Tag Archives: Patent

Rusk i NTNUs presentasjon av IPR-akademi

iTunes-illNTNU har etab­lert Nor­we­gi­an Aca­de­my for Intel­lec­tu­al Pro­per­ty (NAIP). Det er utmer­ket at det­te skjer. For­stå­el­sen for imma­te­ri­el­le ver­di­er og kunn­ska­pen om imma­te­ri­el­le ret­tig­he­ter må styr­kes i Nor­ge. For egen del synes jeg det er litt trist at Uni­ver­si­te­tet i Oslo ikke klar­te å ta den­ne bal­len og der­med styr­ke det alle­re­de i utgangs­punk­tet ster­ke imma­te­rial­retts­mil­jø­et der. Men man må være krea­tiv og se mulig­he­te­ne, ellers er det noen and­re som gjør det.

Men pre­sen­ta­sjo­nen fra NTNU er under­lig les­ning. Når man skal pre­sen­te­re et aka­de­mi for “intel­lec­tu­al pro­per­ty” bur­de man kun­ne ven­te at pre­sen­ta­sjo­nen er ryd­dig, i alle fall når det gjel­der nett­opp imma­te­ri­el­le rettigheter.

Con­ti­nue read­ing Rusk i NTNUs pre­sen­ta­sjon av IPR-aka­de­mi