Tag Archives: Samferdselsdepartementet

Useriøs synsing Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet

Det­te er en alt for lang his­to­rie — i alle fall om vi hol­der oss til hvor lang tid det har tatt å få noen his­to­rie i det hele tatt. Og den har for så vidt blitt enda len­ger ved at den av uli­ke grun­ner har blitt lig­gen­de hos meg uten å bli fer­dig­stilt og publisert.

Jeg har tid­li­ge­re påpekt pro­ble­met med at det ikke fin­nes noe skilt i Nor­ge som mar­ke­rer opp­hør av syk­kel­felt m.m.Før jeg skrev om det på den­ne blog­gen, tok jeg det opp i et brev til Veg­di­rek­to­ra­tet 23. august 2010. Jeg kan ikke hus­ke at jeg noen gang fikk svar på den henvendelsen.

Det­te er et av man­ge for­hold som gjør tra­fikk­reg­le­ne for syk­ler vel­dig ukla­re. Jeg har pekt på at det er umu­lig å si sik­kert om det f.eks. er syk­kel­felt uten­for Ulle­våls­vei­en 15. Det har vært hev­det at skil­tet med “Par­ke­ring for­budt” som er satt opp på hus­veg­gen skul­le bety at det ikke er syk­kel­felt, for­di det­te skil­tet betyr at det er lov å stan­se. Og da kan det ikke være syk­kel­felt hvor det er all stans for­budt. Men det er tøv. Det kan være lov å stan­se uten­for syk­kel­fel­tet. I Mono­litt­vei­en, bak Frog­ner­par­ken, er det gans­ke van­lig at biler par­ke­rer i vei­en, uten­for sykkelfeltet.

Con­ti­nue read­ing Use­riøs syn­sing Veg­di­rek­to­ra­tet og Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet

Har Samferdselsdep glemt eller gitt blaffen i syklistene?

I dag send­te Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet ut end­rin­ger i “for­skrift om offent­lig par­ke­rings­re­gu­le­ring og par­ke­rings­ge­byr”. “Miljø­venn­le­ge køy­re­tøy får enda betre par­ke­rings­for­hold” heter det i den depar­te­men­ta­le eufe­mis­me om saken.

Hoved­inn­hol­det i for­sla­get er at el-biler og hydro­gen­bi­ler skal kun­ne par­ke­re på tvers i par­ke­rings­felt hvis hju­le­ne står innen­for og over­heng uten­for fel­tet ikke er mer enn 40 cm. Sagt på en litt annen måte betyr det at dis­se bile­ne kan par­ke­re slik at de stik­ker inn­til 40 cm ut i det alle­re­de alt for tran­ge områ­det som syk­lis­ter ofte er hen­vist til å bru­ke. Plut­se­li­ge inn­snev­rin­ger av den­ne art kan ska­pe far­li­ge situa­sjo­ner for syklister.

Con­ti­nue read­ing Har Sam­ferd­sels­dep glemt eller gitt blaf­fen i syk­lis­te­ne?

Samferdselsministerens økseskaft

Stor­tings­re­pre­sen­tant Håkon Haug­li (A) stil­te 4. novem­ber 2010 skrift­lig spørs­mål til sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren om behov for skil­ting når syk­kel­vei opp­hø­rer. Spørs­må­let lyder:

Usam­men­hen­gen­de og uover­sikt­li­ge syk­kel­vei­er er en vik­tig årsak til alvor­li­ge syk­kel­ulyk­ker. I dag har vi skilt som bru­kes når sykkelvei/sykkelfelt begyn­ner, men ikke til­sva­ren­de skilt for å vise at sykkelvei/sykkelfelt avslut­tes. Vil stats­rå­den ta ini­tia­tiv til bed­re skilting?”

Håkon Haug­lis begrun­nel­se og sam­ferd­sels­mi­nis­te­rens svar fin­ner man i sin hel­het her, på Stor­tin­gets nett­si­der. Dess­ver­re kom sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren med et gans­ke intet­si­gen­de svar, som får meg til å ten­ke på det gam­le even­ty­ret “God dag mann, økse­skaft”. Hun inn­le­der slik:

Con­ti­nue read­ing Sam­ferd­sels­mi­nis­te­rens økse­skaft