Tag Archives: Sykkelulykker

Mangelfull politiinformasjon om sykkelulykke — igjen

I går skjed­de det en ulyk­ke på Hamar. “Syk­list påkjørt i Vangs­ve­gen” lyder over­skrif­ten i Hamar Dag­blad. Jeg for­sø­ker å skaf­fe meg et bil­de av de syk­kel­ulyk­ker jeg leser om. Dess­ver­re gjør man­gel­full og ofte mis­vi­sen­de infor­ma­sjon fra poli­ti­et det vans­ke­lig å se hva som skjed­de. Så også her. Pres­sen byg­ger stort sett på politi­opp­lys­nin­ger, dess­ver­re uten evne eller vil­je til å stil­le kri­tis­ke spørs­mål. I den­ne saken kan vi lese følgende:

Ope­ra­sjons­le­der Geir Rygh ved Hed­mark politi­dis­trikt opp­ly­ser over­for Hamar Dag­blad at ulyk­ken fant sted i områ­det uten­for Peppes.”

Det fort­set­ter:

Bilen kom kjø­ren­de fra Strand­gata og opp Vangs­ve­gen, mens syk­lis­ten kom kjø­ren­de ut Torg­gata. Sist­nevn­te skal iføl­ge vit­ner ha holdt høy has­tig­het. Syk­lis­ten benyt­tet seg ikke av fot­gjen­ger­fel­tet, sier Rygh.”

Mer får vi ikke vite.

Con­ti­nue read­ing Man­gel­full politi­in­for­ma­sjon om syk­kel­ulyk­ke — igjen

Kontroller mot sykling på rødt lys

WIMG_3287_DxOHer får han bot for å syk­le på rød lys” er over­skrif­ten på NRK Øst­lands­sen­din­gens repor­ta­sje fra en tra­fikkon­troll ret­tet mot syk­lis­ter. Det er surt å beta­le 900 kr for slikt. Men det er greit nok. Man skal ikke syk­le på rødt lys. I syk­kel­lan­det Dan­mark får man 1000 kr i bot for å syk­le på rødt lys. Man får også 700 kr i bot for å syk­le på for­tau­et. I Dan­mark har man ikke valgt “løs­nin­gen” med å sky­ve syk­lis­te­nes pro­ble­mer over på fot­gjen­ger­ne. Man har lagt til ret­te for syk­lis­ter i stedet.

Bymiljø­eta­ten skal sam­ti­dig ha aksjon mot par­ke­ring i syk­kel­felt. Sli­ke aksjo­ner bur­de pågå hele året. Gebyr for å par­ke­re der det er “all stans for­budt”, som i et syk­kel­felt, bur­de være høy­ere enn å over­tre “par­ke­ring for­budt”.

Men om poli­ti­et ikke bare skal for­ster­ke inn­tryk­ket av dem selv som en syk­kel­fiendt­lig etat, må de også iverk­set­te aksjo­ner mot bilis­ter som er hen­syns­løse over­for syk­lis­ter: Bilis­ter som ikke over­hol­der vike­plikt, som har for liten avstand ved pas­se­ring, ikke respek­te­rer syk­kel­bok­ser, osv. Jeg har ald­ri hørt om at poli­ti­et noen gang har gjen­nom­ført sli­ke kon­trol­ler. Det er typisk at det er avbil­det en politi­mann på motorsyk­kel på bil­det i repor­ta­sjen. Poli­ti­et ser tra­fik­ken fra bilis­ters og motor­syk­lis­ters per­spek­tiv. Alle i poli­ti­et bur­de sen­des ut på i alle fall ukent­li­ge syk­kel­tu­rer i byen, i sivil.

Con­ti­nue read­ing Kon­trol­ler mot syk­ling på rødt lys

Mer sykkeltull fra politiet — denne gangen i Skaun

Poli­ti­et er en syk­kel­fiendt­lig etat. De kjø­rer stort sett rundt i bil og ser ver­den fra bilis­ten per­spek­tiv, unn­tatt når de inn­tar “Onkel poli­ti” rol­len og beve­ger seg noen meter til fots. Den­ne gan­gen er det i Bør­sa i Skaun, i Sør-Trøn­de­lag hvor den loka­le lens­man­nen er ute og stop­per “råsyk­lis­te­ne”.

