Tag Archives: Parkering

Søndag er vel de “syndige helgenene” tilbake

Søn­dag 2. novem­ber er “Alle hel­gens dag”. Det er den dagen man­ge besø­ker kirke­går­de­ne for å se til grav­ste­de­ne til sine kjæ­re. Jeg skal ikke mene noe om hvor­vidt de fin­nes hel­ge­ner og hvor dis­se even­tu­elt er. Men ett er i alle fall gans­ke sik­kert: De kom­mer ikke i bil!

Alt for man­ge set­ter seg i sine biler og tar det for gitt at man skal kun­ne par­ke­re ved kirke­går­de­ne på en dag som den­ne. Når alt for man­ge vel­ger å kjø­re bil til sam­me sted, opp­står det en slags masse­psy­ko­se blant bilis­ter, som synes å tro at man da kan par­ke­re over alt — f.eks. i syk­kel­felt. Par­ke­rings­reg­ler gjel­der visst ikke, om det bare er nok parkeringssyndere.

I Mono­litt­vei­en, langs Vest­re grav­lund er det syk­kel­felt, og det er en del av det som påstås å være et hoved­syk­kel­vei­nett i Oslo.

Con­ti­nue read­ing Søn­dag er vel de “syn­di­ge hel­ge­ne­ne” til­ba­ke

Karenslyst allé — parkering i sykkelfeltet

Lør­dag syk­let jeg av uli­ke grun­ner en tur til Skøy­en. Som syk­list er det all­tid depri­me­ren­de å være i Karens­lyst allé. Det er syk­kel­felt på beg­ge sider, i alle fall på deler av strek­nin­gen (men det bur­de selv­sagt vært syk­kel­felt langs hele strek­nin­gen). Men det er i prak­sis ubru­ke­lig på grunn av alle de par­ker­te bile­ne. Her bør Bymiljø­eta­ten nær­mest kon­ti­nu­er­lig patrul­je­re strek­nin­gen — gjer­ne på syk­kel. Dess­uten må geby­re­ne for å par­ke­re i syk­kel­felt økes kraf­tig. Det er gans­ke menings­løst at det ikke skil­les mel­lom å par­ke­re der det er “par­ke­ring for­budt”, og der det er “all stans for­budt”, som i syk­kel­felt. Til sam­me­lig­ning: I Frank­ri­ke ble bøte­ne for å par­ke­re i syk­kel­felt økt fra 35€ (ca 280kr) til 135€ (ca 1080kr), som et av fle­re til­tak for å frem­me aktiv mobi­li­tet, som syk­ling selv­føl­ge­lig er.

Her er lør­da­gens lil­le kaval­ka­de fra Karens­lyst allé.

WIMG_3302_DxOWIMG_3304_DxOWIMG_3307_DxO Con­ti­nue read­ing Karens­lyst allé — par­ke­ring i syk­kel­fel­tet

Blir dere ferdig med denne til 17. mai, @gurimelby?

Bog­stad­vei­en kan bli fer­dig til 17. mai har vi lest. Da er vir­ke­lig bil- og par­ke­rings­hel­ve­tet løs i den gaten. Jeg skal kom­me til­ba­ke til Bog­stad­vei­en sene­re. Men som svar på kri­tikk for­di det ikke er til­rette­lagt for syk­kel, har du, Guri Mel­by, sagt at trikk og syk­kel ikke er en god kom­bi­na­sjon. Det har du rett i, selv om det selv­sagt bur­de vært lagt til ret­te for f.eks. hand­len­de på syk­kel likevel.

