for­delt helt feil.

Om dagens oppo­si­sjon mener at det f.eks. har gått for sent med å etab­le­re beboer­par­ke­ring, så kan man bare min­ne dagens oppo­si­sjon at had­de byråd i for­ri­ge peri­ode, som tok slutt for under et halvt år siden. Det var vel Høyre/FrP som i sin tid avvik­let det som fan­tes av beboer­par­ke­ring i Oslo. Etter man­ge år med feil­prio­ri­te­rin­ger has­ter det å få gjort noe, og det er bra at dagens byråd gjør noe med det man tid­li­ge­re bare snak­ket om i fest­ta­ler.

Con­ti­nue read­ing Å redu­se­re gul­rot­for­sy­nin­gen er ikke å svin­ge pis­ken

Gateparkering og snørydding: Oslo Høyre danser etter bilhornet

Nå star­ter kam­pen om plas­sen, skri­ver Aften­pos­tens Hil­de Lund­gaard i ingres­sen til sin kom­men­tar “Når syk­ke­len blir hel­lig ku”. Hun bom­mer grovt. Det er bilen som har vært en hel­lig ku alt for len­ge., og kam­pen om plas­sen star­tet for len­ge siden. Det som utløs­te dis­ku­sjo­nen og tutin­gen den­ne gan­gen, var at Bymiljø­eta­ten prio­ri­ter­te syk­lis­ter ved snø­ryd­ding. Gate­par­ker­te biler hind­rer snø­ryd­ding i gate­ne, og gjør det i prak­sis umu­lig å ryd­de syk­kel­felt på en god måte. Der­for må man gjor­de som man nå tes­tet for førs­te gang: Ved vars­let snø­fall set­ter man ut skilt med par­ke­ring for­budt, slik at det er mulig å ryd­de gaten ordent­lig. Det ble da vans­ke­li­ge­re for eier­ne å par­ke­re de hel­li­ge kyr­ne sine, og da star­tet rautingen.

Hil­de Lund­gaard skriver:

Man­ge syk­lis­ter eier også en bil. Som må ha et sted å stå når vi lar være å bru­ke den. I ind­re by er kam­pen om dis­se ste­de­ne som kjent alle­re­de en ope­ra­sjon som ikke bidrar til sin­nets munterhet.”

Con­ti­nue read­ing Gate­par­ke­ring og snø­ryd­ding: Oslo Høy­re dan­ser etter bil­hor­net

Mobbing av gateparkerende bilister???

Kraf­tig reak­sjon på nye par­ke­rings­be­stem­mel­ser i Oslo” kan vi lese i Oslo­by. Eller som det står langt mer tenden­siøst i papir­ut­ga­ven: “Oslo mob­ber bil­ei­ere”.

SIMG_1618_DxO

Hva er så rea­li­te­ten i den­ne “mob­bin­gen”? Oslo kom­mu­ne har utvi­det den tiden hvor man må beta­le for å par­ke­re i gate­ne, slik at man må beta­le fram til kl. 20.00. Tenk noe så for­fer­de­lig: Man kan ikke hen­set­te bilen gra­tis på fel­les­area­le­ne like len­ge som man kun­ne før.

Con­ti­nue read­ing Mob­bing av gate­par­ke­ren­de bilis­ter???

Grønn skattekommisjon feiger ut om arbeidsgiverbetalt parkering

Noe av det vik­tigs­te man kan gjø­re for å begren­se bil­bruk, er å fjer­ne det skatte­frie frynse­go­det par­ke­ring betalt av arbeids­gi­ver. “Grønn skatte­kom­mi­sjon” skri­ver (pkt. 9.2.3.7):

Til­gang til (gra­tis) par­ke­ringsplass er vik­tig for valg av trans­port­mid­del, sær­lig i bymes­si­ge strøk der det er kna­pp­het på par­ke­ringsplas­ser eller kost­na­de­ne ved par­ke­ring er høye. For­de­len av gra­tis par­ke­ring på arbeids­plas­sen er en natu­ral­ytel­se som ikke skatt­leg­ges. Den mang­len­de skatt­leg­gin­gen skyl­des at det er kom­pli­sert å skatt­leg­ge den­ne for­de­len på en hen­sikts­mes­sig måte. ”

Situa­sjo­nen er menings­løs. Det enes­te frynse­go­det som har en bety­de­lig øko­no­misk ver­di som fort­satt er skatte­fritt, er et frynse­gode som direk­te opp­ford­rer til uøns­ket adferd. Adgang til par­ke­ring er noe av det som ster­kest påvir­ker folk til å vel­ge bil.

