Tag Archives: Podcast

Podcast og undervisning — noen refleksjoner etter et debattmøte

I går, 31.03.2011, del­tok jeg på et debatt­møte om podcast i under­vis­ning, på “Blå cafe” ved Det juri­dis­ke fakul­tet. Jeg skal ikke for­sø­ke å refe­re­re debat­ten, men pre­sen­te­rer mine egne tan­ker om det­te, bl.a. på bak­grunn av den­ne debatten.

Gene­relt er jeg til­hen­ger av at vi bru­ker fle­re kana­ler. Folk er for­skjel­li­ge. Det går ikke an å si at “man lærer best sånn eller slik”. Noen lærer best sånn, and­re lærer best slik. Noen vil få meg seg mer av det man hører, and­re får med mer av det de leser. Selv liker jeg dess­uten for­ma­tet. Jeg liker lyd­bø­ker og gode radio­pro­gram­mer, selv­føl­ge­lig også med fag­lig innhold.

Jeg liker best rent lyd­for­mat, selv om video også kan være greit. Men for­de­len med lyd er at man slip­per å se på den. Man kan høre på det­te i bilen, på spin­ningsyk­kel, mens man lager mat, osv. Video fun­ge­rer dår­lig i sli­ke sammenhenger.

Con­ti­nue read­ing Podcast og under­vis­ning — noen reflek­sjo­ner etter et debatt­møte

Ikke lenger musikk i NRKs podcasts!

Da jeg var inn­om www.nrk.no/podkast/ i dag for å sjek­ke om et pro­gram var til­gen­ge­lig som podcast (noe det ikke var), så jeg til min for­skrek­kel­se den­ne meldingen:

NRKs podkas­ter vil fra 1.juni ikke len­ger inne­hol­de noe musikk. Det betyr at noen pro­gram­mer som tid­li­ge­re ble podkas­tet ikke len­ger fin­nes her. Podkas­te­ne som du las­ter ned er nå enten fra pro­gram­mer som ikke har musikk, eller så har all musikk blitt redi­gert bort. Det er avta­le­ne NRK gjør med musikk­ret­tig­hets­ha­ver­ne som begren­ser dette.”

I novem­ber 2008 inn­gikk NRK avta­le med plate­sel­ska­per og ret­tig­hets­ha­ver­or­ga­ni­sa­sjo­ner som til­lot podcast med inn­til 70% musikk. Siden ble det redu­sert til 50%, og nå har tyde­lig­vis den­ne avta­len falt bort. Det er sær­de­les synd, og vi risi­ke­rer at man­ge pro­gram­mer nå ikke len­ger vil være til­gjen­ge­lig i den­ne for­men, eller at de bare vil være til­gjen­ge­lig i en strip­pet versjon.

Jeg vet ikke noe mer om saken enn det som står i den siter­te medlingen.

Uavhengige plateselskaper vil ikke begrense NRKs podcasting

podcast_logo_02NRK har måt­tet revi­de­re sin avta­le om bruk av musikk i podcasts. NRK har det sis­te året kun­net leg­ge ut pro­gram­mer med inn­til 70% musikk som podcast. Nå blir musikk­an­de­len redu­sert til 50%. Det er de inter­na­sjo­na­le plate­sel­ska­pe­ne, repre­sen­tert ved IFPI, som har krevd dette.

Nå har uav­hen­gi­ge plate­sel­ska­per skre­vet et åpent brev til NRK.  De skri­ver bl.a:

Der­for til­la­ter vi oss å fore­slå at dere fra nå av fyl­ler de av deres sen­din­ger som skal podkas­tes med kun 49 pro­sent musikk fra plate­sel­ska­per som er orga­ni­sert gjen­nom IFPI. De res­te­ren­de 21 pro­sen­te­ne med musikk kan dere fyl­le opp med spen­nen­de, ny musikk fra uav­hen­gi­ge plate­sel­ska­per som ikke ser noen grunn til å kre­ve sto­re penge­sum­mer utover TONO-pen­ge­ne for at musik­ken kan bli lig­gen­de ute i podkaster.”