Hovedsykkelvei_HegdehaugenMen det er ikke noe alte­ran­tiv som er til­rette­lagt for syk­kel. Det er noe som Oslo kom­mu­ne påstår er en hoved­syk­kel­vei. Kom­mu­nen er til og med frekk nok til å mar­ke­re den som “fer­dig” på sitt kart over sta­tus på hoved­syk­kel­vei­net­tet. Det kan bare bety at de ansvar­li­ge i Oslo kom­mu­ne ikke vet hvor­dan det fak­tisk er, eller at ambi­sjons­ni­vå­et er så skam­me­lig lavt at man kan si at det ikke fin­nes noen ambi­sjo­ner i det hele tatt. Din for­gjen­ger i byråds­sto­len, Ola Elve­stu­en, uttal­te seg noen gan­ger som om han trod­de det eksis­ter­te en syk­kel­vei i det­te områ­det. Jeg håper du vet bed­re, Guri Mel­by.

Når Bog­sta­vei­en igjen åpnes for bil­kø, bør selv­føl­ge­lig også hoved­syk­kel­vei­en være klar. Den bur­de egent­lig ha vært klar len­ge før dere begyn­te å ten­ke på å gjø­re noe med Bog­stad­vei­en. Det er ikke så mye som skal til, bare litt maling, kan­skje litt asfalt og noen skilt.

Con­ti­nue read­ing Blir dere fer­dig med den­ne til 17. mai, @gurimelby?

Fjern all gateparkering

I 1999 gjor­de Oslo kom­mu­ne en stor feil. Da opp­he­vet man dato­par­ke­rin­gen. Nå er ikke dato­par­ke­ring et godt sys­tem, så jeg øns­ker ikke det til­ba­ke. Men over nat­ten dob­let man det gate­area­let som bilis­te­ne kun­ne okku­pe­re til par­ke­ring, og det ble til­sva­ren­de mind­re are­al til­gjene­lig for and­re tra­fikkan­ter, f.eks. syk­lis­ter. Det­te er en feil som bør ret­tes opp. Ikke ved at man går til­ba­ke til dato­par­ke­ring, men ved at man fri­gjør gate­are­al ved å fjer­ne gateparkering.

I sto­re deler av Oslo er halv­par­ten av gate­area­let, noen gan­ger mer, tatt i bruk til par­ke­ring, som regel gra­tis. Det er menings­løst å bru­ke fel­les­area­ler til det­te, og det er en mas­siv sub­si­die­ring av byens bilis­ter. Vi kan vel reg­ne med at hver par­ker­te bil leg­ger beslag på ca 20 kvad­rat­me­ter. I Oslo var tomte­pri­sen i 2012 et sted mel­lom 10.000 og 30.000 kro­ner pr kvad­rat­me­ter.  Pri­sen varie­rer etter hvor i byen man er, og de lær­de stri­des om hva som er rea­lis­tisk pris. Det betyr at bare tomte­pri­sen for hver par­ke­rings­plass er et sted mel­lom 200.000 og 600.000 kr. Det er menings­løst at det­te stil­les gra­tis til bilis­te­nes dis­po­si­sjon. Hvor man­ge par­ke­rings­plas­ser det er i Oslos gater, tror jeg ingen har over­sikt over. Så det er ikke mulig å tall­fes­te Oslo kom­mu­nes sub­si­die­ring av Oslos bilis­ter ved å la dem par­ke­re på gaten.

Con­ti­nue read­ing Fjern all gate­par­ke­ring

Trafikkfarlige parkeringsregler for el-biler

Det er vel­kjent at alt for man­ge poli­ti­ke­re har fått elekt­ro­sjokk og har gitt el-bilis­te­ne menings­løst man­ge sub­si­di­er og for­de­ler. Det er åpen­bart at norsk poli­tikk fort­satt domi­ne­res av sto­re gut­ter som liker å leke med biler, og som gjør alt for at de skal kun­ne fort­set­te med det.

