Tag Archives: Parkering

Hvorfor håndhever ikke Bymlijøetaten at det er “all stans forbudt” i sykkelfelt?

Alle som vil se, vet at Bymiljø­eta­ten ikke hånd­he­ver at det er “all stans for­budt” i syk­kel­felt, og at de ald­ri har gjort det — bort­sett fra noen tids­be­gren­se­de stunt når klage­stor­men har blitt for sterk. 

Avi­sa Oslo inn­hen­tet føl­gen­de over­sikt over utskrev­ne par­ke­rings­ge­byr for uli­ke over­tre­del­ser i 2021.

Gebyr for ulov­lig parkering/stans i syk­kel­felt er ikke en gang med på lis­ten. Alle som fer­des i byen kan se at stans/parkeirng av bil i syk­kel­felt er meget utbredt. 

Den såkal­te “syk­kel­sat­sin­gen” i Oslo får liten eller begren­set ver­di når Bymiljø­eta­ten ikke hånd­he­ver “all stans for­budt” i syk­kel­felt. Når det ikke skri­ves ut fle­re geby­rer for det­te, viser det at Oslos bybe­tjen­ter ikke gjør job­ben sin.

Fle­re syk­kel­felt har gjort pro­ble­met enda større.

Jeg fin­ner bare to mulig for­kla­rin­ger på at det har blitt slik.

  • Den ene muli­ge for­kla­rin­gen er at nær alle bybe­tjen­ter har en hjerne­ska­de som gjør dem ute av stand til å se at det stå biler i syk­kel­felt. Det fin­nes en form for men­tal blind­het som gjør at det er vis­se ting man er ute av stand til å “se”, selv om det ikke er noen galt med synet. Den som vil vite mer om det­te feno­me­net kan f.eks. lese Oli­ver Sacks: “The Man Who Mis­to­ok His Wife for a Hat”. Men i det jeg har lest om det­te feno­me­net har jeg ald­ri sett noen refe­ran­ser til til­stan­der hvor noen er ute av stand til å se par­ker­te biler, eller syk­kel­felt, eller en kom­bi­na­sjon av det­te. Hvis en slik hjerne­ska­de skul­le være så utbredt blant byens bybe­tjen­ter, vil­le det være en medi­sinsk sensasjon. 
  • Den and­re muli­ge for­kla­rin­gen er at de aksep­te­rer at bilis­ter tar seg til ret­te og okku­pe­rer syk­kel­felt for hen­set­ting av sine biler. Jeg hol­der det­te for mest sann­syn­lig, og det­te bur­de det også være gans­ke enkelt å gjø­re noe med.

Ver­ken tid­li­ge­re byråd for bymil­jø, Lan Marie Berg eller nåvæ­ren­de byråd Sirin Stav har vist noen vil­je til å ta tak i problemet. 

Vara­ord­fø­rer Abdul­lah Alsabe­ehg (Ap) sa til Avi­sa Oslo at Oslo ikke tren­ger moral­po­li­ti på syk­kel. Det er ikke så vans­ke­lig å være enig i det. Det Oslo tren­ger er en bymiljø­etat og et poli­ti som gjør job­ben sin. Så len­ge de ikke gjør det, må de reg­ne med at and­re for­sø­ker å ta tak i pro­ble­met som best de kan. Det er en dår­lig løs­ning, men så mye annet kan man ikke gjø­re når Oslo kom­mu­ne og poli­ti­et svikter.

I Aften­pos­ten kun­ne vi lese føl­gen­de over­skrift: “Rekord­man­ge bøter for par­ke­ring i syk­kel­felt. Det­te er reg­le­ne”. I artik­ke­len kan vi lese:

Bare i janu­ar og febru­ar i år ble det gitt 658 geby­rer for par­ke­ring i syk­kel­felt i hoved­sta­den, viser tall fra Bymiljø­eta­ten i Oslo kom­mu­ne. Det er mer enn en tredje­del av antal­let geby­rer som ble skre­vet ut i hele fjor.”