De skri­ver også at 10% av nors­ke plate­sel­ska­per ikke er med­lem av IFPI. Her tar de nok feil. IFPI i Nor­ge har 14 med­lem­mer. FONO, som repre­sen­te­rer de uav­hen­gi­ge nors­ke plate­sel­ska­pe­ne, har til sam­men­lig­ning 122 med­lem­mer. Så sann­he­ten er at bare 10% av de nors­ke plate­sel­ska­pe­ne er med­lem­mer av IFPI. Rik­tig­nok er de sto­re kom­mer­si­el­le sel­ska­pe­ne, og der­med best­sel­ler­ne, orga­ni­sert i IFPI. Så i føl­ge IFPI står dis­se for 90–95% av sal­get. Men FONO-sel­ska­pe­ne står for 80% av utgi­vel­se­ne. Den mest spen­nen­de musik­ken utgis for det mes­te av FONO-sel­ska­pe­ne. Det betyr også at de mest inter­es­san­te radio­pro­gram­me­ne har en rela­tivt liten andel IFPI-musikk. Så om IFPI-ande­len begren­sen, vil det nep­pe være noe stort tap.

Jeg hen­ger på et lite til­legg her:

Jeg vet at man for en del år siden had­de uttryk­ket “GRAMO-frie minut­ter” i NRK. Det anga hvor mye musikk man had­de spilt som av uli­ke grun­ner falt uten­for veder­lags­plikt for utøven­de kunst­ne­re, som inn­kre­ves av GRAMO. Nå er det slik at NRK og and­re musikk­bru­ke­re må beta­le til­sva­ren­de veder­lag til Fond for utøven­de kunst­ne­re der­som det ikke skal beta­les veder­lag til GRAMO. Det var ikke god kul­tur­po­li­tikk å gjø­re det mer for­del­ak­tig å spil­le for eksem­pel USAn­ske inn­spil­lin­ger enn nors­ke. Der­for reg­ner jeg med at det uttryk­ket ikke len­ger er i bruk.

Men kan­skje bur­de man begyn­ne å tel­le IFPI-frie minut­ter når man skal vur­de­re om et pro­gram kan podcas­tes eller ikke?

En honnør til NRK

podcast_logo_02Jeg arbei­der for tiden med en podcast serie om opp­havs­rett. Til en av “epi­so­de­ne” øns­ket jeg å bru­ke et lite klipp fra pro­gram­met “Mozart og Madon­na”, sendt i juni i år. Pro­gram­met blir podcas­tet, men av en eller annen grunn var det et hull akku­rat i den aktu­el­le peri­oden. Om fei­len er hos NRK eller meg skal være usagt, men jeg had­de det i alle fall ikke.

Jeg send­te der­for en fore­spør­sel til redak­sjo­nen om det var mulig å få tak i et opp­tak av det aktu­el­le inn­sla­get (hvor kom­po­nis­ten Olav Anton Thom­me­sen snak­ker om musikk og tek­no­lo­gi), sam­ti­dig som jeg for­klar­te hva jeg vil­le bru­ke det til. Et par timer etter fikk jeg opp­ta­ket som ved­legg til en e‑post, med et øns­ke om lyk­ke til med mitt prosjekt.

Det var utmer­ket ser­vice. Jeg tol­ker det også som et sam­tyk­ke til at jeg kan bru­ke (deler av) opp­ta­ket slik jeg skis­ser­te i min forespørsel.

Undervisning som podcast for n’te gang

Spørs­må­let om å gjø­re fore­les­nin­ger og annen under­vis­ning til­gjen­ge­lig som podcast duk­ker sta­dig opp, sist på kon­fe­ran­sen “Med rett til å dele” i Tromsø. Stu­dent­par­la­men­tets repre­sen­tant sa at det­te var høy­et prio­ri­tert hos dem.

Under­vis­ning som podcast er et flott sup­ple­ment til mer tra­di­sjo­nel­le medi­er. Stu­den­te­ne vil ha det, noe jeg for­står godt. Men ingen kan få alt de øns­ker seg, hel­ler ikke stu­den­te­ne. Jeg er til­hen­ger av å gjø­re under­visng til­gjen­ge­lig også på den måten, men jeg er mot­san­der av å påleg­ge lærer­ne å gjø­re det, noe jeg nylig også har gitt uttrykk for i et inter­vju med IT-avi­sa ved UiO.

Det er fle­re grun­ner til at man ikke bør påleg­ge lære­re å podcas­te fore­les­nin­ger m.m.

