Tag Archives: Torggt

Hvor i Oslo er det trangt, @fabianstang ?

Hei, Fabi­an

Da du åpnet nye Torg­gata, sa du noe om at det var trangt om plas­sen i Oslo. Det er en av myte­ne som synes å leve på Råd­hu­set, og du er ikke den førs­te som bru­ker det for å bort­for­kla­re at poli­ti­ker­ne i Oslo ikke kla­rer å sør­ge for god til­rette­leg­ging for syk­lis­ter i Oslo. Tid­li­ge­re byråds­le­der Erling Lae sa føl­gen­de til Aften­pos­ten 4. mai 2007:

Ind­re del av byen er nes­ten ulø­se­lig. Gate­ne er fra før 1880, og det er ikke plass til syk­kel­tra­se­er.”

Det­te er i bes­te fall tøv. Er det noe vi kan være helt sik­re på, så er det at gater fra før 1880 ikke var byg­get for biler, men kan­skje for syk­ler.

Pro­ble­met er bare at det ikke er sant at det trangt i Oslo. Ola Elve­stu­en sa omtrent det sam­me som deg i et inter­vju med Aftenposten/Osloby 28. okto­ber 2012. Jeg utford­ret ham og spur­te hvor de tran­ge gate­ne var. Det svar­te han ald­ri på. Så du kan få den sam­me utford­rin­gen: Hvor i Oslo er de tran­ge gate­ne som gjør det så vans­ke­lig å leg­ge for­hol­de­ne til ret­te for syk­ling? Con­ti­nue read­ing Hvor i Oslo er det trangt, @fabianstang ?