En sterk pro­sent­vis økning fra nes­ten ingen ting er fort­satt nes­ten ingen ting. Hvis det­te er en tre­del av antal­let geby­rer som ble skre­vet ut i fjor, til­si­er det at det mak­si­malt ble skre­vet ut ca 1800 sli­ke geby­rer i fjor, eller litt under fem geby­rer per dag. Det er litt over 1/40 av antal­let geby­rer som skri­ves ut til det som Bymiljø­eta­ten åpen­bart prio­ri­te­rer på topp: Bilis­ter som har par­kert på områ­der regu­lert til par­ke­ring, men som har betalt for kor­te­re tid enn de er par­kert, eller even­tu­elt ikke har betalt i det hele tatt. Sagt på en litt annen måte: Bymiljø­eta­ten prio­ri­te­rer å gebyr­leg­ge bilis­ter som har betalt for lite, men ikke hind­rer tra­fikk, frem­for langt mer alvor­li­ge brudd hvor de hind­rer tra­fik­ken og ska­per far­li­ge situa­sjo­ner.

Twit­ter har det vært hev­det føl­gen­de:

I føl­ge Bymiljø­eta­ten selv vil de i sli­ke til­fel­ler opp­ly­se sjå­før om at de står ulov­lig, men ikke skri­ve ut gebyr. Det betyr at selv om du har maks uflaks og en bybe­tjent kom­mer for­bi akku­rat mens du står der, så får det ingen konsekvenser.”

Det er ikke gitt noen kil­de for det­te, så jeg kan ikke gå god for påstan­den. Vi kan også lese at bybe­tjen­te­ne gir bilis­te­ne val­get mel­lom å flyt­te bilen eller få gebyr. Bilis­te­ne som står i syk­kel­felt har alle­re­de stan­set et sted hvor det er “all stans for­budt”. Da bør det bli gebyr, uten nåde. 

Noen har tatt bil­de av den­ne venn­li­ge hil­se­nen fra Bymiljø­eta­ten til en bilist som had­de par­kert i et sykkelfelt. 

Bilis­ter liker gjer­ne å for­tel­le folk som syk­ler at de som bilis­ter har fører­kort og har hatt opp­læ­ring, og at de, i mot­set­ning til oss som gjer­ne fore­trek­ker syk­kel, kan tra­fikk­reg­le­ne. De for­tren­ger at man­ge av oss som syk­ler også har fører­kort. Det som fin­nes av under­sø­kel­ser om slikt viser at folk som syk­ler er flin­ke­re til å føl­ge tra­fikk­reg­le­ne enn bilis­ter. Uan­sett: Bilis­ter bør vite at det er “all stans for­budt” i syk­kel­felt. Hvis de har så dår­lig syn at de ikke er i stand til å se at det er syk­kel­felt, da bør de umid­del­bart lukes ut av trafikken. 

Noen har for­talt at folk fra Bym­lijø­eta­ten har sagt noe om at det er vans­ke­lig å skri­ve gebyr, for de vet jo ikke hvor­for bilis­te­ne har stan­set eller par­kert i syk­kel­fel­tet. Hvis det­te stem­mer, da viser det bare at fol­ke­ne hos Bym­lijø­eta­ten ikke kan det regel­ver­ket de skal prak­ti­se­re. Så her trengs det åpe­bart litt etter- eller videre­ut­dan­ning. Jeg går til tra­fikk­reg­le­ne § 17 nr 1 bok­stav f:

§ 17.Stans og parkering

Det er for­budt å stan­se
(…)
g. i kol­lek­tiv­felt, i sam­bruks­felt eller i syk­kel­felt, unn­tatt for buss eller spor­vogn på holdeplass.”

Det er alt­så for­bud å stan­se i syk­kel­felt. Sagt på en annen måte, det rev­nen­de like­gyl­dig hvor­for man stan­ser der. All stans for­budt er ALL stans for­budt. Det inklu­de­rer også “skal bare stopp”, enten man skal set­te av eller pluk­ke opp folk, sjek­ke en mel­ding på tele­fo­nen, kjø­pe en kaf­fe eller en hum­mer, hand­le på polet eller noe annet. Hvis en bilist har stan­set i syk­kel­felt så har ved­kom­men­de stan­set ulov­lig. Det er bare å skri­ve ut gebyr — uten å bry seg om hva slags unn­skyld­ning de måt­te kom­me med. 