Legg mer­ke til bil­det: De to “Onkel poli­ti­ene” står på sine egne ben. Men politi­bi­len er ikke langt unna, til­syne­la­ten­de tvil­somt par­kert i vei­kan­ten. Man ser også åtte and­re biler, men ingen syk­ler. Like­vel er det syk­lis­te­ne som er pro­ble­met, om vi skal tro politi­første­be­tjent Tho­mas Staff ved Skaun lens­manns­kon­tor. De skri­ver om en far­lig skole­vei, men det fal­ler visst ingen av dem inn at det er bile­ne som gjør skole­vei­en far­lig. Men det er slik de ten­ker i poli­ti­et: Bile­ne har første­prio­ri­tet. All annen tra­fikk skal til­pas­ses bilen. Om syk­lis­ter hav­ner i skvis mel­lom bil­tra­fik­ken og fot­gjen­ge­re, så utpe­ker poli­ti­et syk­lis­te­ne som syndebukker.

Con­ti­nue read­ing Mer syk­kel­tull fra poli­ti­et — den­ne gan­gen i Skaun

Ufullstendig (misvisende?) informasjon fra politet om sykkelulykke

Avi­sen Nord­lys skrev om en tra­fikk­ulyk­ke med over­skrif­ten “Syk­list kra­sjet med buss i stor fart”. Over­skrif­ten sier at det var bus­sen som holdt stor fart. Men det skyl­des nok bare at jour­na­lis­ter og/eller des­ken i avi­sen Nord­lys ikke kan norsk. De mener selv­føl­ge­lig at det var syk­lis­ten som had­de stor fart. Som van­lig er det en politi­kil­de, den­ne gan­gen ope­ra­sjons­le­der Rei­dar Anton­sen ved Troms politi­dis­trikt, som sier dette.

Vi se dess­ver­re ofte at poli­ti­et gir mis­vi­sen­de og/eller ufull­sten­di­ge opp­lys­nin­ger om sli­ke ulyk­ker. De er svært ras­ke til å sky­ve skyl­den over på syk­lis­ten og unn­skyl­de den sta­kars bilis­ten som ikke har gjort annet enn å ikke over­hol­de sin vike­plikt, og der­med kom til å kjø­re på en syk­list som han had­de vike­plikt for. Men for­di syk­lis­ten kom i stor fart, bilis­ten had­de solen i øyne­ne, eller lig­nen­de grun­ner, vil poli­ti­et fri­kjen­ne blis­ten. Jeg har kom­men­tert det­te noen gan­ger før, bl.a i “Syk­lis­ten kom i høy has­tig­het” og “Hvor­for gir poli­ti­et mis­vi­sen­de opp­lys­nin­ger om syk­kel­ulyk­ker?”.

I den aktu­el­le saken får vi ikke vite noe om hvor stor fart syklsi­ten skal ha hatt, eller grunn­la­get for å hev­de at han had­de det. Vi får hel­ler ikke vite noe om farts­gren­sen på ste­det eller om hvem som had­de vike­plikt. Nå skal det sies at bil­det i artik­ke­len kan tyde på at bus­sen kom fra høy­re, slik at syk­lis­ten had­de vike­plikt (for­ut­satt at syk­lis­ten ikke kom på en for­kjørs­vei). Men teks­ten sier ikke noe om det.

Jeg har sendt føl­gen­de e‑post til post.troms@politiet.no, med att: ope­ra­sjons­le­der Rei­dar Antonsen:

Jeg viser til opp­slag i Nord­lys 13.08.2012 http://www.nordlys.no/nyheter/article6186532.ece

Det er et pro­blem og et bidrag til het­sen mot syk­lis­ter at medi­er, med poli­ti­et som kil­de, gir man­gel­ful­le og ofte mis­vi­sen­de opp­lys­nin­ger om syk­kel­ulyk­ker. Poli­ti­et frem­stil­ler saken alt for ofte slik at det ser ut som om syk­lis­ten har skyl­den, også uten at det ikke er grunn­lag for det.

