Tag Archives: Parkering

Var det parkering man skulle legge til rette for i Ullevålsveien?

Det arbei­des med syk­kel­felt i Ulle­våls­vei­en. Her byg­ges syk­kel­felt, har vi kun­net lese. Men når arbei­det begyn­ner å nær­me seg slut­ten kan vi lure på om det vir­ke­lig var syk­kel­felt man vil­le bygge.

Det synes som om man har vært langt mer opp­tatt av å byg­ge par­ke­rings­lom­mer enn av å lage syk­kel­felt. Da begyn­ner man også å skjøn­ne hvor­for det har tatt så lang tid. Det er hel­ler ikke sær­lig over­ras­ken­de at det sit­ten­de byrå­det er mer opp­tatt av par­ke­rings­plas­ser enn av å leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for syklister.

Con­ti­nue read­ing Var det par­ke­ring man skul­le leg­ge til ret­te for i Ulle­våls­vei­en?

Sykkelproblem: Feilparkerte biler

sykkelvei_feilparkeringBilis­ter har en lei tendens til å tro at det “ikke er så far­lig” om man “bare” sten­ger syk­kel­vei og/eller for­tau når de tar seg til ret­te på offent­lig grunn, og alle “skal bare …” , og man­ge kan åpen­bart ikke tra­fikk­reg­le­ne, kan vi lese i Rome­ri­kets blad 4. juni 2009:

– Det er tyde­lig­vis man­ge som ikke vet det. Men det er all stans for­budt i syk­kel­fel­tet. Det blir hånd­he­vet av både Skeds­mo Par­ke­ring og poli­ti­et, for­tel­ler politi­over­be­tjen­ten [Stein Brynildsen]. ”

Og han fortsetter:

Bry­nild­sen mener feil­par­ke­rin­ge­ne ska­per far­li­ge situa­sjo­ner i tra­fik­ken, spe­si­elt for syk­lis­te­ne som må ut i vei­ba­nen for å kjø­re rundt bile­ne som står parkert.”

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­pro­blem: Feil­par­ker­te biler