Tag Archives: Politiet

Servil kamikazejournalistikk i Nordre Aker Budstikke @DittOslo

Jeg har fått den tvil­som­me ære å bli gjen­stand for en leder­ar­tik­kel i “Nord­re Aker Bud­stik­ke”, om er en lokal­avis under DittO­slo-para­ply­en. Det er kan­skje ikke det man reg­ner som de mest tone­an­gi­ven­de media, men like­vel.

Utgangs­punk­tet er min kri­tikk av poli­ti­et, dels  i Ditt Oslo, dels på min blogg, som også inne­hol­der en smu­le kri­tikk av DittO­slo for å være gans­ke ukri­tis­ke til påstan­der fra poli­ti­et når de skri­ver om syk­lis­ter og Oslos ver­sting­kryss — en ser­vi­li­tet som bekref­tes i lede­ren.

En ting bør være klin­ken­de klart: Jeg har ald­ri for­svart syk­ling på rødt lys, og synes opp­sla­get i Ditt Oslo var vink­let slik at det kun­ne mis­for­stås. Slik sett er jeg enig i over­skrif­ten på lede­ren: “Det er god grunn til å syk­le på grønt”. Ordent­li­ge syk­lis­ter syk­ler ikke på rødt lys.

Con­ti­nue read­ing Ser­vil kami­ka­ze­jour­na­lis­tikk i Nord­re Aker Bud­stik­ke @DittOslo

Sykling på rødt lys, ulykker og politiet

Dagens sak i Ditt Oslo kan gi inn­trykk av at jeg synes det er greit å syk­le på rødt lys.  Selv om man har sitat­s­jekk, så vet man ikke hva slags over­skrift det får, og hvor­dan hele opp­sla­get blir.

Jeg synes ikke det er greit å syk­le på rødt. Ordent­li­ge syk­lis­ter syk­ler ikke på rødt. Og ordent­li­ge syk­lis­ter bru­ker lys når de syk­ler i mør­ket. Jeg har tid­li­ge­re rede­gjort for mitt syn på syk­ling på rødt lys her.

Men jeg er grun­dig lei av poli­ti­ets mob­bing av syk­lis­ter, noe utgangs­punk­tet for den­ne saken var nok et eksem­pel på. Syk­lis­ter som bry­ter tra­fikk­reg­le­ne, sær­lig ved å syk­le på rødt lys, for­år­sa­ker ulyk­ker, påsto politi­over­be­tjent Hans-Olaf Lier. Slikt får vi sta­dig høre. Men det er ikke sant. I alle fall fin­nes det ikke noen doku­men­ta­sjon som under­byg­ger poli­ti­ets påstan­der.

Con­ti­nue read­ing Syk­ling på rødt lys, ulyk­ker og poli­ti­et

Åpent brev til politiet i Oslo : Mer sykkelhets fra politiet

(Bil­de fra Wiki­me­dia com­mons, mer­ket for gjen­bruk, men foto­graf ikke opp­gitt.)

På bak­grunn av opp­sla­get i Ditt Oslo “Det­te er Oslos «ver­sting­kryss»”, har jeg i dag sendt føl­gen­de til Oslo politi­kam­mer, på deres offi­si­el­le e‑postadresse post.oslo@politiet.no:

I dagens utga­ve av Ditt Oslo kom­mer politi­over­be­tjent Hans-Olaf Lier med en rek­ke påstan­der om syk­lis­ter http://www.dittoslo.no/indre-by/nyheter-indre-by/dette-er-oslos-verstingkryss‑1.8282193

Con­ti­nue read­ing Åpent brev til poli­ti­et i Oslo : Mer syk­kel­hets fra poli­ti­et

Oslopolitiet (for) raske med å frikjenne bilist

I dag mor­ges kjør­te føre­ren av en vare­bil på en syk­list.  Som så alt for ofte i sli­ke saker får vi bare ufull­sten­di­ge og man­gel­ful­le opp­lys­nin­ger i media. Men i føl­ge NRK Øst­lands­sen­din­gen kom vare­bi­len ut fra en side­gate til Trond­heims­vei­en.  Hvis bil­det gjen­gir ste­det kor­rekt, synes den­ne side­ga­ten å ha vært Con­ra­dis gate.