En av reg­le­ne som må være resul­tat av en full­sten­dig kort­slut­ning hos de som vil­le kas­te for­de­ler etter el-bil­ste­ne er For­skrift om offent­lig par­ke­rings­re­gu­le­ring og par­ke­rings­ge­byr § 9. Den­nes førs­te ledd lyder:

Kjøre­tøy­et skal plas­se­res som anvist ved skilt eller opp­mer­king, og innen­for opp­mer­ket felt der det­te fin­nes. Kjøre­tøy­et skal plas­se­res i fel­tets lengde­ret­ning. Elekt­risk og hydro­gen­dre­vet motor­vogn kan like­vel par­ke­re på tvers av fel­tets lengde­ret­ning der­som alle hju­le­ne er innen­for fel­tet og over­hen­get ut over fel­tet ikke over­sti­ger 40 centi­me­ter på hver side. På dis­se vil­kår kan fle­re sli­ke motor­vog­ner par­ke­re i sam­me felt.”

Con­ti­nue read­ing Tra­fikk­far­li­ge par­ke­rings­reg­ler for el-biler

Er gateparkering viktigere enn fremkommelighet og trygghet for syklister?

Poli­tikk er å tref­fe valg. Man kan ikke si ja til alt. Å prio­ri­te­re betyr å si at noe er vik­ti­ge­re og der­for skal set­tes foran annet. Det betyr ikke å set­te alt på topp, slik alt for man­ge poli­ti­ke­re synes å tro når de “prio­ri­te­rer” noe.

I Oslo er vi vant til å høre at poli­ti­ke­re lover sat­sing på syk­kel. De har lovet det­te i 35 år. Tid­li­ge­re sam­ferd­sels­by­råd Peter N Myh­re var i 2005 frei­dig nok til å love at Oslo skul­le bli Nor­ges bes­te syk­kel­by, uten at det er mulig å se noe som tydet på at han aktet å gjen­nom­føre det. Nåvæ­ren­de byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land har også lovet mer sat­sing på syk­kel. Hoved­syk­kel­vei­net­tet skal stå fer­dig om 2–3 år, lovet han for to år siden. To år har gått, og jeg har sterk tvil om at noe hoved­syk­kel­vei­nett bli stå fer­dig om et år. Vi ser en bed­ring. Men det går lang­somt — alt for langsomt.

Skal man kom­me noen vei i Oslo må poli­ti­ker­ne vise mot og vil­je til å ta tak i det som er hoved­pro­ble­met: Det mes­te av til­gjen­ge­lig are­al er i dag okku­pert av bilis­ter til par­ke­ring, men poli­ti­ker­nes vel­sig­nel­se. Det nyt­ter ikke å tro at det skal vokse fram nye area­ler som kan dis­po­ne­res til syk­kel­vei­er. Man må omdis­po­ne­re are­al, først og fremst area­ler som i dag bru­kes til par­ke­ring. Før poli­ti­ker­ne erkjen­ner det­te og er vil­li­ge til å gjen­nom­føre litt vans­ke­li­ge omprio­ri­te­rin­ger, kom­mer det ikke til å bli noen vesent­lig bed­rin­ger for syk­lis­ter i Oslo.

Når man lover alt til alle blir gjer­ne beslut­nings­ve­gring resul­ta­tet. Det tje­ner de som har for­del av sta­tus quo, i det­te til­fel­let bilis­te­ne. Men det å ikke tref­fe et valg er også et valg. De reel­le prio­ri­te­rin­ge­ne viser seg i det man gjør, ikke i det man sier. I prak­sis sier Oslos poli­ti­ke­re at gate­par­ke­ring er vik­ti­ge­re enn frem­kom­me­lig­het og trygg­het for syk­lis­ter. Folk som blir sub­si­di­ert med par­ke­rings­plass på offent­lig grunn er vik­ti­ge­re enn folk som syk­ler. Vi får leg­ge til at gate­par­ke­ring også hind­rer frem­kom­me­lig­het for kol­lek­tiv­trans­port, gjør vare­le­ve­ring vans­ke­li­ge­re og hind­rer frem­kom­me­lig­he­ten for bilis­ter som fak­tisk skal fra et sted til et annet. Men jeg har fokus på syk­lis­ter. Det er ikke syk­lis­ter som ska­per pro­ble­mer for frem­kom­me­lig­he­ten, det er alle de par­ker­te bilene. 

