Tag Archives: Sykkelulykker

Syklisten kom i høy hastighet …

I 2009 var det én døds­ulyk­ke med syk­kel i Oslo. I lik­het med så man­ge and­re syk­kel­ulyk­ker skyld­tes den­ne at bilis­ten ikke over­holdt sin vike­plikt. Syk­lis­ten syk­let ned­over Tve­ten­vei­en fra Hau­ge­rud i ret­ning Tros­te­rud. Bilen kom opp­over og sving­te til venst­re inn på ben­sin­sta­sjo­nen i Tve­ten­vei­en 185, foran syk­lis­ten som alt­så kom ned­over. I ved­leggs­de­len til ulyk­kes­rap­port for Oslo er ulyk­ken beskre­vet slik:

Enhet A kjør­te Tve­ten­vn retn sør. A skul­le svin­ge til venst­re inn nord­li­ge inn­kj til Esso i Tve­ten­vn 185. Enhet B(Sykkel) syk­let Tve­ten­vn i mot­satt retn og kjør­te i A‘s høy­re side foran og vel­tet. Fører av B omkom.”

I NRK Øst­lands­sen­din­gens omta­le av saken kun­ne vi blant annet lese følgende:

Syk­lis­ten kom iføl­ge vit­ner i høy has­tig­het ned Tve­ten­vei­en da han front­kol­li­der­te med en bilist som sving­te inn på bensinstasjonen.”

Ellers står det det­te om hva som for­år­sa­ket ulykken:

- Det kan vir­ke som om bilis­ten har vært blen­det av sola og der­for ikke kun­ne se syk­lis­ten, sier Barstad.”

Aften­pos­ten skrev det­te:

En syk­list var blitt påkjørt av en bilist, idet bilen skul­le svin­ge inn på en ben­sin­sta­sjon. Poli­ti­et opp­ly­ser at bilis­ten tro­lig ikke regist­rer­te syklisten.”

Det var tre­ner i Olym­pia­top­pen, Per Egil Refs­nes, som omkom i ulyk­ken. At det var en kjent per­son i idretts­mil­jø­et bidro til at saken fikk mer medie­om­ta­le enn sli­ke saker van­lig­vis får. Vi fikk først omta­ler av selve ulyk­ken, og litt tid etter kom det mer per­son­ret­tet omta­le. Det ble sene­re reist straffe­sak mot bil­fø­re­ren, som ga en tred­je run­de med medieomtale.

Det opp­sikts­vek­ken­de i omta­len av den­ne saken er at alle de medi­er hvor jeg har fun­net omta­le av selve ulyk­ken på ulyk­kes­tids­pun­ket under­slår det vik­tigs­te: Bilis­ten over­holdt ikke sin vike­plikt over­for syk­lis­ten. Medie­ne viser del­vis til utta­lel­ser fra poli­ti­et, og man blir sit­ten­de med det inn­trykk at både poli­ti­et og medie­ne stil­ler seg på bilis­tens side i sin saks­frem­stil­ling og nær­mest unn­skyl­der ham.

Bilis­ten ble sene­re til­talt og dømt til 30 dagers feng­sel for uakt­somt drap.

Con­ti­nue read­ing Syk­lis­ten kom i høy has­tig­het …

Trafikkulykker og syklister i Oslo

3. sep­tem­ber 2010 ble rap­por­ten Års­be­ret­ning tra­fikk­ulyk­ker 2009 (Oslo) offent­lig­gjort. Rap­por­ten er to-delt, med en hoved­rap­port og en ved­leggs­rap­port. Hovedt­enden­sen er gle­de­lig, med klar ned­gang i antall ulyk­ker. Også antall syk­kel­ulyk­ker har gått ned, til tross for sterk økning i sykkeltrafikken.

[Lag til sene­re: Man antar at det er stor under­rap­por­te­ring av syk­kel­ulyk­ker. 90% rap­por­te­res ikke til poli­ti­et. Det er stort sett alene­ulyk­ker uten alvor­lig ska­de. Det vil­le hel­ler ikke fal­le meg inn å mel­de til poli­ti­et at jeg har falt på syk­kel og pådratt meg noen let­te­re skader.]

Med utgangs­punkt i poli­ti­ets aksjo­ner mot syk­lis­ter, hvor man sær­lig had­de fokus på syk­ling mot rødt lys og syk­ling på for­tau, har jeg sett nær­me­re på syk­kel­ulyk­ker og spe­si­elt på ulyk­ker med syk­lis­ter og fot­gjen­ge­re. Det var som kjent for å fore­byg­ge ulyk­ker at poli­ti­et iverk­sat­te sine aksjo­ner, og da kun­ne det være inter­es­sant å se hvor man­ge ulyk­ker som sprang ut av sli­ke situa­sjo­ner som aksjo­ne­ne var ret­tet mot.

Jeg har begren­set meg til Sen­trum og de sen­trums­nære byde­le­ne Frog­ner, Gam­le Oslo, Grü­ner­løk­ka, St Hans­hau­gen og  Sage­ne. I ved­leg­get til rap­por­ten er alle ulyk­ker beskre­vet, men beskri­vel­se­ne er såpass kna­ppe at det ikke all­tid er mulig å dan­ne seg et klart bil­de av det som har skjedd.

Con­ti­nue read­ing Tra­fikk­ulyk­ker og syk­lis­ter i Oslo