Con­ti­nue read­ing Under­vis­ning som podcast for n’te gang

IT ved UiO — en generasjon på etterskudd

Nå er det åpnet for instal­la­sjon av nett­le­se­ren Inter­net Explo­rer 7.” Den­ne mel­din­gen fikk jeg fra lokal IT-ansvar­lig i dag. Den kom­mer omtrent sam­ti­dig maed at ver­sjon 8 pre­sen­te­res, og omtrent en måned etter at vi kun­ne lese det­te i Aften­pos­ten:

Fle­re av Nor­ges størs­te nett­ste­der opp­ford­rer i dag sine lese­re til å opp­gra­de­re Inter­net Explo­rer. Hvis du har ver­sjon 6 av det­te pro­gram­met og åpner for eksem­pel Vg.no, Aftenposten.no, Dagbladet.no eller Finn.no, vises føl­gen­de melding:

Tips fra oss: Du har en eld­re ver­sjon av nett­le­se­ren Inter­net Explorer.

Mel­din­gen fort­set­ter med en opp­ford­ring om å opp­gra­de­re til en nyere ver­sjon eller bru­ke en annen nettleser.”

Siden jeg selv i noen år har fus­ket med å lage nett­si­der, er jeg kjent med de pro­ble­me­ne IE6 ska­per, og som i nevn­te artik­kel fra Aften­pos­ten beskri­ves slik:

- IE6 står i vei­en for vel­dig mye. Man­ge pro­sjek­ter blir dyre­re for­di de må til­pas­ses den­ne nett­le­se­ren, det gjel­der både pri­va­te og offent­li­ge prosjekter”

Con­ti­nue read­ing IT ved UiO — en gene­ra­sjon på etter­skudd

Beatles-nedtur: Podcast er trukket

Gle­den over Podcast-seri­en “Dag­lig Beatles” skul­le vise seg å bli kort­va­rig. NRK har måt­tet trek­ke det­te, for­di avta­le­ne med FONO og IFPI ikke til­lot det­te. Og det var vel egent­lig for godt til å være sant.

Dis­se avta­len til­la­ter bare at man leg­ger ut pro­gram­mer som har vært sendt for inn­til fire uker siden, og den­ne seri­en gikk i 2007. Som kjent er 2007 mer enn fire uker siden.

Når det gjel­der mer opp­lys­nin­ger om det­te viser jeg til nrkbeta.no.

Selv har jeg seri­en slik den opp­rin­ne­lig ble podcas­tet, og har laget en spille­lis­te hvor musik­ken er på plass. (Sup­plert med ori­gi­na­ler til cover­lå­ter, inn­spil­lin­ger som Beatles lån­te fra og ble inspi­rert av, osv). Så for meg betyr det egent­lig ikke så mye. Men det var dumt at et så spen­nen­de pro­sjekt ikke lot seg realisere.

NRKs nyttårsgave til alle Beatles-interesserte

Sen­høs­tes 2008 inn­gikk NRK og TONO en avta­le som gir NRK rett til å inklu­de­re musikk i podcasts som NRK leg­ger ut på net­tet. Nå kvit­te­rer NRK med en skik­ke­lig nytt­års­gave til alle Beatles-inter­es­ser­te. Hele seri­en “Dag­lig Beatles” som ble sendt 2007 er nå lagt ut på nytt, den­ne gan­gen med musik­ken. RSS-feed er http://podkast.nrk.no/program/beatles_komplett.rss.

Det­te er en mile­pæl på man­ge måter. Det var vir­ke­lig et gjen­nom­brudd da NRK og TONO inn­gikk sin avta­le. Og nå er det visst­nok førs­te gang at Beatles’ musikk er til­gjen­ge­lig for lov­lig ned­las­ting på nett. Og det er gra­tis, fra NRK. Til nå har ikke en gang tje­nes­ter som iTu­nes kun­net leg­ge ut Beatles. Seri­en skal lig­ge ute i fire uker. Så her er det bare å las­te ned mens man kan.

NRK sender podcast med musikk

Alle som har benyt­tet seg av NRKs gans­ke rik­hol­di­ge podcast­til­bud kan ikke ha unn­gått å mer­ke at musik­ken har vært strip­pet ut. NRK har ikke hatt ret­tig­he­ter til å inklu­de­re musikk. NRK og TONO har nå inn­gått en avta­le som gir NRK rett til å sen­de podcast av pro­gram­mer med musikk! Det er lett å for­stå at det ikke har vært enkelt å få på plass en slik avta­le. Det­te betyr at NRK gjør musikk til­gjen­ge­lig for gra­tis ned­las­ting, selv om den er pak­ket inn i et pro­gram. Rene musikk­pro­gram­mer kan ikke leg­ges ut på den­ne måten. Det kan ikke være mer enn 70% musikk i programmene.