Bare for å ryd­de det unna vei­en. Etter tra­fikk­reg­le­ne § 2 nr 4, boktav a. Fører av utryk­ning­s­kjøre­tøy kan bry­te tra­fikk­reg­le­ne når det er nød­ven­dig eller til vesent­lig let­te i tje­nes­ten. Så en brann­bil eller en ambu­lan­se under utryk­ning kan godt stan­se eller par­ke­re i syk­kel­felt så len­ge det er nød­ven­dig å stå der. Men det inn­bæ­rer selv­sagt ikke at poli­ti­et har lov til å stan­se i syk­kel­felt for å kjø­pe en bol­le, kaf­fe, pøl­se eller noe annet, selv om det er et utryk­ning­s­kjøre­tøy de par­ke­rer. Å kjø­pe bol­ler eller kaf­fe er ikke nød­ven­dig eller til vesent­lig let­te i tjenesten. 

Bymiljø­eta­ten sprer des­in­for­ma­sjon som det­te, som bekref­ter eta­tens bil­fe­ti­sjis­me. Det er ikke noe krav om rød asfalt for det skal være stans for­budt. Reg­le­ne er, som så ofte når det gjel­der reg­ler som skal beskyt­te syk­len­de, uak­sep­ta­belt ukla­re. Et syk­kel­felt skal være skil­tet og mer­ket. Når det går både vin­ter og vår før rød asfalt er på plass, så får Bymiljø­eta­ten hen­te fram malin­gen og mer­ke opp mid­ler­ti­dig. Man kan ikke la eta­tens som­mel ska­de folk som syk­ler, slik situa­sjo­nen er i dag. 

Det er ikke slik at vi må grans­ke sig­na­tu­ren på mer­kin­gen for å avgjø­re om det er syk­kel­felt eller ikke. Mer­king er merking. 

Det er dess­uten et alvor­lig pro­blem at mer­kin­gen ikke ved­li­ke­hol­des. Bilis­ter som ikke respek­te­rer mer­kin­gen, sli­ter den bort. Her har også poli­ti­ker­ne og Bymiljø­eta­ten noe å ta tak i. Hvis det tar for langt tid å få på plass rød asfalt, så får de male mid­ler­ti­dig merking. 

Bilis­ter som står i syk­kel­felt hind­rer tra­fikk og ska­per far­li­ge situa­sjo­ner. De bur­de vært tau­et bort. Her er len­ke til en video som illust­re­rer pro­ble­met.

Det­te bør kun­ne gjø­res effek­tivt. Bybe­tjen­te­ne kan bare syk­le for­bi og ta bil­de av bile­ne, og så sen­de gebyr i pos­ten. Nors­ke tra­fikk­reg­ler er utfor­met av bilis­ter for bilis­ter, og det inklu­de­rer også par­ke­rings­reg­le­ne. Bilis­te­ne skal skjer­mes. Par­ke­rings­for­skrif­ten § 5 annet ledd lyder:

Blan­ket­ten for gebyr skal nor­malt fes­tes på kjøre­tøy­et sam­men med inn­be­ta­lings­kort, eller leve­res føre­ren. I sær­li­ge til­fel­ler kan den like­vel sen­des fører eller eier i pos­ten. Blan­ket­ten for gebyr for over­tre­del­ser som nevnt i § 2, førs­te ledd, sis­te punkt­um, kan like­vel all­tid sen­des eier eller utlei­er i pos­ten, der­som fører ikke er kjent.”

