Tag Archives: Sitatrett

Når sitater brukes i kommersiell sammenheng

Det­te er noe jeg begyn­te på for nes­ten en måned siden. Som så ofte skjer: Tiden gikk, og jeg syn­tes ikke len­ger at saken var sær­lig aktu­ell, og det ble ikke pub­li­sert. Men når Dags­nytt 18 fant grunn til å ta opp dis­ku­sjo­nen i går, da kan jeg pub­li­se­re kom­men­ta­ren i dag. Men når Dags­nytt 18 fort­satt har bil­de av Anne Gros­vold på hoved­si­den for pro­gram­met, da viser vel det at de ikke all­tid er helt oppdatert.

Vi låner ikke bort vår tro­ver­dig­het” skrev for­bru­ker­om­bud Gry Nergård i Aften­pos­ten 11. desem­ber. Gry Nergård skri­ver: Con­ti­nue read­ing Når sita­ter bru­kes i kom­mer­si­ell sam­men­heng

Charlie og opphavsretten — bruk av (andres) bilder i nyhetsdekning

Etter dra­pe­ne på med­ar­bei­de­re i det frans­ke tids­skrif­tet Char­lie Hebdo, har man­ge av bladets bil­der blitt gjen­gitt i media ver­den over.  Jeg har selv brukt et par teg­nin­ger fra Char­lie Hebdo, og noen and­re teg­nin­ger, i min kom­men­tar Char­lie og oss and­re.

Char­lie Hebdo-saken er først og fremst en sak om ytrings­fri­het. Tar vi med ter­ror­ak­sjo­nen mot det jødis­ke super­mar­ke­det i Paris, blir det også en sak om anti­se­mit­tis­me. Det­te er det viktigste.

Men jeg lar sjel­den mulig­he­ten til å kom­men­te­re noen opp­havs­retts­spørs­mål med utgangs­punkt i aktu­el­le saker gå fra meg. Der­for spørs­må­let: Kan vi nå fritt gjen­gi teg­nin­ger fra Char­lie Hebdoe (og and­re pub­li­ka­sjo­ner)? De spres over hele ver­den, men jeg begren­ser meg til det som gjel­der i Norge.

Con­ti­nue read­ing Char­lie og opp­havs­ret­ten — bruk av (and­res) bil­der i nyhets­dek­ning

Sitatretten brent av frost — om Mauseth-saken

Høy­este­rett har talt. Det må vi ta til etter­ret­ning. Gørild Mau­seth har vun­net, NRK har tapt og sitat­ret­ten er brent av frost. Høy­este­rett har sis­te ord når retts­spørs­mål skal avgjø­res etter gjel­den­de rett. Men at avgjø­rel­sen er ende­lig er ikke det sam­me som at den er god og at den er fri­tatt for kri­tikk. Con­ti­nue read­ing Sitat­ret­ten brent av frost — om Mau­seth-saken

Mauseth-saken ankes

Norsk skue­spil­ler­for­bund sier i en presse­mel­ding 2.11.09 at Mau­seth-saken ankes til Høy­este­rett. Jeg har tid­li­ge­re gitt uttrykk for at at resul­ta­tet i lag­manns­ret­ten var rik­tig, hvor NRK ble fri­kjent. Det vil etter min mening være uhold­bart om man skal inn­føre en form for sekund­jus hvor det blir kri­tisk når man klip­per en sce­ne eller noe annet som siteres.

At Skue­spil­ler­for­bun­det har beslut­tet å anke saken betyr ikke at den fak­tisk blir behand­let i Høy­este­rett. Kjære­måls­ut­val­get må slip­pe saken inn til Høy­este­rett. Men det er en prin­si­pi­ell sak, så det kan være inter­es­sant å få en avgjø­rel­se i Høyesterett.

Riktig avgjørelse i Mauseth-saken [lagmannsrettens dom]

Bor­gar­ting lag­manns­rett har avsagt dom i saken mel­lom skue­spil­ler Gørild Mau­seth og NRK. NRK fikk fullt med­hold, hvil­ket etter min mening er et helt rik­tig resultat.

NRK vis­te i pro­gram­met ”Sto­re Stu­dio”  et ca 10 sekun­der langt klipp fra spille­fil­men ”Brent av frost”. Klip­pet er fra en sam­leie­sce­ne hvor Gørild Mau­seth lig­ger naken i en båt full av nyfan­get fisk, og avslut­tes med at Mau­seth i ca 2 sekun­der vises naken forfra.

Klip­pet ble vist i for­bin­del­se med omta­le av den nors­ke spille­fil­men ”Kill Bul­jo” som had­de nær fore­stå­en­de pre­miere. Fil­men inne­hol­der paro­di­er på sce­ner fra fle­re fil­mer, blant annet fra ”Brent av frost”, hvor­fra det er oven­nevn­te sce­ne som parodieres.

Con­ti­nue read­ing Rik­tig avgjø­rel­se i Mau­seth-saken [lag­manns­ret­tens dom]

Faller sitatretten i fisk?

Oslo ting­rett har avsagt dom i saken mel­lom Gøril Mau­seth og NRK, og NRK tap­te. Selve dom­men kan man lese her. NRK har alle­re­de vars­let at saken vil bli anket, så fore­lø­pig har tep­pet bare gått ned for førs­te akt i den­ne saken.

Jeg synes dom­men er pro­ble­ma­tisk, og håper at den ikke blir stå­en­de. Men før jeg dis­ku­te­rer den­ne nær­me­re må jeg nok en gang under­stre­ke at jeg ikke har sett det omstrid­te film­inn­sla­get, slik at jeg må hol­de meg til beskri­vel­sen i ting­ret­tens dom. Det er en omfat­ten­de dom på 29 sider. Det er der­for ikke til å unn­gå at det blir nok­så lan­ge utdrag fra dom­men, men de som vil får hen­ge med videre.

