Tag Archives: Skilting

Skilt om at sykkelfelt opphører og annen skilting for myke trafikanter. Hvorfor bare tulleskilt, @presserom ?

Det­te er en sak som har en gans­ke lang for­his­to­rie. I 2010 skrev jeg om at Nor­ge mang­ler skilt blant annet for at syk­kel­vei eller syk­kel­felt opp­hø­rer. Saken fikk et gans­ke inter­es­sant for­løp, og var blant annet en tur inn­om Stor­tin­get. Davæ­ren­de stor­tings­re­pre­sen­tant Håkon Haug­li (A) tok det­te opp i et spørs­mål til sam­ferd­sels­min­si­te­ren 4. novem­ber 2010. Håkon Haug­li og jeg had­de dis­ku­tert den­ne saken før han stil­te spørs­mål til sam­ferd­sels­mi­nis­te­ren. Spørs­må­let lød:

Usam­men­hen­gen­de og uover­sikt­li­ge syk­kel­vei­er er en vik­tig årsak til alvor­li­ge syk­kel­ulyk­ker. I dag har vi skilt som bru­kes når sykkelvei/sykkelfelt begyn­ner, men ikke til­sva­ren­de skilt for å vise at sykkelvei/sykkelfelt avslut­tes. Vil stats­rå­den ta ini­tia­tiv til bed­re skilting?”

Håkon Haug­lis begrun­nel­se og sam­ferd­sels­mi­nis­te­rens svar fin­ner man i sin hel­het her, på Stor­tin­gets nett­si­der. Til hoved­spørs­må­let om mang­len­de skilt sva­rer sam­ferd­sels­mi­nis­ter Magn­hild Mel­tveit Klep­pa (SP):

Som stor­tings­re­pre­sen­tant Håkon Haug­li påpe­ker, mar­ke­res opp­star­ten av syk­kel­fel­tet med skilt 521 ”Syk­kel­felt”. Fel­tet er i til­legg mar­kert med langs­gå­en­de opp­mer­king 1008 ”Skille­lin­je” og sym­bol 1039 ”Syk­kel­sym­bol”. Syk­kel­felt­skil­tet skal gjen­tas etter veg­kryss. Avslut­ning av syk­kel­felt mar­ke­res ved at den langs­gå­en­de opp­mer­kin­gen opp­hø­rer. I lik­het med alle and­re tra­fi­kan­ter må syk­lis­te­ne for­hol­de seg til veg­opp­mer­kin­gen, og Veg­di­rek­to­ra­tet har der­for vur­dert det som unød­ven­dig å anven­de skilt i til­legg for å angi avslut­nin­gen på sykkelfelt.”

Con­ti­nue read­ing Skilt om at syk­kel­felt opp­hø­rer og annen skil­ting for myke tra­fi­kan­ter. Hvor­for bare tul­le­skilt, @presserom ?

Feilskilting på Sjølyst

Hele “Tour de Finance”-strekningen er skil­tet på en dår­lig og for­vir­ren­de måte. Se den­ne gjen­nom­gan­gen av skil­tin­gen på Mar­tin P Hoffs blogg.  Ta også hans gjen­nom­gang av kva­li­te­ten på “Tour de Finan­ce” mer gene­relt.

I fjor ble krys­set på Sjø­lyst syk­kel­vei­en byg­get om. Her laget man fak­tisk en omsyk­lings­vei mens arbei­det pågikk. Det bur­de være en selv­føl­ge­lig at man gjør det, men i Nor­ge er det et sjel­dent unn­tak. Dess­ver­re var ikke syk­kel­vei­en fer­dig da tra­fik­ken ble flyt­tet til­ba­ke til den, slik at man i prak­sis syk­let gjen­nom et ufer­dig vei­ar­beids­om­rå­de. Men det er historie.

Con­ti­nue read­ing Feil­skil­ting på Sjø­lyst

Fra i dag har ikke politiet lenger skiltmyndighet!

I dag, 1. janu­ar 2015, trer end­rin­gen i Skilt­for­skrif­ten § 28 i kraft, som inne­bæ­rer at poli­ti­et ikke len­ger har skilt­myn­dig­het i Oslo, Ber­gen, Trond­heim, Stav­an­ger, Kris­tian­sand og Tromsø. Jeg har opp­fat­tet det slik at poli­ti­ets skilt­myn­dig­het ikke har vært et like stort pro­blem i de and­re byene som det har vært i Oslo. I Oslo har poli­ti­et vært bak­stre­versk og har lidd av kunn­skaps- og lærings­ve­gring. De har hel­ler basert seg på egne for­dom­mer og forms­ba­ser­te frykt, enn å inn­hen­te kunn­skap fra and­re ste­der. Ende­lig har den­ne dele­ne av byplan­leg­gin­gen kom­met under demo­kra­tisk kontroll.

