Tag Archives: Politiet

Krimsjef Geir Kristiansen i Fredrikstad, hittil verste politiuttalelse om syklister?

Poli­ti­et er en syk­kel­fiendt­lig etat. Det er dess­ver­re ikke uvan­lig at de feil­in­for­me­rer om ulyk­ker som involve­rer bilist og syk­list, slik at de fri­kjen­ner bilis­ten og leg­ger skyl­den på syk­lis­ten. Men krim­sjef Geir Kris­ti­an­sen i Fred­rik­stad har i Fred­rik­stad Blad kom­met med en av de ver­ste utta­lel­se­ne jeg til nå har sett.

Slik beskri­ves hen­del­sen i Fred­rik­stad Blad:

Det er drøye to uker siden at en mann­lig syk­list ble kjørt til syke­hus etter at han ble påkjørt på riks­vei 117 rett sør for avkjø­rin­gen til Lil­leng. Syk­lis­ten ble lig­gen­de for­latt i vei­ba­nen etter ulyk­ken.”

Bilis­ten meld­te seg sene­re, og had­de ikke mer­ket ulyk­ken. Det kan godt hen­de at det stem­mer, så jeg kri­ti­se­rer ham ikke for å ha kjørt vide­re der­som han fak­tisk ikke mer­ket at noe skjed­de. Det er noe usik­ker­het om selve hen­del­ses­for­lø­pet. Men det mest sann­syn­li­ge er det­te i føl­ge poli­ti­et, slik det er gjen­gitt i Fred­rik­stad Blad: Con­ti­nue read­ing Krim­sjef Geir Kris­ti­an­sen i Fred­rik­stad, hit­til ver­ste politi­ut­ta­lel­se om syk­lis­ter?

Kreativ og uholdbar lovtolking fra politiet.

Syk­ler du slik?” spør fag­ko­or­di­na­tor Per Erik Ryn­ning i Midt­re Hålo­ga­land politi­dis­trikt i Har­stad Tiden­de. Han skal angi­ve­lig ha fore­tatt et dyp­dykk i reg­le­ne. Han må ha hatt dår­li­ge dyk­ker­bril­ler. En av hans påstan­der er den­ne:

En syk­list skal lig­ge så langt ute til høy­re i vei­ba­nen som mulig.”

Jeg lurer på hvor han har det fra. I tra­fikk­reg­le­ne § 5 nr 1 står det om kjø­re­tøy­ets plass i vei­ba­nen:

Så langt for­hol­de­ne til­la­ter det skal kjøre­tøy føres på høy­re side av vegen.”

Con­ti­nue read­ing Krea­tiv og uhold­bar lov­tol­king fra poli­ti­et.

Politiet er blant syklistenes verste fiender! Opprydding og voksenopplæring må til.

Det er depri­me­ren­de sta­dig å bli min­net om hvor syk­kel­fiendt­lig politi­eta­ten er. Det fin­nes sik­kert skik­ke­li­ge politi­folk som både syk­ler selv og er posi­ti­ve til syk­lis­ter. Men eta­ten har et stort pro­blem. Den­ne gan­gen er det i Roga­land man har sett den syk­kel­fiendt­li­ge politi­idio­ti­en.

Først kan vi lese om at poli­ti­et i Stav­an­ger bøt­leg­ger en syk­list som syk­ler helt lov­lig, men kol­li­de­rer med en bil (som anta­ge­lig had­de vike­plikt). Hel­dig­vis ser det ut til at den­ne saken løser seg, tak­ket være at syk­lis­ten (i mot­set­ning til poli­ti­et) kun­ne tra­fikk­reg­le­ne.