Con­ti­nue read­ing Er gate­par­ke­ring vik­ti­ge­re enn frem­kom­me­lig­het og trygg­het for syk­lis­ter?

Toveis sykling i ellers enveisregulert gate

La oss ta det førs­te først: Det er ikke et spørs­mål om å syk­le mot enveis­kjø­ring. Når en gate er regu­lert slik at den ikke er enveis­kjørt for syk­lis­ter, da syk­ler man ikke mot enveis­kjø­ring. Da er det toveis syk­ling i ellers enveis­re­gu­lert gate. Jeg har selv syn­det her og skre­vet om “syk­ling mot enveis­kjø­ring” fle­re gan­ger. Men det skal ikke skje igjen. Unn­tatt når det fak­tisk er syk­ling mot enveis­kjø­ring i gater som er enveis­kjørt for alle. Dess­ver­re er det fort­satt slik i de fles­te enveis­re­gu­ler­te gater i Nor­ge. Jeg bedri­ver sivil uly­dig­het og syk­ler ofte mot enveis­kjø­ring i sli­ke gater. I val­get mel­lom sik­ker­het for meg som syk­list og å føl­ge reg­le­ne, gir sva­ret seg selv.

Nå kan vi lese at den røde løpe­ren skal rul­les ut i Trond­heim. De skal få røde syk­kel­felt i sen­trum med syk­ling i beg­ge ret­nin­ger, i gater som ellers er enveis­kjørt. Gra­tu­le­rer! De skal være fer­dig før syk­kel­kon­fe­ran­sen i Trond­heim i sep­tem­ber. Dit skal jeg, og da håper jeg det blir mulig å prø­ve dem. Og jeg håper de sør­ger for så nitid tra­fikk­over­vå­king at de kla­rer å hol­de par­ko­ma­ne bilis­ter borte fra syk­kel­fel­tet.  Con­ti­nue read­ing Toveis syk­ling i ellers enveis­re­gu­lert gate

Hvor mye penger bruker Oslo på å subsidiere bilisters parkering?

Et av de størs­te hind­re­ne for å bed­re for­hol­de­ne for syk­lis­ter i Oslo er par­ke­ring. Oslo mang­ler ikke plass. Men all til­gjen­ge­lig plass er i prak­sis okku­pert av bilis­ter, med poli­ti­ker­nes vel­sig­nel­se. Man synes å ha slags naiv tro på at det en vak­ker dag skal duk­ke opp nye og ubruk­te area­ler i Oslo, og da skal vi byg­ge ut syk­kel­vei­er. Poli­ti­ker­ne er vel­dig for syk­kel­vei­er. Pro­ble­met er bare at de er enda mer for biler og par­ke­rings­plas­ser. Poli­ti­ke­re er for alt som er bra. Å prio­ri­te­re betyr på poli­ti­kersk å set­te alt på topp, ikke å si at noe er mind­re vik­tig og må vike. Da blir resul­ta­tet som det blir. Det­te er det som påstås å være hoved­syk­kel­vei fra Frog­ner­par­ken til Sen­trum. Det ingen tvil om hva poli­ti­ker­ne har prio­ri­tert her: Par­ke­ring — i det som skul­le vært hovedsykkelvei.

Man kan godt hev­de at kom­mu­nen har et ansvar for å leg­ge til ret­te for at også folk som bor i byen kan ha bil. Selv om jeg og gans­ke man­ge and­re kan kla­re oss alde­les utmer­ket uten bil, så bor det folk i byen som er avhen­gig av bil — i alle fall like avhen­gig som folk uten­for byene. Men det er ingen grunn til at kom­mu­nen også skal beta­le for folks par­ke­ring. Og vi kan leg­ge til at det ikke er en kom­mu­nal opp­ga­ve å leg­ge til ret­te for at folk kan kjø­re bil til jobb.

