Tag Archives: Politiet

Fargeblinde syklister eller tallblinde journalister?

Oslo­syk­lis­te­ne er gatens skrekk, skri­ver Aften­pos­ten, og viser til at av litt over 200 bøter skre­vet ut til syk­lis­ter i 2010 ble 159 skre­vet ut i Oslo. [Det er jeg som syk­ler på deres illust­ra­sjons­bil­de.] Hvis 200 av de anslags­vis 230.000 for­enk­le­de fore­legg som som ble skre­vet ut i 2010 [234.032 i 2009, jeg har ikke tall for 2010] var til syk­lis­ter og res­ten til moto­ri­ser­te tra­fi­kan­ter, da synes jeg ikke at tal­let er spe­si­elt høyt. Hvis syk­lis­te­ne får en pro­mil­le av de for­enk­le­de fore­ligg kva­li­fi­se­rer det i alle fall ikke til beteg­nel­sen gatens skrekk. Men ikke alle jour­na­lis­ter har så lett for det, sær­lig ikke når det kom­mer til tall. Når vi vet at poli­ti­et har mål­ret­te­de aksjo­ner mot syk­lis­ter er 159 fore­legg til syk­lis­ter i Oslo i løpet av et år vel­dig lite. (I den artik­ke­len det vises til sies det at det ble skre­vet ut 164 fore­legg til syk­lis­ter på to dager, så det er noe her som ikke stem­mer. Men det var det­te med jour­na­lis­ter og tall igjen …)

Man­ge av mine vur­de­rin­ger av tra­fikk er basert på sam­me kil­de som avde­lings­di­rek­tør Guro Ranes i Veg­di­rek­to­ra­tet, hvil­ket vil si at jeg base­rer meg på det jeg obser­ve­rer der jeg til­fel­dig­vis måt­te befin­ne meg. Noe som er i nær­he­ten av viten­ska­pe­lig grunn­lag har jeg ikke. Kan en avde­lings­di­rek­tør i Veg­di­rek­to­ra­tet, så kan jeg.

Con­ti­nue read­ing Farge­blin­de syk­lis­ter eller tall­blin­de jour­na­lis­ter?

Kollektive trafikksynder — vet de ikke forskjell på buss og sykkel?

Fre­dag var jeg ute på en syk­kel­tur gjen­nom byen og opp mot Eke­berg og Lam­bert­se­ter. Jeg valg­te syk­kel­vei­en langs Mun­ke­dam­svn fra Skille­bekk mot Ruse­løk­ka. Her ble jeg hind­ret av en bil­idiot som had­de kjørt opp slik at selve bilen sper­ret halve syk­kel­fel­tet, og åpen dør og folk sper­ret res­ten. Han ble sur da jeg for­tal­te at han fak­tisk ikke had­de noe i syk­kel­vei­en å gjø­re. Den­ne har jeg ikke bil­de av.

Ved Ope­ra­en had­de en av bus­se­ne fra Olso City­sight­see­ing,  “Hop on — hop off” valgt å bru­ke syk­kel­sti­en som sted for å stop­pe bus­sen mens han tok pas­sa­sje­rer av og på, eller hva det nå var han gjor­de her. Jeg spur­te sjå­fø­ren om han ikke viss­te hva som var for­skjel­len mel­lom en syk­kel og en buss. Men han snak­ket ikke norsk. En annen fra sel­ska­pet som sto på holde­plas­sen tok over og sa at de skul­le kjø­re. Men de som dri­ver gui­de­de buss­tu­rer i Oslo bør selv­føl­ge­lig vite at syk­kel­felt ikke er buss­holde­plas­ser, og leg­ge opp sine ruter slik at de ikke blok­ke­rer dis­se. Det er sel­ska­pe­ts ansvar.

Con­ti­nue read­ing Kol­lek­ti­ve tra­fikk­syn­der — vet de ikke for­skjell på buss og syk­kel?

Skal Oslopolitiet igjen sabotere oslosyklistene?

For en tid til­ba­ke annon­ser­te kom­mu­nen at det vil­le bli åpnet for syk­ling mot enveis­kjø­ring i en del gater i sen­trum. Åpnings­da­to­en var annon­sert til 17. juni 2011.