Men dagens dum­mes­te må vi litt len­ger nord for fin­ne, nær­me­re bestemt til Hauge­sund. Her sier poli­ti­et at syk­lis­ter må leie syk­ke­len over Karm­sund bru i ste­det for å syk­le i vei­ba­nen. [Her er len­ke til saken på nrk.no] Første­be­tjent Gun­nar San­de står fram som tals­mann for syk­kel­fiendt­lig­he­ten. Jeg tenk­te nok på Oslo da jeg skrev inn­leg­get “Syk­lis­ter: Krev deres plass i vei­en!” Men det er åpen­bart like aktu­ell i Hauge­sund. Så mel­din­gen til syk­lis­ter i Hauge­sund/­Karm­øy-områ­det er klar: Ikke hør på de syk­kel­fiendt­li­ge bil­ho­de­ne i poli­ti­et. Som syk­lis­ter er dere kjø­ren­de og har full rett til å syk­le i kjøre­ba­nen. Poli­ti­et har ikke noen hjem­mel for å nek­te folk å syk­le. Det er nes­ten så man blir fris­tet til å ta med syk­ke­len og dra til Hauge­sund for å syk­le fram og til­ba­ke over bro­en.

Con­ti­nue read­ing Poli­ti­et er blant syk­lis­te­nes ver­ste fien­der! Opp­ryd­ding og vok­sen­opp­læ­ring må til.

Oslopolitiet er blant syklistenes verste fiender!

Jeg har fle­re gan­ger skre­vet at poli­ti­et er en syk­kel­fiendt­lig etat, om menings­løse kon­trol­ler som gren­ser til for­føl­gel­se, at poli­ti­et feil­be­skri­ver syk­kel­ulyk­ker ved at de sky­ver skyl­den over på syk­lis­ter der bilis­ten ikke over­holdt vike­plikt, osv. Vide­re har Oslo­po­li­ti­et vært den størs­te bremse­klos­sen når det gjel­der å opp­he­ve enveis­kjø­ring for syk­lis­ter i gater som ellers er enveis­kjørt. Men det er ver­re enn som så. I sin iver etter å iva­re­ta bilis­te­ne er Oslo­po­li­ti­et ansvar­lig for noen av de ver­ste syk­kel­fel­le­ne i Oslo.

Når det gjel­der tra­fikk­plan­leg­ging i Oslo lever vi dess­ver­re i en om ikke poli­tistat, så i alle fall poli­tiby. I Oslo er det poli­ti­et som har skilt­myn­dig­het. Det­te føl­ger av skilt­for­skrif­ten § 28, som lyder:

1. For offent­lig og pri­vat veg i kom­mu­ne­ne Oslo, Ber­gen, Trond­heim, Stav­an­ger, Kris­tian­sand, Tromsø og Dram­men kan poli­ti­et tref­fe ved­tak om å set­te opp eller å ta ned
a)    for­buds­skilt og påbuds­skilt unn­tatt skilt som omfat­tes av bestem­mel­se­ne i § 26 og § 27,
b)    skil­te­ne 508 «Kol­lek­tiv­felt», 509 «Sam­bruks­felt», 510 «Slutt på kol­lek­tiv­felt», 511 «Slutt på sam­bruks­felt », 512 « Holde­plass for buss », 513 « Holde­plass for spor­vogn », 514 « Holde­plass for dro­sje », 518 « Gang­veg », 520 « Syk­kel­veg », 521 « Syk­kel­felt », 522 « Gang- og syk­kel­veg », 526 « Enveg­skjø­ring », 548 « Gågate », 550 « Slutt på gågate » og 552 « Par­ke­ring », og
c)    even­tu­el­le under­skilt til dis­se.

Som utøven­de myn­dig­het kun­ne man tro at poli­ti­ets opp­ga­ve her var begren­set til å påse at det skil­tes rik­tig i for­hold til gjel­den­de regu­le­ring. Men Oslo­po­li­ti­et har til­tatt seg en myn­dig­het langt ut over det­te. De over­prø­ver ved­tatt regu­le­ring i sin iver etter å ta vare på deres ven­ner, bilis­te­ne. Jeg har man­ge gan­ger kri­ti­sert Oslo kom­mu­ne. Oslo kom­mu­ne for­tje­ner mye kri­tikk for sin mang­len­de og halv­hjer­te­de syk­kel­sat­sing. Men jeg har nok kom­met til å sky­te på Jøran Kall­myr og hans for­gjen­ger Peter N. Myh­re i saker hvor poli­ti­et har vært syn­de­ren.