Con­ra­dis gate er skil­tet som gate­tun. Tra­fikk­reg­le­ne § 7 nr 4 er helt klar: Den som kom­mer ut fra gate­tun har vike­likt for annen tra­fikk. Men ope­ra­sjons­le­der Tor Grøt­tum i Oslo politi­dis­trikt bryr seg åpen­bart ikke om vike­plikt, i alle fall ikke i de til­fel­le­ne hvor det er en bilist som har vike­plikt for en syk­list. Han fri­kjen­ner raskt bilis­ten, og hev­der at det er syk­lis­ten som har opp­trådt klan­der­ver­dig. Det er alt­så syk­lis­ten som skal kland­res for å ha kol­li­i­dert med en blist som ikke over­holdt sin vike­plikt. Bilis­ter som ikke over­hol­der vike­plikt er en av de vik­tigs­te årsa­ke­ne til ulyk­ker mel­lom syk­kel og bil som med­fø­rer alvor­lig ska­de.

Det­te føy­er seg inn i et møns­ter. Poli­ti­et er svært så ras­ke med å fri­kjen­ne bilis­ter, også i til­fel­ler hvor de bry­ter vike­plikt for syk­lis­ter.

Oslo­po­li­ti­et bekref­ter nok en gang at de er bilis­te­nes venn og en av syk­lis­te­nes ver­ste fien­der.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Syklistene_logoMeld deg inn i Syk­lis­te­nes lands­for­ening, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bed­re for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og and­re for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om SLFs lokal­lag i Oslo. Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som plei­er å tape pen­ger på tip­ping, Lot­to eller and­re penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støt­te arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. SLF Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

De førerløse bilene — språk er makt!

PedalkraftEn typisk Twit­ter­mel­ding fra f.eks. Ope­ra­sjons­sen­tra­len ved poli­ti­et i Oslo på Twit­ter der den­ne fra 15. juni:

Louises­gt, tra­fikk­ulyk­ke, bil mot syk­list, nød­eta­te­ne er på vei.”

Vi skal mer­ke oss språk­bru­ken, som er gans­ke kon­se­kvent når uli­ke politi­en­he­ter mel­der om slik ulyk­ker. Det er et kjøre­tøy, til­syne­la­ten­de uten fører, mot per­son: Bil mot syk­list.

Språk er makt. Ved å avper­soni­fi­se­re bilis­ten og redu­se­re den­ne til et kjøre­tøy, tar poli­ti­et bilis­tens par­ti. Per­sonen som kjør­te bilen er ikke en del av ulyk­ken, det er bare bilen som er involvert. Syk­lis­ten der­imot, er i høy­es­te grad til ste­de i omta­len. Det må enten bli “Bil mot syk­kel”, eller “Bilist mot syk­list”.

Det er nep­pe bevisst språk­bruk fra poli­ti­et. Men det reflek­te­rer en grunn­hold­ning og bekref­ter et gene­relt inn­trykk av poli­ti­et som en bilist­venn­lig og syk­kel­fiendt­lig etat.

Poli­ti­et og and­re må like­stil­le de to par­ter i en ulyk­ke. Det rik­ti­ge er etter min mening at en bilist kjør­te på en syk­list. Og selv­føl­ge­lig var det  “bilis­ten som skul­le svin­ge”, ikke “bilen skul­le svin­ge”, slik det står i den­ne noti­sen i Fir­da.

Con­ti­nue read­ing De fører­løse bile­ne — språk er makt!