I Oslo har poli­ti­et vært en ren sabo­tør av gode syk­kel­løs­nin­ger. De har mis­brukt sin skilt­myn­dig­het til å sør­ge for at syk­kel­felt opp­hø­rer før kryss, avbry­te syk­kel­felt for å gi av- og påles­sings­plass til bilis­ter (og der­med gjø­re dem far­li­ge­re for syk­lis­ter), hind­re syk­ling i beg­ge ret­nin­ger i ellers enveis­kjør­te gater, osv. Den som vil lese om hvor­dan Oslo­po­li­ti­et har hind­ret til­rette­leg­ging for syk­lis­ter i Oslo, og som vil ha det fra noen som ikke er like mye syk­kel­en­tu­si­as­ter som meg, kan lese Kom­mune­re­vi­sjo­nens rap­port om den mang­len­de gjen­nom­fø­rin­gen av hoved­syk­kel­vei­pla­nen.

Con­ti­nue read­ing Fra i dag har ikke poli­ti­et len­ger skilt­myn­dig­het!

Idiotisk og farlig plassering av skilt på Sinsen

Jeg syk­let en tur blant annet gjen­nom Dag Ham­marsk­ølds vei (Ring 3) i dag, blant annet for å se på hvor­dan for­hol­de­ne for syk­lis­ter har blitt og vil bli mel­lom Sin­sen og Økern. Det skal jeg kom­me til­ba­ke til.

Med ved, til dels i gang- og syk­kel­vei­en på nord­si­den av Ring 3 fra Sin­sen­krys­set mot Sin­sen­vei­en, var det to skilt som var dumt plas­sert, det ene av dem direk­te far­lig for syklister.

Con­ti­nue read­ing Idio­tisk og far­lig plas­se­ring av skilt på Sin­sen

Frita politiet for unødige oppgaver, som å være skiltmyndighet i Oslo

Poli­ti­et har man­ge opp­ga­ver de bør fri­tas for. Direk­tø­ren i dom­stols­ad­mi­ni­stra­sjo­nen, Tor Lang­bach, skri­ver om noen sli­ke opp­ga­ver i Aften­pos­ten. Vi kan leg­ge til at poli­ti­et bør fri­tas fra å være skilt­myn­dig­het i blant annet Oslo.

Det er ikke så lett å fin­ne ut hva skilt­myn­dig­het egent­lig er, eller er ment å skul­le være. Men i Oslo har poli­ti­et til­tatt seg en rol­le som et slags regu­le­rings­mes­sig over­hus i alt som gjel­der tra­fikk­re­gu­le­ring. På det­te områ­det er Oslo en politi­stat i minia­tyr, hvor poli­ti­et etter eget for­godt­be­fin­nen­de set­ter til side og hind­rer gjen­nom­fø­ring av demo­kra­tisk fat­te­de reguleringsvedtak.

Oslo kom­mu­ne har fått mye og vel­for­tjent kri­tikk for mang­len­de gjen­nom­fø­rings­evne når det gjel­der å gjø­re Oslo til en bed­re by å syk­le i. Men når en syk­kel­sa­bo­tør som Oslo politi­kam­mer nær­mest har veto­rett, da blir det vans­ke­lig å få til selv det kom­mu­nen har vil­let gjøre.

Oslo­po­li­ti­et har kan­skje blitt mest kjent for sin menings­løse mot­stand mot å til­la­te syk­ling i beg­ge ret­nin­ger i en ellers enveis­kjørt gate. Her viser Oslo­po­li­ti­et, eller i alle fall den delen av poli­ti­et som har ansva­ret for det­te, sine ver­ste sider: De frem­står som en kunn­skaps­løs og for­doms­full orga­ni­sa­sjon med alvor­lig lærings­ve­gring.

Con­ti­nue read­ing Fri­ta poli­ti­et for unø­di­ge opp­ga­ver, som å være skilt­myn­dig­het i Oslo

Manglende skilting, vegarbeidsulykker, myke trafikanter — en oppfølging

I et inn­legg i går spur­te jeg hvor man­ge drep­te og skad­de bry­åkra­te­ne i Veg­di­rek­to­ra­tet har på sam­vit­tig­he­ten. Utgangs­punk­tet var et NRK-opp­slag om 23 drep­te syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re i for­bin­del­se med veg­ar­beid, og at man­ge av dis­se kun­ne vært unn­gått. Saken var basert på rap­por­ten “Tema­ana­ly­se av tra­fikk­ulyk­ker i til­knyt­ning til veg­ar­beid”, utar­bei­det av Vegvesenet.