Con­ti­nue read­ing Oslo­po­li­ti­et er blant syk­lis­te­nes ver­ste fien­der!

Er det noen som forsvarer hensynsløse syklister ???

Utgangs­punk­tet for den­ne kom­men­ta­ren er en Twit­ter-dis­ku­sjon, hvor Geir­a­lex og Per B Løv­slet­ten bl.a. hev­der at jeg avvi­ser all kri­tikk mot syk­lis­ter ved å peke på noe ver­re som bilis­ter gjør, og at jeg mener unger har å pas­se seg for syk­lis­ter. Jeg kjen­ner meg ikke igjen i noe av det­te og kri­ti­ker­ne har hel­ler ikke kom­met med noe kon­kret som under­byg­ger det de sier.

La en ting være helt klart: Syk­lis­ter skal opp­tre hen­syns­fullt i tra­fik­ken, akku­rat som alle and­re tra­fi­kan­ter. Det er syk­lis­ter som ikke gjør det. Det er dess­ver­re en del med sto­re og opp­blås­te ego der ute, som mener at JEG skal fram og de and­re har å flyt­te seg for MEG. Vi møter dem som “Tour de Finan­ce” syk­lis­ter som hver dag prø­ver å set­te per­son­lig rekord på strek­nin­gen hjem­me­fra til jobb  (eller hjem igjen), vi møter dem i ski­løy­pe­ne og vi møter dem selv­føl­ge­lig bak rat­tet i deres dyre biler. Jeg for­sva­rer dem ikke, har ald­ri gjort det og kom­mer ald­ri til å gjø­re det.

Men syk­lis­te­ne er ikke de enes­te som skal ta hen­syn. Dess­ver­re har vi i Nor­ge et veg­ve­sen som er pre­get av for­ste­ne­de hjer­ner, som hol­der fast ved idiot­løs­nin­ge­ne gang- og syk­kel­vei. Fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter har helt uli­ke behov og det er feil å tren­ge dem sam­men på det sam­me områ­det. Men når så galt sta­dig vekk skjer, så betyr det at fot­gjen­ge­re og syk­lis­ter må ta hen­syn til hver­and­re. En gang- og syk­kelvei er ikke et for­tau, og fot­gjen­ge­re kan ikke opp­fø­re seg som om de er på et for­tau. En syk­list må selv­sagt også ta høy­de for at fot­gjen­ge­re ikke skjøn­ner hva slags vei de går på, og være for­sik­tig. Men det unn­skyl­der ikke fot­gjen­ger­ne og sky­ver ikke alt ansvar over på syk­lis­ten.

Con­ti­nue read­ing Er det noen som for­sva­rer hen­syns­løse syk­lis­ter ???

Oslo — den delte (sykkel)byen

Noen vil sik­kert mene at over­skrif­ten er helt feil: Oslo er ingen syk­kel­by, delt eller ikke. Det er jeg for så vidt enig i, men jeg hol­der fast ved den like­vel.

Den del­te byen har vi hørt om man­ge gan­ger. Et bind i fem-binds­ver­ket “Oslo bys his­to­rie” heter “Den del­te byen”, og vi fikk høre om det man­ge gan­ger i den valg­kam­pen vi har bak oss. Man kan lure på om de som har hatt det poli­tis­ke ansva­ret til nå har hatt et øns­ke om å opp­rett­hol­de det­te skil­let. I alle fall skal man ikke krys­se øst/vest-gren­sen på syk­kel. Kan­skje vet de at sanse­inn­tryk­ke­ne er så mye ster­ke­re når man syk­ler enn når man er stengt inne i en boks og bare kan se ut på ver­den gjen­nom vin­du­ene?

