Tag Archives: Trikk

Nye trikkelinjer i Montpellier

I Frank­ri­ke er laïci­te et vik­tig begrep. Det betyr noe slikt som verds­lig­het, eller adskil­lel­se av kir­ke og stat. Sta­ten har ingen reli­gion og mar­ke­rer ingen reli­giø­se høy­tids­da­ger. Påske­uken er som uker flest. Butik­ker er åpne og arbei­det går som nor­malt (men and­re påske­dag er fri­dag, uten at jeg helt for­står hvor­for). Sko­lens “påske­fe­rie” er uken etter påske. Lang­fre­dag var det stor fes­ti­vi­tas i Montpel­li­er, og ingen så ut til å mene at det var noe galt i å vel­ge nett­opp den­ne dagen for å fei­re åpnin­gen av to nye trikke­lin­jer: Lin­je 3 og 4.

Con­ti­nue read­ing Nye trikke­lin­jer i Montpel­li­er

Gi Oslotrikken en fremtid!

Kan spø­ke for trik­ken i Oslo, kun­ne NRK-øst­lands­sen­din­gen mel­de for en tid til­ba­ke. Jeg tenk­te å la min kom­men­tar lig­ge til etter som­mer­fe­rien. Men så fikk vi annet å tenk­te på en trikk. Nå er det på tide å ven­de til­ba­ke til dette.

Byråds­le­der Sti­an Ber­ger Røs­land for­sik­rer at Oslo fort­satt skal være en trikke­by. Men reg­le­ne kre­ver at man må utre­de alter­na­ti­ver, sier Røs­land. Det er gans­ke under­lig om man må bru­ke mas­se pen­ger på å utre­de alter­na­ti­ver som man alt i utgangs­punk­tet har for­kas­tet, om vi skal tro det han sier. Men byrå­det har ikke alt for mye tro­ver­dig­het i den­ne saken. Til det har det vært alt for mye fram og til­ba­ke gjen­nom man­ge år.

Sta­ten, og der­med regje­rin­ger i diver­se far­ger, bærer også et tungt ansvar. De ste­der hvor folk bor blir sett på som områ­der som skal tap­pes for res­sur­ser, som kan over­fø­res til “dis­trik­ter” hvor folk ikke bor. Hvis våre riks­po­li­ti­ke­re også had­de vært opp­tatt av å utvik­le det områ­det hvor 1/4 av befolk­nin­gen bor og Oslo had­de fått behol­de “kom­mune­skat­ten” (det er ikke kom­mune­skatt når sta­ten tar svært mye av den), så had­de Oslo vært i stand til å løse opp­ga­ve­ne på en langt bed­re måte. Men det er ikke tema her, der­for utdy­pes det­te ikke ut over den­ne påminnelsen.

Trikk, bybane, light rail, tramway — kall det hva du vil — er frem­tids­ret­tet trans­port for byer av en viss stør­rel­se. I man­ge byer sat­ses det stort på trikk, og mitt inn­trykk er at det er stor suk­sess alle ste­der. Men det må være en moder­ne trikk. Førs­te betin­gel­se er at trik­ken kom­mer fram, og det betyr at den må ha egne trasé­er. En trikk som står fast i bil­kø er ikke sær­lig effek­tiv og ikke spe­si­elt attraktiv.

Con­ti­nue read­ing Gi Oslot­rik­ken en frem­tid!

Bybane i Bergen og Tramway i Montpellier

I dag åpnet byba­nen i Ber­gen med fint besøk, og med litt mind­re fint besøk. La det være sagt som en gene­rell ansvars­fra­skri­vel­se: Jeg har ikke satt meg vel­dig grun­dig inn i pro­sjek­tet Byba­nen i Ber­gen. Jeg har mer­ket meg at det har vært mye dis­ku­sjo­ner. Men mot­stan­den kan ikke ha vært så stor like­vel når man har måt­tet impor­te­re Vidar Klep­pe for å fok nok folk til å kun­ne hol­de i fanen og repre­sen­te­re “fol­ke­lig motstand”.

Jeg kjen­ner byba­nen i Montpel­li­er, le Tramway, langt bed­re enn jeg kjen­ner byba­nen i Ber­gen. Men siden Montpel­li­er er en by omtrent på stør­rel­se med Ber­gen gir det utgangs­punkt for noen refleksjoner.

Den førs­te “byba­nen” i Montpel­li­er åpnet i 2000. Det var sik­kert mye dis­ku­sjon da det­te ble ved­tatt også, uten at jeg kjen­ner den­ne. Jeg begyn­te ikke å føl­ge med på hva som skjer i den­ne regio­nen før vi kjøp­te en lei­lig­het et styk­ke uten­for Montpel­li­er i 2005. Da var lin­je 1 i drift og lin­je 2 under bygging.

Con­ti­nue read­ing Bybane i Ber­gen og Tramway i Montpel­li­er