I det­te opp­sla­get står det at syk­lis­ten kom i stor fart, og du er angitt som kil­de. Hva slags grunn­lag har du for å si det­te, og hvor stor var far­ten? Det er så alt for man­ge eksemp­ler på at poli­ti­et, uten noe grunn­lag, hev­der slikt, og der­med sky­ver ansvar over på syk­lis­ten. Det kla­res­te, og ver­ste eksemp­let jeg kjen­ner, i alle fall mer detal­jert, er det­te: http://blogg.torvund.net/2010/09/07/syklisten-kom-i-hoy-hastighet/ Poli­tet opp­ly­ser at syk­lis­ten kom i stor fart. I sene­re retts­sak, hvor bil­fø­re­ren ble dømt for uakt­somt drap for­di han ikke over­holdt vike­plikt, ble det fast­slått at syk­lis­ten had­de en has­tig­het på ca 30 km/t i en 50 sone. Men i sine førs­te utta­lel­ser sa poli­ti­et som du gjør her: Syk­lis­ten kom i stor fart.

Har du målin­ger fra syk­kel­com­pu­ter, gps, radar eller noe annet som sier noe om far­ten? Vit­ner er noto­risk upå­li­te­li­ge når det gjel­der å anslå syk­lis­ters has­tig­het. Hvis ikke du har holde­punk­ter bør du vel ikke utta­le deg om det­te? Hva var farts­gren­sen på ste­det? Og det utro­li­ge er at det ikke står noe om hvem som had­de vike­plikt. På bil­det i avi­sen kan det se ut som om bus­sen har kom­met fra høy­re, slik at syk­lis­ten had­de vike­plikt. Det vik­tig infor­ma­sjon, men det sies det ikke noe om.

Der­for har jeg dis­se spørsmålene

Hva er grunn­la­get for å påstå at syk­lis­ten had­de stor fart, og even­tu­elt hvor stor fart had­de han?

Hva var farts­gren­sen på stedet?

Hvem had­de vikeplikt?”

Så får vi se om jeg får svar, og hva de even­tu­elt svarer.

 

 

Er det farlig å sykle?

Trå­syk­kel far­li­ge­re enn motor­syk­kel” skri­ver NRK Østa­fjells. Grunn­la­get for den­ne kon­klu­sjo­nen er at hit­til i år har 54 sky­lis­ter blitt behand­let ved traume­av­de­lin­gen ved Ulle­vål syke­hus, men det i sam­me tids­rom bare er behad­let 23 motor­syk­lis­ter. Det­te er alle per­soner som har blitt fløy­et inn med alvor­li­ge ska­der etter ulyk­ker. Tal­le­ne på skad­de var i føl­ge sam­me artik­kel 102 syk­lis­ter og 49 motor­syk­lis­ter i 2011.

Det med­fø­rer en viss risi­ko å syk­le. Ingen, i alle fall nes­ten ingen, benek­ter det. Men gir artik­ke­len et kor­rekt bil­de, eller er det bare unø­di­ge skremsler?

Con­ti­nue read­ing Er det far­lig å syk­le?

Manglende skilting, vegarbeidsulykker, myke trafikanter — en oppfølging

I et inn­legg i går spur­te jeg hvor man­ge drep­te og skad­de bry­åkra­te­ne i Veg­di­rek­to­ra­tet har på sam­vit­tig­he­ten. Utgangs­punk­tet var et NRK-opp­slag om 23 drep­te syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re i for­bin­del­se med veg­ar­beid, og at man­ge av dis­se kun­ne vært unn­gått. Saken var basert på rap­por­ten “Tema­ana­ly­se av tra­fikk­ulyk­ker i til­knyt­ning til veg­ar­beid”, utar­bei­det av Vegvesenet.

Sær­lig rea­ger­te jeg på en utta­lel­se til NRK fra Senior­råd­gi­ver Ann Karin Midt­gaard i Sta­tens veg­ve­sen, Region sør om at det var vans­ke­lig å sik­re for­di man ikke skil­ter på for­tau eller gang- og syk­kel­vei­er. Noe av det­te var i føl­ge en twit­ter­kom­men­tar fra Veg­ve­se­nets presse­av­de­ling, vans­ke­lig å svelge.

Con­ti­nue read­ing Mang­len­de skil­ting, veg­ar­beids­ulyk­ker, myke tra­fi­kan­ter — en opp­føl­ging

Er syklister rettsløse i trafikken? Oppsiktsvekkende dom fra Gulating.