Som syk­list ser man mer, man kjen­ner vær og vind, ste­dets luk­ter, hører lyde­ne, osv. I det hele tatt er man til ste­de på en helt annen måte enn når ver­den er stengt ute med stål og glass. Poli­ti­ker­ne er kan­skje red­de for at det blir for bru­talt om man skal krys­se gren­sen mel­lom øst og vest med åpne san­ser?

Den som øns­ker å krys­se Akers­el­ven med syk­kel har uan­sett en utford­ring, i alle fall hvis han eller hun vil hol­de seg på vei som er til­rette­lagt for syk­kel.

Con­ti­nue read­ing Oslo — den del­te (sykkel)byen

Oslo som sykkelby. Tanker etter møte med politikere

Tirs­dag 30. august arran­ger­te SLF Oslo møtet “Hvor­dan kan Oslo bli en bed­re syk­kel­by?”, med poli­ti­ke­re fra de fles­te poli­tis­ke par­ti­er. Før poli­ti­ker­ne slapp til, gikk SLFs gene­ral­sek­re­tær Rune Gjøs gjen­nom SLFs under­sø­kel­se av Oslo­par­ti­enes syk­kel­po­li­tikk. Pane­let besto av

Sti­an Ber­ger Røs­land (H), byråds­le­der
Jøran Kall­myr (Frp), sam­ferd­sels­by­råd
Mari­an­ne Bor­gen (SV), ord­fø­rer­kan­di­dat
Odd Einar Dørum (V), ord­fø­rer­kan­di­dat
Rina Mari­ann Han­sen (Ap), 3. kan­di­dat til bysty­ret
Bjør­nar Mox­nes (Rødt), 1. kan­di­dat til bysty­ret.

Det at de poli­tis­ke par­ti­ene stil­te med så sen­tra­le poli­ti­ke­re er i seg selv et sig­nal om at de begyn­ner å ta syk­kel mer på alvor. De møt­te en full­satt sal på Elve­bak­ken sko­le. Opp­mø­tet viser også at det­te er noe man­ge er opp­tatt av syk­kel.

Con­ti­nue read­ing Oslo som syk­kel­by. Tan­ker etter møte med poli­ti­ke­re

En trist sykkeltur i Oslos nye sykkelfelt

Ende­lig har Oslo fått noen syk­kel­felt i sen­trum som er tyde­lig mer­ket med rød far­ge, og hvor man omsi­der har regu­lert vei­en slik at den er enveis­kjørt for biler og and­re moto­ri­ser­te kjøre­tøy­er, men ikke for syk­ler. Poli­ti­ker­ne kan kri­ti­se­res for mye. Men her er det poli­ti­et som har vært bremse­klos­sen alt for len­ge. Men blikk­bok­s­ho­de­ne for­står åpen­bart ikke hva den­ne mer­kin­gen betyr. De må selv­føl­ge­lig øde­leg­ge ved å hen­set­te sine blikk­bok­ser i syk­kel­fel­tet. Noen med mye rust mel­lom øre­ne synes å tro at de ikke står i vei­en om de set­ter på nød­blink — som om det er en nød­si­tua­sjon at de ikke gid­der å gå noen meter. OG man­ge “skal bare”. Resul­ta­tet er at syk­kel­fel­tet i prak­sis er lite anven­de­lig for syk­lis­ter, for­di man sta­dig må svin­ge rundt feil­par­ker­te biler. Dis­se bile­ne ble tatt under en kort syk­kel­tur gjen­nom gate­ne i går, tors­dag 1. sep­tem­ber.