Men så var det kan­skje ikke så sik­kert like­vel. I For­bru­ker­in­spek­tø­rene i NRK kun­ne vi 16. mai lese at poli­tiet ennå ikke had­de bestemt seg:

- Vi har ennå ikke bestemt oss. Jeg leg­ger ikke skjul på at det­te er et kon­tro­ver­si­elt for­slag, sier politi­over­be­tjent Finn Erik Grøn­li.”

Jeg kom­men­ter­te det­te, og spur­te om norsk poli­ti lider av kunn­skaps­ve­gring eller har hem­me­lig kunn­skap når de går mot det­te. I dag var jeg igjen inn­om kom­mu­nens nett­si­der for pro­sjek­tet. Der lig­ger den nå noen illust­ra­sjo­ner om hvor­dan det er tenkt, og det ser rik­tig bra ut.

Det som imid­ler­tid gir grunn til bekym­ring er at det ikke len­ger står noen dato for når det­te skal gjen­nom­fø­res, og vi er ikke så langt unna 17. juni. I ste­det kan vi lese det­te:

Sam­ferd­sels­eta­ten er i dia­log med poli­ti­et om å åpne for toveis syk­ling i føl­gen­de enveis­re­gu­ler­te sen­trums­ga­ter [min uth].”

Jeg har for­søkt å fin­ne ut hva det­te betyr. Men fore­lø­pig vet jeg ikke mer enn det som frem­kom­mer på nett­si­den. Men betyr det­te at pro­sjek­tet er utsatt, og at vi nok en gang risi­ke­rer at Oslo­po­li­ti­et skal sabo­te­re oslo­syk­lis­te­ne?

[Edit]

/* Det­te er en kom­men­tar til Fro­de. Men jeg leg­ger den inn her for­di det da er let­te­re å illust­re­re poen­get. Jeg er enig i at det er mis­vi­sen­de å si “syk­ling mot enveis­kjø­ring”.  Det er en omre­gu­le­ring slik at de er enveis­kjørt for motor­kjøre­tøy, men ikke for syk­ler. Poen­get er at sli­ke gater fak­tisk ikke er enveis­kjørt. Den er enveis­kjørt for motor­kjøre­tøye, toveis­kjørt for syk­lis­ter. Det gjel­der uav­hen­gig av om det er mer­ket eget syk­kel­felt eller ikke. Det er man­ge gater som er toveis­kjørt, selv om det ikke er plass. Schi­ves gt på Frog­ner er ett eksem­pel. Skil­tet “inn­kjø­ring for­budt” betyr nett­opp det, det betyr ikke nød­ven­dig­vis enveis­kjø­ring. Når det er skil­tet som til høy­re, så betyr det at det er inn­kjø­ring for­budt for and­re kjøre­tøy­er enn syk­ler. Det er ikke vans­ke­lig.

Så kan man skil­te som på det nes­te bil­det (som er fra Paris), som for­tel­ler at gaten er toveis­kjørt for syk­lis­ter, enveis­kjørt for and­re. Hel­ler ikke det er spe­si­elt vans­ke­lig. Så kan man skil­te som på skil­tet nede til venst­re i krys­sen­de gate. Det er hel­ler ikke vans­ke­lig å for­stå. Det fun­ge­rer utmer­ket and­re ste­der. Det er ingen grunn til å tro at det ikke skal fun­ge­re i Oslo også. Men Oslo har et poli­ti som synes å være immu­ne mot kunn­skap, og som hel­ler base­rer sine avgjø­rel­ser på irra­sjo­nell frykt og egne for­dom­mer. */

Lider norsk politi av kunnskapsvegring, eller har de hemmelig kunnskap?

For en tid siden opp­ly­se NRK Øst­lands­sen­din­gen at poli­ti­et i Oslo mot­vil­lig had­de gått med på å til­la­te syk­ling mot enveis­kjø­ring. Oslo kom­mu­ne har plan­lagt slik tra­fikk­re­gu­le­ring, og har annon­sert at det skal åpnes for syk­ling mot enveis­kjø­ring i enkel­te sen­trums­ga­ter 17. juni. Men nå skri­ver For­bru­ker­in­spek­tø­re­ne i NRK at poli­ti­et ennå ikke har bestemt seg:

- Vi har ennå ikke bestemt oss. Jeg leg­ger ikke skjul på at det­te er et kon­tro­ver­si­elt for­slag, sier politi­over­be­tjent Finn Erik Grøn­li.”

