Tag Archives: Parkering

Ingen offentlig oppgave å skaffe folk (gratis) parkeringsplass

De fles­te til­tak for å gjø­re Oslo til en tra­fikk­mes­sig bed­re by hind­res av et pro­blem: Par­ke­ring. Bilis­te­ne har okku­pert omtrent alt til­gjen­ge­lig gate­om­rå­de og en del and­re områ­der for å hen­set­te sine blikk­bok­ser. Det er omtrent bare der par­ke­ring vil hind­re bil­tra­fikk har man restrik­sjo­ner (som i Dals­berg­sti­en). For de som bestem­mer i Oslo er folk vik­ti­ge­re jo stør­re blikk­boks de har, så at par­ke­ring hind­rer syk­lis­ter, det er helt greit for dem.

Skal Oslo, og and­re nors­ke byer, bli mer men­neske­venn­li­ge nyt­ter det ikke med noen vage løf­ter om syk­kel­felt og sat­sing på kol­lek­tiv­trans­port. Man må ta tak i hoved­pro­ble­met: Bil­tra­fik­ken må redu­se­res. Tra­fikk­area­ler må omdip­so­ne­res fra bil­tra­fikk og (bil)parkering til and­re for­mål. Oslo lider under en sam­ferd­sels­by­råd som mener det ikke er grunn til å gjø­re noe for å redu­se­re bil­tra­fikk, selv om Oslo druk­ner i biler og eksos. Da skjer det hel­ler ikke noe.

Con­ti­nue read­ing Ingen offent­lig opp­ga­ve å skaf­fe folk (gra­tis) par­ke­rings­plass

Var det parkering man skulle legge til rette for i Ullevålsveien?

Det arbei­des med syk­kel­felt i Ulle­våls­vei­en. Her byg­ges syk­kel­felt, har vi kun­net lese. Men når arbei­det begyn­ner å nær­me seg slut­ten kan vi lure på om det vir­ke­lig var syk­kel­felt man vil­le bygge.

Det synes som om man har vært langt mer opp­tatt av å byg­ge par­ke­rings­lom­mer enn av å lage syk­kel­felt. Da begyn­ner man også å skjøn­ne hvor­for det har tatt så lang tid. Det er hel­ler ikke sær­lig over­ras­ken­de at det sit­ten­de byrå­det er mer opp­tatt av par­ke­rings­plas­ser enn av å leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for syklister.

Con­ti­nue read­ing Var det par­ke­ring man skul­le leg­ge til ret­te for i Ulle­våls­vei­en?

Sykkelproblem: Feilparkerte biler

sykkelvei_feilparkeringBilis­ter har en lei tendens til å tro at det “ikke er så far­lig” om man “bare” sten­ger syk­kel­vei og/eller for­tau når de tar seg til ret­te på offent­lig grunn, og alle “skal bare …” , og man­ge kan åpen­bart ikke tra­fikk­reg­le­ne, kan vi lese i Rome­ri­kets blad 4. juni 2009:

– Det er tyde­lig­vis man­ge som ikke vet det. Men det er all stans for­budt i syk­kel­fel­tet. Det blir hånd­he­vet av både Skeds­mo Par­ke­ring og poli­ti­et, for­tel­ler politi­over­be­tjen­ten [Stein Brynildsen]. ”

Og han fortsetter:

Bry­nild­sen mener feil­par­ke­rin­ge­ne ska­per far­li­ge situa­sjo­ner i tra­fik­ken, spe­si­elt for syk­lis­te­ne som må ut i vei­ba­nen for å kjø­re rundt bile­ne som står parkert.”

Con­ti­nue read­ing Syk­kel­pro­blem: Feil­par­ker­te biler