Her hen­ger man til og med fast i den gam­le papir­ver­den, som om folk i dag bru­ker inn­be­ta­lings­kort. Men at noen stik­ker av for at det ikke skal være mulig å skri­ve ut gebyr og fes­te det på bilen, da må det være et sær­lig til­fel­le hvor gebyr kan sen­des fører eller eier i pos­ten. Men dagens reg­ler er til hin­der for en effek­tiv hånd­he­ving. Det må nok en regel­end­ring til for at man skal kun­ne la det å ta bil­de og sen­de geby­ret i pos­ten være hoved­re­ge­len. Uan­sett: Oslo kom­mu­ne kan og bør gjø­re vel­dig mye innen­for det hand­lings­rom­met de har. Tar vi en tur til bil­lan­det USA, kan vi lese at man i Phi­ladel­phia anset­ter åtte nye bybe­tjen­ter med hoved­opp­ga­ve å hånd­heve for­bud mot par­ke­ring og stans i syk­kel­felt. De sier om det­te initiativet:

“Block­ing a bike lane with a par­ked car is dan­gerous, and the PPA will issue tick­ets to vehic­les that ille­gal­ly park in bike lanes. We hope to have all eight bike lane enfor­ce­ment offi­cers on the stre­et by the fall,” she said.”

Å anset­te noen bybe­tjen­ter med til­sva­ren­de opp­ga­ve i Oslo vil være en lønn­som inves­te­ring. En tra­fikk­be­tjent skal ikke skri­ve man­ge geby­rer for å tje­ne inn sin lønn man­ge gan­ger. Noen ste­der er pro­ble­met så stort at de nær­mest kan over­vå­kes kon­stant. Hen­rik Ibsens gt inn­går i min dag­li­ge syk­kel­rute. Det hører til unn­ta­ke­ne at syk­kel­fel­tet her ikke er blok­kert av biler.

Løren er ikke et områ­de hvor jeg er ofte. Men går vi en stund til­ba­ke, had­de en del tatt i bruk syk­kel­fel­te­ne til lang­tids­par­ke­ring. Til og med avskil­te­de biler var hen­satt i syk­kel­fel­tet, uten at Bymiljø­eta­ten rea­ger­te. Stopp i et syk­kel­felt bør kva­li­fi­se­re til gebyr umid­del­bart. Par­ke­ring i syk­kel­felt bør kva­li­fi­se­re til umid­del­bar borttauing. 

Vara­ord­fø­rer Abdul­lah Alsabe­ehg gir seg ikke. I Oslo­de­bat­ten skri­ver han blant annet:

Vi må la Bymiljø­eta­ten og poli­ti hånd­te­re ulov­lig­he­ter i tra­fik­ken. Direk­te kon­fron­ta­sjon vil øke kon­flikt­ni­vå­et i tra­fik­ken og der­med hele Oslo.

Han demon­stre­rer at han ikke har for­stått noen ting. Det er for­di Bymiljø­eta­ten og poli­ti­et ikke hånd­he­ver ulov­lig­he­ter i tra­fik­ken at folk rea­ge­rer. Dess­ver­re kan poli­ker­ne i Oslo gjø­re lite med det syk­kel­fiendt­li­ge poli­ti­et. Men de kan ryd­de opp i Bymiljø­eta­ten og sør­ge for at de hånd­he­ver. Så len­ge poli­ti­ker­ne ikke gjør det, da må de reg­ne med at de som lider under poli­ti­ker­nes svik, gjør hva de kan med de mid­ler man har til rådighet. 

Vi kan også lese om and­re ini­tia­ti­ver for å hånd­heve tra­fikk­reg­ler for å gjø­re det tryg­ge­re for folk å syk­le. Men ved må ut av Nor­ge for å fin­ne slikt. I Nor­ge, der snak­ker man gjer­ne om å frem­me syk­ling. Men i prak­sis prio­ri­te­rer man bil. Man er i alle fall i prin­sip­pet for å leg­ge til ret­te for syk­kel, kan­skje mer­ker man også syk­kel­felt. Men det må for all del ikke hånd­he­ves, for det vil være til ska­de for de hel­li­ge bilistene. 

