Tag Archives: Sykkelglede

Hvorfor sykler vi?

Fairhurst_LifeCycleJeg kan egent­lig ikke sva­re på veg­ne av and­re enn meg selv. Så kan­skje bur­de det vært “hvor­for syk­ler jeg?”. Men litt vet vi om hvor­for folk gene­relt sykler.

Bil­det til venst­re og neden­for er laget av Mark Fai­r­hurst, og er gjen­gitt med tillatelse.

Mitt enk­le svar er: Jeg syk­ler for­di jeg liker å syk­le. Å syk­le gir en her­lig opp­le­vel­se av fri­het og uav­hen­gig­het.

Jeg er ikke ale­ne om å opp­le­ve det slik . Mar­cus Alm­gren skrev det­te på Twit­ter:

Jeg byt­tet fra buss til syk­kel og gikk fra frust­rert kveg­dyr til fri mann. Opp­da­get en ny verden.”Fairhurst_Heaven

Erlend Sund­vor, også på Twit­ter:

Nett­opp. Ingen and­re trans­port­mid­ler gir sam­me fri­hets­fø­lel­sen som sykkel.”

Ikke i noen av de under­sø­kel­ser jeg har sett, har man stilt spørs­må­le­ne slik at den­ne siden ved syk­ling kom­mer godt fram. SINTEFs “Syk­kel­un­der­sø­kel­se 2011 Oslo­om­rå­det” svar­te 19% at en av de vik­tigs­te grun­ne­ne til at de syk­ler er at det er gøy. Det er ikke det ordet jeg vil­le ha valgt for å beskri­ve min opp­le­vel­se. Men syk­kelg­le­den er vik­tig. Con­ti­nue read­ing Hvor­for syk­ler vi?