Mangelfull politiinformasjon om sykkelulykke — igjen

I går skjed­de det en ulyk­ke på Hamar. “Syk­list påkjørt i Vangs­ve­gen” lyder over­skrif­ten i Hamar Dag­blad. Jeg for­sø­ker å skaf­fe meg et bil­de av de syk­kel­ulyk­ker jeg leser om. Dess­ver­re gjør man­gel­full og ofte mis­vi­sen­de infor­ma­sjon fra poli­ti­et det vans­ke­lig å se hva som skjed­de. Så også her. Pres­sen byg­ger stort sett på politi­opp­lys­nin­ger, dess­ver­re uten evne eller vil­je til å stil­le kri­tis­ke spørs­mål. I den­ne saken kan vi lese føl­gen­de:

Ope­ra­sjons­le­der Geir Rygh ved Hed­mark politi­dis­trikt opp­ly­ser over­for Hamar Dag­blad at ulyk­ken fant sted i områ­det uten­for Pep­pes.”

Det fort­set­ter:

Bilen kom kjø­ren­de fra Strand­gata og opp Vangs­ve­gen, mens syk­lis­ten kom kjø­ren­de ut Torg­gata. Sist­nevn­te skal iføl­ge vit­ner ha holdt høy has­tig­het. Syk­lis­ten benyt­tet seg ikke av fot­gjen­ger­fel­tet, sier Rygh.”

Mer får vi ikke vite.

Con­ti­nue read­ing Man­gel­full politi­in­for­ma­sjon om syk­kel­ulyk­ke — igjen

Kontroller mot sykling på rødt lys

WIMG_3287_DxOHer får han bot for å syk­le på rød lys” er over­skrif­ten på NRK Øst­lands­sen­din­gens repor­ta­sje fra en tra­fikkon­troll ret­tet mot syk­lis­ter. Det er surt å beta­le 900 kr for slikt. Men det er greit nok. Man skal ikke syk­le på rødt lys. I syk­kel­lan­det Dan­mark får man 1000 kr i bot for å syk­le på rødt lys. Man får også 700 kr i bot for å syk­le på for­tau­et. I Dan­mark har man ikke valgt “løs­nin­gen” med å sky­ve syk­lis­te­nes pro­ble­mer over på fot­gjen­ger­ne. Man har lagt til ret­te for syk­lis­ter i ste­det.

Bymiljø­eta­ten skal sam­ti­dig ha aksjon mot par­ke­ring i syk­kel­felt. Sli­ke aksjo­ner bur­de pågå hele året. Gebyr for å par­ke­re der det er “all stans for­budt”, som i et syk­kel­felt, bur­de være høy­ere enn å over­tre “par­ke­ring for­budt”.

Men om poli­ti­et ikke bare skal for­ster­ke inn­tryk­ket av dem selv som en syk­kel­fiendt­lig etat, må de også iverk­set­te aksjo­ner mot bilis­ter som er hen­syns­løse over­for syk­lis­ter: Bilis­ter som ikke over­hol­der vike­plikt, som har for liten avstand ved pas­se­ring, ikke respek­te­rer syk­kel­bok­ser, osv. Jeg har ald­ri hørt om at poli­ti­et noen gang har gjen­nom­ført sli­ke kon­trol­ler. Det er typisk at det er avbil­det en politi­mann på motorsyk­kel på bil­det i repor­ta­sjen. Poli­ti­et ser tra­fik­ken fra bilis­ters og motor­syk­lis­ters per­spek­tiv. Alle i poli­ti­et bur­de sen­des ut på i alle fall ukent­li­ge syk­kel­tu­rer i byen, i sivil.

Con­ti­nue read­ing Kon­trol­ler mot syk­ling på rødt lys

Mer sykkeltull fra politiet — denne gangen i Skaun

Poli­ti­et er en syk­kel­fiendt­lig etat. De kjø­rer stort sett rundt i bil og ser ver­den fra bilis­ten per­spek­tiv, unn­tatt når de inn­tar “Onkel poli­ti” rol­len og beve­ger seg noen meter til fots. Den­ne gan­gen er det i Bør­sa i Skaun, i Sør-Trøn­de­lag hvor den loka­le lens­man­nen er ute og stop­per “råsyk­lis­te­ne”.