En som jeg får vel­ge å kal­le en tid­li­ge­re sam­ferd­sels­po­li­ti­ker i Oslo sa for en del år siden at det­te var en sek­tor som er vel­dig etat­styrt. Poli­tis­ke sig­na­ler når vans­ke­lig gjen­nom. Det ser ut til å være slik fort­satt. Ingen av byrå­de­ne med ansvar for det­te har tatt tak i pro­ble­met for å ryd­de opp i det. De har i alle fall ikke klart det. Bil­fe­ti­sjis­men synes å være like rot­fes­tet i Bymiljø­eta­ten som den er i Sta­tens vegvesen.

Når det lages syk­kel­felt eller skil­tes stengt for motor­kjøre­tøy­er, osv, da bør det­te hånd­he­ves fra dag én. I Nor­ge lar man pro­ble­me­ne få set­te seg, og begyn­ner ikke å hånd­heve før pro­ble­met vir­ke­lig har blitt alvor­lig — og da er det egent­lig for sent. 

Når det gjel­der hånd­he­ving av tra­fikk­re­gu­le­ring i Oslo, har vi den gans­ke absur­de situa­sjon at hvis noen kjø­rer bil på en syk­kel­vei, da hører hånd­he­vin­gen under politiet. 

Poli­ti­et er en bil­et­at som bryr seg lite om gåen­de og enda mind­re om folk som syk­ler. Prøv å vars­le poli­ti­et om ulov­lig kjø­ring på en syk­kel­vei, f.eks. på Nor­ges mest tra­fik­ker­te syk­kel­vei, den såkal­te “Tour de Finance”-ruten, og de vil ha seg fra­bedt sli­ke for­styr­rel­ser. Men skul­le en per­son på syk­kel beve­ge seg ut på bilis­te­nes hel­li­ge grunn, da ryk­ker poli­tet ut umid­del­part. Men skul­le bilis­ten stop­pe, for å par­ke­re på syk­kel­vei­en, da kan kom­mu­nens bybe­tjen­ter skri­ve ut gebyr. Jeg har man­ge gan­ger tenkt at bybe­tjen­te­nes kom­pe­tan­se bur­de utvi­des, slik at de kan skri­ve ut bøter/gebyrer også for ulov­lig kjø­ring, ikke bare ulov­lig par­ke­ring. Men så len­ge Bymiljø­eta­ten og bybe­tjen­te­ne ikke hånd­he­ver det de fak­tisk har kom­pe­tan­se til å hånd­heve, da har det ingen hen­sikt å argu­men­te­re for å utvi­de deres kompetanse. 

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykist­for­enin­gens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syk­list­for­enin­gen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Gras­rot­an­de­len må gå til loka­le for­enin­ger, så jeg håper and­re lokal­lag også benyt­ter den mulig­he­ten. Men jeg har ikke noen detal­jer om det­te. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

Løgnhistorier om parkering fra Jarle Aabø og Oslo flaggfabrikk

At Jar­le Aabø sta­dig farer med løgn i sin iver etter å omdan­ne byen til et nett­verk av motor­vei­er som for­bin­der asfal­ter­te par­ke­rings­plas­ser, er vi vant til. Det er åpen­bart hans meto­de som “infor­ma­sjons­råd­gi­ver”. Men her lar åpen­bart også Oslo flagg­fab­rikk seg bru­ke i det spil­let. Skjønt det er ikke uvan­lig å høre mye tøv fra han­delstan­den også.

“Jar­le Aabø-pos­ten”, også kjent som Face­bo­ok­grup­penJa til bilen i Oslo,  skri­ver han føl­gen­de tåre­våte his­to­rie: Con­ti­nue read­ing Løgn­his­to­ri­er om par­ke­ring fra Jar­le Aabø og Oslo flagg­fab­rikk

En “sosial” parkeringspolitikk

En gang fan­tes det noe som het “sosi­al bolig­po­li­tikk”. Kom­mu­nen så det som en av sine opp­ga­ver å skaf­fe folk et sted å bo, slik at også folk som ikke er vel­dig rike kan få en bolig. Kom­mu­nen eide boli­ger som ble leid ut til vans­ke­lig­stil­te, til en rela­tivt lav hus­leie. Men det er len­ge siden det­te for­svant. Alt er over­latt til mar­ke­det. Oslo kom­mu­ne lei­er ut sine boli­ger til “mar­keds­pris”, hva nå det måt­te være.

