Tag Archives: Statens vegvesen

Statens vegvesen driter seg ut i ny video hvor man igjen klandrer offeret @presserom

Sta­tens veg­ve­sen har laget en ny video i sin serie hvor hoved­bud­ska­pet er at kvin­ner som går i kor­te skjørt og tar seg den fri­het å gå ut på byen, selv har ansva­ret om de blir vold­tatt. Eller kland­rer syk­len­de som er så frek­ke at de beve­ger seg ut i tra­fik­ken,  for at de blir påkjørt av bilis­ter som kjø­rer i blin­de og bry­ter vike­plikt. Grunn­hold­nin­gen er den sam­me: Offe­ret har skyl­den, og må pas­se seg for de sto­re og ster­ke bøl­le­ne. Sta­tens veg­ve­sen laget den­ne video­en, som her har fått noen kom­men­ta­rer fra @Delveien.

Sta­tens veg­ve­sen har lagt seg fla­te, og har truk­ket video­en fra net­tet. Det hol­der ikke. De må ret­te opp ska­de­ne som har skjedd som føl­ge av deres mis­vi­sen­de propaganda.

Con­ti­nue read­ing Sta­tens veg­ve­sen dri­ter seg ut i ny video hvor man igjen kland­rer offe­ret @presserom

Statens vegvesens nettsider viser hvor lavt de prioriterer syklister @presserom

Går vi inn på Sta­tens veg­ve­sens nett­si­der, får vi først en side som den over. Legg mer­ke til hovedmenyen:

Tra­fikk — Kjøre­tøy — Fører­kort — Veg­pro­sjek­ter — Fag — Jobb — Om oss — Din side.

Syk­kel eller syk­lis­ter anser ikke Sta­tens veg­ve­sen for å være vik­ti­ge nok til at de har fått plass i hoved­me­ny­en. På lisen over “snar­vei­er” ute til høy­re, har men hel­ler ikke sett noen grunn til å lage en snar­vei til syk­kel­re­la­tert stoff — om det skul­le fin­nes noe slikt på Sta­tens veg­ve­sens nettsider.

Skrol­ler vi oss ned­over på for­si­den, fin­ner vi en over­sikt over 16 tema­er, angitt med iko­ner. Som vi ser. Det er bil, bil og atter bil. Hel­ler ikke her har Sta­tens veg­ve­sen fun­net grunn til å nev­ne syk­kel eller syk­lis­ter. Vi ser at det­te er et nett­sted laget av blikk­bok­s­ho­der, for blikkboksfolket.

VegvesenWeb_forsideikoner Con­ti­nue read­ing Sta­tens veg­ve­sens nett­si­der viser hvor lavt de prio­ri­te­rer syk­lis­ter @presserom

Storokrysset — en velfortjent lærepenge for @VegvesenOst

For en tid til­ba­ke pre­sen­ter­te Sta­tens veg­ve­sen region øst et for­slag til ombyg­ging av Stor­o­krys­set, hvor men i svært liten grad fore­slå å leg­ge til ret­te for syk­lis­ter. Nå har hel­dig­vis Oslo kom­mu­ne for­kas­tet det for­sla­get, og vil også leg­ge til ret­te for syk­ling i Gref­sen­vei­en (på høy tid at det blir syk­kel­til­rette­leg­ging der).

Con­ti­nue read­ing Stor­o­krys­set — en vel­for­tjent lære­pen­ge for @VegvesenOst