Con­ti­nue read­ing Lider norsk poli­ti av kunn­skaps­ve­gring, eller har de hem­me­lig kunn­skap?

Er det greit at avd dir Guro Ranes i Vegdirektoratet synser offentlig om trafikk?

Til Dagens Nærings­liv 7. april i år utta­ler avde­lings­di­rek­tør Guro Ranes i Veg­di­rek­to­ra­tet føl­gen­de, i en sak som har fått over­skrif­ten “Syk­lis­te­ne har ofte skyl­den”:

Syk­lis­ter er mind­re til­bøye­li­ge til å hol­de tra­fikk­reg­le­ne enn bilis­ter.”

Over­skrif­ten er et sitat fra leder for tra­fikk­sek­sjo­nen ved poli­ti­et i Ber­gen Jens Klep­pe. Jeg har tid­li­ge­re kom­men­tert at jeg ikke tror på poli­ti­ets utta­lel­ser om syk­lis­ter. Men jeg trod­de fak­tisk at Guro Ranes had­de et visst fakta­grunn­lag for sine utta­lel­ser, uten at jeg sjek­ket det­te. Det fin­nes tross alt en del under­sø­kel­ser om tra­fikk­ulyk­ker og tra­fikk­ad­ferd, gjer­ne laget av eller for Veg­di­rek­to­ra­tet. Men til Dags­avi­sen i dag (bare i papir­ut­ga­ven) sier hun føl­gen­de:

Utta­lel­sen ble gitt på gene­relt grunn­lag og ut fra egne erfa­rin­ger. Fra kon­to­ret mitt har jeg for eksem­pel utsikt til et lys­re­gu­lert gang­felt. Jeg har obser­vert at mens bilis­te­ne stan­ser på rødt, gjør ikke alle syk­lis­ter det sam­me.”

Det­te er helt utro­lig. En avde­lings­di­rek­tør i Veg­di­rek­to­ra­tets tra­fikk­sik­ker­hets­sek­sjon utta­ler seg om tra­fikk bl.a. på bak­grunn av det hun ser fra sitt kon­tor­vin­du. Det­te er tvers igjen­nom use­riøst. Folk fra Veg­di­rek­to­ra­tet kan ikke bare kom­me med ufun­dert syn­sing i media.

Veg­di­rek­tør Ter­je Moe Gus­tav­sen bør sna­rest, og på en meget tyde­lig måte gjø­re det klart at det­te ikke er noe som Veg­di­rek­to­ra­tet stil­ler seg bak, ver­ken utta­lel­sen inn­hold eller at man kan utta­le seg på slikt grunn­lag. Ellers kan vi ikke bare avskri­ve Guro Ranes, men hele Veg­di­rek­to­ra­tet som use­riøst.

Jeg kan opp­ly­se Guro Ranes om at jeg nes­ten dag­lig ser bilis­ter som kjø­rer på rødt lys og stan­ser eller par­ke­rer i syk­kel­felt, og jeg vil tro at svært man­ge bilis­ter bry­ter farts­gren­ser omtrent hver gang de kjø­rer bil. Noen sta­ti­stikk har jeg ikke, men jeg kan like godt som Guro Ranes “på gene­relt grunn­lag og ut fra egne erfa­rin­ger” si at bilis­ter er mind­re til­bøye­li­ge til å hol­de tra­fikk­reg­le­ne enn syk­lis­ter. Min syn­sing er like god eller like dår­lig som hen­nes.

Jeg inn­røm­mer gjer­ne at jeg som syk­list for­hol­der meg noe mer flek­si­belt til tra­fikk­reg­ler enn jeg gjør når jeg kjø­rer bil. Hoved­grun­nen til det er at tra­fikk­reg­le­ne og tra­fikk­re­gu­le­rin­gen er utfor­met for bilis­ter, ikke syk­lis­ter. Jeg syk­ler ofte mot enveis­kjø­rin­ger for­di det er langt sik­re­re enn alter­na­ti­ve­ne. Jeg prio­ri­te­rer min sik­ker­het som syk­list frem­for å føl­ge syk­kel­fiendt­li­ge tra­fikk­reg­ler. Det hen­der nok også at jeg syk­ler over et fot­gjen­ger­felt på rødt lys hvis det ikke er fot­gjen­ge­re der og det hen­der jeg svin­ger til høy­re på rødt lys. For å være lov­ly­dig hen­der det jeg svin­ger opp på for­tau­et, for røde lys for fot­gjen­ger­felt gjel­der ikke der. Man kan også svin­ge til høy­re på for­tau­et, uav­hen­gig av far­ge på lyset. Så det hen­der jeg kut­ter et hjør­ne av på for­tau­et, og svin­ger ut i vei­en etter å ha pas­sert krys­set. Det er en lov­lig, men egent­lig mer risi­ka­bel manø­ver enn å hol­de seg i kjøre­ba­nen hvis det er klart. Og uan­sett har syk­lis­ter stort sett mye lave­re fart enn biler, har bed­re over­sikt og er mer manøv­re­rings­dyk­ti­ge.