Oslos bolig­drift er “for pro­fit”. Vi kun­ne nylig lese at Oslo tje­ner mil­li­ar­der på å leie ut boli­ger til vans­ke­lig­stil­te, og opp­trer som Oslos ver­ste bolig­hai. Nå har kom­mu­nen pro­te­stert mot beskri­vel­sen, og viser til at de bru­ker 300 mil­lio­ner i året på ved­li­ke­hold. Men det er mind­re enn hva Oslo hvert år tar ut av bolig­drif­ten som utbytte.

Hvis Oslo kom­mu­ne skal bidra til en slik unød­ven­dig luk­sus som en bolig, da skal det selv­sagt skje på for­ret­nings­mes­sig grunn­lag og kom­mu­nen skal tje­ne pen­ger på dette.

Når det der­imot gjel­der sli­ke livs­nød­ven­dig­he­ter for byens vans­ke­lig­stil­te, som par­ke­ring for bilen, da har Oslo kom­mu­nes prin­sipp vært at det skal være gra­tis, og slik er det fortsatt.

Con­ti­nue read­ing En “sosi­al” par­ke­rings­po­li­tikk

Vis oss pisken, Hallstein Bjercke

Et man­tra for Venst­res Hall­stein Bjercke har blitt at man må bru­ke mer gul­rot og mind­re pisk i miljø­po­li­tik­ken i Oslo. Det er en vel­klin­gen­de, men akk så inn­holdstom reto­rikk. Det blir som den reto­ris­ke figu­re­ne “sli­te­ren”, som fra tid til annen duk­ker opp i poli­tis­ke debat­ter. Jeg har for­søkt å spør­re hvem dis­se “sli­ter­ne” er, men ingen har til nå klart å gi et godt svar.

Nå går spørs­må­let til Venst­re og Hall­stein Bjercke: Legg fram pis­ken, eller gi oss i det mins­te kon­kre­te eksemp­ler på bruk av pisk i Oslos miljø­po­li­tikk, som Venst­re og Hall­stein Bjercke er mot­stan­der av. Poli­tik­ken inne­hol­der alt for mye gene­rell reto­risk og inn­holds­løs sva­da. Vær kon­kret, Hall­stein Bjercke, slik at vi kan se hva du egent­lig mener.

For­tell oss også hvil­ke gul­røt­ter du vil dele ut.

Con­ti­nue read­ing Vis oss pis­ken, Hall­stein Bjercke

Å redusere gulrotforsyningen er ikke å svinge pisken

Oppo­si­sjo­nen vil ha bed­re mil­jø, fle­re gul­røt­ter og mind­re pisk”, kun­ne vi nylig lese i Oslo­by. “Så langt opp­le­ver jeg at de bru­ker for mye pisk og for lite gul­rot” sa Venst­res Hall­stein Bjercke. Som om det ikke har blitt delt ut nok gul­røt­ter. Man har f.eks. kun­net bru­ke omtrent halve gate­area­let til par­ke­ring, stort sett gra­tis, til hin­der for kol­lek­tiv­tra­fikk og vare­le­ve­ring, til hin­der og fare for syk­lis­ter, og til fare for fot­gjen­ge­re. Sta­ten pøser på med gul­røt­ter ved at bilis­ter kan få en stor skatte­fri for­del fra arbeids­gi­ver, ved at arbeids­gi­ver beta­ler par­ke­ring. (Nei­da, den er ikke gra­tis selv om bilis­ten slip­per å beta­le. Den beta­les av noen, og skatte­reg­le­ne gjør at mye av den reg­nin­gen også hav­ner hos fellesskapet.)

I til­legg har det vært brukt mil­li­ar­der på tun­ne­ler og sto­re vei­pro­sjek­ter som skal gjø­re at bilis­ter kom­mer for­te­re fram. Pro­ble­met er ikke at det ikke har vært brukt gul­røt­ter. Pro­ble­met er at det har vært brukt alt for man­ge og for sto­re gul­røt­ter. Men de har blitt for­delt helt feil.