Legg mer­ke til bil­det: De to “Onkel poli­ti­ene” står på sine egne ben. Men politi­bi­len er ikke langt unna, til­syne­la­ten­de tvil­somt par­kert i vei­kan­ten. Man ser også åtte and­re biler, men ingen syk­ler. Like­vel er det syk­lis­te­ne som er pro­ble­met, om vi skal tro politi­første­be­tjent Tho­mas Staff ved Skaun lens­manns­kon­tor. De skri­ver om en far­lig skole­vei, men det fal­ler visst ingen av dem inn at det er bile­ne som gjør skole­vei­en far­lig. Men det er slik de ten­ker i poli­ti­et: Bile­ne har første­prio­ri­tet. All annen tra­fikk skal til­pas­ses bilen. Om syk­lis­ter hav­ner i skvis mel­lom bil­tra­fik­ken og fot­gjen­ge­re, så utpe­ker poli­ti­et syk­lis­te­ne som synde­buk­ker.

Con­ti­nue read­ing Mer syk­kel­tull fra poli­ti­et — den­ne gan­gen i Skaun

Frita politiet for unødige oppgaver, som å være skiltmyndighet i Oslo

Poli­ti­et har man­ge opp­ga­ver de bør fri­tas for. Direk­tø­ren i dom­stols­ad­mi­ni­stra­sjo­nen, Tor Lang­bach, skri­ver om noen sli­ke opp­ga­ver i Aften­pos­ten. Vi kan leg­ge til at poli­ti­et bør fri­tas fra å være skilt­myn­dig­het i blant annet Oslo.

Det er ikke så lett å fin­ne ut hva skilt­myn­dig­het egent­lig er, eller er ment å skul­le være. Men i Oslo har poli­ti­et til­tatt seg en rol­le som et slags regu­le­rings­mes­sig over­hus i alt som gjel­der tra­fikk­re­gu­le­ring. På det­te områ­det er Oslo en politi­stat i minia­tyr, hvor poli­ti­et etter eget for­godt­be­fin­nen­de set­ter til side og hind­rer gjen­nom­fø­ring av demo­kra­tisk fat­te­de regu­le­rings­ved­tak.

Oslo kom­mu­ne har fått mye og vel­for­tjent kri­tikk for mang­len­de gjen­nom­fø­rings­evne når det gjel­der å gjø­re Oslo til en bed­re by å syk­le i. Men når en syk­kel­sa­bo­tør som Oslo politi­kam­mer nær­mest har veto­rett, da blir det vans­ke­lig å få til selv det kom­mu­nen har vil­let gjø­re.

Oslo­po­li­ti­et har kan­skje blitt mest kjent for sin menings­løse mot­stand mot å til­la­te syk­ling i beg­ge ret­nin­ger i en ellers enveis­kjørt gate. Her viser Oslo­po­li­ti­et, eller i alle fall den delen av poli­ti­et som har ansva­ret for det­te, sine ver­ste sider: De frem­står som en kunn­skaps­løs og for­doms­full orga­ni­sa­sjon med alvor­lig lærings­ve­gring.

Con­ti­nue read­ing Fri­ta poli­ti­et for unø­di­ge opp­ga­ver, som å være skilt­myn­dig­het i Oslo

Ufullstendig (misvisende?) informasjon fra politet om sykkelulykke

Avi­sen Nord­lys skrev om en tra­fikk­ulyk­ke med over­skrif­ten “Syk­list kra­sjet med buss i stor fart”. Over­skrif­ten sier at det var bus­sen som holdt stor fart. Men det skyl­des nok bare at jour­na­lis­ter og/eller des­ken i avi­sen Nord­lys ikke kan norsk. De mener selv­føl­ge­lig at det var syk­lis­ten som had­de stor fart. Som van­lig er det en politi­kil­de, den­ne gan­gen ope­ra­sjons­le­der Rei­dar Anton­sen ved Troms politi­dis­trikt, som sier det­te.