For en tid siden gjen­nom­gikk jeg fore­lig­gen­de noen stu­di­er av tra­fikk­ulyk­ker. Bare i et til­fel­le var syk­ling på rødt lys en del av årsa­ken — det var en syk­list som krys­set et fot­gjen­ger­felt på “rød mann” og ble påkjørt av en bil som sving­te til venst­re (had­de syk­lis­ten “rød mann” i krys­set er det tvil­somt at bilen had­de grønt lys, men det sier den kor­te ulyk­kes­rap­por­ten ikke noe om).

Jeg har som sagt slut­tet å tro på poli­ti­et. De frem­står gang på gang som en syk­kel­fiendt­lig etat som syn­ser uten fakta­grunn­lag. Men inn­til i dag trod­de jeg fak­tisk at Veg­di­rek­to­ra­tet var mer seriø­se. Det vis­te seg å være feil.

Politiet hetser syklister igjen: “Syklistene har ofte skylden”

Syk­lis­te­ne har ofte skyl­den” kan vi lese i Dagens Nærings­liv. Kil­den er leder for tra­fikk­sek­sjo­nen ved poli­ti­et i Ber­gen, Jens Klep­pe, og avde­lings­di­rek­tør ved Tra­fikk­sik­ker­hets­sek­sjo­nen i Sta­tens veg­ve­sen  Guro Ranes. Det vises også til en dybde­stu­die av døds­ulyk­ker i Nor­ge. I åre­ne 2005–2009, som stu­di­en det vises til omfat­ter, ble 42 syk­lis­ter drept i tra­fik­ken. Til sam­men­lik­ning ble det drept 782 bilis­ter, 157 motor­syk­lis­ter og 22 mope­dis­ter.

Det­te er typis­ke situa­sjo­ner, i føl­ge Jens Klep­pe:

Ned­over­bak­ker der syk­lis­ter kom­mer i høy fart, i kom­bi­na­sjon med uover­sikt­li­ge utkjørs­ler, er også klas­sisk far­li­ge situa­sjo­ner. Og vi har opp­levd man­ge ulyk­ker der syk­lis­ter har fløy­et gjen­nom luf­ten og fått et ublidt møte med front­ru­ter og bak­ken, sier Klep­pe.”

Det­te er en udo­ku­men­tert påstand fra Jens Klep­pe. Jeg tror ikke på poli­ti­et i sli­ke saker. Poli­ti­et er en syk­kel­fi­ent­lig etat, og poli­ti­et i Ber­gen har frem­stått som noen av de ver­ste. Poli­ti­et feil­in­for­me­rer og er ras­ke til å unn­skyl­de bilis­ter og kom­mer med påstan­der om høy fart. Pres­sen har også ofte en neg­a­tiv vink­ling i for­hold til syk­lis­ter, selv om jeg den­ne gan­gen ikke vil inklu­de­re Dagens Nærings­liv i det­te dår­li­ge presse­sel­ska­pet. Men høy fart behø­ver ikke være mer enn 30 km/t. Jeg vet ikke hva Klep­pe mener med “uover­sikt­li­ge utkjørs­ler”, men det gjel­der da at de som kom­me ut fra en utkjør­sel har vike­plikt?

Con­ti­nue read­ing Poli­ti­et het­ser syk­lis­ter igjen: “Syk­lis­te­ne har ofte skyl­den”

En liten seier over et sykkelfientlig Oslo-politi: Sykling mot enveiskjøring

Oslo­po­li­ti­et sier mot­vil­lig ja til å prø­ve ut syk­ling mot enveis­kjø­ring, mel­der NRK Øst­lands­sen­din­gen. Men lede­ren for tra­fikk­sek­sjo­nen, Sis­sel Ham­mer, er fort­satt skep­tisk.