Vi skal ikke langt uten­for sen­trum før de fles­te par­ke­rings­plas­ser er gra­tis. Selv bor jeg på Frog­ner. Der kan det være vans­ke­lig å fin­ne par­ke­ring. Men de aller fles­te plas­ser man kan fin­ne er gra­tis. Det er også plas­se­ne på bil­det over, i “hoved­syk­kel­vei­en”. De er en gave fra Oslo kom­mu­ne til byens bilister.

Con­ti­nue read­ing Hvor mye pen­ger bru­ker Oslo på å sub­si­di­ere bilis­ters par­ke­ring?

Snu parkeringsregelen: Bare lov å parkere når det er skiltet

Kla­rer vi i dag å ten­ke oss at vi ikke skal så man­ge år til­ba­ke før folk tok det som en selv­føl­ge at det var lov å røy­ke alle ste­der hvor det ikke var et uttryk­ke­lig for­bud? Hel­dig­vis for­svant det i 1997, og sis­te rest for­svant da også ser­ve­rings­ste­de­ne ble røyk­frie 1. juni 2004. Når har vi den selv­sag­te regel at det bare er lov å røy­ke der det uttryk­ke­lig står at det er til­latt (på ste­der hvor det er lov­lig å til­la­te røy­king). Det blir sta­dig fær­re sli­ke steder.

Men vi har fort­satt en like tåpe­lig regel som den som tid­li­ge­re gjaldt for røy­king. Vi har den når det gjel­der par­ke­ring. Man ser det nær­mest som en men­neske­rett å kun­ne hen­set­te sin bil hvor som helst, så len­ge det ikke er skil­tet at det er for­budt. Akku­rat som røy­ker­ne så det som en men­neske­rett å kun­ne røy­ke alle ste­der hvor det ikke uttryk­ke­lig var forbudt.

Hvis det i en peri­ode mang­ler et skilt som for­byr par­ke­ring, tar det ikke langt tid før plas­sen er okku­pert av bilis­ter. Det er ikke så len­ge det mang­let et slikt skilt nederst i Dron­ning Mauds gate.

W9376985433_971b2996a0_o

Con­ti­nue read­ing Snu par­ke­rings­re­ge­len: Bare lov å par­ke­re når det er skil­tet

Fjern skattefordelen ved jobbparkering!

Et av de få frynse­go­der av betyd­ning som ikke skatt­leg­ges er par­ke­ring betalt av arbeids­gi­ver. Gra­tis mat i kan­ti­nen skatt­leg­ges, aviser skatt­leg­ges, tele­fon skatt­leg­ges (med mulig­het for noen skatte­frie mini­mum, som ikke er sto­re), betalt kol­lek­tiv­trans­port skatt­leg­ges og firma­bi­ler blir selv­føl­ge­lig beskat­tet. Men par­ke­rings­plass betalt av arbeids­gi­ver, det er skatte­fritt. Det er et frynse­gode som kan ha vir­ke­lig stor ver­di. Jeg vet ikke hva man må beta­le for leie av en par­ke­rings­plass sen­tralt i våre sto­re byer, ut over at vi betal­te 2.200 kr pr måned for den gara­sjen vi lei­de på Frog­ner i Oslo. Men jeg vil tro at 2.000 pr måned er et for­sik­tig anslag. Det vil si en for­del verdt 24.000 kr pr år som ikke beskattes.

Det er et uttalt mål å redu­se­re bil­bru­ken og få folk til hel­ler å bru­ke kol­lek­tiv­trans­port og syk­kel. Da er det menings­løst å gi en skatte­for­del som sti­mu­le­rer til hand­lin­ger som går i stikk mot­satt ret­ning. Hvis man skal bru­ke skatte­sys­te­met aktivt på det­te områ­det, så må det være for å sti­mu­le­re til bruk av kol­lek­tiv­trans­port og syk­kel. Man kan gjer­ne til­stre­be nøy­tra­li­tet i skatte­sys­te­met, men det kan i alle fall ikke være slik at det opp­ford­re til hand­lin­ger man øns­ker å begrense.

Con­ti­nue read­ing Fjern skatte­for­de­len ved jobb­par­ke­ring!