Vi se dess­ver­re ofte at poli­ti­et gir mis­vi­sen­de og/eller ufull­sten­di­ge opp­lys­nin­ger om sli­ke ulyk­ker. De er svært ras­ke til å sky­ve skyl­den over på syk­lis­ten og unn­skyl­de den sta­kars bilis­ten som ikke har gjort annet enn å ikke over­hol­de sin vike­plikt, og der­med kom til å kjø­re på en syk­list som han had­de vike­plikt for. Men for­di syk­lis­ten kom i stor fart, bilis­ten had­de solen i øyne­ne, eller lig­nen­de grun­ner, vil poli­ti­et fri­kjen­ne blis­ten. Jeg har kom­men­tert det­te noen gan­ger før, bl.a i “Syk­lis­ten kom i høy has­tig­het” og “Hvor­for gir poli­ti­et mis­vi­sen­de opp­lys­nin­ger om syk­kel­ulyk­ker?”.

I den aktu­el­le saken får vi ikke vite noe om hvor stor fart syklsi­ten skal ha hatt, eller grunn­la­get for å hev­de at han had­de det. Vi får hel­ler ikke vite noe om farts­gren­sen på ste­det eller om hvem som had­de vike­plikt. Nå skal det sies at bil­det i artik­ke­len kan tyde på at bus­sen kom fra høy­re, slik at syk­lis­ten had­de vike­plikt (for­ut­satt at syk­lis­ten ikke kom på en for­kjørs­vei). Men teks­ten sier ikke noe om det.

Jeg har sendt føl­gen­de e‑post til post.troms@politiet.no, med att: ope­ra­sjons­le­der Rei­dar Anton­sen:

Jeg viser til opp­slag i Nord­lys 13.08.2012 http://www.nordlys.no/nyheter/article6186532.ece

Det er et pro­blem og et bidrag til het­sen mot syk­lis­ter at medi­er, med poli­ti­et som kil­de, gir man­gel­ful­le og ofte mis­vi­sen­de opp­lys­nin­ger om syk­kel­ulyk­ker. Poli­ti­et frem­stil­ler saken alt for ofte slik at det ser ut som om syk­lis­ten har skyl­den, også uten at det ikke er grunn­lag for det.

I det­te opp­sla­get står det at syk­lis­ten kom i stor fart, og du er angitt som kil­de. Hva slags grunn­lag har du for å si det­te, og hvor stor var far­ten? Det er så alt for man­ge eksemp­ler på at poli­ti­et, uten noe grunn­lag, hev­der slikt, og der­med sky­ver ansvar over på syk­lis­ten. Det kla­res­te, og ver­ste eksemp­let jeg kjen­ner, i alle fall mer detal­jert, er det­te: http://blogg.torvund.net/2010/09/07/syklisten-kom-i-hoy-hastighet/ Poli­tet opp­ly­ser at syk­lis­ten kom i stor fart. I sene­re retts­sak, hvor bil­fø­re­ren ble dømt for uakt­somt drap for­di han ikke over­holdt vike­plikt, ble det fast­slått at syk­lis­ten had­de en has­tig­het på ca 30 km/t i en 50 sone. Men i sine førs­te utta­lel­ser sa poli­ti­et som du gjør her: Syk­lis­ten kom i stor fart.

Har du målin­ger fra syk­kel­com­pu­ter, gps, radar eller noe annet som sier noe om far­ten? Vit­ner er noto­risk upå­li­te­li­ge når det gjel­der å anslå syk­lis­ters has­tig­het. Hvis ikke du har holde­punk­ter bør du vel ikke utta­le deg om det­te? Hva var farts­gren­sen på ste­det? Og det utro­li­ge er at det ikke står noe om hvem som had­de vike­plikt. På bil­det i avi­sen kan det se ut som om bus­sen har kom­met fra høy­re, slik at syk­lis­ten had­de vike­plikt. Det vik­tig infor­ma­sjon, men det sies det ikke noe om.

Der­for har jeg dis­se spørs­må­le­ne

Hva er grunn­la­get for å påstå at syk­lis­ten had­de stor fart, og even­tu­elt hvor stor fart had­de han?

Hva var farts­gren­sen på ste­det?

Hvem had­de vike­plikt?”

Så får vi se om jeg får svar, og hva de even­tu­elt sva­rer.