Man kan lure på hva Oslo­po­li­ti­et og Sis­sel Ham­mer vet, som til­si­er at alle and­res erfa­ring er feil. I Oslo har man ikke noe sted for­søkt å til­la­te syk­ling mot enveis­kjø­ring. Der man har erfa­rin­ger med det­te er erfa­rin­ge­ne posi­ti­ve. Det­te er grun­nen til at Veg­di­rek­to­ra­tet nå har åpnet for at syk­ling mot enveis­kjø­ring kan gjø­res perm­a­nent, og ikke bare være prøve­pro­sjek­ter.  Det er også sli­ke erfa­rin­ger som har gjort at man i Frank­ri­ke nå gene­relt til­la­ter syk­ling mot enveis­kjø­ring i alle gater med farts­gren­se 30 km/t eller lave­re. Men kunn­skap biter ikke på Oslo­po­li­ti­et og Sis­sel Ham­mer. Til tross for rap­por­ter som viser at det fun­ge­rer bra, og selv om de selv ikke har noen erfa­ring med det­te, vil Oslo­po­li­ti­et ikke ha det — selv om de nå mot­vil­lig aksep­te­rer for­søk. Det som er gans­ke åpen­bart er at Oslo­po­li­ti­et her base­rer sitt stand­punkt på for­dom­mer, ikke på erfa­ring og kunn­skap.

Con­ti­nue read­ing En liten sei­er over et syk­kel­fi­ent­lig Oslo-poli­ti: Syk­ling mot enveis­kjø­ring

Syklister meid ned av journalister

Vic­to­ria (6) meid ned av syk­list” skrev Aften­pos­ten 9.10.10, i en sak de had­de hen­tet fra sin sam­ar­beids­part­ner Aften­bla­det. En 6‑åring som gikk i gang- og syk­kel­vei­en sam­men med sin far ble påkjørt av en ung syk­list, som i føl­ge avi­se­ne kom faren­de på syk­kel. I fort­set­tel­sen ser vi at avi­se­ne ser på det­te som et eksem­pel på råsyk­ling.

14. sep­tem­ber kun­ne Aften­pos­ten mel­de at en per­son var påkjørt av en syk­list i Mar­ka, i bak­ke­ne på vei ned mot Sogns­vann. Men NRK-Øst­lands­sen­din­gen syn­tes åpen­bart at det­te var for tamt og ikke tab­lo­id nok, så de klin­te til med at hun var Meid ned av syk­list i mar­ka.

Like før, den 10. sep­tem­ber, var Inger (83) meid ned av syk­list, den­ne gang da hun gikk av bus­sen på Sjø­lyst. Det var en over­iv­rig syk­list som mei­de hen­ne ned, om vi skal tro DittO­slo (nett­sted for lokal­avi­ser i Oslo).

Con­ti­nue read­ing Syk­lis­ter meid ned av jour­na­lis­ter

Hvorfor gir politiet misvisende opplysninger om sykkelulykker?

Utgangs­punk­tet for å rei­se det­te spørs­må­let er medie­om­ta­le av to syk­kel­ulyk­ker. Den ene var en døds­ulyk­ke i Oslo 1. mai 2009, og jeg tar utgangs­punkt i omta­le i NRK Øst­lands­sen­din­gen. Den and­re en ulyk­ke i Tøns­berg 23. august 2010, hvor syk­lis­ten ut fra omta­len i Tøns­bergs Blad bare fikk let­te­re ska­der. Jeg hol­der meg her til omta­le i Tøns­bergs Blad sam­me dag, 23.08.2010.

Fel­les for de to ulyk­ke­ne er at bilis­ten skul­le svin­ge til venst­re, og kol­li­der­te med møten­de syk­list da bilis­ten krys­set syk­lis­tens kjøre­felt. I beg­ge til­fel­ler viser media til politi­kil­der. NRK Øst­lands­sen­din­gen viser til inn­sats­le­der Tore Bar­stad ved Oslo politi­kam­mer. Tøns­bergs Blad viser til ope­ra­sjons­le­der ved Vest­fold politi­dis­trikt, Jan Kris­ti­an Johns­rud.

Man kan selv­føl­ge­lig ikke være sik­ker på at dis­se politi­kil­de­ne er kor­rekt gjen­gitt, men jeg leg­ger like­vel det til grunn.