Om dagens oppo­si­sjon mener at det f.eks. har gått for sent med å etab­le­re beboer­par­ke­ring, så kan man bare min­ne dagens oppo­si­sjon at had­de byråd i for­ri­ge peri­ode, som tok slutt for under et halvt år siden. Det var vel Høyre/FrP som i sin tid avvik­let det som fan­tes av beboer­par­ke­ring i Oslo. Etter man­ge år med feil­prio­ri­te­rin­ger has­ter det å få gjort noe, og det er bra at dagens byråd gjør noe med det man tid­li­ge­re bare snak­ket om i fest­ta­ler.

Con­ti­nue read­ing Å redu­se­re gul­rot­for­sy­nin­gen er ikke å svin­ge pis­ken

Gateparkering og snørydding: Oslo Høyre danser etter bilhornet

Nå star­ter kam­pen om plas­sen, skri­ver Aften­pos­tens Hil­de Lund­gaard i ingres­sen til sin kom­men­tar “Når syk­ke­len blir hel­lig ku”. Hun bom­mer grovt. Det er bilen som har vært en hel­lig ku alt for len­ge., og kam­pen om plas­sen star­tet for len­ge siden. Det som utløs­te dis­ku­sjo­nen og tutin­gen den­ne gan­gen, var at Bymiljø­eta­ten prio­ri­ter­te syk­lis­ter ved snø­ryd­ding. Gate­par­ker­te biler hind­rer snø­ryd­ding i gate­ne, og gjør det i prak­sis umu­lig å ryd­de syk­kel­felt på en god måte. Der­for må man gjor­de som man nå tes­tet for førs­te gang: Ved vars­let snø­fall set­ter man ut skilt med par­ke­ring for­budt, slik at det er mulig å ryd­de gaten ordent­lig. Det ble da vans­ke­li­ge­re for eier­ne å par­ke­re de hel­li­ge kyr­ne sine, og da star­tet rautingen.

Hil­de Lund­gaard skriver:

Man­ge syk­lis­ter eier også en bil. Som må ha et sted å stå når vi lar være å bru­ke den. I ind­re by er kam­pen om dis­se ste­de­ne som kjent alle­re­de en ope­ra­sjon som ikke bidrar til sin­nets munterhet.”

Con­ti­nue read­ing Gate­par­ke­ring og snø­ryd­ding: Oslo Høy­re dan­ser etter bil­hor­net

Mobbing av gateparkerende bilister???

Kraf­tig reak­sjon på nye par­ke­rings­be­stem­mel­ser i Oslo” kan vi lese i Oslo­by. Eller som det står langt mer tenden­siøst i papir­ut­ga­ven: “Oslo mob­ber bil­ei­ere”.

SIMG_1618_DxO

Hva er så rea­li­te­ten i den­ne “mob­bin­gen”? Oslo kom­mu­ne har utvi­det den tiden hvor man må beta­le for å par­ke­re i gate­ne, slik at man må beta­le fram til kl. 20.00. Tenk noe så for­fer­de­lig: Man kan ikke hen­set­te bilen gra­tis på fel­les­area­le­ne like len­ge som man kun­ne før.

Con­ti­nue read­ing Mob­bing av gate­par­ke­ren­de bilis­ter???

Grønn skattekommisjon feiger ut om arbeidsgiverbetalt parkering

Noe av det vik­tigs­te man kan gjø­re for å begren­se bil­bruk, er å fjer­ne det skatte­frie frynse­go­det par­ke­ring betalt av arbeids­gi­ver. “Grønn skatte­kom­mi­sjon” skri­ver (pkt. 9.2.3.7):

Til­gang til (gra­tis) par­ke­ringsplass er vik­tig for valg av trans­port­mid­del, sær­lig i bymes­si­ge strøk der det er kna­pp­het på par­ke­ringsplas­ser eller kost­na­de­ne ved par­ke­ring er høye. For­de­len av gra­tis par­ke­ring på arbeids­plas­sen er en natu­ral­ytel­se som ikke skatt­leg­ges. Den mang­len­de skatt­leg­gin­gen skyl­des at det er kom­pli­sert å skatt­leg­ge den­ne for­de­len på en hen­sikts­mes­sig måte. ”

Situa­sjo­nen er menings­løs. Det enes­te frynse­go­det som har en bety­de­lig øko­no­misk ver­di som fort­satt er skatte­fritt, er et frynse­gode som direk­te opp­ford­rer til uøns­ket adferd. Adgang til par­ke­ring er noe av det som ster­kest påvir­ker folk til å vel­ge bil.