Gula­ting lag­manns­rett har fri­kjent en kvin­ne for å ha kjørt på en syk­list og påført ham alvor­lig hjerne­ska­de, mel­der Stav­an­ger Aften­blad. Jeg må ta det for­be­hold at jeg fore­lø­pig kun kjen­ner saken gjen­nom avis­om­ta­len. Jeg skul­le gjer­ne hatt selve dom­men, men den er etter det jeg kan se ikke på net­tet. <edit> Jeg har lagt ut dom­men her, men har ikke opp­da­tert inn­leg­get etter at jeg fikk dom­men </edit> Så jeg må ta det for­be­hold at saken er rela­tivt kor­rekt gjen­gitt på kri­tis­ke punkter.

Ikke enhver tra­fikk­ulyk­ke ender med straff­an­svar, hel­dig­vis. Selv om man f.eks. ikke har over­holdt sine vike­plikt, som i det­te til­fel­let, er ikke nød­ven­dig­vis uakt­som­he­ten så grov at den pådrar straff. En ulyk­ke kan være nett­opp en ulyk­ke, og selv om en har et juri­disk (erstatnings)ansvar er straff i de fles­te til­fel­ler ikke aktu­elt. Jeg er ikke av de som mener at alle tra­fikk­ulyk­ker med alvor­lig per­son­ska­de skal føre til straff. Jeg går også ut fra at syk­lis­ten har fått erstat­ning fra bil­fø­re­rens for­sik­rings­sel­skap, selv om avis­ar­tik­ke­len ikke sier noe om det­te. Men jeg rea­ge­rer på den­ne frifinnelsen.

Con­ti­nue read­ing Er syk­lis­ter retts­løse i tra­fik­ken? Opp­sikts­vek­ken­de dom fra Gula­ting.

Er det greit at avd dir Guro Ranes i Vegdirektoratet synser offentlig om trafikk?

Til Dagens Nærings­liv 7. april i år utta­ler avde­lings­di­rek­tør Guro Ranes i Veg­di­rek­to­ra­tet føl­gen­de, i en sak som har fått over­skrif­ten “Syk­lis­te­ne har ofte skyl­den”:

Syk­lis­ter er mind­re til­bøye­li­ge til å hol­de tra­fikk­reg­le­ne enn bilister.”

Over­skrif­ten er et sitat fra leder for tra­fikk­sek­sjo­nen ved poli­ti­et i Ber­gen Jens Klep­pe. Jeg har tid­li­ge­re kom­men­tert at jeg ikke tror på poli­ti­ets utta­lel­ser om syk­lis­ter. Men jeg trod­de fak­tisk at Guro Ranes had­de et visst fakta­grunn­lag for sine utta­lel­ser, uten at jeg sjek­ket det­te. Det fin­nes tross alt en del under­sø­kel­ser om tra­fikk­ulyk­ker og tra­fikk­ad­ferd, gjer­ne laget av eller for Veg­di­rek­to­ra­tet. Men til Dags­avi­sen i dag (bare i papir­ut­ga­ven) sier hun følgende:

Utta­lel­sen ble gitt på gene­relt grunn­lag og ut fra egne erfa­rin­ger. Fra kon­to­ret mitt har jeg for eksem­pel utsikt til et lys­re­gu­lert gang­felt. Jeg har obser­vert at mens bilis­te­ne stan­ser på rødt, gjør ikke alle syk­lis­ter det samme.”

Det­te er helt utro­lig. En avde­lings­di­rek­tør i Veg­di­rek­to­ra­tets tra­fikk­sik­ker­hets­sek­sjon utta­ler seg om tra­fikk bl.a. på bak­grunn av det hun ser fra sitt kon­tor­vin­du. Det­te er tvers igjen­nom use­riøst. Folk fra Veg­di­rek­to­ra­tet kan ikke bare kom­me med ufun­dert syn­sing i media.

