Tag Archives: Plagiat

Stjel en sang og la den vandre

Den islands­ke kom­po­nis­ten Johann Hel­ga­son tru­er med søks­mål med påstand om at Rolv Løv­lands hit «You rise me up» er et pla­giat at Johann Hel­ga­sons «Søknu­dur». Rolv Løv­land kan ta det med knu­sen­de ro, og vil fort­satt kun­ne tje­ne mye pen­ger på noe han har tatt fra and­re — men ikke fra Johann Helgason.

Vi får star­te med ori­gi­na­len: Den irs­ke san­gen “Lon­don­der­ry Air” eller “Danny Boy”, også kjent som Nord-Irlands nasjonalsang.

Så til “You rai­se me up”, her i Johs Gro­bans inn­spil­ling. Lik­he­ten er så slå­en­de at det ikke kan være tilfeldig.

Så til Johann Hel­ga­son, er i en engelsk­språk­lig ver­sjon, “Into the light”.

 “Lon­don­der­ry Air” er kom­po­nert av den meget pro­duk­ti­ve kom­po­nis­ten Ano­ny­mous også kjent som Tra­ditio­nal. Det er lite sann­syn­lig at han kom­mer til å sak­søke noen.

Con­ti­nue read­ing Stjel en sang og la den vand­re

Musikkplagiat fra Bach til Led Zeppelin. Spilleliste

Den 5. desem­ber 2016 holdt jeg fore­drag på Opp­havs­retts­for­enin­gens jule­møte, med tit­te­len “Musikk­pla­giat, fra Johan Sebas­ti­an Bach til Led Zep­pe­lin”. Som all­tid har man mind­re tid enn man gjer­ne skul­le ha hatt, så det ble bare tid til kor­te klipp fra de musikk­ek­semp­le­ne jeg bruk­te. Og jeg måt­te ute­late en del som jeg gjer­ne skul­le ha hatt med.

Det­te er en over­sikt, med len­ker til musikk­ek­semp­le­ne jeg bruk­te, samt, samt noen eksemp­ler jeg ble nødt til å ute­late. Det har nok begren­set ver­di for de som ikke var til ste­de der.

 

Con­ti­nue read­ing Musikk­pla­giat fra Bach til Led Zep­pe­lin. Spille­lis­te

P.S. Plagiat

Fre­dag skrev jeg om musikk­pla­giat. Etter at den var pub­li­sert, kom jeg på en del poen­ger som bur­de ha vært med — selv om noen sik­kert vil mene at den var mer enn lang nok som den var.

His­to­ri­ens størs­te dra­ma­ti­ker, Wil­liam Shake­spea­re, skrev 38 skue­spill. De er pla­giat alle sam­men. Shake­spea­re fant ikke på noen av his­to­rie­ne selv. Shake­spea­res geni var hans evne til å for­tet­te en for­tel­ling til et dra­ma, ikke å ska­pe for­tel­lin­ger. Vi had­de gått glipp av mye om man den gang had­de vært like ivri­ge til å gå etter påståt­te pla­giat som man er i dag. De som skrev de verk som Shake­spea­re byg­get på, hus­kes i dag bare for­di Shake­spe­re bruk­te dem som grunn­lag for sine skuespill.

Con­ti­nue read­ing P.S. Pla­giat

Kan man stjele reklameidéer?

Salmon_SushiDet­te ble opp­rin­ne­lig skre­vet som en av de ukent­li­ge artik­le­ne Bing Hodne­land skri­ver for hegnar.no. Men den ble lagt til side for å gi plass til en annen artik­kel. Den er ikke len­ger like dags­ak­tu­ell, men pro­blem­stil­lin­gen er fort­satt aktuell.

En idé — fle­re reklame­fil­mer med men­nes­ke­lig sushi

To reklame­by­rå­er har laget rekla­me for sushi. Det ene er norsk, det and­re er japansk. «Det­te er et rent reklame­ty­ve­ri» sier rek­tor ved Mar­keds­høy­sko­len i Oslo, Trond Blind­heim, til NRK. Kan vi for­sy­ne oss fritt av and­res reklameidéer?

Con­ti­nue read­ing Kan man stje­le reklameidé­er?