Jeg har sett at man­ge har hev­det at det­te er så vans­ke­lig, slik “grønn skatte­kom­mi­sjon også gjen­tar. Det er mulig at nors­ke poli­ti­ke­re og skatte­by­rå­kra­ter er dum­me­re enn sine svens­ke kol­le­ger. For i Sve­ri­ge blir sli­ke ytel­ser skatt­lagt.

Jeg har for­søkt å fin­ne utred­nin­ger om det­te, men jeg har i alle fall ikke vært i stand til å fin­ne noen. Bare de van­li­ge, gans­ke ube­grun­ne­de påstan­de­ne om at det skal være så vans­ke­lig. Det hele synes å være basert på at om man bare gjen­tar en påstand ofte nok, så blir det til slutt “sant”, og ingen stil­ler kri­tis­ke spørsmål.

Con­ti­nue read­ing Grønn skatte­kom­mi­sjon fei­ger ut om arbeids­gi­ver­be­talt par­ke­ring

Idiotløsninger i Kirkeveien

Oslo kan by på man­ge idio­tis­ke tra­fikk­løs­nin­ger. Å kåre den dum­mes­te vil være umu­lig.. Det er for man­ge kan­di­da­ter og kon­kur­ran­sen vil­le bli for hard. Men Kirke­vei­en mel­lom Mid­delt­huns gt og Sørkedalsveien/Majorstuveien vil­le ha vært en finalekandidat.

Oslo har som kjent i alt for man­ge år vært styrt av poli­ti­ke­re for hvem bilen er hel­lig, og som har ment at noe av det vik­tigs­te man kan bru­ke fel­les­are­al til, er par­ke­ring av biler. Deres kjær­lig­het til bilen og til­be­del­se gjen­nom å til­by bilis­te­ne par­ke­rings­plas­ser har vært en av de vik­tigs­te hind­rin­ge­ne mot å rea­li­se­re den len­ge resir­ku­ler­te, men ald­ri rea­li­ser­te hovedsykkelveiplanen.

Con­ti­nue read­ing Idiot­løs­nin­ger i Kirke­vei­en

Handelstandens drømmegater

Han­delstan­den og gård­ei­ere tvi­hol­der på at byen må ha bil­tra­fikk og gate­par­ke­ring.  Det ver­ste er visst at det leg­ges til ret­te for syk­kel, for syk­lis­ter syk­ler bare for­bi og ser ikker butik­ke­ne, mens alle bilis­ter par­ke­rer og bidrar til liv. Når gate­par­ke­ring for­svin­ner for­svin­ner kun­de­ne sier de. Det svir­rer rundt med tall om han­delstan­den taper 1 mill for hver par­ke­rings­plass som for­svin­ner. Som van­lig doku­men­ter­te de ikke noe, de plei­er ikke gjø­re det.

Men vi må ikke glem­me at gate­pa­re­ring er vik­ti­ge ele­men­ter i en leven­de by”,

sier Mor­ten Sand­berg i hoved­or­ga­ni­sa­sjo­nen Vir­ke til Aftenposten/Osloby (fin­ner den bare i papir­ut­ga­ven). Det­te er en vand­ring i noen av de leven­de gate­ne som han­delstan­den og Mor­ten Sand­berg i Vir­ke liker stå godt, og noen sten­døde gater. Jeg har tid­li­ge­re besøkt han­dels­stan­dens og gård­ei­er­nes drøm­me­plass, Frid­tjof Nan­sens plass, så jeg skal ikke inn­om der den­ne gan­gen. Con­ti­nue read­ing Han­delstan­dens drøm­mega­ter