Con­ti­nue read­ing Fal­ler sitat­ret­ten i fisk?

Den besværlige ytringsfriheten — Gørild Mauseths fiskesex

Gørild Mau­seth har gått til sak mot NRK på grunn av deres bruk av sex­sce­nen fra fil­men “Brent av frost” i et TV-inn­slag. Jeg har ikke sett fil­men eller NRK-inn­sla­get. Jeg vil der­for ikke mene noe om hvor­vidt NRK har opp­trådt ulov­lig i den kon­kre­te saken. I den grad man kan sto­le på avis­om­ta­ler, kan må få en rede­gjø­rel­se for saken i Dag­bla­det 27.03.2007. Men saken rei­ser noen prin­si­pi­el­le spørs­mål som det er verdt å diskutere.

Vi har rett til å site­re fra et offent­lig­gjort verk “i sam­svar med god skikk og i den utstrek­ning for­må­let betin­ger”. Det­te føl­ger av ånds­verk­lo­ven § 22. Sitat­ret­ten er ikke begren­set til tekst. Vi kan også site­re f.eks. musikk og film.

Sitat­ret­ten er i rea­li­te­ten en ytrings­fri­hets­be­stem­mel­se. Vi skal kun­ne under­byg­ge det vi skri­ver og det vi even­tu­elt kri­ti­se­rer gjen­nom sita­ter. For at jeg skal kun­ne site­re må jeg set­te sita­tet inn i en sam­men­heng hvor det­te er rele­vant. Løs­rev­ne utta­lel­ser eller film­klipp som pre­sen­te­res som mor­som­me enkelt­inn­slag ikke “sitat”. Men å vise en film­sce­ne i for­bin­del­se med omta­le av en film hvor den­ne sce­nen blir paro­di­ert, høres ut til å lig­ge innen­for det til­lat­te. Kra­vet om “god skikk” inne­bæ­rer bl.a. at man ikke må site­re mer enn det som er nød­ven­dig i for­hold til for­må­let, og at man må site­re på en måte som ikke er mis­vi­sen­de, kren­ken­de m.m. i for­hold til det som site­res. Om NRKs bruk av film­klip­pet her var innen­for det til­lat­te, har jeg ikke grunn­lag for å mene noe om.

Den som ytrer seg offent­lig, enten det er i form av skrift­styk­ker eller opp­tre­den på film, har gitt fra seg noe av kon­trol­len. De fles­te som har ytret seg i det offent­li­ge som har nok sagt noe man gjer­ne skul­le ha hatt usagt. Men man kan ikke spo­le tiden til­ba­ke og redi­ge­re for­ti­den. Det man har sagt, står der. Vi må reg­ne med å bli kon­fron­tert med utta­lel­ser vi i dag ikke vil stå inne for, bil­der man ikke er sær­lig stolt av, osv.

Ytrings­fri­he­ten er ikke all­tid beha­ge­lig. Det gjel­der enten det er stor­tings­menn som blir utskjelt av parti­kol­le­ger, og for skue­spil­le­re som møter film­sce­ner man selv helst vil glemme.

Gøril Mau­seth har, fort­satt i føl­ge medie­om­ta­len, påbe­ropt seg en klau­sul i avta­len med film­pro­du­sen­ten om at den­ne sce­nen ikke skal kun­ne bru­kes uten­for sin kunst­ne­ris­ke sam­men­heng. En slik klau­sul er ikke bin­den­de for and­re enn de som er part i avta­len. Om en for­fat­ter inn­går en avta­le med sitt for­lag om at vis­se avsnitt i en bok ikke skal site­res, så behø­ver ingen and­re å bry seg om den­ne avta­len. Og slik bør det være. Den som ytrer seg offent­lig skal ikke kun­ne bestem­me hvor­dan and­re skal kun­ne for­hol­de seg til ytrin­gen, og skal ikke kun­ne bestem­me at bare de som er “snil­le” skal få lov til å site­re. Man skal hel­ler ikke måt­te beta­le for å site­re. Det var nok hel­ler naivt av Gøril Mau­seth å tro at hun gjen­nom en slik klau­sul skul­le kun­ne kon­trol­le­re hvor­dan sce­nen vil­le bli brukt i and­re sammenhenger.

Tan­ch­red Ibsen laget i sin tid fil­men “To mis­ten­ke­li­ge per­soner”, basert på Gun­nar Alf Lar­sens nøk­kel­ro­man om det såkal­te “Lens­manns­mor­det”. En av de som var dømt for det­te dra­pet gikk til sak for å få stan­set fil­men. Han øns­ket ikke ny opp­merk­som­het rundt den­ne saken. Han fikk stan­set fil­men gjen­nom en dom fra Høy­este­rett Rt 1952 s. 1217. Men der­med skrev han seg inn i norsk retts­his­to­rie og kul­tur­his­to­rie, og han vil for all­tid bli hus­ket. Gøril Mau­seth kan opp­nå noe av det sam­me. Uan­sett utfall aktua­li­se­rer retts­sa­ken film­sce­nen, og man rett­fer­dig­gjør å vise sce­nen for å kun­ne for­tel­le hva stri­den drei­er seg om. Om NRK i det pro­gram­met som er utgangs­punk­tet for retts­sa­ken skul­le ha over­trådt gren­sen for hva som er aksep­ta­belt, så gjør dagens nyhets­in­ter­es­se at den uan­sett må kun­ne vises ved omta­le av rettssaken.