I Oslo-saken ble bil­fø­re­ren sene­re dømt for uakt­somt drap, og en del detal­jer om ulyk­ken kom fra i retts­sa­ken. Jeg har omtalt den­ne i  “Syk­lis­ten kom i høy has­tig­het …”.

Beg­ge sake­ne har det til fel­les at hoved­år­sa­ken til ulyk­ken var at bilis­ten ikke over­holdt sin vike­plikt. I Oslo­sa­ken ble det­te fast­slått i straffe­sa­ken. I Tøns­berg­sa­ken frem­går det­te av beskri­vel­sen av hen­del­ses­for­lø­pet. Det­te er en av de mest van­li­ge årsa­ker til kol­li­sjo­ner mel­lom bilis­ter og syk­lis­ter. Men her kom­mer det førs­te alvor­li­ge spørs­må­let: I omta­le­ne av beg­ge saker under­slås det­te helt vesent­li­ge fak­tum.

Con­ti­nue read­ing Hvor­for gir poli­ti­et mis­vi­sen­de opp­lys­nin­ger om syk­kel­ulyk­ker?

Syklisten kom i høy hastighet …

I 2009 var det én døds­ulyk­ke med syk­kel i Oslo. I lik­het med så man­ge and­re syk­kel­ulyk­ker skyld­tes den­ne at bilis­ten ikke over­holdt sin vike­plikt. Syk­lis­ten syk­let ned­over Tve­ten­vei­en fra Hau­ge­rud i ret­ning Tros­te­rud. Bilen kom opp­over og sving­te til venst­re inn på ben­sin­sta­sjo­nen i Tve­ten­vei­en 185, foran syk­lis­ten som alt­så kom ned­over. I ved­leggs­de­len til ulyk­kes­rap­port for Oslo er ulyk­ken beskre­vet slik:

Enhet A kjør­te Tve­ten­vn retn sør. A skul­le svin­ge til venst­re inn nord­li­ge inn­kj til Esso i Tve­ten­vn 185. Enhet B(Sykkel) syk­let Tve­ten­vn i mot­satt retn og kjør­te i A‘s høy­re side foran og vel­tet. Fører av B omkom.”

I NRK Øst­lands­sen­din­gens omta­le av saken kun­ne vi blant annet lese føl­gen­de:

Syk­lis­ten kom iføl­ge vit­ner i høy has­tig­het ned Tve­ten­vei­en da han front­kol­li­der­te med en bilist som sving­te inn på ben­sin­sta­sjo­nen.”

Ellers står det det­te om hva som for­år­sa­ket ulyk­ken:

- Det kan vir­ke som om bilis­ten har vært blen­det av sola og der­for ikke kun­ne se syk­lis­ten, sier Bar­stad.”

Aften­pos­ten skrev det­te:

En syk­list var blitt påkjørt av en bilist, idet bilen skul­le svin­ge inn på en ben­sin­sta­sjon. Poli­ti­et opp­ly­ser at bilis­ten tro­lig ikke regist­rer­te syk­lis­ten.”

Det var tre­ner i Olym­pia­top­pen, Per Egil Refs­nes, som omkom i ulyk­ken. At det var en kjent per­son i idretts­mil­jø­et bidro til at saken fikk mer medie­om­ta­le enn sli­ke saker van­lig­vis får. Vi fikk først omta­ler av selve ulyk­ken, og litt tid etter kom det mer per­son­ret­tet omta­le. Det ble sene­re reist straffe­sak mot bil­fø­re­ren, som ga en tred­je run­de med medie­om­ta­le.

Det opp­sikts­vek­ken­de i omta­len av den­ne saken er at alle de medi­er hvor jeg har fun­net omta­le av selve ulyk­ken på ulyk­kes­tids­pun­ket under­slår det vik­tigs­te: Bilis­ten over­holdt ikke sin vike­plikt over­for syk­lis­ten. Medie­ne viser del­vis til utta­lel­ser fra poli­ti­et, og man blir sit­ten­de med det inn­trykk at både poli­ti­et og medie­ne stil­ler seg på bilis­tens side i sin saks­frem­stil­ling og nær­mest unn­skyl­der ham.

Bilis­ten ble sene­re til­talt og dømt til 30 dagers feng­sel for uakt­somt drap.

Con­ti­nue read­ing Syk­lis­ten kom i høy has­tig­het …