Veg­di­rek­tør Ter­je Moe Gus­tav­sen bør sna­rest, og på en meget tyde­lig måte gjø­re det klart at det­te ikke er noe som Veg­di­rek­to­ra­tet stil­ler seg bak, ver­ken utta­lel­sen inn­hold eller at man kan utta­le seg på slikt grunn­lag. Ellers kan vi ikke bare avskri­ve Guro Ranes, men hele Veg­di­rek­to­ra­tet som useriøst.

Jeg kan opp­ly­se Guro Ranes om at jeg nes­ten dag­lig ser bilis­ter som kjø­rer på rødt lys og stan­ser eller par­ke­rer i syk­kel­felt, og jeg vil tro at svært man­ge bilis­ter bry­ter farts­gren­ser omtrent hver gang de kjø­rer bil. Noen sta­ti­stikk har jeg ikke, men jeg kan like godt som Guro Ranes “på gene­relt grunn­lag og ut fra egne erfa­rin­ger” si at bilis­ter er mind­re til­bøye­li­ge til å hol­de tra­fikk­reg­le­ne enn syk­lis­ter. Min syn­sing er like god eller like dår­lig som hennes.

Jeg inn­røm­mer gjer­ne at jeg som syk­list for­hol­der meg noe mer flek­si­belt til tra­fikk­reg­ler enn jeg gjør når jeg kjø­rer bil. Hoved­grun­nen til det er at tra­fikk­reg­le­ne og tra­fikk­re­gu­le­rin­gen er utfor­met for bilis­ter, ikke syk­lis­ter. Jeg syk­ler ofte mot enveis­kjø­rin­ger for­di det er langt sik­re­re enn alter­na­ti­ve­ne. Jeg prio­ri­te­rer min sik­ker­het som syk­list frem­for å føl­ge syk­kel­fiendt­li­ge tra­fikk­reg­ler. Det hen­der nok også at jeg syk­ler over et fot­gjen­ger­felt på rødt lys hvis det ikke er fot­gjen­ge­re der og det hen­der jeg svin­ger til høy­re på rødt lys. For å være lov­ly­dig hen­der det jeg svin­ger opp på for­tau­et, for røde lys for fot­gjen­ger­felt gjel­der ikke der. Man kan også svin­ge til høy­re på for­tau­et, uav­hen­gig av far­ge på lyset. Så det hen­der jeg kut­ter et hjør­ne av på for­tau­et, og svin­ger ut i vei­en etter å ha pas­sert krys­set. Det er en lov­lig, men egent­lig mer risi­ka­bel manø­ver enn å hol­de seg i kjøre­ba­nen hvis det er klart. Og uan­sett har syk­lis­ter stort sett mye lave­re fart enn biler, har bed­re over­sikt og er mer manøvreringsdyktige.

For en tid siden gjen­nom­gikk jeg fore­lig­gen­de noen stu­di­er av tra­fikk­ulyk­ker. Bare i et til­fel­le var syk­ling på rødt lys en del av årsa­ken — det var en syk­list som krys­set et fot­gjen­ger­felt på “rød mann” og ble påkjørt av en bil som sving­te til venst­re (had­de syk­lis­ten “rød mann” i krys­set er det tvil­somt at bilen had­de grønt lys, men det sier den kor­te ulyk­kes­rap­por­ten ikke noe om).

Jeg har som sagt slut­tet å tro på poli­ti­et. De frem­står gang på gang som en syk­kel­fiendt­lig etat som syn­ser uten fakta­grunn­lag. Men inn­til i dag trod­de jeg fak­tisk at Veg­di­rek­to­ra­tet var mer seriø­se. Det vis­te seg å være feil.

Politiet hetser syklister igjen: “Syklistene har ofte skylden”

Syk­lis­te­ne har ofte skyl­den” kan vi lese i Dagens Nærings­liv. Kil­den er leder for tra­fikk­sek­sjo­nen ved poli­ti­et i Ber­gen, Jens Klep­pe, og avde­lings­di­rek­tør ved Tra­fikk­sik­ker­hets­sek­sjo­nen i Sta­tens veg­ve­sen  Guro Ranes. Det vises også til en dybde­stu­die av døds­ulyk­ker i Nor­ge. I åre­ne 2005–2009, som stu­di­en det vises til omfat­ter, ble 42 syk­lis­ter drept i tra­fik­ken. Til sam­men­lik­ning ble det drept 782 bilis­ter, 157 motor­syk­lis­ter og 22 mopedister.