NRK lover en rek­ke nye podcast­sen­din­ger, nå også med musikk.

Kunst­rei­sen kom­mer nå med sin førs­te podcast. Det er vir­ke­lig et pro­gram som bør være i det­te for­ma­tet. Her får vi guid­er til ver­dens kunst­mu­se­er, og så har man fram til nå ikke kun­net ta dem med seg om man skul­le besø­ke et av de ste­der de er innom.

Stu­dio Sokra­tes kan det nå bli mer verdt å høre på. Et pro­gram basert på den gans­ke så usann­syn­li­ge kom­bi­na­sjo­nen jazz og filo­so­fi hal­ter når man, som til nå, bare får filo­so­fi­en og ikke jazzen.

Blues­a­sy­let står kan­skje i fare for å fal­le ut på grunn av 70%-regelen.  Men også det skul­le jeg gjer­ne kun­net las­te ned og høre på når det pas­ser med.

Får vi også Hal­lo i uken som podcast blir lør­da­gen litt mer fle­ski­bel. Da vil det ikke len­ger være like vik­tig å være i nær­he­ten av en radio mel­lom 15.03 og 15.40 den dagen.

Podcast og UiO nok en gang

Vi som ikke er tek­no­lo­ger og helst vil kon­sen­tre­re oss om inn­hol­det bur­de kun­ne base­re oss på at de som har ansvar for tek­no­lo­gi og tek­no­lo­gi­støt­te, ved UiO vil det si USIT, gir oss det vi tren­ger. Vi skal ikke behø­ve å bekym­re oss så vel­dig mye om hvor­dan tek­no­lo­gi­en egent­lig virker.

Da jeg for drøye to år siden tok kon­takt med USIT for å høre hva de kun­ne til­by for podcas­ting, ble jeg for­talt at man gjer­ne bruk­te Word­Press eller et til­sva­ren­de blogg­pro­gram. Og det skal da sies at en hos USIT la opp en ser­ver som jeg kun­ne eks­pe­ri­men­te­re litt med. Men jeg valg­te etter hvert hel­ler å instal­le­re Word­Press selv med PodPress som plug-in for podcast.

Hva Word­Press og PodPress egent­lig gjor­de, var jeg ikke så opp­tatt av så len­ge det fak­tisk fun­ger­te. Av grun­ner som jeg ikke skal gå inn på her, var jeg ikke helt for­nøyd med PodPress, og har nå valgt å gå over til podcast-delen av Stein­berg Wave­Lab Stu­dio 6 i ste­det. Siden det­te pro­gram­met pro­du­se­rer en XML-fil, og ikke gene­re­rer en RSS-fil “on the fly”, er det let­te­re å se hva som egent­lig skjer.

Jeg ble over­ras­ket over hvor enkelt det hele egent­lig er.  En XML-fil med de rik­ti­ge koder i hea­de­ren og for den enkel­te fil, det er alt. Så kan file­ne lig­ge der man måt­te øns­ke, så len­ge en URL som er angitt er kor­rekt. Pub­li­se­rings­de­len av Wave­Lab er ikke noe annet enn en XML-edi­tor i form av et skje­ma hvor de nød­ven­di­ge data skri­ves inn, kom­bi­nert med FTP for opp­las­ting. Man tren­ger ikke en egen ser­ver ut over en all­min­ne­lig web­ser­ver. Med en XML-edi­tor av den­ne typen kun­ne jeg ha lagt mine podcast­fi­ler på folk.uio.no/olavt uten at jeg had­de behøvd noe annen pro­gram­vare. Det gir en enda stør­re grunn til å unders over og å bli frust­rert over at de som skul­le sør­ge for at vi har nød­ven­dig IT-verk­tøy ikke for len­ge siden har gjort en slik edi­tor til en del av “stan­dard­ut­sty­ret”.

For den som måt­te være inter­es­sert, så ser førs­te delen av min XML-fil (som fin­nes på http://podcast.torvund.net/pengekravsrett.xml) slik ut, med data om seri­en og om en enkelt “epi­so­de”:
Con­ti­nue read­ing Podcast og UiO nok en gang