Jeg har sett at man­ge har hev­det at det­te er så vans­ke­lig, slik “grønn skatte­kom­mi­sjon også gjen­tar. Det er mulig at nors­ke poli­ti­ke­re og skatte­by­rå­kra­ter er dum­me­re enn sine svens­ke kol­le­ger. For i Sve­ri­ge blir sli­ke ytel­ser skatt­lagt.

Jeg har for­søkt å fin­ne utred­nin­ger om det­te, men jeg har i alle fall ikke vært i stand til å fin­ne noen. Bare de van­li­ge, gans­ke ube­grun­ne­de påstan­de­ne om at det skal være så vans­ke­lig. Det hele synes å være basert på at om man bare gjen­tar en påstand ofte nok, så blir det til slutt “sant”, og ingen stil­ler kri­tis­ke spørsmål.

Con­ti­nue read­ing Grønn skatte­kom­mi­sjon fei­ger ut om arbeids­gi­ver­be­talt par­ke­ring

Idiotløsninger i Kirkeveien

Oslo kan by på man­ge idio­tis­ke tra­fikk­løs­nin­ger. Å kåre den dum­mes­te vil være umu­lig.. Det er for man­ge kan­di­da­ter og kon­kur­ran­sen vil­le bli for hard. Men Kirke­vei­en mel­lom Mid­delt­huns gt og Sørkedalsveien/Majorstuveien vil­le ha vært en finalekandidat.

Oslo har som kjent i alt for man­ge år vært styrt av poli­ti­ke­re for hvem bilen er hel­lig, og som har ment at noe av det vik­tigs­te man kan bru­ke fel­les­are­al til, er par­ke­ring av biler. Deres kjær­lig­het til bilen og til­be­del­se gjen­nom å til­by bilis­te­ne par­ke­rings­plas­ser har vært en av de vik­tigs­te hind­rin­ge­ne mot å rea­li­se­re den len­ge resir­ku­ler­te, men ald­ri rea­li­ser­te hovedsykkelveiplanen.

Con­ti­nue read­ing Idiot­løs­nin­ger i Kirke­vei­en

Handelstandens drømmegater

Han­delstan­den og gård­ei­ere tvi­hol­der på at byen må ha bil­tra­fikk og gate­par­ke­ring.  Det ver­ste er visst at det leg­ges til ret­te for syk­kel, for syk­lis­ter syk­ler bare for­bi og ser ikker butik­ke­ne, mens alle bilis­ter par­ke­rer og bidrar til liv. Når gate­par­ke­ring for­svin­ner for­svin­ner kun­de­ne sier de. Det svir­rer rundt med tall om han­delstan­den taper 1 mill for hver par­ke­rings­plass som for­svin­ner. Som van­lig doku­men­ter­te de ikke noe, de plei­er ikke gjø­re det.

Men vi må ikke glem­me at gate­pa­re­ring er vik­ti­ge ele­men­ter i en leven­de by”,

sier Mor­ten Sand­berg i hoved­or­ga­ni­sa­sjo­nen Vir­ke til Aftenposten/Osloby (fin­ner den bare i papir­ut­ga­ven). Det­te er en vand­ring i noen av de leven­de gate­ne som han­delstan­den og Mor­ten Sand­berg i Vir­ke liker stå godt, og noen sten­døde gater. Jeg har tid­li­ge­re besøkt han­dels­stan­dens og gård­ei­er­nes drøm­me­plass, Frid­tjof Nan­sens plass, så jeg skal ikke inn­om der den­ne gan­gen. Con­ti­nue read­ing Han­delstan­dens drøm­mega­ter