Con­ti­nue read­ing En trist syk­kel­tur i Oslos nye syk­kel­felt

Dette skulle ha vært en gledens dag for oslosyklister, men politiet har forsinket det hele

Etter pla­nen skul­le man i dag, 17. juni åpnes en for­søks­ord­ning med fire gater hvor det vil­le ha vært lov å syk­le mot ellers enveis­kjør­te gater i Oslo. Fel­te­ne skul­le mar­ke­res med rød far­ge slik at det blir mer syn­lig enn dage­nes felt.  Jeg had­de skre­vet fer­dig en kom­men­tar om at det ende­lig begyn­ner å skje noe posi­tivt for oslo­syk­lis­te­ne, som lå klar til pub­li­se­ring i dag, 17. juni. Men det hele er utsatt. Jeg har ofte kri­ti­sert de som er ansvar­li­ge i Oslo kom­mu­ne. Men det er ikke Oslos plan­leg­ge­re og poli­ti­ke­re som er syn­der­ne den­ne gan­gen. Det er poli­ti­et. Jeg har noen gan­ger tenkt på slag­or­det “sam­men er vi aral­ditt” om FrP-byråd og Oslo­po­li­ti­et: Ikke noe lar seg rik­ke.

Men så ble det hele utsatt, for­di Oslo­po­li­ti­et fort­satt var skep­tis­ke til å til­la­te syk­ling mot enveis­kjø­ring. Det­te har jeg kom­men­tert tid­li­ge­re. Kom­men­ta­ren ble end­ret, med over­skrift om Oslo­po­li­ti­et som syk­kel­sa­bo­tø­rer. I går kom det en glad­mel­ding i Aften: Poli­ti­et har gitt seg, det blir syk­kel­felt i gater som er enveis­kjørt for motor­kjøre­tøy.

Con­ti­nue read­ing Det­te skul­le ha vært en gle­dens dag for oslo­syk­lis­ter, men poli­ti­et har for­sin­ket det hele

Fargeblinde syklister eller tallblinde journalister?

Oslo­syk­lis­te­ne er gatens skrekk, skri­ver Aften­pos­ten, og viser til at av litt over 200 bøter skre­vet ut til syk­lis­ter i 2010 ble 159 skre­vet ut i Oslo. [Det er jeg som syk­ler på deres illust­ra­sjons­bil­de.] Hvis 200 av de anslags­vis 230.000 for­enk­le­de fore­legg som som ble skre­vet ut i 2010 [234.032 i 2009, jeg har ikke tall for 2010] var til syk­lis­ter og res­ten til moto­ri­ser­te tra­fi­kan­ter, da synes jeg ikke at tal­let er spe­si­elt høyt. Hvis syk­lis­te­ne får en pro­mil­le av de for­enk­le­de fore­ligg kva­li­fi­se­rer det i alle fall ikke til beteg­nel­sen gatens skrekk. Men ikke alle jour­na­lis­ter har så lett for det, sær­lig ikke når det kom­mer til tall. Når vi vet at poli­ti­et har mål­ret­te­de aksjo­ner mot syk­lis­ter er 159 fore­legg til syk­lis­ter i Oslo i løpet av et år vel­dig lite. (I den artik­ke­len det vises til sies det at det ble skre­vet ut 164 fore­legg til syk­lis­ter på to dager, så det er noe her som ikke stem­mer. Men det var det­te med jour­na­lis­ter og tall igjen …)

Man­ge av mine vur­de­rin­ger av tra­fikk er basert på sam­me kil­de som avde­lings­di­rek­tør Guro Ranes i Veg­di­rek­to­ra­tet, hvil­ket vil si at jeg base­rer meg på det jeg obser­ve­rer der jeg til­fel­dig­vis måt­te befin­ne meg. Noe som er i nær­he­ten av viten­ska­pe­lig grunn­lag har jeg ikke. Kan en avde­lings­di­rek­tør i Veg­di­rek­to­ra­tet, så kan jeg.

Con­ti­nue read­ing Farge­blin­de syk­lis­ter eller tall­blin­de jour­na­lis­ter?