Tag Archives: sykkelhjelm

En dom om påkjørsel av syklist

Oslo ting­rett avsa 11. sep­tem­ber 2018 en dom etter en påkjør­sel av en syk­list i krys­set Pile­stre­det x Spor­veis­gt i Oslo, 18–034023MED-OTIR/07. Den kopi­en av dom­men som jeg har fått, er ikke ano­ny­mi­sert. Jeg har der­for så langt ikke valgt å leg­ge den ut, selv om den er mer­ket med “ingen bre­grens­nin­ger i adgan­gen til offent­lig gjen­gi­vel­se”. Dom­mer, også straffe­dom­mer, er i utgangs­punk­tet offent­li­ge doku­men­ter. Men til­tal­tes navn og adres­se, som er opp­gitt i dom­men, har etter min vur­de­ring ingen offent­lig interesse.

Dom­men har fått mye medie­om­ta­le, og det er der­for ingen grunn til å leg­ge skjul på at syk­lis­ten i det­te til­fel­let var Sunni­va Gyl­ver, prest i Fager­borg kir­ke. Jeg fore­trek­ker å lese en dom før jeg kom­men­te­rer den, og vil ikke bare base­re meg på medie­om­ta­le. Hvil­ket gjør at det ofte tar litt tid før jeg skri­ver sli­ke kom­men­ta­rer. Jeg har ofte uttalt meg kri­tisk om dom­mer som gjel­der kol­li­sjo­ner mel­lom syk­list og bilist, even­tu­elt påkjørs­ler av syk­lis­ter. Ret­ten har en tendens til å iden­ti­fi­se­re seg med til­tal­te, som i Bor­gar­ting lag­manns­retts dom om bilist som kjør­te på og drep­te en syk­list i Hol­men­kol­len. Det er man­ge lik­hets­punk­ter mel­lom dis­se to sakene.

Con­ti­nue read­ing En dom om påkjør­sel av syk­list

Mer sykkeltull fra politiet — denne gangen i Skaun

Poli­ti­et er en syk­kel­fiendt­lig etat. De kjø­rer stort sett rundt i bil og ser ver­den fra bilis­ten per­spek­tiv, unn­tatt når de inn­tar “Onkel poli­ti” rol­len og beve­ger seg noen meter til fots. Den­ne gan­gen er det i Bør­sa i Skaun, i Sør-Trøn­de­lag hvor den loka­le lens­man­nen er ute og stop­per “råsyk­lis­te­ne”.

Legg mer­ke til bil­det: De to “Onkel poli­ti­ene” står på sine egne ben. Men politi­bi­len er ikke langt unna, til­syne­la­ten­de tvil­somt par­kert i vei­kan­ten. Man ser også åtte and­re biler, men ingen syk­ler. Like­vel er det syk­lis­te­ne som er pro­ble­met, om vi skal tro politi­første­be­tjent Tho­mas Staff ved Skaun lens­manns­kon­tor. De skri­ver om en far­lig skole­vei, men det fal­ler visst ingen av dem inn at det er bile­ne som gjør skole­vei­en far­lig. Men det er slik de ten­ker i poli­ti­et: Bile­ne har første­prio­ri­tet. All annen tra­fikk skal til­pas­ses bilen. Om syk­lis­ter hav­ner i skvis mel­lom bil­tra­fik­ken og fot­gjen­ge­re, så utpe­ker poli­ti­et syk­lis­te­ne som syndebukker.

Con­ti­nue read­ing Mer syk­kel­tull fra poli­ti­et — den­ne gan­gen i Skaun

Når bilbransjen støtter kampanjer for sykkelhjelm er det grunn til å være skeptisk

Jeg bru­ker nes­ten all­tid hjelm når jeg syk­ler. Det kom­mer jeg til å fort­set­te med. Men jeg er mot­stan­der av påbud om bruk av hjelm. Fle­re dør av ikke å syk­le (inak­ti­vi­tet) enn av ikke å bru­ke syk­kel­hjelm når de syk­ler. Noen kjø­rer kam­pan­jer mot bruk av hjelm, ut fra en slags tan­ke om at jeg ved å bru­ke hjelm skal skrem­me and­re fra å syk­le. De hører jeg ikke på. Til nå har jeg også vært skep­tisk til de som argu­men­te­rer mot kam­pan­jer for bruk av hjelm. Det­te må jeg ten­ke gjen­nom på nytt.

I Bil­bran­schen pra­tar cykel­hjälm men tiger om bil­hjälm skri­ver Erik Sand­blom bl.a. om hvor­dan bil­bran­sjen nå støt­ter kam­pan­jer for bruk av syk­kel­hjelm og for å gjø­re bruk av syk­kel­hjelm obli­ga­to­risk. Han over­skrift refe­re­rer til at det er kon­stru­ert en hjelm som et slags panne­bånd, som vil redu­se­re hode­ska­der i bil­ulyk­ker med 44%, men som bil­bran­sjen ikke øns­ker. Men jeg skal ikke kom­men­te­re det ytterligere.

Con­ti­nue read­ing Når bil­bran­sjen støt­ter kam­pan­jer for syk­kel­hjelm er det grunn til å være skep­tisk

Stupid campaigns against bike-helmets

In a Twit­ter-com­ment to a discus­si­uon on bike-hel­met laws, i wrote:

More peop­le dies from inac­ti­vity than from not using hel­mets. But the hel­met saved my head.”

It sums up my opi­nion on bike-hel­met laws: Use of hel­mets should not be com­pulsory, but I recom­mend the use of hel­met. I am using hel­met most of the time when I am riding my bike.

To my sur­pir­se I got rat­her insul­ting replies from Amster­da­mized and Copen­ha­ge­nize, orga­ni­sa­tions that sup­port cycling.  As a reply to my twe­et, Amster­da­mized wro­te:

sor­ry, no it did­n’t. Phy­sics make that impos­sib­le. Research.”

They are refe­ring to “rese­arch”, but they are still able to make a defi­ni­ti­ve con­clu­sion about my acci­dent, wit­hout any know­led­ge of what hap­pe­ned. One can­not take peop­le who are refer­ring to “rese­arch” serious­ly when they can make unsub­sta­ti­a­ted state­ments like this. My reply was:

The hel­met was damaged, the head insi­de was not. Enough for me.”

Copen­ha­ge­nize added insult by writing:

Did you see the face of jesus in the clouds, too? ”

Con­ti­nue read­ing Stu­pid cam­paigns against bike-hel­mets