Sær­lig rea­ger­te jeg på en utta­lel­se til NRK fra Senior­råd­gi­ver Ann Karin Midt­gaard i Sta­tens veg­ve­sen, Region sør om at det var vans­ke­lig å sik­re for­di man ikke skil­ter på for­tau eller gang- og syk­kel­vei­er. Noe av det­te var i føl­ge en twit­ter­kom­men­tar fra Veg­ve­se­nets presse­av­de­ling, vans­ke­lig å svelge.

Con­ti­nue read­ing Mang­len­de skil­ting, veg­ar­beids­ulyk­ker, myke tra­fi­kan­ter — en opp­føl­ging

Useriøs synsing Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet

Det­te er en alt for lang his­to­rie — i alle fall om vi hol­der oss til hvor lang tid det har tatt å få noen his­to­rie i det hele tatt. Og den har for så vidt blitt enda len­ger ved at den av uli­ke grun­ner har blitt lig­gen­de hos meg uten å bli fer­dig­stilt og publisert.

Jeg har tid­li­ge­re påpekt pro­ble­met med at det ikke fin­nes noe skilt i Nor­ge som mar­ke­rer opp­hør av syk­kel­felt m.m.Før jeg skrev om det på den­ne blog­gen, tok jeg det opp i et brev til Veg­di­rek­to­ra­tet 23. august 2010. Jeg kan ikke hus­ke at jeg noen gang fikk svar på den henvendelsen.

Det­te er et av man­ge for­hold som gjør tra­fikk­reg­le­ne for syk­ler vel­dig ukla­re. Jeg har pekt på at det er umu­lig å si sik­kert om det f.eks. er syk­kel­felt uten­for Ulle­våls­vei­en 15. Det har vært hev­det at skil­tet med “Par­ke­ring for­budt” som er satt opp på hus­veg­gen skul­le bety at det ikke er syk­kel­felt, for­di det­te skil­tet betyr at det er lov å stan­se. Og da kan det ikke være syk­kel­felt hvor det er all stans for­budt. Men det er tøv. Det kan være lov å stan­se uten­for syk­kel­fel­tet. I Mono­litt­vei­en, bak Frog­ner­par­ken, er det gans­ke van­lig at biler par­ke­rer i vei­en, uten­for sykkelfeltet.

Con­ti­nue read­ing Use­riøs syn­sing Veg­di­rek­to­ra­tet og Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet

Snu parkeringsregelen: Bare lov å parkere når det er skiltet

Kla­rer vi i dag å ten­ke oss at vi ikke skal så man­ge år til­ba­ke før folk tok det som en selv­føl­ge at det var lov å røy­ke alle ste­der hvor det ikke var et uttryk­ke­lig for­bud? Hel­dig­vis for­svant det i 1997, og sis­te rest for­svant da også ser­ve­rings­ste­de­ne ble røyk­frie 1. juni 2004. Når har vi den selv­sag­te regel at det bare er lov å røy­ke der det uttryk­ke­lig står at det er til­latt (på ste­der hvor det er lov­lig å til­la­te røy­king). Det blir sta­dig fær­re sli­ke steder.

Men vi har fort­satt en like tåpe­lig regel som den som tid­li­ge­re gjaldt for røy­king. Vi har den når det gjel­der par­ke­ring. Man ser det nær­mest som en men­neske­rett å kun­ne hen­set­te sin bil hvor som helst, så len­ge det ikke er skil­tet at det er for­budt. Akku­rat som røy­ker­ne så det som en men­neske­rett å kun­ne røy­ke alle ste­der hvor det ikke uttryk­ke­lig var forbudt.

Hvis det i en peri­ode mang­ler et skilt som for­byr par­ke­ring, tar det ikke langt tid før plas­sen er okku­pert av bilis­ter. Det er ikke så len­ge det mang­let et slikt skilt nederst i Dron­ning Mauds gate.

W9376985433_971b2996a0_o

Con­ti­nue read­ing Snu par­ke­rings­re­ge­len: Bare lov å par­ke­re når det er skil­tet

Er dette Oslos dummest sykkelskilting?

Om man skal kåre den dår­ligs­te tra­fikk­løs­nin­gen eller den dum­mes­te skil­tin­gen for syk­lis­ter i Oslo, så er kon­kur­ran­sen knall­hard. Men det­te må være en finale­kan­di­dat. Skil­tet står i Geit­myrs­vei­en, omtrent uten­for nr 63. Skil­tet for­tel­ler at det er syk­kel­sti, og sli­ke skilt skul­le vi gjer­ne hatt fle­re av. Pro­ble­met er at skil­tet her står akku­rat der skil­tet står, der slut­ter syk­kel­sti­en i føl­ge opp­mer­kin­gen i veien.

Con­ti­nue read­ing Er det­te Oslos dum­mest syk­kel­skil­ting?