Det­te er typis­ke situa­sjo­ner, i føl­ge Jens Klep­pe:

Ned­over­bak­ker der syk­lis­ter kom­mer i høy fart, i kom­bi­na­sjon med uover­sikt­li­ge utkjørs­ler, er også klas­sisk far­li­ge situa­sjo­ner. Og vi har opp­levd man­ge ulyk­ker der syk­lis­ter har fløy­et gjen­nom luf­ten og fått et ublidt møte med front­ru­ter og bak­ken, sier Kleppe.”

Det­te er en udo­ku­men­tert påstand fra Jens Klep­pe. Jeg tror ikke på poli­ti­et i sli­ke saker. Poli­ti­et er en syk­kel­fi­ent­lig etat, og poli­ti­et i Ber­gen har frem­stått som noen av de ver­ste. Poli­ti­et feil­in­for­me­rer og er ras­ke til å unn­skyl­de bilis­ter og kom­mer med påstan­der om høy fart. Pres­sen har også ofte en neg­a­tiv vink­ling i for­hold til syk­lis­ter, selv om jeg den­ne gan­gen ikke vil inklu­de­re Dagens Nærings­liv i det­te dår­li­ge presse­sel­ska­pet. Men høy fart behø­ver ikke være mer enn 30 km/t. Jeg vet ikke hva Klep­pe mener med “uover­sikt­li­ge utkjørs­ler”, men det gjel­der da at de som kom­me ut fra en utkjør­sel har vikeplikt?

Con­ti­nue read­ing Poli­ti­et het­ser syk­lis­ter igjen: “Syk­lis­te­ne har ofte skyl­den”

Hvorfor gir politiet misvisende opplysninger om sykkelulykker?

Utgangs­punk­tet for å rei­se det­te spørs­må­let er medie­om­ta­le av to syk­kel­ulyk­ker. Den ene var en døds­ulyk­ke i Oslo 1. mai 2009, og jeg tar utgangs­punkt i omta­le i NRK Øst­lands­sen­din­gen. Den and­re en ulyk­ke i Tøns­berg 23. august 2010, hvor syk­lis­ten ut fra omta­len i Tøns­bergs Blad bare fikk let­te­re ska­der. Jeg hol­der meg her til omta­le i Tøns­bergs Blad sam­me dag, 23.08.2010.

Fel­les for de to ulyk­ke­ne er at bilis­ten skul­le svin­ge til venst­re, og kol­li­der­te med møten­de syk­list da bilis­ten krys­set syk­lis­tens kjøre­felt. I beg­ge til­fel­ler viser media til politi­kil­der. NRK Øst­lands­sen­din­gen viser til inn­sats­le­der Tore Bar­stad ved Oslo politi­kam­mer. Tøns­bergs Blad viser til ope­ra­sjons­le­der ved Vest­fold politi­dis­trikt, Jan Kris­ti­an Johns­rud.

Man kan selv­føl­ge­lig ikke være sik­ker på at dis­se politi­kil­de­ne er kor­rekt gjen­gitt, men jeg leg­ger like­vel det til grunn.

I Oslo-saken ble bil­fø­re­ren sene­re dømt for uakt­somt drap, og en del detal­jer om ulyk­ken kom fra i retts­sa­ken. Jeg har omtalt den­ne i  “Syk­lis­ten kom i høy has­tig­het …”.

Beg­ge sake­ne har det til fel­les at hoved­år­sa­ken til ulyk­ken var at bilis­ten ikke over­holdt sin vike­plikt. I Oslo­sa­ken ble det­te fast­slått i straffe­sa­ken. I Tøns­berg­sa­ken frem­går det­te av beskri­vel­sen av hen­del­ses­for­lø­pet. Det­te er en av de mest van­li­ge årsa­ker til kol­li­sjo­ner mel­lom bilis­ter og syk­lis­ter. Men her kom­mer det førs­te alvor­li­ge spørs­må­let: I omta­le­ne av beg­ge saker under­slås det­te helt vesent­li­ge faktum.

Con­ti­nue read­ing Hvor­for gir poli­ti­et mis­vi­sen­de opp­lys­nin­ger om syk­kel­ulyk­ker?